PROTOCOL din 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel
Preambul
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel (denumite în continuare părţile):
având în vedere dorinţa comună a Guvernului României şi a Guvernului Statului Israel de a consolida prietenia şi cooperarea dintre cele două ţări,
având în vedere dorinţa celor două guverne de a facilita angajarea temporară a lucrătorilor români calificaţi în domeniul construcţiilor în Statul Israel, sub rezerva politicii Guvernului în ceea ce priveşte cotele anuale pentru angajarea lucrătorilor străini, legislaţia în vigoare şi normele administrative atât ale Statului Israel, cât şi ale României,
întrucât părţile declară poziţia lor comună împotriva traficului de fiinţe umane, a migraţiei ilegale şi a practicilor ilegale de recrutare a forţei de muncă, precum şi a angajării ilegale a lucrătorilor străini,
întrucât părţile împărtăşesc dorinţa comună de a elimina costurile ilegale de recrutare a lucrătorilor străini,
în vederea facilitării trimiterii de lucrători calificaţi din România pentru a efectua lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel şi pentru a asigura o procedură de recrutare legală, corectă şi bine informată şi de şedere legală a lucrătorilor,
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel au convenit următoarele:
Art. 1: Autorităţi competente
1.Punerea în aplicare a prezentului protocol se va efectua de către următoarele autorităţi competente (denumite în continuare autorităţi competente):
a)pentru România, ţara de origine: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM);
b)pentru Statul Israel, ţara de destinaţie: Autoritatea pentru Populaţie şi Imigraţie din Israel (PIBA).
2.PIBA poate fi asistată în punerea în aplicare a prezentului protocol de către un organism competent în numele Guvernului Statului Israel şi/sau un organism competent autorizat de Guvernul Statului Israel.
Art. 2: Domeniul de aplicare
Punerea în aplicare a prezentului protocol şi orice activitate legată de aceasta vor trebui să fie în conformitate cu legile aplicabile, regulamentele, normele, procedurile şi mecanismele în vigoare în fiecare stat şi nu vor afecta obligaţiile asumate de părţi în cadrul altor tratate internaţionale la care părţile sau statele lor sunt parte.
Art. 3: Prevederi generale
1.Lucrătorii care urmează să fie recrutaţi în baza prezentului protocol trebuie să îndeplinească condiţiile prealabile convenite de către ANOFM şi PIBA, aşa cum se prevede în anexa 1 la prezentul protocol.
2.Lucrătorii care sosesc în Statul Israel în baza prezentului protocol vor primi o viză şi un permis de muncă care să le permită să stea în Statul Israel ca lucrători străini temporari în domeniul construcţiilor.
3.Angajarea temporară înseamnă că cetăţeanul român este angajat în mod legal în domeniul construcţiilor de către un angajator israelian autorizat, care este un contractor de forţă de muncă ce deţine un permis valabil eliberat de Guvernul Statului Israel pentru a angaja un lucrător străin în construcţii, conform legislaţiei israeliene, pentru o perioadă de timp determinată, aşa cum va fi specificat în cererea Israelului conform articolului 5 din prezentul protocol, la sfârşitul căreia lucrătorul român trebuie să părăsească Israelul.
Durata angajării temporare în Israel nu va depăşi durata maximă permisă, în conformitate cu legislaţia naţională relevantă a Israelului, precum şi conform rezoluţiilor relevante ale Guvernului israelian privind cotele anuale pentru lucrătorii străini temporari în domeniul construcţiilor.
4.O astfel de angajare temporară nu dă dreptul salariatului să efectueze orice altă activitate lucrativă plătită sau să se angajeze în orice alt domeniu decât cel al construcţiilor pentru care i-au fost emise o viză şi un permis de muncă în Israel.
5.În prezentul protocol, termenul "contractor de forţă de muncă" sau "angajator" se referă la o companie autorizată de către Guvernul Israelului, conform Legii din 1996 cu privire la angajarea lucrătorilor prin contractorii de forţă de muncă, pentru a angaja lucrători străini temporari în domeniul construcţiilor de către beneficiarii de muncă ce sunt antreprenori de construcţii înregistraţi.
6.Numărul de lucrători recrutaţi în cadrul prezentului protocol nu va depăşi numărul specificat în cererea trimisă de PIBA, conform articolului 1 din anexa 2, şi va fi în funcţie de numărul de oferte de muncă primite de la angajatorii din Israel, precum şi de cotele anuale pentru lucrătorii străini temporari în domeniul construcţiilor.
7.Nicio parte a prezentului protocol nu va fi interpretată ca o obligaţie a Statului Israel de a recruta lucrători din România sau de a acorda exclusivitate pentru recrutarea lucrătorilor din România.
8.Nicio parte a prezentului protocol nu va fi interpretată ca o obligaţie a României de a furniza lucrători din România sau de a acorda exclusivitate pentru recrutarea de lucrători pentru Statul Israel.
