ORDIN nr. 400 din 4 martie 2016 privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
În contextul amplului proces de informatizare a procedurilor consulare îndeplinite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, ca soluţie optimă de eficientizare a activităţii specifice şi de facilitare a accesului cetăţenilor români şi al celorlalţi beneficiari din străinătate la serviciile de specialitate oferite prin reţeaua consulară a României,
având în vedere dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:
Art. 1
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
1.MAE - Ministerul Afacerilor Externe;
2.misiune diplomatică - misiunea diplomatică a României în străinătate care îndeplineşte atribuţii consulare;
3.secţie consulară - secţia consulară a unei misiuni diplomatice;
4.oficiu consular - oficiul consular de carieră al României în străinătate;
5.consulat - secţia consulară sau oficiul consular;
6.conducerea consulatului - la nivelul misiunii diplomatice, coordonatorul secţiei consulare numit prin ordin al ministrului afacerilor externe sau, în cazul misiunii pentru care nu există o astfel de numire, diplomatul cu atribuţii consulare desemnat prin notă de serviciu de către şeful misiunii diplomatice să organizeze activitatea consulară, iar la nivelul oficiului consular, şeful acestuia;
7.personal consular - totalitatea membrilor unui consulat care îndeplinesc atribuţii consulare, inclusiv personalul angajat în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 198/2008);
8.funcţionar consular - membru al personalului consular;
9.consulat itinerant - prestarea serviciilor consulare de către personalul consular în afara sediului unei misiuni diplomatice sau al unui oficiu consular.
Art. 2
(1)În cadrul activităţii consulare prestate de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale României în străinătate se utilizează următoarele sisteme informatice, componente ale Sistemului informatic integrat consular E-Cons:
a)Sistemul informatic integrat de management al documentelor de călătorie E-Pass, pentru procesarea cererilor de eliberare a paşapoartelor şi a celorlalte documente de călătorie;
b)Sistemul naţional de informaţii privind vizele, pentru procesarea cererilor de eliberare a vizelor şi a permiselor de mic trafic de frontieră;
c)Portalul electronic pentru facilitarea procesului de solicitare a vizelor de intrare în România (denumit în continuare E-Viza), pentru preluarea cererilor de eliberare a vizelor şi gestionarea registrului de vize electronic;
d)Centrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (denumit în continuare CCSCRS), pentru furnizarea de informaţii privind procedurile consulare pe cale telefonică, prin preluarea apelurilor redirecţionate către consulate de operatorii CCSCRS, sau pe calea corespondenţei electronice, prin formularea de răspunsuri la solicitările scrise redirecţionate către consulate de operatorii CCSCRS;
e)Sistemul informatic pentru managementul integrat al serviciilor consulare (denumit în continuare SIMISC), pentru:
- procesarea cererilor de servicii consulare în materie de cetăţenie română, stare civilă, acte notariale, procurare de acte judiciare şi extrajudiciare şi a oricăror altor servicii consulare;
- gestionarea registrului de servicii consulare electronic, a chitanţelor în sistem informatizat şi a documentelor tipizate eliberate în cadrul activităţii consulare;
- efectuarea, după caz, a programării prin internet a solicitanţilor de servicii consulare, în vederea depunerii cererilor la consulate;
- ţinerea în format electronic a evidenţei cazurilor speciale de asistenţă consulară în favoarea cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite în străinătate, precum măsurile privative de libertate, instituţionalizarea unor minori, decesele, accidentele, spitalizările şi alte cazuri speciale;
- înregistrarea la consulate, prin internet, a cetăţenilor români aflaţi în străinătate.
(2)Accesul personalului consular în sistemele informatice prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unor conturi individuale de utilizatori, autorizate de Centrala MAE, cu atribuirea rolurilor şi privilegiilor de acces specifice fişei postului individual.
(3)Procedurile tehnice necesare operării sistemelor informatice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin instrucţiuni, circulare şi alte dispoziţii interne la nivelul MAE.
(4)Data operaţionalizării SIMISC se comunică individual fiecărui consulat de către Centrala MAE, în funcţie de finalizarea formalităţilor tehnice necesare implementării proiectului aferent şi de parcurgerea programului de instruire specifică de către personalul consular.
Art. 3
(1)Lista cuprinzând serviciile consulare şi totalul sumelor de plată aferente se întocmeşte de către coordonatorul secţiei consulare sau, după caz, de funcţionarul consular desemnat la nivelul consulatului şi se aprobă de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
(2)Lista prevăzută la alin. (1) se afişează, în limba română şi în limba oficială a statului de reşedinţă, în incinta sălii de lucru cu publicul solicitant de servicii consulare şi pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, diseminându-se totodată prin alte mijloace de informare publică, în mod suplimentar, informaţiile cu privire la vize se afişează şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(3)În statele în care sunt acreditate o misiune diplomatică şi unul sau mai multe oficii consulare ale României, şefii misiunii diplomatice şi ai oficiilor consulare se coordonează lunar în vederea respectării de către toate consulatele a unui tarif unitar, respectiv a unor modalităţi uniforme de taxare, cu luarea în considerare a specificului documentelor eliberate de autorităţile fiecărei unităţi teritorial-administrative din statul de reşedinţă. În cazul unor neclarităţi, va fi consultată Centrala MAE.
(4)Exemplarele listei prevăzute la alin. (1) se arhivează în ordine cronologică într-un dosar distinct păstrat de conducerea consulatului. Acest dosar face obiectul predării-primirii la sfârşit de misiune.
Art. 4
(1)Toate încasările consulare se fac anticipat, direct în euro, precum şi, după caz, în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă.
(2)În statele în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasările consulare se fac, de regulă, în moneda în care a fost aprobat şi comunicat bugetul misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
Art. 5
(1)Nota internă privind cursul mediu de schimb valutar se întocmeşte de către lucrătorul financiar-contabil al fiecărei misiuni diplomatice, cu avizul coordonatorului secţiei consulare sau, după caz, al diplomatului cu atribuţii consulare, şi se aprobă de către şeful misiunii diplomatice.
(2)În statele în care, în afara misiunii diplomatice, sunt acreditate şi unul sau mai multe oficii consulare ale României, misiunea diplomatică transmite nota internă prevăzută la alin. (1) tuturor oficiilor consulare, care o pun în aplicare în mod corespunzător.
(3)Cursul mediu de schimb valutar se stabileşte prin adunarea cursurilor zilnice din luna calendaristică precedentă şi împărţirea acestora la numărul zilelor în care au fost publicate cursuri de schimb valutar. În mod analog se procedează la calcularea cursului mediu de schimb valutar din luna curentă, în scopul verificării oscilaţiilor în raport cu luna precedentă, luându-se în calcul cursurile zilnice înregistrate în aceeaşi lună, până la data curentă.
