ORDIN nr. 2029 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificare 2013

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

251.528

 

1

 

Venituri din exploatare

2

251.518

2

 

Venituri financiare

3

10

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

249.985

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

248.270

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

204.245

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

1.596

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

31.377

 

C1

ch. cu salariile

10

21.420

C2

bonusuri

11

2.767

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

526

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

128

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

6.536

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

11.052

2

 

Cheltuieli financiare

17

1.715

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.543

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1.543

 

1

 

Rezerve legale

22

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1.543

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 
   

a)

cheltuieli materiale

34

 
   

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 
   

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

2.065

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.065

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

533

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

527

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

24.187

   

a)

cheltuieli cu salariile

46

21.420

   

b)

bonusuri

47

2.767

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.387

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.825

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

477

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

 
 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 
 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

994

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

17.559

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

17.794

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 9 din data de 8 ianuarie 2014