Art. 4: Selecţia lucrătorilor
1.Lucrătorii români care depun cerere pentru a lucra în Statul Israel vor fi selectaţi numai dintre lucrătorii calificaţi care vor fi incluşi în baza de date a ANOFM care urmează să fie creată aşa cum este prevăzut în articolul 5 al prezentului protocol. Solicitanţii vor trebui să întrunească criteriile prevăzute în anexa 1 a prezentului protocol.
2.Procedura de selecţie a lucrătorilor români se va efectua conform procedurii descrise în anexa 2 a prezentului protocol.
3.Lucrătorii selectaţi vor fi supuşi unei examinări medicale în România, conform cerinţelor stipulate în articolul 4 paragraful 10 din anexa 2.
4.Recrutarea în România a lucrătorilor temporari români va fi făcută de ANOFM în colaborare cu PIBA, conform prezentului protocol, fără a implica agenţii de recrutare private.
Art. 5: Obligaţiile părţilor
1.ANOFM:
a)va administra aplicarea procedurii într-o manieră transparentă aşa cum este menţionat în anexa 2 şi va lua toate măsurile necesare pentru a asigura o implementare rapidă a procedurii de recrutare în termenul stipulat în cererea primită de la PIBA, aşa cum este prevăzut în continuare;
b)va crea baze de date pentru toţi solicitanţii care îndeplinesc criteriile de muncă pentru domeniul construcţiilor din Statul Israel şi va pune aceste baze de date la dispoziţia PIBA;
c)va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura faptul că lucrătorii temporari români recrutaţi în baza acestui protocol au documentele necesare care le atestă competenţele, pregătirea şi experienţa necesare pentru munca în domeniul construcţiilor şi documentele necesare care să certifice că sunt sănătoşi din punct de vedere fizic şi mental;
d)va consilia lucrătorii referitor la drepturile şi obligaţiile pe care le au, precum şi la condiţiile de viaţă şi de muncă din Statul Israel, înaintea plecării lor către Statul Israel;
e)va informa lucrătorii cu privire la plăţile şi cheltuielile maxime admise în legătură cu recrutarea lor. Aceste plăţi şi cheltuieli nu vor depăşi suma permisă stabilită în legislaţia israeliană cu privire la procedurile de recrutare. Această sumă va include următoarele: costurile pentru examinarea medicală, taxa de emitere a cazierului judiciar, cheltuieli de traducere pentru documentele oficiale, după caz, transport local în România şi orice plată suplimentară aprobată în scris de către cele două autorităţi competente în limita sumei admise conform legislaţiei israeliene pentru procedurile de recrutare. În plus faţă de suma stabilită mai sus, lucrătorul va suporta costul biletelor sale de avion către şi din Israel;
f)va informa lucrătorii că, în cursul procesului de recrutare şi plasare, nu pot fi percepute de la ei, direct sau indirect, în niciun stat, nicio taxă în afara costurilor permise stabilite în paragraful 1 litera e) din acest articol;
g)va primi aprobarea pentru solicitanţii corelaţi cu ofertele de locuri de muncă primite de la angajatorii israelieni/contractorii de forţă de muncă şi înaintată ANOFM de către PIBA [conform articolului 5 paragraful 2 litera b) de mai jos] şi se va asigura că fiecare solicitant semnează contractul de muncă după ce a luat la cunoştinţă prevederile şi termenii din acesta într-o limbă pe care o înţelege. Contractele vor fi condiţionate de eligibilitatea solicitantului pentru a intra în Israel, conform articolului 4 paragraful 2 din anexa 2.
2.PIBA:
a)va transmite ANOFM o cerere care va conţine o descriere generală a locului de muncă (denumită în continuare cerere), conform articolului 1 din anexa 2;
b)va corela în mod aleatoriu ofertele de locuri de muncă primite de la angajatorii israelieni/contractorii de forţă de muncă cu lucrătorii calificaţi din bazele de date create de ANOFM. Raportul între numărul de solicitanţi care urmează să fie corelaţi nu va depăşi un anumit procent din numărul total de lucrători înscrişi în bazele de date, conform articolului 4 paragraful 8 din anexa 2;
c)va întreprinde acţiuni rezonabile pentru a se asigura că angajatorii furnizează asigurare medicală privată pentru lucrători, în conformitate cu legislaţia în vigoare în Statul Israel. Această asigurare nu acoperă aspectele medicale provenite din afecţiuni medicale preexistente.
Asigurarea pentru prejudiciul suferit ca urmare a unor atacuri ostile va fi în conformitate cu Legea israeliană 5730-1970 privind prestaţiile pentru victimele ostilităţilor.
d)în cooperare cu instituţiile competente relevante israeliene vor întreprinde toţi paşii rezonabili pentru:
1.a proteja drepturile lucrătorilor români în conformitate cu legile şi reglementările relevante israeliene, inclusiv condiţiile de viaţă şi de muncă;
2.a investiga plângerile cetăţenilor români şi informaţiile referitoare la încălcări primite de ANOFM şi/sau PIBA, cu privire la încălcări ale drepturilor în domeniul muncii ale lucrătorilor.