(4)Atunci când cursul mediu de schimb valutar calculat potrivit alin. (3) scade sau depăşeşte cu peste 10% nivelul cursului mediu pe baza căruia este stabilit tariful consular curent, se procedează la alegerea unei noi valori de referinţă a cursului mediu, se emite o nouă notă internă pentru stabilirea cursului mediu de schimb valutar, iar tariful consular se recalculează prin raportare la aceasta.
(5)Misiunile diplomatice care au acces la informaţii electronice se raportează la cursul interbancar afişat de banca naţională din statul acreditar sau la cursul afişat pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene.
(6)Nota internă prevăzută la alin. (1) se afişează, în copie, în limba română şi în limba oficială a statului de reşedinţă, în incinta sălii de lucru cu publicul solicitant de servicii consulare. Pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular se face menţiune despre cursul mediu de schimb valutar aplicabil, în cuprinsul rubricii privind lista serviciilor consulare şi tariful aferent.
(7)Un exemplar al notelor interne prevăzute la alin. (1) se arhivează la consulat într-un dosar separat, iar un alt exemplar se ataşează la documentele financiar-contabile şi se transmite periodic, împreună cu acestea, la direcţia de specialitate din Centrala MAE.
Art. 6
(1)La sfârşitul ultimei zile lucrătoare din fiecare săptămână calendaristică şi, după caz, din fiecare lună calendaristică, personalul consular întocmeşte o notă de depunere a încasărilor aferente serviciilor consulare prestate. Dacă o săptămână calendaristică include mai puţin de 3 zile lucrătoare, nota de depunere poate fi întocmită la sfârşitul ultimei zile lucrătoare din săptămâna următoare sau, după caz, din aceeaşi lună calendaristică.
(2)În nota de depunere prevăzută la alin. (1) se evidenţiază încasările din intervalul de referinţă cuprins între momentul efectuării ultimei note de depunere şi cel al întocmirii notei curente.
(3)Nota de depunere este structurată în 3 secţiuni şi un centralizator. Cele 3 secţiuni cuprind evidenţa încasărilor efectuate prin fiecare mijloc de plată prevăzut de Legea nr. 198/2008: transfer bancar, instrumente electronice de plată şi în numerar. În centralizator se consemnează totalul taxelor încasate, precum şi evidenţa blanchetelor documentelor de călătorie şi a colantelor de viză consumate în intervalul de referinţă.
(4)În cuprinsul fiecăreia din cele 3 secţiuni şi în centralizatorul notei de depunere, volumul total al încasărilor se defalcă pe categoriile sumelor de plată ce compun tariful consular: taxe consulare, taxa de urgenţă, contravaloarea blanchetelor documentelor de călătorie, tarife de publicitate notarială şi sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare, în temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008. Pentru fiecare categorie se consemnează totalul sumelor percepute, indiferent de tipul serviciului consular prestat.
(5)În cazul blanchetelor documentelor de călătorie gestionate direct de consulate se înscrie totalul încasărilor corespunzător fiecărei categorii de documente de călătorie, iar în centralizator se menţionează şi seriile blanchetelor utilizate, inclusiv ale celor eliberate în regim de gratuitate, şi ale celor anulate. În mod corespunzător se înscriu seriile colantelor de vize consumate în perioada de referinţă.
(6)Nota de depunere se semnează de către funcţionarul consular care a întocmit-o, în baza atribuţiilor prevăzute de fişa postului, şi se avizează de către conducerea consulatului sau de către un alt diplomat cu atribuţii consulare ori consul desemnat de aceasta. Funcţionarul consular predă ulterior nota de depunere lucrătorului financiar-contabil al misiunii diplomatice sau al oficiului consular, împreună cu încasările în numerar, cu chitanţele de încasare/plată aferente şi cu documentele doveditoare ale încasărilor efectuate prin celelalte modalităţi. Ulterior verificării concordanţei sumelor înscrise în nota de depunere cu cele din registrele de servicii consulare, inclusiv a corelării acestora cu sumele percepute prin transfer bancar, lucrătorul financiar-contabil avizează documentul prin propria semnătură, precum şi încheierile corespunzătoare din registrele de servicii consulare prevăzute la art. 16 alin. (1).
(7)Nota de depunere se întocmeşte în două exemplare originale identice. După avizarea notei de către lucrătorul financiar-contabil, acesta restituie primul exemplar, împreună cu chitanţele de încasare/plată şi cu documentele doveditoare ale încasărilor efectuate prin celelalte modalităţi, funcţionarului consular, care le arhivează la consulat în dosarul prevăzut la art. 5 alin. (7), pentru a putea fi prezentate organelor de control abilitate. Cel de-al doilea exemplar al notei de depunere se păstrează de către lucrătorul financiar-contabil, care îl va expedia în Centrala MAE împreună cu celelalte documente financiar-contabile.
(8)Pentru încasările în numerar primite împreună cu nota de depunere, lucrătorul financiar-contabil eliberează funcţionarului consular câte o chitanţă pentru fiecare din categoriile de încasări: taxe consulare, taxa de urgenţă, contravaloarea blanchetelor documentelor de călătorie, tarife de publicitate notarială şi sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare, în temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008.
(9)Primul exemplar al chitanţelor de încasare prevăzute la alin. (8) se arhivează de către funcţionarul consular împreună cu primul exemplar al notei de depunere, iar al doilea exemplar se ataşează de către lucrătorul financiar-contabil la documentele financiar-contabile lunare, împreună cu al doilea exemplar al notei de depunere.
(10)Pe durata efectuării concediului de odihnă sau a absenţei din alte motive a lucrătorului financiar-contabil, şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular dispune măsurile necesare pentru gestionarea optimă a încasărilor consulare.
Art. 7
(1)Pentru sumele încasate prin transfer bancar, funcţionarul consular urmăreşte în timp real şi verifică zilnic contul bancar al consulatului pentru încasările consulare prin servicii de internet banking. Funcţionarului consular i se asigură accesul exclusiv la opţiunea de vizualizare a contului şi la cea de generare a extraselor de cont. Pentru statele unde nu sunt disponibile serviciile de internet banking, lucrătorul financiar-contabil va pune la dispoziţia funcţionarului consular extrasele de cont aferente. În cazul consulatelor la care este operaţională aplicaţia SIMISC, atunci când solicitantul se adresează direct consulatului, plata prin transfer bancar se efectuează numai după generarea unei confirmări de plată de către SIMISC.
(2)Plata prin transfer bancar se consideră efectuată în momentul confirmării intrării în contul consulatului a sumelor virate.
(3)Prin transfer bancar poate fi operată, după caz, şi restituirea sumelor încasate pentru prestarea serviciilor consulare, cu reţinerea comisioanelor aferente operaţiunii de transfer bancar, pe baza documentelor aferente.
Art. 8
(1)Pentru plata taxelor consulare se utilizează instrumentele de plată electronică prevăzute de art. 2 pct. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, cu modificările ulterioare, respectiv: cardurile, instrumentele de plată cu acces la distanţă şi cele de tip monedă electronică.
(2)Echipamentele prin care se efectuează plata potrivit alin. (1) se instalează la consulate cu aprobarea Centralei MAE.
(3)Dovada încasării prin instrumente electronice se face prin bonurile/chitanţele eliberate de echipamentele aferente şi extrasul de cont bancar corespunzător. Aceste bonuri/chitanţe se predau lucrătorului financiar-contabil împreună cu nota de depunere a încasărilor aferente serviciilor consulare prestate, în vederea înregistrărilor corespunzătoare în evidenţa financiar-contabilă.
