NORMĂ nr. 10 din 29 aprilie 2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative
Având în vedere prevederile art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), ale art. 3 alin. (1), lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 aprilie 2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă stabileşte condiţiile de avizare şi funcţionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.
Art. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în legislaţia privind piaţa de capital şi în legislaţia aplicabilă instituţiilor de credit.
CAPITOLUL II: Avizarea depozitarului
SECŢIUNEA 1: Condiţii de avizare
Art. 3
Pentru a desfăşura activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, instituţia de credit trebuie să obţină avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea.
Art. 4
Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Autoritatea analizează cererea de avizare şi documentaţia depusă de solicitant şi verifică dacă instituţia de credit îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:
a)dispune de echipamente şi dotări tehnice necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de depozitare şi custodie, iar personalul acesteia implicat în efectuarea operaţiunilor de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii dispune de capacităţi profesionale adecvate activităţii desfăşurate;
b)desfăşoară activitate de custodie a instrumentelor financiare;
c)deţine fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei;
d)dispune de proceduri prin care să se asigure păstrarea în condiţii de siguranţă a tuturor activelor fondurilor de pensii şi a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, precum şi controlul permanent, din punctul de vedere al respectării legalităţii, asupra operaţiunilor dispuse de administratorul care acţionează în numele unui fond de pensii.
SECŢIUNEA 2: Documentaţia necesară obţinerii avizului
Art. 5
(1)Avizul prevăzut la art. 3 se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 1, care este însoţită de următoarele documente:
a)autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României/autoritatea similară din statul aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituţia de credit a fost autorizată să desfăşoare activităţile de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în copie;
b)certificatul de înscriere a menţiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile lit. a), dacă este cazul, în original;
c)organigrama şi limitele de competenţă stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare şi custodie, în copie;
d)procedurile privind activităţile de depozitare şi custodie, de securitate, control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor cazuri de forţă majoră, care să permită separarea şi păstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondurilor de pensii şi a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, în copie;
e)procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii şi de cele ale activelor corespunzătoare provizioanelor tehnice pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie şi între acestea, aprobate de consiliul de administraţie/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;
f)certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi certificatul de atestare fiscală, emis de autoritatea administraţiei publice locale, depuse în original, în termenul de valabilitate al acestora, din care să reiasă că instituţia de credit nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
g)certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în termenul de valabilitate, în original;
h)documentul prin care organul statutar desemnează persoanele mandatate să reprezinte instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, în copie;
i)actul de identitate al fiecărei persoane care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate;
j)curriculum vitae, datat şi semnat, pentru persoanele care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, din care să rezulte că au pregătirea şi experienţa profesională corespunzătoare, în original, semnat pe fiecare pagină;
k)lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, întocmită conform anexei nr. 2, în original, în formă autentică;
l)certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal pentru persoanele care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, depuse în termenul de valabilitate al acestora, în original;
m)descrierea sistemelor informatice utilizate din care să reiasă capacitatea de a derula activităţile pentru care se solicită avizul, gradul de securitate al informaţiei şi capacitatea de a furniza raportările solicitate de către Autoritate, în original;
n)declaraţia din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puţin două persoane având competenţa de a angaja instituţia de credit ori de cel puţin 2 salariaţi împuterniciţi de conducerea acesteia, în original;
o)ultima situaţie a formularului de calcul şi raportare a fondurilor proprii la nivel individual, în copie;
p)dovada achitării taxei de avizare, în copie.
(2)Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puţin două persoane având competenţa de a angaja instituţia de credit sau de cel puţin 2 salariaţi împuterniciţi de conducerea instituţiei de credit.