3.Ambele părţi sunt de acord:
a)să ia toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea rapidă a procedurii de recrutare;
b)să ia toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că procedura de recrutare este transparentă, că toate informaţiile relevante sunt oferite solicitanţilor (inclusiv obligaţiile acestora privind şederea şi angajarea în condiţii legale în Israel şi revenirea în România, la încheierea perioadei de angajare temporară legală în Israel) şi că nicio altă taxă sau plată, altele decât taxele sau plăţile permise stabilite în acest protocol nu se colectează de la solicitanţi sau de la lucrători în legătură cu recrutarea lor, direct sau indirect, în oricare dintre ţări, în cursul procesului de recrutare şi de plasare.
Art. 6: Prevederi privind revenirea în ţară
1.Înainte de plecarea în Israel, lucrătorii români vor semna o declaraţie prin care se angajează să respecte condiţiile pentru şedere şi angajare cu forme legale în Israel şi să se întoarcă în România după încheierea perioadei de angajare cu forme legale în Israel.
2.La expirarea şederii autorizate pentru angajare, lucrătorul va părăsi imediat Israelul.
3.Israelul îşi rezervă dreptul de a dispune unui lucrător temporar român să părăsească teritoriul său, în conformitate cu legislaţia, reglementările, regulile, procedurile şi mecanismele israeliene, printre altele, în cazul în care se dovedeşte că o astfel de persoană a încălcat condiţiile prevăzute de viza sa, permisul de muncă sau declaraţia semnată de aceasta, conform paragrafului 1 al prezentului articol, sau dacă încalcă prezentul protocol ori dacă Israelul decide că prezenţa sa ar putea constitui o ameninţare la adresa securităţii naţionale, ordinii sau a sănătăţii publice sau, în cazul în care aceasta nu părăseşte Israelul, la sfârşitul şederii sale autorizate.
4.Părţile vor coopera, după caz, pentru a permite întoarcerea rapidă şi efectivă în România a oricăror lucrători temporari români care stau ilegal în Israel.
5.La cererea ANOFM, PIBA va furniza statistici generale cu privire la numărul de lucrători români expulzaţi care au sosit în Israel în baza prezentului protocol.
Art. 7: Solicitarea vizei
Procedurile de solicitare a vizei conform prezentului protocol sunt cele stabilite în anexa 2 la prezentul protocol.
Art. 8: Drepturile generale ale lucrătorilor
În conformitate cu legile, regulamentele, normele, procedurile şi mecanismele aplicabile în Statul Israel se vor aplica următoarele:
a)Lucrătorii români se vor bucura de aceeaşi protecţie juridică în ceea ce priveşte drepturile de proprietate şi interesele, precum şi accesul la curţile şi tribunalele administrative, ca şi cetăţenii locali. Ei se vor bucura, de asemenea, de egalitatea de tratament, în conformitate cu legislaţia muncii în Israel, cu privire la intrarea în vigoare, durata şi încetarea contractului de muncă, remunerare, condiţii de muncă, inclusiv orele de muncă şi de odihnă, legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
b)Drepturile lucrătorilor români, după cum s-a stabilit prin contractul individual de muncă, se vor acorda printre altele, în conformitate cu legislaţia muncii din Israel referitoare la salariul minim.
c)Lucrătorii români în Israel vor fi angajaţi numai pe baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator israelian, care va include prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile angajatului şi, respectiv, angajatorului, în conformitate cu legislaţia Statului Israel.
d)Responsabilităţile în ceea ce priveşte securitatea la locul de muncă, inclusiv instruirea lucrătorilor, furnizarea echipamentului de protecţie, investigarea şi înregistrarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi orice alte aspecte referitoare la protecţia muncii, vor fi în conformitate cu prevederile şi cerinţele legale ale Statului Israel.
e)Litigiile care pot apărea între angajatori şi lucrătorii români, inclusiv litigiile referitoare la încălcări ale contractului de muncă, vor fi soluţionate în Israel, în conformitate cu prevederile legale, mecanismele şi procedurile naţionale relevante în vigoare în Israel.
f)Lucrătorii români pot depune plângeri la şeful departamentului din cadrul Ministerului Economiei, responsabil cu drepturile de muncă ale lucrătorilor străini (denumit în continuare Ombudsman) care le va gestiona potrivit autorităţii sale conform legislaţiei israeliene.
Art. 9: Plângeri
Ministerul român al Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ANOFM, Ministerul israelian al Afacerilor Interne prin PIBA şi Ministerul israelian al Economiei sau autorităţile relevante din fiecare stat vor verifica în mod rezonabil plângerile privind încălcările prezentului protocol în statele respective.