Art. 9
(1)În cazul încasării sau al restituirii în numerar a tarifelor aferente serviciilor consulare, chitanţa reprezintă documentul justificativ pentru încasările sau restituirile efectuate, precum şi documentul de înregistrare în registrele de servicii consulare. În registrele de casă în valută înregistrările se fac pe baza notei de depunere a încasărilor consulare şi a chitanţelor emise de lucrătorul financiar-contabil pentru încasările în numerar.
(2)Chitanţele trebuie să conţină: denumirea misiunii diplomatice sau a oficiului consular, numărul şi data întocmirii, numele şi prenumele persoanei care depune sau, după caz, încasează sume în valută, serviciul consular solicitat, tipul valutei, cuantumul sumei depuse sau, după caz, încasate şi semnătura funcţionarului consular care emite chitanţa.
Art. 10
(1)În cadrul activităţii consulare de la consulatele unde nu sunt implementate sistemele electronice SIMISC sau E-Viza se utilizează chitanţiere cu regim special puse la dispoziţie de către Centrala MAE.
(2)Chitanţele se completează de către funcţionarul consular desemnat prin fişa postului.
(3)Chitanţele din chitanţierele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare cu un conţinut identic. Primul exemplar se înmânează sau, după caz, se transmite persoanei care a efectuat plata, al doilea exemplar se predă lucrătorului financiar-contabil împreună cu nota de depunere şi serveşte la verificarea operaţiunilor consemnate în registrul de servicii consulare, iar al treilea exemplar rămâne în chitanţier.
(4)Chitanţele se semnează de către funcţionarul consular şi, cu excepţia persoanelor care nu pot semna din motive medicale sau pentru că nu ştiu să scrie şi a altor situaţii deosebite, de către plătitor. Funcţionarul consular face, după caz, menţiune pe chitanţă despre motivele care împiedică plătitorul să semneze.
(5)La completarea chitanţelor nu sunt permise corecturi sau ştersături. În cazul unei erori materiale apărute în cursul completării, chitanţa se anulează prin aplicarea unei ştampile cu menţiunea "Anulat" sau prin înscrierea olografă a acestei menţiuni pe fiecare exemplar al chitanţei şi se semnează de către funcţionarul consular care a întocmit-o, iar toate cele 3 exemplare ale chitanţei anulate rămân în chitanţier.
(6)Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător la întocmirea chitanţelor de plată a sumelor restituite, după caz, solicitanţilor de servicii consulare.
(7)Intendentul sau responsabilul cu gestiunea de bunuri ori, după caz, un alt membru al personalului desemnat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular primeşte în gestiune şi ţine evidenţa chitanţierelor prevăzute la alin. (1). Acestea sunt predate periodic, în funcţie de necesităţi, personalului consular, în conformitate cu normele financiar-contabile aferente. Ulterior epuizării, chitanţierele conţinând cel de-al treilea exemplar al chitanţelor se arhivează în ordine cronologică de către persoana responsabilă de gestiunea acestora.
(8)Conducerea consulatului verifică periodic respectarea normelor aplicabile încasării/plăţii în numerar pe bază de chitanţe.
(9)Cel de-al doilea exemplar al chitanţelor, arhivat potrivit art. 6 alin. (7), şi chitanţierele conţinând cel de-al treilea exemplar al chitanţelor, arhivate potrivit alin. (7) al prezentului articol, se păstrează în arhiva consulatului o perioadă de 5 ani, în conformitate cu normele emise de Ministerul Finanţelor Publice. La solicitarea MAE, aceste documente pot fi transmise în ţară, în original, pentru verificări. După împlinirea termenului de păstrare în arhivă, documentele respective pot fi distruse de către consulate, cu aprobarea prealabilă a direcţiilor de specialitate din Centrala MAE.
(10)Dispoziţiile alin. (9) se aplică în mod corespunzător tuturor documentelor arhivate în dosarul prevăzut la art. 5 alin. (7), care conţine, pe lângă cel de-al doilea exemplar al chitanţelor, notele interne privind cursul mediu de schimb valutar, notele de depunere a încasărilor consulare, celelalte documente doveditoare ale încasărilor consulare, chitanţele de încasare prevăzute la art. 6 alin. (8), precum şi chitanţele prevăzute la art. 11, al doilea exemplar şi cele anulate.
Art. 11
(1)La misiunile diplomatice şi oficiile consulare care efectuează toate procedurile consulare prin intermediul SIMISC şi E-Viza, chitanţele de încasare sau plată aferente serviciilor consulare se eliberează în sistem informatizat, prin aplicaţiile acestor sisteme informatice.
(2)Seriile chitanţelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc printr-o procedură aprobată la nivelul MAE de ordonatorul principal de credite delegat.
(3)În cazul prestării serviciilor consulare în regim de consulat itinerant, în cel al întreruperii conexiunii internet şi în cel al unor revizii tehnice, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, se eliberează chitanţe dintr-o plajă de serie distinctă generată de modulul off-line din SIMISC, individualizată pentru fiecare staţie de lucru. Seriile acestor chitanţe se stabilesc prin procedura prevăzută la alin. (2). Chitanţele eliberate în sistem off-line se înregistrează împreună cu cererile aferente în registrul de servicii consulare din SIMISC de către funcţionarul consular care a procesat aceste cereri, de îndată ce aplicaţia SIMISC devine funcţională şi accesibilă on-line.
(4)Organizarea consulatelor itinerante, precum şi întreruperea conexiunii internet şi reviziile tehnice la nivelul consulatelor, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, se consemnează în cuprinsul unui proces-verbal semnat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular, de coordonatorul secţiei consulare sau de un alt funcţionar consular şi de intendent sau de responsabilul cu gestiunea de bunuri. Procesul-verbal cuprinde descrierea situaţiei, demersurile întreprinse, după caz, pentru remedierea deficienţelor constatate, durata consulatului itinerant, respectiv intervalul de timp în care aplicaţia SIMISC nu a fost disponibilă on-line, numărul cererilor de servicii consulare procesate în intervalul respectiv în sistem off-line şi precizarea că aceste cereri au fost înregistrate, împreună cu seriile chitanţelor eliberate, în sistemul on-line al aplicaţiei SIMISC, de îndată ce acesta a devenit funcţional. Procesele-verbale în cauză se îndosariază într-un biblioraft separat în cadrul consulatului.
(5)Reviziile tehnice la nivelul Centralei MAE, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, sunt comunicate consulatelor de către direcţiile de specialitate din MAE, Aceste comunicări se îndosariază în biblioraftul prevăzut la alin. (4), împreună cu un proces-verbal care cuprinde, după caz, menţiunile specificate la alin. (4).
(6)Chitanţele prevăzute la alin. (1) şi (3) se eliberează în 3 exemplare, din care primul exemplar se înmânează sau, după caz, se transmite persoanei care a efectuat plata sau care încasează sume restituite, al doilea exemplar se predă lucrătorului financiar-contabil împreună cu nota de depunere şi serveşte la verificarea operaţiunilor consemnate în registrul de servicii consulare, iar al treilea exemplar se îndosariază împreună cu cererea de servicii consulare care se păstrează în arhiva consulatului.
