REGULAMENT din 3 august 2016 privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa
Art. 1
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală "Ierunca-Lovinescu", denumită în continuare bursa, ca urmare a acceptării, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008, a legatului cu sarcini în favoarea statului român instituit de Monica Lovinescu.
Art. 2
(1)Potrivit legatului menţionat la art. 1, beneficiari ai bursei sunt studenţi români în Franţa.
(2)În conformitate cu actul de predare-primire a legatului, semnat la Paris la data de 19 mai 2015, prin sintagma "student român în Franţa" se înţelege persoana fizică, cetăţean român sau de origine română, care efectuează o formă de şcolarizare în Franţa, la nivel de licenţă, masterat sau doctorat, într-un domeniu de specializare corespunzător "litere sau ştiinţe sociale", indiferent de parcursul universitar prin care a dobândit calitatea de student.
(3)Persoana fizică, cetăţean român sau de origine română, poate beneficia o singură dată de bursa prevăzută la art. 1.
Art. 3
(1)Cuantumul bursei este de 500 euro lunar.
(2)Sursa de finanţare aferentă este bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".
Art. 4
(1)Bursa se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive, începând cu prima zi a anului universitar corespunzător în Franţa.
(2)Suma de bani, în valută, cuvenită cu titlu de bursă se acordă la începutul fiecărei luni calendaristice fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin serviciul de contabilitate al Ambasadei României la Paris.
Art. 5
Studentul beneficiar al bursei este cazat, potrivit legatului, în locuinţa care a aparţinut soţilor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, situată în Paris, strada Francois Pinton nr. 8, 75019, Republica Franceză.
Art. 6
Potrivit obiectivelor bursei, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare în unul dintre domeniile:
- constituirea, evaluarea şi conservarea patrimoniului emigraţiei româneşti;
- studierea documentelor privitoare la exilul românesc;
- cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenţei intelectuale din anii dictaturii şi opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea şi de după căderea comunismului;
- studierea moştenirii culturale Ierunca-Lovinescu şi a importanţei acesteia pentru spaţiul cultural francez şi european;
- studierea influenţelor pe care exilul românesc în Franţa le-a exercitat asupra mişcării intelectuale din România şi din diaspora românească;
- cercetarea contribuţiei diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.
Art. 7
(1)Dosarele de candidatură pentru obţinerea bursei includ următoarele documente:
- cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;
- copie după actul de identitate;
- dovada efectuării de studii (licenţă, masterat, doctorat) în "litere sau ştiinţe sociale", în Franţa, la momentul solicitării bursei;
- curriculum vitae;
- scrisoare de intenţie incluzând motivaţia solicitării bursei şi portofoliul ştiinţific;
- proiectul lucrării de cercetare în unul dintre domeniile propuse la art. 6.
(2)Candidaţii pot propune şi alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.
(3)Dosarele de candidatură pentru obţinerea bursei se trimit prin poştă sau se depun personal la sediul Ambasadei României la Paris (5, rue de l'Exposition, 75343, Paris cedex 07) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti).
(4)Lista candidaţilor va fi publicată pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris.
Art. 8
(1)Prin prezentul regulament se instituie Comisia de atribuire a bursei, formată din:
- doi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe;
- un reprezentant al Ministerului Culturii.
(2)Comisia de atribuire a bursei are următoarele responsabilităţi:
a)stabileşte calendarul organizării concursului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi modalităţile practice de jurizare a concursului pentru atribuirea bursei;
b)verifică dosarele, cu luarea în considerare numai a dosarelor complete;
c)evaluează portofoliul ştiinţific al candidaţilor în funcţie de următoarele categorii de activităţi:
(i)publicarea unor lucrări (cărţi) de specialitate;
(ii)publicarea de articole în reviste de specialitate;
(iii)participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.;
d)în urma verificării şi selecţiei dosarelor, redactează şi semnează procesul-verbal privind jurizarea şi rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei (analiză şi evaluare);
e)face public rezultatul jurizării concursului pentru atribuirea bursei pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris;
f)la încheierea stagiului de bursă, evaluează lucrarea de cercetare realizată de studentul bursier potrivit art. 6 şi îi înmânează atestatul privind efectuarea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", emis sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 9
(1)Împotriva rezultatului jurizării concursului pentru atribuirea bursei candidaţii pot formula contestaţie în formă scrisă, depusă la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.
(2)Pentru rezolvarea contestaţiilor se instituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor, formată din:
- doi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe;
- un reprezentant al Ministerului Culturii.
Componenţa prezentei comisii este distinctă de cea a comisiei care a efectuat evaluarea iniţială.
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează şi rezolvă contestaţiile în termenul stabilit prin calendarul aprobat de Comisia de atribuire a bursei.
(4)Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Ambasadei României la Paris.
Art. 10
Pentru utilizarea spaţiului de cazare oferit prin bursă, potrivit art. 5, studentul bursier se obligă, printr-un proces-verbal de predare-primire încheiat cu Ambasada României la Paris, la:
- semnarea unui inventar al locuinţei, cu stabilirea stării reale a bunurilor (mobilier, aparatură etc.);
- plata facturilor de utilităţi pe durata efectuării stagiului de bursă (racordarea la internet, telefon, gaze, apă, taxe locale etc.);
- predarea locuinţei în stare bună de folosinţă (uzură normală) la sfârşitul stagiului de bursă.
Art. 11
În cazul în care studentul bursier renunţă, în scris, la efectuarea stagiului de bursă sau nu predă evaluatorilor (Comisiei de atribuire a bursei) la sfârşitul stagiului de bursă lucrarea de cercetare cu tema aleasă potrivit art. 6, acesta se obligă să returneze cuantumul primit cu titlu de bursă corespunzător duratei de stagiu efectuate.
Art. 12
Prezentul regulament se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului culturii şi intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA nr. 1: CALENDARUL organizării concursului privind atribuirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa

Etape

Termen-limită

1. Depunerea dosarelor de candidatură

 

2. Evaluarea dosarelor de candidatură

 

3. Anunţarea rezultatelor

 

4. Depunerea contestaţiilor

 

5. Anunţarea rezultatelor analizării contestaţiilor

 
Comisia de atribuire a bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa
ANEXA nr. 2: CERERE DE ÎNSCRIERE
Domnule Ministru/Domnule Ambasador,
Subsemnatul(a) ..........................................................,
student(ă) al/a Universităţii .......................................,
Facultatea de ..............................................................,
domeniul/specializarea ..............................................,
în anul ................,
nr. de înmatriculare şcolară .......................................,
CI/paşaport seria/nr. ...................................................,
vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar .............. .
Expunere de motive: ..................................
În susţinerea solicitării anexez următoarele documente: ........................ .
Am luat cunoştinţă de condiţiile de acordare a bursei prevăzute în Regulamentul privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa.

Data

............................

Semnătura

.......................................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 9 august 2016