LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 august 2015, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), grupului/organizaţiei de producători i se menţine recunoaşterea, în cazul în care valoarea producţiei comercializate în comun este afectată de o calamitate/dezastru natural, potrivit legislaţiei specifice în vigoare."
2.La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei necesare autoritatea competentă a statului emite avizul de recunoaştere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaştere, după caz."
3.La articolul I punctul 8, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Autoritatea emitentă poate retrage recunoaşterea printr-o decizie de retragere a recunoaşterii, în cazul în care constată că:
a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere;
b) membrii grupului sau ai organizaţiei de producători nu respectă obligaţiile ce le revin, potrivit prezentei ordonanţe, prevăzute în actul constitutiv şi/sau statut."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 174 din data de 8 martie 2016