(7)În cazul constatării unei erori, chitanţa emisă în sistem informatizat se anulează prin aplicarea unei ştampile cu menţiunea "Anulat" sau prin înscrierea olografă a acestei menţiuni, se semnează de către funcţionarul consular care a întocmit-o şi se arhivează în dosarul prevăzut la art. 5 alin. (7). Totodată, se efectuează o menţiune corespunzătoare în SIMISC şi E-Viza, care vor consemna operaţiunea de anulare în propriile registre de servicii consulare.
(8)Dispoziţiile art. 6 alin. (8) şi ale art. 10 alin. (2), (4), (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
(9)Chitanţierele prevăzute la art. 10 alin. (1) rămase neutilizate la data intrării în producţie a SIMISC la fiecare consulat se inventariază şi se transmit în Centrala MAE.
Art. 12
(1)În cazul serviciilor consulare prestate cu titlu gratuit în baza art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 198/2008, în registrele de servicii consulare se consemnează temeiul legal al regimului de gratuitate.
(2)Pentru confirmarea reciprocităţii prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. o) şi ţ) din Legea nr. 198/2008, consulatul care nu dispune de informaţii relevante va consulta Centrala MAE.
Art. 13
(1)Cererea de scutire sau de reducere a taxelor consulare, formulată în temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2008, trebuie să fie temeinic motivată şi însoţită de dovezi privind starea de paupertate a solicitantului.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează în registrul de corespondenţă al consulatului.
(3)Cererea se aprobă, la nivelul misiunii diplomatice, de către coordonatorul secţiei consulare numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, iar la misiunea pentru care nu există o astfel de numire, de către şeful misiunii. La nivelul oficiului consular, cererea se aprobă de către şeful oficiului. În cazul în care cererea a fost preluată de un alt funcţionar consular, acesta o va aviza anterior prezentării personalului competent să o aprobe.
(4)În registrele de servicii consulare se consemnează numărul şi data înregistrării cererilor aprobate, precum şi temeiul legal al aprobării.
Art. 14
(1)Scutirea sau reducerea taxelor consulare în temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 198/2008 se face din oficiu, prin decizia personalului competent prevăzut la art. 13 alin. (3) din prezentul ordin.
(2)La nivelul consulatului se elaborează un referat prin care se argumentează decizia de scutire sau reducere a taxelor consulare, însoţit, după caz, de documente care motivează decizia. Referatul se înregistrează în registrul de corespondenţă al consulatului şi se semnează de către personalul competent să adopte o astfel de decizie, împreună, după caz, cu funcţionarul consular care l-a întocmit.
(3)În registrele de servicii consulare se consemnează numărul şi data înregistrării referatelor aprobate, precum şi temeiul legal al deciziei adoptate.
Art. 15
Cererile prevăzute la art. 13 şi referatele prevăzute la art. 14 se arhivează pe categorii separate, împreună cu documentaţia justificativă, într-un dosar distinct în cadrul consulatului.
Art. 16
(1)Cererile de servicii consulare preluate de consulate se înscriu în 3 registre speciale: registrul de documente de călătorie, registrul de vize şi registrul de acte notariale şi alte servicii consulare.
(2)Registrele prevăzute la alin. (1) se confecţionează pe plan local, conform modelelor aprobate şi transmise de către MAE, şi sunt păstrate de intendent sau de responsabilul cu gestiunea de bunuri, care le predă periodic personalului consular, în funcţie de necesităţi.
(3)Conducerea consulatului desemnează, în scris, funcţionarii consulari responsabili de completarea registrelor prevăzute la alin. (1). La preluarea activităţii, fiecare funcţionar desemnat va trage o linie în registrul corespunzător, va înscrie data şi numele său în clar şi va semna de primire.
(4)În cazuri individuale de urgenţă, atunci când funcţionarul consular responsabil nu poate completa un registru de servicii consulare, înregistrările pot fi operate de alţi funcţionari consulari sub semnătura proprie, cu acordul conducerii consulatului. Funcţionarul consular responsabil este obligat să verifice ulterior corectitudinea operaţiunilor înregistrate.
(5)În registrul de documente de călătorie se înregistrează serviciile consulare în materie de eliberare a paşapoartelor şi a celorlalte documente de călătorie.
(6)În registrul de vize se înregistrează serviciile consulare în materie de eliberare a vizelor şi a permiselor de mic trafic de frontieră.
(7)În registrul de acte notariale şi alte servicii consulare se înregistrează serviciile consulare în materie notarială, de stare civilă, de cetăţenie română, de procurare a actelor judiciare şi extrajudiciare, precum şi orice alte servicii consulare prestate, în afara celor care se înscriu în registrele prevăzute la alin. (5) şi (6).
(8)Serviciile consulare se înregistrează în registrele prevăzute la alin. (1) în ordine cronologică, cu numere consecutive, începând cu numărul 1 în fiecare an calendaristic.
(9)Fiecare serviciu consular prestat se înregistrează individual, inclusiv serviciile care sunt conexe şi se prestează simultan, la solicitarea aceleiaşi persoane.
(10)În registrele de servicii consulare se înscriu, în coloanele corespondente, următoarele date: numele şi prenumele solicitantului sau, după caz, ale titularului documentului solicitat, cetăţenia, data şi locul naşterii, seria şi numărul documentului de identitate, serviciul consular solicitat, tariful achitat, observaţii privind scutirea sau reducerea taxelor consulare şi restituirea acestora. În funcţie de serviciul consular prestat, se adaugă seria şi numărul blanchetei sau ale colantului documentului eliberat, pentru tipizatele gestionate de consulat.
(11)Sumele încasate pentru prestarea fiecărui serviciu consular, în temeiul Legii nr. 198/2008, se înscriu în registre prin defalcare pe categoriile componente şi prin consemnarea totalului, în cuantumul prevăzut în tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin sau, după caz, în echivalentul în moneda de referinţă. Registrele consulare conţin coloane separate pentru: taxele consulare, taxa de urgenţă, contravaloarea blanchetelor documentelor de călătorie, tarifele de publicitate notarială şi sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare, în temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008.
(12)În cazul taxelor de viză, cuantumul prevăzut la lit. B din anexa la Legea nr. 198/2008 se înscrie ca atare în coloanele privind taxele consulare şi totalul achitat, fără a se adăuga alte sume. Dacă viza se eliberează în regim de urgenţă, conform art. 7 din Legea nr. 198/2008, suma se defalcă în cuantumul taxei de urgenţă, care se înscrie la coloana corespunzătoare, şi diferenţa acesteia în raport cu totalul achitat, diferenţă care se înscrie la coloana privind taxele consulare, totalul rămânând neschimbat. Contravaloarea colantului de viză nu se evidenţiază în registrele de vize.
(13)La restituirea de către consulat, potrivit legii, a unor tarife consulare încasate şi înregistrate anterior, sumele respective se înscriu în registre cu valoare negativă şi se evidenţiază în nota de depunere a încasărilor aferente serviciilor consulare prestate, scăzându-se din valoarea categoriilor de încasări aferente. Operaţiunea de restituire se înregistrează în registrul corespunzător, la prima poziţie disponibilă, făcându-se o menţiune cu privire la înregistrarea iniţială.