Art. 10: Comitetul mixt de lucru
1.Autorităţile competente vor face schimb de informaţii relevante şi de actualizări cu privire la legislaţia şi procedurile existente care reglementează relaţiile de muncă şi infracţiunile, precum şi intrarea, şederea, angajarea, obligaţiile angajatorilor şi plecarea lucrătorilor străini, care pot afecta procedurile stabilite în prezentul protocol.
2.Un comitet mixt de lucru (denumit în continuare Comitetul mixt de lucru) va fi înfiinţat, cuprinzând reprezentanţi ai fiecărei părţi.
3.Autorităţile competente vor desemna membrii Comitetului mixt de lucru. Membrii desemnaţi vor fi reprezentanţi ai autorităţilor relevante din fiecare stat.
4.Comitetul mixt de lucru se va reuni anual, dacă este solicitat de către oricare dintre părţi, în fiecare stat alternativ sau, în cazul în care ambele părţi sunt de acord, prin videoconferinţe, pentru a discuta aspecte legate de aplicarea prezentului protocol şi, printre altele, pentru a rezolva orice probleme care decurg din aplicarea acestuia.
5.Părţile se vor informa reciproc, în scris, cu privire la aspectele pe care doresc să le discute cu minimum 30 de zile înainte de data fiecărei reuniuni.
6.După fiecare şedinţă se vor întocmi procese-verbale cu privire la cele convenite.
7.În cazul unor aspecte urgente pot avea loc întâlniri speciale suplimentare sau discuţii ale Comitetului mixt de lucru, la solicitarea oricăreia dintre părţi.
Art. 11: Securitate socială şi asigurări
1.Conform legislaţiei române relevante, înainte de a pleca în Israel, lucrătorii români:
a)se pot asigura în România în sistemul asigurărilor pentru şomaj;
b)se pot asigura în România în sistemul de asigurări de sănătate.
2.Angajatorul va fi responsabil de a-l asigura pe lucrător în domeniul securităţii sociale în Israel, conform legislaţiei israeliene relevante şi Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim pe 28 februarie 2011.
Art. 12: Protecţia datelor cu caracter personal
"Date cu caracter personal", în prezentul protocol, reprezintă orice date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă: o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, datele de localizare, identificator on-line sau la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii fizice, psihologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acelei persoane sau prin referire la orice alte informaţii.
Următoarele prevederi se vor aplica schimbului de date cu caracter personal şi utilizării datelor cu caracter personal transmise în baza prezentului protocol:
1.Datele personale vor fi transmise între părţile acestui protocol numai după obţinerea consimţământului posesorului datelor, aşa cum este stipulat în articolul 3 paragraful 3 din anexa 2.
2.Transmiterea, păstrarea şi procesarea datelor cu caracter personal vor fi supuse legislaţiei interne cu privire la protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal a statului fiecărei părţi.
3.Datele cu caracter personal care au fost transmise în baza prezentului protocol pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost transmise şi nu vor fi transmise mai departe către state terţe.
4.Fiecare parte va adopta măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal obţinute în conformitate cu prezentul protocol de distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, dezvăluirea sau modificarea accidentală, accesul neautorizat sau orice tip de prelucrare neautorizată.
5.Fiecare parte va păstra înregistrări cu privire la transmiterea, primirea şi distrugerea datelor.
6.Datele cu caracter personal schimbate între părţi vor fi protejate în virtutea aceloraşi standarde aplicate datelor naţionale, în conformitate cu legislaţia internă a statelor părţilor.
Art. 13: Impozitarea
Art. 14: Soluţionarea disputelor
Orice dispută, controversă sau revendicare decurgând din ori în legătură cu prezentul protocol, inclusiv încălcarea sau încetarea acestuia, va fi soluţionată pe cale amiabilă, prin discuţii şi negocieri între părţi.
Art. 15: Cooperarea juridică
Părţile vor coopera şi îşi vor furniza asistenţă în cursul investigaţiilor şi anchetelor pentru infracţiuni cu privire la aspectele prevăzute în prezentul protocol ce se supun legislaţiei ambelor state.
Art. 16: Comunicarea dintre autorităţile competente
1.Fiecare parte va desemna o persoană de contact pentru comunicarea directă între autorităţile competente.
2.Comunicarea va fi în limba engleză şi poate include comunicarea prin mijloace electronice.
Art. 17: Clauze finale
1.Aplicarea prezentului protocol nu va aduce prejudicii statutului teritoriilor care au intrat sub administrarea israeliană după iunie 1967.
2.Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la încheierea procedurilor interne legale pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol.
3.Prezentul protocol este încheiat pentru o perioadă de un (1) an şi va fi prelungit automat pentru perioade suplimentare de câte un (1) an fiecare.
4.Părţile pot modifica prezentul protocol, în scris, de comun acord. Orice astfel de modificare va intra în vigoare în conformitate cu procedura menţionată la paragraful 2 al prezentului articol.
5.Anexele fac parte integrantă din prezentul protocol.
