HOTĂRÂRE nr. 346 din 30 aprilie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2014, cu suma de 1.100 mii lei, pentru finanţarea şi susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, pentru revistele şi publicaţiile culturale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)Pentru revistele şi publicaţiile culturale prevăzute în anexa nr. 1, finanţarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii şi uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare încheie, la rândul lor, contracte cu revistele şi publicaţiile culturale, în cuantumul prevăzut în anexă.
(4)Pentru revistele şi publicaţiile culturale prevăzute în anexa nr. 2, finanţarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii şi beneficiari, cu încadrarea în cuantumul prevăzut în anexă.
(5)Decontarea cheltuielilor realizate potrivit alin. (3) se face de către Ministerul Culturii pe baza unui raport financiar întocmit de către uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare acordă finanţarea revistelor şi publicaţiilor culturale în baza documentelor justificative întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.
(6)Decontarea cheltuielilor realizate potrivit alin. (4) se face pe baza documentelor justificative întocmite de revistele şi publicaţiile prevăzute la alin. (5), prezentate Ministerului Culturii.
Art. 2
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014.
Art. 3
Ministerul Culturii şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Reviste şi publicaţii culturale ale uniunilor de creatori

Nr. crt.

Uniunea de creatori beneficiară

Suma

(lei)

1.

Uniunea Scriitorilor din România

530.000,

din care:

1. "România literară"

150.000

2. "Luceafărul de dimineaţă"

50.000

3. "Ramuri"

50.000

4. "Orizont"

60.000

5. "Apostrof"

60.000

6. "Helikon"

60.000

7. "Viaţa Românească"

50.000

8. "Steaua"

50.000

2.

Uniunea Arhitecţilor din România - UAR Revista "Arhitectura"

30.000

3.

Uniunea Artiştilor Plastici din România - UAPR Revista "Arta"

50.000

4.

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - UCMR

50.000,

din care:

1. Revista "Muzica"

25.000

2. "Actualitatea Muzicală"

25.000

5.

Uniunea Teatrală din România - UNITER "Teatrul azi"

50.000

6.

Uniunea Cineaştilor din România - UCIN "Sinopsis"

50.000

ANEXA nr. 2: Reviste şi publicaţii culturale finanţate de către Ministerul Culturii pe bază de contracte

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei beneficiare

Suma

(lei)

1.

"Contemporanul - Ideea Europeană"

30.000

2.

"Convorbiri literare"

30.000

3.

"Korunk"

30.000

4.

"Secolul 21"

30.000

5.

"Mişcarea Literară"

30.000

6.

"Szekelyfold"

30.000

7.

"Cultura"

30.000

8.

"Varad"

30.000

9.

"Vatra"

50.000

10.

"Lato"

50.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 332 din data de 7 mai 2014