(14)Atunci când pentru soluţionarea unui serviciu consular înregistrat este necesară achitarea unei diferenţe de tarif, suma plătită iniţial se restituie potrivit alin. (13), iar după achitarea integrală a tarifului aferent, cererea se înregistrează din nou în registrul de servicii consulare corespunzător. În mod analog se procedează în situaţia în care solicitantul unui serviciu consular a plătit o sumă care depăşeşte tariful aferent prestaţiei solicitate, iar cererea sa a fost înregistrată.
(15)Dacă în contul sumei plătite şi înregistrate pentru efectuarea unui serviciu consular nesoluţionat se solicită prestarea altui serviciu consular, se procedează la restituirea acestei sume potrivit alin. (13) şi la înregistrarea ultimei solicitări sub un nou număr în registrul corespunzător.
(16)Rectificarea erorilor materiale survenite în timpul completării registrelor se face exclusiv prin bararea textului greşit cu o linie orizontală, însoţită de semnătura funcţionarului consular care efectuează operaţiunea. Nu sunt admise rectificări făcute prin folosirea pastei corectoare ori prin ştergerea textului înscris greşit.
Art. 17
(1)Fiecare consulat ţine, într-un registru separat de registrele de servicii consulare prevăzute la art. 16 alin. (1), evidenţa corespondenţei în materie consulară cu autorităţi române şi străine, petiţionari, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale, fundaţii şi alte instituţii, cu excepţia cererilor de servicii consulare.
(2)În registrul de corespondenţă prevăzut la alin. (1), intrările şi ieşirile lucrărilor se înregistrează în ordine cronologică, cu numere consecutive, începând cu numărul 1 în fiecare an calendaristic.
(3)Funcţionarii consulari semnează în registrul de corespondenţă pentru primirea lucrărilor repartizate de conducerea consulatului.
(4)Şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega, în scris, dreptul de semnătură pe corespondenţa de natură consulară coordonatorului secţiei consulare şi, după caz, altor diplomaţi cu atribuţii consulare, respectiv altor consuli.
Art. 18
(1)La misiunile diplomatice şi oficiile consulare care efectuează toate procedurile consulare prin intermediul SIMISC şi E-Viza, evidenţa serviciilor consulare se ţine în mod integrat, într-un registru unic, în format electronic, generat de sistem.
(2)Registrul electronic al serviciilor consulare din SIMISC cuprinde evidenţa tuturor cererilor de servicii consulare preluate de consulatul la care aplicaţia SIMISC a devenit deplin operaţională.
(3)În registrul prevăzut la alin. (1), serviciilor prestate de un consulat li se atribuie în mod automat numere de înregistrare consecutive, în ordine cronologică. Numerele de înregistrare se compun dintr-un cod numeric atribuit de Centrala MAE fiecărui consulat, la care se adaugă un indicativ al anului curent şi un număr de ordine în serie consecutivă, începând cu numărul 1 în fiecare an calendaristic.
(4)În cazul prestării serviciilor consulare în regim de consulat itinerant, în cel al întreruperii conexiunii internet şi în cel al unor revizii tehnice, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, cererile respective se înregistrează cu numere dintr-o plajă de serie distinctă generată de modulul off-line din SIMISC, individualizată pentru fiecare staţie de lucru. Numerele de înregistrare se compun din codul numeric atribuit de Centrala MAE fiecărui consulat, prevăzut la alin. (3), la care se adaugă indicativul anului curent, o literă alocată fiecărei staţii de lucru, stabilită prin decizia şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, şi un număr de ordine în serie consecutivă, începând cu numărul 1 în fiecare an calendaristic. Cererile preluate în sistem off-line se transferă în registrul de servicii consulare din SIMISC de către funcţionarul consular care le-a procesat, de îndată ce aplicaţia SIMISC devine funcţională şi accesibilă on-line, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) şi (5).
(5)La încheierea deplasărilor în regim de consulat itinerant sau, după caz, de îndată ce aplicaţia SIMISC devine funcţională şi accesibilă on-line, cererile de servicii consulare procesate în condiţiile alin. (4) se transferă în registrul electronic al serviciilor consulare din SIMISC, cu numerele de înregistrare atribuite iniţial.
(6)Pe baza datelor înscrise în registrul electronic al serviciilor consulare, SIMISC generează în sistem informatizat nota de depunere a încasărilor aferente serviciilor consulare prestate.
(7)În E-Viza se ţine o evidenţă separată, într-un registru electronic propriu, a vizelor eliberate de fiecare consulat. Registrul de vize din E-Viza înlocuieşte registrul de vize prevăzut la art. 16 alin. (5) şi utilizează numere de înregistrare proprii, consecutive şi în ordine cronologică, stabilite şi comunicate consulatelor de Centrala MAE.
(8)De la momentul operaţionalizării SIMISC la consulate, înregistrările în registrul de vize din E-Viza vor fi operate cu numere de înregistrare preluate automat din registrul de servicii consulare al SIMISC. Tot în mod automat, înregistrările din registrul de vize se vor transfera şi în registrul de servicii consulare din SIMISC, astfel încât SIMISC va cuprinde evidenţa integrată a tuturor serviciilor consulare prestate la nivelul fiecărui consulat.
(9)Dispoziţiile art. 16 alin. (9)-(15) se aplică în mod corespunzător.
Art. 19
(1)De la data operaţionalizării SIMISC, fiecare consulat va ţine registrul de corespondenţă prevăzut la art. 17 alin. (1) în format electronic, generat de sistem.
(2)Dispoziţiile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Numerele de înregistrare se compun dintr-un cod atribuit de Centrala MAE fiecărui consulat, la care se adaugă un indicativ al anului curent şi un număr de ordine în serie consecutivă, începând cu numărul 1 în fiecare an calendaristic.
(3)Dispoziţiile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător, funcţionarii consulari semnând pe paginile registrului de corespondenţă tipărite din SIMISC.
Art. 20
(1)Registrelor prevăzute la art. 16-19 li se atribuie câte un număr din Registrul unic al misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
(2)Pentru registrele prevăzute la art. 16 şi 17, numărul din Registrul unic al misiunii diplomatice sau al oficiului consular se atribuie la momentul deschiderii fiecărui registru.
(3)Registrele electronice prevăzute la art. 18 şi 19 se tipăresc periodic, în funcţie de frecvenţa completării. Numerele din Registrul unic al misiunii diplomatice sau al oficiului consular se atribuie acestor registre la începutul fiecărui an calendaristic şi se aplică pe prima pagină tipărită a registrelor.
(4)În registrul de vize prevăzut la art. 16, precum şi pe paginile registrului de vize tipărite din sistemul E-Viza, se aplică în coloana corespunzătoare unul dintre cele două autocolante conţinând seria fiecărui colant de viză eliberat, celălalt autocolant fiind aplicat pe formularul cererii de viză.
Art. 21
(1)Taxele de urgenţă încasate constituie venituri proprii şi se utilizează în limita bugetului aprobat şi comunicat fiecărei misiuni diplomatice şi fiecărui oficiu consular, cu aprobarea şefului de misiune sau oficiu.
(2)La elaborarea propunerii anuale de buget, estimarea cheltuielilor din venituri proprii provenite din taxele de urgenţă şi încadrarea pe articole bugetare se fac pe baza veniturilor realizate în anii precedenţi, având în vedere, după caz, influenţele modificărilor legislative survenite.
(3)Şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular aprobă angajarea cheltuielilor pentru asistenţă consulară din încasările provenite din taxele de urgenţă, cu respectarea strictă a destinaţiilor prevăzute de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 198/2008.