(3)Toate documentele depuse la Autoritate, în scopul obţinerii avizului, vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentantul legal sau de cel puţin o persoană împuternicită a solicitantului şi vor fi însoţite de un opis.
SECŢIUNEA 3: Eliberarea avizului sau respingerea cererii de avizare
Art. 6
(1)Autoritatea analizează cererea şi documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2)Orice solicitare din partea Autorităţii cu privire la furnizarea de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor informaţii ori modificări. Furnizarea de informaţii suplimentare sau modificarea documentelor se face în termen de cel mult de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
(3)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora.
(4)În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite un aviz prin care se acordă instituţiei de credit solicitante calitatea de depozitar.
Art. 7
(1)În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite o decizie de respingere a cererii de avizare ca depozitar formulate de instituţia de credit.
(2)Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.
(3)O nouă cerere poate fi adresată Autorităţii numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
CAPITOLUL III: Activitatea de depozitare şi custodie
Art. 8
(1)Activitatea de depozitare se desfăşoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative în relaţiile cu terţii, şi depozitarul activelor respectivului fond de pensii.
(2)Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 9
(1)Activitatea de custodie se desfăşoară în baza unui contract de custodie care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii facultative în relaţiile cu terţii, şi depozitarul activelor respectivului fond de pensii.
(2)Contractul de custodie cuprinde cel puţin clauze referitoare la:
a)drepturi şi obligaţii pentru părţi, care să includă cel puţin obligaţia custodelui de a returna către fondul de pensii facultative toate activele acestuia care, indiferent de cauză, nu se mai regăsesc în portofoliul fondului de pensii, precum şi dreptul custodelui de a pune în aplicare proceduri şi metode prin care să se asigure că are un control adecvat asupra tuturor operaţiunilor desfăşurate în numele şi pe seama fondului de pensii;
b)decontarea tranzacţiilor;
c)păstrarea activelor în custodie;
d)confirmarea/raportarea deţinerilor către administratori şi Autoritate, după caz;
e)urmărirea şi procesarea evenimentelor de grup, după caz;
f)colectarea cupoanelor/dividendelor, după caz;
g)servicii de recuperare de impozite, după caz;
h)servicii de reprezentare în adunările generale ale acţionarilor, după caz.
(3)Pentru desfăşurarea activităţii de custodie a activelor unui fond de pensii facultative, depozitarul trebuie să dispună de proceduri care să cuprindă cel puţin următoarele:
a)confirmarea şi/sau raportarea deţinerilor către depozitari centrali externi şi/sau locali, subcustozi, autorităţi, emitenţi;
b)reconcilierea cu depozitarii centrali externi şi/sau locali şi/sau subcustozi;
c)informarea structurii care desfăşoară activitate de depozitare despre evenimentele de grup;
d)reconcilierea zilnică cu serviciul depozitare pentru deţinerile în custodie, preţurile folosite, evaluarea instrumentelor şi calculul comisioanelor;
e)mijloace prin care să se asigure că există drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii facultative pe care depozitarul consideră că, din punct de vedere tehnic, nu le poate păstra în custodie;
f)mijloace prin care să se asigure că întreg procesul de investire şi/sau dezinvestire, precum şi circuitul financiar implicat sunt sub controlul său.
Art. 10
(1)Depozitarul are obligaţia întocmirii şi actualizării unui Registru propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.
(2)Registrul menţionat la alin. (1) conţine ansamblul datelor organizate şi înregistrate în mod cronologic şi sistematic.
Art. 11
Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative trebuie să cuprindă elementele de identificare ale participanţilor, respectiv numele, prenumele şi codul numeric personal, evidenţa contribuţiilor plătite, precum şi informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. f) şi lit. h)-o) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011.
Art. 12
Administratorii au obligaţia să transmită depozitarilor, pentru fiecare participant, informaţiile prevăzute la art. 11, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul participanţilor întocmit de administrator.
Art. 13
(1)Pentru a asigura înregistrarea corectă a datelor în Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative întocmit de depozitar, administratorii au obligaţia să transmită acestuia, în format electronic, toate informaţiile în baza cărora s-au efectuat alocări sau anulări de unităţi de fond pe conturile participanţilor, în aceeaşi zi în care acestea au fost înregistrate în Registrul participanţilor întocmit de administrator.
(2)Depozitarul are obligaţia de a actualiza informaţiile din Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative, în baza informaţiilor transmise conform prevederilor alin. (1) şi ale art. 12 în termen de o zi lucrătoare de la data la care acestea au fost primite de la administratori.
(3)Depozitarul are obligaţia de a asigura înscrierea corectă a datelor în Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative.