6.Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentele la anexe se efectuează în scris, prin acordul reciproc al autorităţilor competente şi notificate prin canale diplomatice.
7.Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul protocol, în orice moment, prin notificarea celeilalte părţi cu 6 (şase) luni înainte, prin intermediul canalelor diplomatice, privind intenţia sa de a înceta prezentul protocol.
8.Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 7 de mai sus, oricare dintre părţi poate înceta sau suspenda prezentul protocol, cu efect imediat, în cazul în care se constată că taxe de recrutare sau plăţi, altele decât taxele sau plăţile permise aşa cum sunt prevăzute la articolul 5 paragraful 1 litera e), au fost colectate de la solicitanţi sau de la lucrători, direct sau indirect, în oricare stat, pe tot parcursul procesului de recrutare şi plasare. În cazul unei astfel de încetări sau suspendări se vor aplica dispoziţiile articolului 10 paragraful 7 din prezentul protocol.
9.Orice persoană care, la data încetării sau suspendării, deţine deja o viză şi/sau un permis de muncă eliberat în cadrul prezentului protocol nu va fi afectată de încetarea sau suspendarea prezentului protocol.
Drept care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător, au semnat prezentul protocol.
-****-
Semnat la Ierusalim la data de 24 iunie 2014 care corespunde zilei de 26 Sivan anul 5774, conform calendarului ebraic, în două exemplare originale, în limbile română, ebraică şi engleză. În cazul oricărei divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

şi Persoanelor Vârstnice din România,

Rovana Plumb,

ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Pentru Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel,

Gideon Sa'ar,

ministrul afacerilor interne

ANEXA nr. 1: Criterii de selecţie
În baza dispoziţiilor articolului 3 paragraful 1 al prezentului protocol, ANOFM şi PIBA au convenit asupra următoarelor criterii de selecţie a lucrătorilor români calificaţi în domeniul construcţiilor pentru a desfăşura muncă temporară în Israel:
1.Cerinţe generale
a)Cetăţeni ai României.
b)Vârstă recomandată, conform celor specificate în cerere.
c)Nu au mai lucrat în Israel.
d)Nu au rude de gradul I care lucrează în Israel (cu excepţia fraţilor).
e)Nu au cazier.
f)Psihic şi fizic sunt apţi de muncă intensă în aer liber, în condiţiile climatice specifice Israelului, în domeniul construcţiilor, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi.
g)Sunt sănătoşi şi nu suferă de boli cronice, precum: tuberculoză, hepatită, sifilis, gonoree, SIDA.
2.Calificări profesionale minime
a)Au competenţe profesionale dovedite, experienţă şi abilităţi de nivel înalt în una sau mai multe din următoarele specialităţi:
(1)Lucrări de construcţii - cofraje de clădiri industriale, cofraje din lemn (capacitatea de citire a planurilor de construcţie este obligatorie);
(2)Metalurgie (capacitatea de citire a planurilor de construcţie este obligatorie);
(3)Lucrări de aplicare a gresiei şi a faianţei;
(4)Lucrări de tencuire;
(5)Orice altă specializare sau calificare convenită de autorităţile competente.
b)Procentul estimat de lucrători necesari în specialităţile de mai sus va fi specificat în cererea PIBA, conform articolului 1 din anexa 2.
ANEXA nr. 2: Procedura de recrutare
Art. 1: Cererea de lucrători
1.PIBA poate solicita printr-o scrisoare oficială, transmisă prin fax şi/sau prin e-mail către ANOFM, cooperarea în scopul recrutării de lucrători în domeniul construcţiilor pentru a munci în Israel (denumită în continuare cerere). Cererea va stabili numărul maxim de lucrători necesari, durata maximă a angajării temporare în Israel, perioada relevantă de recrutare a lucrătorilor, informaţii generale cu privire la condiţiile de muncă şi de viaţă, incluzând salariul minim şi alte precondiţii relevante.
2.Informaţiile necesare cu privire la legislaţia relevantă aplicabilă în domeniul construcţiilor, precum şi un model de contract de muncă trebuie ataşate fiecărei astfel de cereri.
3.ANOFM va informa PIBA prin scrisoare oficială în termen de 21 de zile calendaristice dacă procedura a fost lansată şi cu privire la acţiunile specifice întreprinse.
4.Dacă ANOFM nu răspunde sau nu răspunde în totalitate cererii PIBA, conform paragrafului 3 de mai sus, în termen de 21 de zile calendaristice, PIBA poate anula cererea.
5.Dacă numărul maxim de lucrători solicitat nu este recrutat în perioada de timp menţionată în cerere, PIBA poate notifica ANOFM că recrutarea de lucrători suplimentari potrivit cererii este întreruptă.
Art. 2: Publicarea posibilităţii de a aplica pentru un loc de muncă
1.ANOFM va desfăşura campanii de informare pe scară largă şi va întreprinde activităţile necesare pentru a informa potenţialele persoane calificate aflate în căutarea unui loc de muncă cu privire la posibilitatea de a depune cereri pentru a lucra în Israel. Textul anunţurilor va fi stabilit de comun acord între ANOFM şi PIBA, conform cererii. PIBA poate solicita colaborarea cu ANOFM privind planificarea şi implementarea campaniilor de informare.