(4)Solicitările de asistenţă adresate consulatelor în sensul angajării unor cheltuieli din încasările provenite din taxele de urgenţă, în condiţiile legii, trebuie să fie temeinic motivate şi însoţite, după caz, de documente justificative. Funcţionarul consular competent, conform fişei postului, întocmeşte un referat privind fiecare dintre aceste cazuri, pe care îl supune aprobării şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular. Referatele aprobate se arhivează în dosarul prevăzut la art. 15.
(5)Dacă prin cheltuielile ce urmează a fi angajate potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 198/2008 se depăşeşte plafonul prevăzut în bugetul aprobat misiunii sau oficiului la articolul bugetar corespunzător, misiunea diplomatică sau oficiul consular solicită Centralei MAE suplimentarea bugetului la articolul bugetar respectiv.
(6)În cazul în care consulatul nu dispune de fonduri suficiente în bugetul propriu pentru efectuarea unor astfel de cheltuieli, solicită Centralei MAE redistribuirea sumelor necesare de la alte misiuni diplomatice sau oficii consulare.
(7)Cheltuielile prevăzute de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 198/2008 sunt nerambursabile. În cazul în care beneficiarii restituie benevol sumele primite de la consulate, contravaloarea lor întregeşte veniturile proprii din care au fost cheltuite.
(8)Angajarea cheltuielilor din venituri proprii se face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Art. 22
(1)Propunerile de angajare/contractare temporară la misiunile diplomatice şi oficiile consulare a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor sau a unor persoane din afara acestora, în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2008, se transmit în Centrala MAE, la direcţiile responsabile de gestionarea resurselor umane, a activităţii consulare, respectiv a activităţii financiar-contabile, însoţite de o justificare scrisă şi de curriculum vitae, documentul de identitate şi, după caz, documentele de studii şi certificatul de cazier judiciar ale persoanei propuse. Se precizează totodată dacă veniturile proprii estimate acoperă indemnizaţia propusă sau dacă este necesar transferul de fonduri de la alte misiuni diplomatice ori oficii consulare, iar în cazul propunerii de încheiere a unui contract de muncă în conformitate cu prevederile legislaţiei locale aplicabile, se indică ce costuri presupune un astfel de contract.
(2)Angajarea/Contractarea temporară a personalului se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ordonatorului de credite delegat al MAE, fără afectarea schemei de personal a MAE. Nu se aprobă angajări retroactive.
(3)În cazul aprobării, se încheie cu persoanele prevăzute la alin. (1) o convenţie civilă de prestări servicii sau, după caz, un contract de muncă.
(4)Plata indemnizaţiei personalului angajat prevăzut la alin. (1) se face pe baza statului de plată. Lucrătorul financiar-contabil este responsabil de transmiterea în Centrala MAE, la direcţia competentă pentru gestionarea activităţii financiar-contabile, a statului de plată, în vederea efectuării viramentului impozitului şi a contribuţiilor aferente, în condiţiile legii.
(5)Plata indemnizaţiei se va efectua numai după ce, în prealabil, responsabilul din cadrul consulatului a întocmit procesul-verbal privind confirmarea îndeplinirii atribuţiilor delegate, precum şi foaia de prezenţă.
Art. 23
(1)Sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare ocazionate de prestarea serviciilor consulare, în temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008, reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat pentru următoarele categorii de cheltuieli: deplasările funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor consulare, organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicărilor telefonice, corespondenţei prin fax şi prin poşta scrisă sau electronică, expedierilor în regim de curierat, comisioanele percepute, după caz, de instituţiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plată, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare în cazul deplasării funcţionarilor consulari angajaţi în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2008, pentru efectuarea de servicii consulare în afara sediului consulatului, sumele necesare pentru organizarea acestor deplasări nu pot fi avansate din bugetul misiunii.
(2)În contabilitate aceste sume reîntregesc cheltuielile lunare efectuate pentru articolele specificate la alin. (1). În situaţia în care valoarea lunară a recuperărilor depăşeşte nivelul plăţilor înregistrate, diferenţa se evidenţiază ca venit la bugetul de stat, la contul contabil 448010001A.2.11 "recuperări peste nivelul cheltuielilor.
(3)În cazul consulatelor itinerante, cheltuielile de organizare, cuprinzând transportul şi cazarea funcţionarilor consulari, precum şi, după caz, chiria pentru rezervarea locaţiilor necesare se distribuie în mod egal în sarcina solicitanţilor de servicii consulare pentru care se percep taxe, potrivit legii, indiferent de tipul şi numărul cererilor depuse de fiecare persoană. Numărul solicitanţilor se stabileşte în mod anticipat, pe baza programărilor sau, dacă este posibil, la faţa locului.
Dacă sumele percepute nu compensează cheltuielile efectuate, ca urmare a neprezentării sau renunţării unora dintre solicitanţii programaţi sau prezenţi iniţial, diferenţele sunt acoperite din bugetul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, în mod prioritar din veniturile proprii încasate cu acelaşi titlu. Dacă sumele percepute depăşesc valoarea cheltuielilor efectuate, ca urmare a prezentării unor solicitanţi care nu s-au programat sau nu s-au prezentat iniţial, se aplică prevederile alin. (2).
Art. 24
În cazul secţiilor consulare încadrate cu cel puţin 2 diplomaţi cu atribuţii consulare, unde nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru desemnarea prin ordin al ministrului afacerilor externe a unui coordonator al secţiei consulare, şeful misiunii diplomatice deleagă unuia dintre aceşti diplomaţi responsabilitatea coordonării ducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute de prezentul ordin.
Art. 25
Lucrătorul financiar din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular răspunde de îndeplinirea obligaţiilor privind evidenţierea, înregistrarea şi raportarea operaţiunilor financiar-contabile către Centrala MAE, la termenele stabilite, iar direcţia competentă pentru gestionarea activităţii financiar-contabile în MAE centralizează datele financiar-contabile şi raportările lunare.
Art. 26
Termenele stabilite de Legea nr. 198/2008 se calculează cu respectarea dispoziţiilor art. 2.551-2.556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 27
(1)Intrarea în vigoare a prezentului ordin nu afectează numerotarea serviciilor consulare din registrele curente, cu excepţia eliminării sistemului de fracţie şi a numitorului, respectiv a utilizării numerelor impare în registrul de documente de călătorie, care vor fi înlocuite de numere consecutive, începând cu primul număr disponibil.
(2)La data operaţionalizării SIMISC la nivelul fiecărui consulat, numerotarea serviciilor consulare în registrul electronic din SIMISC începe cu numărul 1, precedat de indicativele stabilite potrivit art. 18 alin. (3).
Art. 28
Prezentul ordin intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 29
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ: TARIFUL CONSULAR aplicabil serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate (în euro)
SECŢIUNEA I: Serviciile consulare individuale prevăzute de anexa la Legea nr. 198/2008
(1)_
A.Documente de identitate şi călătorie