Art. 14
Depozitarul are obligaţia ca lunar să verifice datele înscrise în Registrul propriu al participanţilor aferent fiecărui fond de pensii pentru care are calitatea de depozitar cu datele din Registrul participanţilor al fiecărui fond de pensii, întocmit şi actualizat de administratorul acestuia, eventualele neconcordanţe conciliindu-se între părţi.
Art. 15
(1)Depozitarul trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranţă a informaţiilor din Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative.
(2)Depozitarul are obligaţia să realizeze şi să păstreze copii de siguranţă a informaţiilor stocate în sistemul informatic privind Registrul propriu al participanţilor la fondurile de pensii facultative.
Art. 16
(1)În exercitarea activităţii de depozitare şi custodie, instituţia de credit acţionează numai pe baza instrucţiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii şi în limita prevederilor legale aplicabile.
(2)În exercitarea activităţii de depozitare, instituţia de credit asigură o persoană dedicată cu atribuţii pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.
(3)În exercitarea activităţii de custodie, instituţia de credit asigură o persoană responsabilă pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.
(4)Instituţia de credit notifică Autorităţii cu privire la persoanele responsabile şi cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de depozitare şi custodie, precum şi cu privire la înlocuitorii acestora, în termen de două zile lucrătoare de la desemnarea lor.
(5)Instituţiile de credit care desfăşoară activităţi de depozitare şi custodie pentru fondurile de pensii trebuie să asigure separarea operaţională a activităţii de depozitare de activitatea de custodie, acestea neputându-se efectua de aceleaşi persoane.
Art. 17
Depozitarul solicită administratorului orice informaţii şi/sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor sale care rezultă din prevederile legale în vigoare şi/ori din contractul de depozitare şi/ori din contractul de custodie.
Art. 18
Administratorul are obligaţia şi nu poate refuza, sub pretextul confidenţialităţii, transmiterea informaţiilor şi/sau a documentelor necesare îndeplinirii obligaţiilor depozitarului.
Art. 19
Depozitarul primeşte sumele reprezentând contribuţiile participanţilor unui fond de pensii facultative în contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.
Art. 20
(1)Depozitarul înregistrează, verifică şi monitorizează toate activele fiecărui fond de pensii facultative pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie.
(2)Depozitarul înregistrează, verifică şi monitorizează toate activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit de administrator pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie.
Art. 21
(1)Activele fondurilor de pensii facultative se evidenţiază în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului şi ale depozitarului.
(2)Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor, pe numele fiecărui fond de pensii facultative, acestea fiind debitate/creditate numai în baza funcţiilor sale de depozitare şi custodie şi în strictă conformitate cu instrucţiunile administratorului.
(3)Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond şi sunt înregistrate în aşa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfăşoară activitatea de depozitare.
(4)Toate operaţiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizează numai prin intermediul depozitarului.
(5)Toate operaţiunile de creditare sau debitare a conturilor de active corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii se realizează numai prin intermediul depozitarului.
Art. 22
Depozitarul certifică existenţa activelor fondului de pensii facultative şi calculează valoarea activului net şi numărul de unităţi de fond ale fondului de pensii facultative pe baza informaţiilor şi documentelor proprii, precum şi pe baza documentelor emise de alte instituţii prin intermediul cărora au fost realizate investiţii în numele fondului.
Art. 23
(1)Depozitarul efectuează plăţi din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:
a)pentru efectuarea de investiţii, potrivit prevederilor legale;
b)pentru stingerea obligaţiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor şi a cheltuielilor operaţionale ale fondului de pensii facultative;
c)pentru orice alt scop precizat în instrucţiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.
(2)Depozitarul procedează la disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.
Art. 24
(1)Depozitarul derulează operaţiuni cu activele corespunzătoare provizionului tehnic pentru fiecare fond de pensii numai pentru efectuarea de investiţii potrivit legislaţiei aplicabile, concomitent cu creditarea/debitarea contului aferent, pe baza instrucţiunilor corespunzătoare din partea administratorului, precum şi pe baza documentelor emise de alte instituţii prin intermediul cărora au fost realizate investiţiile.
(2)Depozitarul certifică existenţa şi valoarea activelor care acoperă provizionul tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.
Art. 25
(1)Depozitarul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalităţii operaţiunilor efectuate de către acesta în contul fondului de pensii facultative administrat.
