ORDIN nr. 2636 din 4 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

PROGRAM 2012

A

B

2

VENITURI TOTALE, din care:

1

6.722

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

6.702

Venituri din activitatea de bază*)

3

3.623

Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

2.779

Alte venituri din exploatare

5

300

VENITURI FINANCIARE

6

20

VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

6.335

Cheltuieli de exploatare, din care:

9

6.312

Bunuri şi servicii

10

1.100

Cheltuieli de personal, din care:

11

3.469

cheltuieli cu salariile, din care:

12

2.417

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

100

- drepturile salariale ale directorului general

14

77

contribuţii de asigurări sociale de stat

15

503

contribuţii de asigurări de şomaj

16

12

contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

126

contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

20

contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

contribuţii le fondul de pensii facultative

21

 

alte cheltuieli de personal, din care:

22

379

- tichete de masă

23

65

- deplasări, detaşări

24

314

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

976

Cheltuieli de protocol

26

5

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

2

Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

44

Alte cheltuieli

30

716

Cheltuieli financiare, din care:

31

23

- cheltuieli privind dobânzile

32

20

- alte cheltuieli financiare

33

3

Cheltuieli extraordinare

34

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

387

IMPOZIT PE PROFIT

36

62

REZULTATUL NET

37

325

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

325

pentru cointeresarea personalului

40

65

pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

195

pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

65

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

995

Surse proprii

44

976

Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

-externe

48

 

Alte surse

49

19

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

995

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

995

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

DATE DE FUNDAMENTARE

  

Venituri totale (rd.01)

55

6.722

Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

6.335

Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)

57

387

Număr mediu personal, total institut, din care:

58

63

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

51

Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/ persoană/lună)

60

3.011

Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.161

Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

6,11

Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu)

63

5,09

Plăţi restante

64

180

Creanţe de încasat

65

1.150

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu sunt în sumă de 1.683 mii lei.
Contractele încheiate cu piaţa liberă până la data de 16.07.2012 sunt în valoare de 1.593 mii lei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 13 decembrie 2012