2.Informaţiile care trebuie puse la dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă vor include, printre altele, următoarele:
a)numărul de lucrători solicitat, calificările solicitate lucrătorilor, salariile minime estimate, descrierea locului de muncă cu specificarea responsabilităţilor acestuia (numai dacă este cazul), durata contractelor de muncă şi condiţiile generale de muncă şi de viaţă, precum ore de muncă şi de odihnă, durata perioadei de probă, procedura de recrutare şi condiţiile climatice;
b)detalii cu privire la costurile pentru lucrător pentru orice servicii conexe în legătură cu recrutarea, în conformitate cu articolul 5 paragraful 1 litera e) din Protocol, o explicaţie a faptului că acestea sunt singurele taxe sau plăţi permise legate de procesul de recrutare şi o descriere generală a procesului de selecţie aleatorie pentru lucrătorii calificaţi;
c)un număr de telefon şi/sau adresa de e-mail a PIBA sau a unei entităţi locale ce acţionează în numele acesteia şi numărul de telefon şi adresa de e-mail a ANOFM pentru întrebări şi plângeri, inclusiv raportări cu privire la solicitări ilegale de plăţi suplimentare de orice fel în legătură cu procesul de recrutare. Numărul de telefon operat de PIBA sau de entitatea locală ce acţionează în numele acesteia va fi operat în România în limba română.
Art. 3: Procedura de aplicare
1.Procedura de aplicare va fi administrată de către părţi într-un mod transparent. Vor fi luate măsuri pentru a preveni cererile ilegale de plăţi sau taxe de orice fel de la solicitanţi şi vor include următoarele:
2.Solicitanţii vor aplica personal la agenţiile locale pentru ocupare ale ANOFM cele mai apropiate de adresa lor conform documentelor lor de înregistrare a adresei. Fiecare solicitant va primi la depunere o ştampilă cu numărul de înregistrare şi data depunerii cererii sale.
3.Solicitanţilor li se va cere acordul scris referitor la faptul că:
a)datele cu caracter personal necesare în scopul aplicării prezentului protocol pot fi transmise între ANOFM şi PIBA şi pot fi introduse într-o bază de date pe care ANOFM o împarte cu PIBA şi/sau cu organismele competente de aplicare menţionate la articolul 1 paragraful 2 al prezentului protocol;
b)un cod numeric personal şi numărul de paşaport al unui solicitant care a trecut controalele preliminare conform articolului 4 paragraful 2 al prezentei anexe şi care poate fi invitat la testare (examinări profesionale şi/sau interviuri) pot fi folosite în comun de către ANOFM şi PIBA cu organismele de aplicare din partea ANOFM sau PIBA în scopul aplicării prezentului protocol;
c)datele cu caracter personal, excluzând codul numeric personal întreg, cerute în baza prezentului protocol, ale solicitanţilor care au trecut testarea (examinările profesionale şi/sau interviurile) şi care au fost corelaţi angajatorilor conform articolului 4 paragraful 13 al prezentei anexe pot fi transmise de către ANOFM şi PIBA altor autorităţi publice şi angajatorilor, doar în măsura în care acest lucru este necesar în scopul aplicării prezentului protocol;
d)PIBA va fi responsabilă în a întreprinde toţi paşii rezonabili pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise în baza prezentului protocol şi făcute comune cu organismele competente de aplicare menţionate în articolul 1 paragraful 2 al protocolului, precum şi cu angajatorii.
În plus, solicitanţilor le va fi cerut să declare în scris că nu au mai lucrat niciodată în Israel şi că nu au rude de gradul I în Israel (cu excepţia fraţilor).
4.Agenţiile locale pentru ocupare ale ANOFM vor verifica dacă documentele solicitanţilor sunt în conformitate cu cererea şi cu cerinţele generale ale PIBA. Solicitanţii vor fi înregistraţi în baze de date conform specializărilor profesionale specificate în cerere.
5.Agenţiile locale pentru ocupare ale ANOFM vor informa solicitanţii cu privire la cerinţele legate de şederea în Israel şi le vor înmâna broşuri de informare cu informaţii de bază privind procesul de recrutare şi condiţiile de muncă. Conţinutul broşurilor, stabilit împreună cu ANOFM, va fi furnizat în engleză de către PIBA şi va fi tradus de ANOFM în limba română.
6.Solicitanţii care nu îndeplinesc cerinţele sau care nu au prezentat la timp setul de documente necesare nu vor fi înregistraţi şi vor fi informaţi în acest sens.