(2)Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidenţialitate, prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de către Autoritate şi/sau de Banca Naţională a României şi al solicitărilor acestora.
Art. 26
Pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie, depozitarul calculează şi transmite Autorităţii, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul de unităţi de fond.
Art. 27
Depozitarul informează în scris Autoritatea despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale aplicabile ori ale documentelor de constituire a fondului, de care a luat cunoştinţă în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie.
Art. 28
Depozitarul informează în scris Autoritatea cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informaţii şi/sau documente, împreună cu o descriere a operaţiunii pentru care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la primirea refuzului administratorului.
Art. 29
În situaţia prevăzută la art. 28, Autoritatea poate suspenda transformarea în unităţi de fond a contribuţiilor primite, precum şi transferul participanţilor la/de la alte fonduri de pensii facultative, până la clarificarea situaţiei.
Art. 30
În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor şi/sau a informaţiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergenţe între acesta şi administrator cu privire la efectuarea unei operaţiuni, depozitarul informează imediat Autoritatea şi transmite toate informaţiile şi copiile documentelor relevante cu privire la respectiva operaţiune.
Art. 31
Depozitarul este obligat să informeze în scris Autoritatea cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii facultative depozitate sau cu activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.
Art. 32
(1)Depozitarul poate încredinţa obligaţiile sale, asumate prin contractul de custodie, unei alte entităţi supravegheate de o autoritate cu competenţe de supraveghere financiară, numai în cazurile de custodie a activelor achiziţionate pe pieţele externe, sub sancţiunea retragerii avizului ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative.
(2)Obligaţiile depozitarului nu sunt afectate de faptul că a încredinţat unei alte entităţi toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.
(3)Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranţă a activelor aflate în custodia unei alte entităţi.
Art. 33
(1)Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredinţate spre păstrare de către administrator în numele său şi/sau în numele fondului de pensii facultative.
(2)Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre păstrare în numele său şi/sau în numele fondului de pensii facultative, în lipsa unor instrucţiuni corespunzătoare din partea administratorului.
(3)Interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale sau în situaţia aplicării unor prevederi legale incidente.
Art. 34
Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului şi fondului de pensii facultative.
Art. 35
Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceştia şi nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al instituţiei de credit.
CAPITOLUL IV: Notificări transmise Autorităţii
Art. 36
(1)Se notifică Autorităţii toate modificările documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) care au fost transmise în vederea obţinerii avizului.
(2)Notificările se transmit Autorităţii în maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor, respectiv de la data eliberării certificatului de înregistrare menţiuni, după caz.
(3)Notificările sunt însoţite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.
Art. 37
Modificările trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă, necesare pentru obţinerea avizului ca depozitar.
Art. 38
(1)Autoritatea poate solicita informaţii suplimentare referitoare la documentele prezentate iniţial.
(2)În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea ori completarea acestora.
Art. 39
Depozitarul notifică Autorităţii, în termen de o zi lucrătoare de la constatare, următoarele:
a)săvârşirea actelor sau faptelor suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie;
b)depăşirea limitelor investiţionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prospectul schemei fondului de pensii facultative;
c)nerespectarea de către administrator a obligaţiei de corectare a abaterii de la gradul de risc;
d)nerespectarea de către administrator a obligaţiei de corectare a abaterii pasive de la cerinţele de rating.
Art. 40
(1)Autoritatea poate solicita depozitarului să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii de depozitare şi de custodie desfăşurate pentru fondurile de pensii facultative, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele aferente acesteia.
(2)Transmiterea către Autoritate a informaţiilor prevăzute la alin. (1) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea depozitarului în cauză.
CAPITOLUL V: Încetarea contractului de depozitare şi a contractului de custodie
Art. 41
Contractul de depozitare şi contractul de custodie încetează simultan în următoarele cazuri:
a)prin denunţare unilaterală în condiţiile stabilite în contract;
b)prin acordul părţilor;
c)la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
d)ca efect al retragerii avizului depozitarului;
e)ca efect al retragerii autorizaţiei fondului de pensii facultative.