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Contravaloare blanchetă

Recuperări cheltuieli bugetare

Total

1

Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate

15

0

0

5

20

2

Eliberarea unui paşaport simplu electronic

40

0

59

1

100

3

Eliberarea unui paşaport simplu temporar

40

0/15

20

5

65/80

4

Eliberarea unui titlu de călătorie

40

0/15

5,2

4,8

50/65

B.Vize

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Total

1

Viza de tranzit aeroportuar

60/45

0/15

60

2

Viza de tranzit

60/45

0/15

60

3

Viza de scurtă şedere

60/45

0/15

60

4

Viza din categoriile de la nr. crt. 1-3, eliberată în baza acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe (în cuantum de 35 euro)

35/20

0/15

35

5

Viza din categoriile de la nr. crt. 1-3, eliberată în baza acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe (în cuantum de 70 euro)

70/55

0/15

70

6

Viza de lungă şedere

120/105

0/15

120

C.Servicii notariale

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Tarif de publicitate notarială

Recuperări cheltuieli bugetare

Total

1

Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris fără incidenţă notarială, în numărul de duplicate prevăzut de lege

40

0/15

0

5

45/60

2

Serviciul de la nr. crt. 1, cu un număr n de duplicate cerute suplimentar de părţi

40 + n x 10

0/15

0

5

45/60+ n x 10

3

Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris cu incidenţă notarială, în numărul de duplicate prevăzut de lege

40

0/15

3

2

45/60

4

Serviciul de la nr. crt. 3, cu un număr n de duplicate cerute suplimentar de părţi

40 + n x 10

0/15

3

2

45/60 +n x 10

5

Eliberarea unui număr n de duplicate ale unui înscris autentic fără incidenţă notarială, ulterior datei autentificării

N x 10

0/15

0

5

n x 10+ 5/20

6

Eliberarea unui număr n de duplicate ale unui înscris autentic cu incidenţă notarială, ulterior datei autentificării

n x 10

0/15

3

2

n x 10 + 5/20

7

Legalizarea semnăturii traducătorului

40

0/15

0

5

45/60

8

Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

10

0/15

0

5

15/30

9

Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată

30

0/15

0

5

35/50

10

Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România (supralegalizare)

30

0/15

0

5

35/50

11

Supralegalizarea actelor comerciale străine în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:

0,1% din valoare +

0/15

0

5

0,1% din valoare +

- până la 50.000 euro

300

305/320

- între 50.001 şi 100.000 euro

600

605/620

- între 100.001 şi 500.000 euro

900

905/920

- între 500.001 şi 1.000.000 euro

1.500

1.505/1.520

- peste 1.000.000 euro

3.500

3.505/3.520

12

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, având un număr n de pagini

n x 10

0/15

0

5

n x 10 + 5/20

13

Efectuarea şi legalizarea unei traduceri din sau în limba română (o pagină)

50 (30+20)

0/15

0

5

55/70

14

Efectuarea şi legalizarea unei traduceri din sau în limba română, având un număr n de pagini

n x 30 + 20

0/15

0

5

n x 30 + 25/40

15

Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular

20

0/15

0

5

25/40

16

Eliberarea unui certificat de cutumă

30

0/15

0

5

35/50

17

Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi

30

15

0

5

50

18

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave

30

0/15

0

5

35/50

19

Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini

30

0/15

0

5

35/50

20

Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa

300

0/15

0

5

305/320

21

Efectuarea unei verificări în registrele naţionale notariale

30

0/15

5

5

40/55

D.Servicii de stare civilă

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Recuperări cheltuieli bugetare

Total

1

Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române

90

0

5

95

2

Înscrierea unui certificat de naştere/căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

90

0/15

5

95/110

3

Înscrierea unui certificat de naştere/căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

135

0/15

5

140/155

4

Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc

45

0

5

50

5

Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc

30

0

5

35

6

Eliberarea unui extras de stare civilă

30

0

5

35

E.Servicii diverse

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Recuperări cheltuieli bugetare

Total

1

Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

60

0

5

65

2

Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română

600

0

5

605

3

Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român

30

0

5

35

4

Eliberarea dovezii de cetăţenie

10

0/15

5

15/30

5

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate

30

0

5

35

6

Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc

30

0/15

5

35/50

7

Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul unui consulat român

30

0/15

5

35/50

8

Alte servicii consulare, care nu sunt incluse în prezenta listă, prestate în regim de urgenţă