Art. 4: Procedura de selecţie
1.Detaliile tuturor solicitanţilor care îndeplinesc cerinţele PIBA în conformitate cu anexa 1 şi care şi-au exprimat acordul voluntar, în scris, conform articolului 3 paragraful 3 al prezentei anexe, vor fi introduşi într-o bază de date computerizată. Următoarele detalii ale fiecărui solicitant vor fi comunicate către PIBA: număr de înregistrare conform articolului 3 paragraful 2 al prezentei anexe, numele complet (împărţit pe două coloane: prenume şi nume), numele tatălui, data de naştere, sexul, starea civilă, experienţa de muncă şi specializarea profesională, codul numeric personal şi orice alte informaţii care urmează a fi convenite de către autorităţile competente.
2.PIBA va efectua verificări preliminare ale eligibilităţii solicitanţilor introduşi în baza de date computerizată conform reglementărilor şi procedurilor referitoare la viza israeliană şi va notifica ANOFM prin e-mail cu privire la solicitanţii care sunt respinşi, precum şi motivele respingerii.
Aceşti solicitanţi vor fi informaţi în scris de către ANOFM cu privire la motivul respingerii solicitării lor.
ANOFM va şterge aceşti solicitanţi din baza de date computerizată.
3.Solicitanţii din baza de date computerizată corectată vor fi contactaţi de ANOFM în colaborare cu PIBA şi vor fi invitaţi la testare (examinări profesionale şi/sau interviuri), ce va fi efectuată pe şantiere convenite din România.
4.Examinările şi/sau interviurile pot fi efectuate de Guvernul Statului Israel sau de către o entitate profesională nonguvernamentală israeliană, aşa cum a fost solicitat de PIBA, în colaborare şi sub supravegherea autorităţilor competente. ANOFM şi PIBA vor stabili împreună măsurile ce trebuie luate pentru transparenţa acestor examinări profesionale şi/sau interviuri, precum şi pentru confirmarea identităţii fiecărui solicitant evaluat.
5.PIBA va informa ANOFM cu privire la rezultatele examinării solicitanţilor care au fost supuşi examinării profesionale şi/sau interviului, inclusiv specialitatea profesională testată.
6.Detaliile solicitanţilor care nu au promovat examinarea profesională şi/sau interviul vor fi şterse din baza de date. Aceştia vor fi informaţi de către ANOFM şi de agenţia locală pentru ocupare cu privire la faptul că nu au promovat examinarea profesională şi/sau interviul.
7.Baza de date cu solicitanţii care au promovat examinarea profesională şi/sau interviul va fi partajată de către ANOFM şi PIBA.
8.PIBA nu are obligaţia de a selecta toţi solicitanţii calificaţi din baza de date a solicitanţilor care au promovat examinarea profesională şi/sau interviul. Indiferent de numărul solicitat de lucrători şi de numărul de solicitanţi calificaţi furnizat, numărul maxim de lucrători români pe care PIBA îi va selecta nu va depăşi 75% din numărul total de solicitanţi înregistraţi în această bază de date.
9.PIBA va efectua o selecţie aleatorie computerizată a solicitanţilor şi va trimite ANOFM lista finală a solicitanţilor calificaţi selectaţi aleatoriu.
10.Fiecare solicitant selectat va fi trimis de către ANOFM la o examinare medicală, pe cheltuială proprie, conform unui formular solicitat de Guvernul Statului Israel, la clinici medicale convenite. În plus, ANOFM va informa solicitantul cu privire la cerinţa de a deţine un paşaport valid pentru o perioadă de minimum 18 luni.
11.Un solicitant care nu trece examinarea medicală va fi şters din baza de date şi PIBA va selecta un altul în locul său.
12.ANOFM va transmite PIBA informaţiile complete din baza de date ale solicitanţilor selectaţi care au trecut examinarea medicală, inclusiv număr întreg de paşaport al fiecărui solicitant şi data expirării (dacă este cazul), adresa şi numărul de telefon şi dacă sunt fraţi cu alţi solicitanţi înregistraţi în baza de date.
13.PIBA va corela solicitanţii calificaţi selectaţi în baza de date finală cu ofertele de locuri de muncă primite de PIBA de la contractorii de forţă de muncă.
PIBA poate combina lucrătorii selectaţi în echipe de lucru.
Art. 5: Contractul de muncă
1.Un contract de muncă, o declaraţie, aşa cum este menţionat în articolul 6 paragraful 1 al protocolului, şi o broşură cu drepturile lucrătorului pregătită de PIBA vor fi întocmite de autorităţile israeliene relevante în limbile română, ebraică şi engleză şi se vor conforma legislaţiei şi procedurilor israeliene relevante. Versiunea în limba engleză a contractului de muncă şi declaraţia vor prevala în caz de divergenţe privind interpretarea.
2.PIBA va transfera către ANOFM şi către secţia consulară a Ambasadei României în Israel o copie scanată a contractului de muncă semnat de angajator şi parafat pe fiecare pagină de către angajator. Autorităţile competente pot revizui procedura menţionată mai sus şi pot conveni proceduri alternative.