Art. 42
(1)Încetarea contractelor în unul dintre cazurile prevăzute la art. 41 lit. a) - c) produce efecte la 90 de zile calendaristice de la notificarea Autorităţii.
(2)Încetarea contractelor în situaţiile prevăzute la art. 41 lit. d) şi e) produce efecte de la data notificării depozitarului de către Autoritate privind retragerea avizului/autorizaţiei.
CAPITOLUL VI: Retragerea avizului depozitarului
Art. 43
(1)Autoritatea este în drept să retragă avizul depozitarului în cazurile prevăzute de Lege, precum şi în următoarele situaţii:
a)pentru aceleaşi motive pentru care respinge cererea de avizare;
b)nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta normă, necesare pentru obţinerea avizului;
c)în cazul nerespectării de către depozitar a obligaţiilor prevăzute de Lege, de reglementările Autorităţii sau de contractul de depozitare şi de custodie;
d)avizul a fost obţinut pe baza unor declaraţii false sau prin orice mijloace ilegale;
e)la cererea depozitarului respectiv;
f)acţionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;
g)în cazul depozitării unui fond de pensii neautorizat;
h)în cazul prejudicierii grave a intereselor participanţilor;
i)la iniţierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Naţională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, după caz, ori la deschiderea procedurii falimentului;
j)la retragerea autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz.
(2)Autoritatea poate retrage avizul depozitarului în cazul neexercitării activităţii de depozitare pe o perioadă de un an.
Art. 44
(1)În termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Autoritatea notifică această decizie depozitarului şi tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare şi de custodie cu acesta.
(2)Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.
Art. 45
(1)În cazurile prevăzute la art. 41 lit. a)-c) administratorul are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării schimbării depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare şi un nou contract de custodie cu o altă instituţie de credit avizată de Autoritate pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative.
(2)Fostul depozitar transmite noului depozitar activele fondului de pensii şi copii ale documentelor privind activitatea sa în legătură cu acesta, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de depozitare şi a contractului de custodie între administrator şi noul depozitar.
(3)Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, depozitarul căruia i-a fost retras avizul are obligaţia să notifice Autorităţii, care poate proceda la restricţionarea conturilor respectivului fond de pensii facultative până la data efectuării transferului.
Art. 46
(1)În cazurile prevăzute la art. 41 lit. d) şi art. 43, noul contract de depozitare şi cel de custodie sunt transmise Autorităţii, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestora.
(2)Depozitarul căruia i-a fost retras avizul începe transferul complet al activelor deţinute pentru fondurile de pensii facultative către noul depozitar care a încheiat contract de depozitare şi contract de custodie cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a noilor contracte de depozitare şi de custodie.
Art. 47
(1)În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarii implicaţi întocmesc un raport pentru fiecare fond de pensii, care conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor fondului de pensii, activelor corespunzătoare provizionului tehnic, valoarea activului net şi a activului net unitar, numărul de unităţi de fond, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer.
(2)Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii facultative şi Autorităţii.
CAPITOLUL VII: Răspunderea juridică
Art. 48
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)nerespectarea de către depozitari a obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9, art. 10 alin. (1), art. 12, 14, 15, 16, 24, art. 25 alin. (1), art. 27, 28, 30, 31 şi la art. 45 alin. (3);
b)nerespectarea de către depozitari a interdicţiilor prevăzute la art. 33 şi 34;
c)nerespectarea de către administratori a obligaţiilor prevăzute la art. 18 şi la art. 45 alin. (1);
d)nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă.
(2)Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din Lege.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 49
(1)Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în formă autentică, împreună cu traducerea legalizată a acestora.
(2)Toate documentele depuse în copie la Autoritate vor fi semnate de reprezentantul depozitarului şi certificate pentru conformitate cu originalul.
Art. 50
(1)Prezenta normă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Depozitarii au obligaţia de a constitui Registrul propriu al participanţilor fondurilor de pensii facultative în termen de 3 luni de la data publicării.
(3)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, depozitarul are obligaţia să elaboreze sau să revizuiască, după caz, contractul de depozitare, contractul de custodie şi procedurile, în conformitate cu prevederile prezentei norme, şi să le notifice Autorităţii.
Art. 51
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 52
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006.
-****-