30

0/15

5

35/50

(2)NOTE:
1.Taxa de urgenţă se percepe în condiţiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 198/2008, respectiv numai atunci când serviciul consular este prestat în termen de 48 de ore de la momentul depunerii cererii. În tabel sunt prezentate valori alternative, în funcţie de perceperea taxei de urgenţă, sau, după caz, situaţiile a căror frecvenţă prevalează în practică.
2.Prin recuperări cheltuieli bugetare se înţelege sumele percepute potrivit art. 23 din ordin. În cazul consulatelor itinerante, sumele aferente organizării acestora se adaugă sumelor din tabel.
3.Contravaloarea cărţii de identitate se achită numai în România, în lei, prin intermediul unei persoane autorizate. Ulterior introducerii în circulaţie a noilor cărţi de identitate, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea acestora, stabilită prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului finanţelor publice, conform notei nr. 5 din anexa la Legea nr. 198/2008, se va percepe direct de către consulatele României din străinătate.
4.Regula privind taxa de urgenţă, descrisă la nota nr. 1, se aplică în mod corespunzător în cazul vizelor eliberate în baza acordurilor de facilitare a vizelor încheiate de Uniunea Europeană (UE) cu state terţe, care nu conţin reglementări privind modalitatea de defalcare a taxei de viză încasate.
5.Vizele acordate cetăţenilor din Republica Moldova, Republica Macedonia şi Republica Serbia, care nu sunt titulari de paşapoarte biometrice, se eliberează în regim de gratuitate până la data îndeplinirii de către România în mod integral a acquis-ului Schengen.
6.Prin înscrisuri cu incidenţă notarială se înţelege actele autentice care necesită înscrierea în registrele naţionale notariale prevăzute la art. 162 alin. (1) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, iar tariful de publicitate notarială desemnează tariful aferent acestei operaţiuni, perceput de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici în temeiul art. 61 alin. (4) din aceeaşi lege.
7.La stabilirea taxei aferente efectuării unei traduceri se ia în calcul numărul de pagini ale traducerii, nu ale înscrisului original care a fost tradus. Traducerea nu trebuie să conţină spaţii goale, chiar dacă acestea se regăsesc în original.
8.Consulatele române pot legaliza exclusiv semnătura traducătorului autorizat de Ministerul Justiţiei român, care prestează activitatea de traducător şi interpret autorizat cu respectarea dispoziţiilor aplicabile din legislaţia română, a statului de reşedinţă şi, după caz, a UE.
9.La serviciile notariale, dacă părţile solicită eliberarea mai multor exemplare ale aceluiaşi înscris, taxa consulară prevăzută de lege pentru serviciile respective se multiplică cu numărul exemplarelor suplimentare solicitate, celelalte sume de plată percepându-se o singură dată (taxa de urgenţă, recuperarea cheltuielilor bugetare). În mod corespunzător se procedează şi la eliberarea unor duplicate de pe actele aflate în arhiva consulară, cu aceeaşi forţă probantă ca şi originalele. În cazul autentificării înscrisurilor notariale se multiplică taxa special reglementată de lege, potrivit regulilor prevăzute la lit. C nr. crt. 2 şi 4-6.
10.La depunerea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc, dacă se solicită şi procurarea unui nou certificat cu menţiunea respectivă, aceasta din urmă se taxează ca serviciu consular separat, conform lit. D nr. crt. 4.
11.Dovada de cetăţenie se taxează cu suma prevăzută la lit. E nr. crt. 4 numai dacă este solicitată distinct de alte proceduri, în cazul procedurilor de dobândire sau renunţare la cetăţenia română şi de verificare a statutului juridic în raport cu statul român, eliberarea unei adeverinţe ulterior finalizării procedurilor, de către consulatul care le-a iniţiat, constituie o operaţiune subsecventă aceluiaşi serviciu consular, neputând fi taxată separat. În schimb, taxa respectivă poate fi încasată ca fiind aferentă unui serviciu consular distinct, atunci când eliberarea adeverinţei este solicitată unui alt consulat decât cel la care s-a depus şi care a procesat cererea.
12.La procedura de verificare a autenticităţii unui permis de conducere, eliberarea adeverinţei care consemnează rezultatul verificării reprezintă o operaţiune subsecventă aceluiaşi serviciu consular, neputând fi taxată separat, cu excepţia situaţiei prevăzute la nota nr. 11, ultima teză.
SECŢIUNEA II: Proceduri care implică prestarea unor servicii consulare conexe
(1)_
A.Eliberarea unei cărţi de identitate, cu efectuarea şi legalizarea la consulat a traducerii unui document străin

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Contravaloare blanchetă

Recuperări cheltuieli bugetare

TOTAL

1

Eliberarea cărţii de identitate

15

0

0

5

20

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii dovezii de imposibilitate a deplasării în ţară (o pagină)

30

0/15

0

5

35/50

Suma totală de plată

55/70

B.Eliberarea unui paşaport simplu electronic de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cu efectuarea şi legalizarea la consulat a traducerii documentului care atestă dreptul de şedere în străinătate

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Contravaloare blanchetă

Recuperări cheltuieli bugetare

TOTAL

1

Eliberarea paşaportului simplu electronic

40

0

59

1

100

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentului care atestă dreptul de şedere (o pagină)

30

0/15

0

5

35/50

Suma totală de plată

135/150

C.Eliberarea unui paşaport simplu temporar de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cu efectuarea şi legalizarea la consulat a traducerii documentului care atestă dreptul de şedere în străinătate

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Contravaloare blanchetă

Recuperări cheltuieli bugetare

TOTAL

1

Eliberarea paşaportului simplu temporar

40

0/15

20

5

65/80

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentului care atestă dreptul de şedere (o pagină)

30

0/15

0

5

35/50

Suma totală de plată

100/ 115/130

D.Înscrierea unui certificat de naştere străin în registrele de stare civilă româneşti pentru un minor în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine, cu efectuarea şi legalizarea la consulat a traducerii certificatului de naştere străin

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Recuperări cheltuieli bugetare

TOTAL

1

Înscrierea certificatului de naştere străin în registrele de stare civilă româneşti

0

0

0

0

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii certificatului de naştere străin (o pagină)

30

0/15

5

35/50

Suma totală de plată

35/50

E.Înscrierea unui certificat de naştere/căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine, cu efectuarea şi legalizarea la consulat a traducerii certificatului străin

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Recuperări cheltuieli bugetare

TOTAL

1

Înscrierea certificatului străin în registrele de stare civilă româneşti

90

0/15

5

95/110

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii certificatului străin (o pagină)

30

0/15

5

35/50

Suma totală de plată

130/145/160

F.Înscrierea unui certificat de naştere/căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine, cu efectuarea şi legalizarea la consulat a traducerii certificatului străin

Nr. crt.

Serviciul consular

Taxa consulară

Taxa de urgenţă

Recuperări cheltuieli bugetare

TOTAL

1

Înscrierea certificatului străin în registrele de stare civilă româneşti

135

0/15

5

140/155

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii certificatului străin (o pagină)

30

0/15

5

35/50

Suma totală de plată

175/190/205

(2)NOTE:
1.În conformitate cu prevederile notelor nr. 1 şi 2 din anexa la Legea nr. 198/2008, taxele pentru eliberarea cărţilor de identitate, a paşapoartelor sau a oricăror altor documente de călătorie, precum şi cele pentru înscrierea certificatelor de stare civilă străine în registrele de stare civilă româneşti acoperă, după caz, efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau certificare conexe, prevăzute de lege.
2.În cazul în care traducerile efectuate de consulat conţin mai multe pagini, taxa consulară pentru efectuarea traducerii se multiplică în mod corespunzător cu numărul de pagini ale traducerii.
3.Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei român, cu respectarea condiţiilor prevăzute de nota nr. 8 din secţiunea I a prezentei anexe, iar consulatul legalizează semnătura acestuia, taxa de legalizare a semnăturii şi celelalte sume accesorii sunt incluse în taxele aferente serviciilor principale, neputând fi încasate separat, potrivit notelor nr. 1 şi 2 din anexa la Legea nr. 198/2008.
4.În celelalte proceduri care implică prestarea a două sau mai multe servicii consulare conexe, acestea din urmă se taxează separat, potrivit tarifului individual aferent.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 16 martie 2016