3.ANOFM va supraveghea semnarea copiei scanate a contractului de muncă de către lucrător şi a declaraţiei menţionate în articolul 6 paragraful 1 al protocolului. ANOFM îi va explica lucrătorului, în limba română, termenii şi condiţiile contractului şi ale declaraţiei.
4.ANOFM va efectua un instructaj al lucrătorilor înainte de plecare, în coordonare cu PIBA, în cadrul căruia lucrătorii vor primi o copie a broşurii pregătite de PIBA cu drepturile lor, tradusă de ANOFM în limba română, precum şi informaţii cu privire la:
a)detaliile contractului de muncă;
b)drepturile şi obligaţiile lucrătorului/angajatorului în Israel;
c)cultura din Israel;
d)informaţii după sosire şi privind contactele de urgenţă din Israel, inclusiv numărul de telefon al Ombudsman.
5.În plus faţă de cele de mai sus, solicitanţii selectaţi trebuie:
a)să îndeplinească cerinţele româneşti interne;
b)să fi suspendat sau să fi încetat angajarea lor în România, conform legislaţiei româneşti.
Art. 6: Solicitarea de viză şi rezervarea biletului de avion
1.ANOFM va oferi asistenţă solicitanţilor selectaţi care au fost compatibili cu ofertele de locuri de muncă în completarea cererii de viză şi îi va informa şi asista în colectarea documentelor solicitate, inclusiv vor certifica faptul că solicitantul nu are antecedente penale şi că are certificat de sănătate, două poze tip paşaport ale solicitantului, precum şi că paşaportul solicitantului este valabil pentru o perioadă minimă de 18 luni.
2.PIBA, în cooperare cu un organism competent, în numele Guvernului Statului Israel, şi/sau un organism autorizat de către Guvernul Statului Israel sau de către PIBA, va transmite documentele solicitate la Ambasada Israelului în Bucureşti.
3.După examinarea cererii, Ambasada Israelului în Bucureşti va elibera o viză corespunzătoare fiecărui solicitant care îndeplineşte criteriile relevante.
4.PIBA, în cooperare cu un organism competent, în numele Guvernului Statului Israel, şi/sau un organism autorizat de către Guvernul Statului Israel sau de către PIBA, va asista lucrătorii în ceea ce priveşte aranjamentele de călătorie de grup, inclusiv prin rezervarea biletelor de avion plătite de către lucrătorii care sosesc în Israel în zilele convenite în prealabil cu PIBA.
5.PIBA, în cooperare cu un organism competent, în numele Guvernului Statului Israel, şi/sau cu un organism autorizat de către Guvernul Statului Israel sau de către PIBA, va informa lucrătorul şi ANOFM cu privire la data itinerarului de călătorie a lucrătorului şi orice modificări în itinerar.
6.La sfârşitul perioadei iniţiale a vizei, conform legislaţiei şi procedurilor israeliene relevante, angajatorul actual al lucrătorului va asista lucrătorul în primirea unei vize extinse de muncă, de obicei, pentru o perioadă de până la un (1) an. Viza şi permisul de muncă pot fi prelungite cu perioade suplimentare de până la un (1) an prin cererea angajatorului supusă reglementărilor PIBA. În conformitate cu prezentul protocol, totalul şederii extinse a lucrătorului în Israel nu va depăşi perioada maximă, conform legii israeliene sau cererii Israelului, în conformitate cu articolul 1 din prezenta anexă, cea mai scurtă dintre cele două.
Art. 7: Sosirea şi plasarea lucrătorilor în Israel
1.Lucrătorii vor fi primiţi la sosirea pe Aeroportul Ben-Gurion din Israel de către reprezentanţii PIBA şi de către reprezentanţii contractorului de forţă de muncă şi vor primi următoarele:
a)o viză B/1 şi un permis de muncă valabile până la sfârşitul anului calendaristic, care vor fi înregistrate în paşapoartele lor;
b)în plus, la sosire, ei trebuie să prezinte o copie a examinării medicale conform articolului 4 paragraful 10 din prezenta anexă şi o copie a declaraţiei lor conform articolului 6 paragraful 1 din protocol;
c)la sosirea în Statul Israel, lucrătorului i se va cere să semneze sub supravegherea PIBA două exemplare originale ale contractului de muncă pe care l-a semnat conform articolului 5 paragraful 3 din prezenta anexă. Un reprezentant al Ambasadei României în Israel poate fi, de asemenea, prezent pentru a supraveghea semnarea. Un exemplar original i se va da contractorului de forţă de muncă şi al doilea exemplar original i se va da lucrătorului;
d)contractorul de forţă de muncă va furniza lucrătorului un document de asigurare medicală privată.
2.Reprezentanţii contractorului de forţă de muncă vor transporta lucrătorii la spaţiile lor de locuit.
3.PIBA va furniza asistenţă, după sosire, în limba română, printr-o linie telefonică.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 807 din data de 5 noiembrie 2014