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

ANEXA nr. 1:

Pagina 1/3

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

Subsemnatul/Subsemnata, ......................... (numele şi prenumele), în calitate de ..............., solicit avizul pentru a desfăşura activitate de depozitare a fondurilor de pensii facultative: .................................. (denumirea instituţiei de credit)

având:

Sediul social .................. (localitatea) (strada şi numărul) ................... (judeţul) (codul poştal)

Forma de înregistrare ....................... (centrală, filială, sucursală)

Numărul de telefon ..........., numărul de fax ..............

Adresa de poştă electronică ....................

Semnătura .......................

Data ...................

Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ...... documente, totalizând un număr de ...... file.

Pagina 2/3

Persoane cu competente de a angaja instituţia de credit, persoane cu funcţie de conducere din cadrul structurii organizatorice care sunt mandatate să desfăşoare operaţiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative şi persoanele care ie înlocuiesc pe acestea

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

Numele şi prenumele

Funcţia

Codul numeric personal

               
               
Numele şi prenumele reprezentantului legal ..........................
Semnătura reprezentantului legal ...................
Data ................

Pagina 3/3

DATE DESPRE ACŢIONARII DEPOZITARULUI

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

ACŢIONARI DEPOZITAR - Persoane fizice/juridice

Nr. crt.

Acţionari1)

Denumirea/Numele şi prenumele

Statul rezident

Autoritatea competentă de supraveghere2)

Deţinere

Codul de înregistrare fiscală/Codul numeric personal3)

Nr. acţiuni

% din capitalul social

       
       
Numele şi prenumele reprezentantului legal .....................
Semnătura reprezentantului legal ............../................
Data ................
_______
1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5% şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora. Se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar ori asociat, precizându-se această situaţie. Pentru societăţile ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată se vor completa acţionarii doar la nivel de acţionar semnificativ, la data completării cererii. Pentru persoanele fizice şi juridice străine se vor completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară oficiului registrului comerţului din statul de origine.
2) Se completează numai de persoanele juridice cu denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresă completă, nr. telefon, fax, e-mail).
3) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se vor completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară oficiului registrului comerţului din statul de origine.
FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.
ANEXA nr. 2: SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ1) ............ (denumirea instituţiei de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative)
înregistrată la registrul comerţului cu numărul ..................,
având cod de înregistrare fiscală la registrul comerţului ....................

Nr. crt.

Numele şi prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

1)

   

2)

   
_______
1) Prezenta anexă se va completa în faţa reprezentantului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relaţia cu Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate semna, se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.
ANEXA nr. 3: MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE
Art. 1: Părţile contractante
Societatea ............... - S.A., cu sediul în ............, str. ............ nr. ......, sectorul ........, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare ........, înscrisă în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea - Sectorul Sistemului de Pensii Private cu nr. ......, autorizată de Autoritate prin Decizia nr. ........, reprezentată legal prin ............., în calitate de administrator al Fondului de pensii facultative ........., înscris în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară cu nr. ........., denumită în continuare administrator,
şi
Societatea ............... - S.A., cu sediul în ............, str. ............ nr. ......, sectorul ........, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare ........, înscrisă în Registrul Autorităţii cu nr. .........., avizată de Autoritate prin Avizul nr. ........, reprezentată legal prin ............., în calitate de depozitar al Fondului de pensii facultative ............., denumită în continuare depozitar.
Art. 2: Definiţii
(1)Activele fondului de pensii facultative, denumit în continuare Fondul, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor.
(2)Activele depozitate reprezintă exclusiv activele transferate şi preluate în custodie la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului şi în gestiunea depozitarului.
(3)Custodia activelor reprezintă ansamblul operaţiunilor desfăşurate de către o entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.
(4)Cheltuielile Fondului reprezintă costuri aferente funcţionării acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi în normele Autorităţii.
Art. 3: Obiectul contractului
Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiţii de siguranţă a activelor Fondului şi desfăşurarea de activităţi de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a numărului unităţilor de fond, cu respectarea dispoziţiilor legale privind pensiile facultative.
Art. 4: Durata contractului
Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ............, începând cu data intrării în vigoare.
Dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte părţi încetarea prezentului contract cu cel puţin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, acesta se consideră prelungit automat în aceleaşi condiţii, considerându-se un acord tacit al părţilor.
Art. 5: Obligaţiile părţilor
(1)Modalitatea concretă de lucru şi de predare-preluare a evidenţelor şi a activelor Fondului se stabileşte prin proceduri.
(2)Obligaţiile depozitarului:
1.să primească, să păstreze în condiţii de siguranţă toate activele Fondului şi să le evidenţieze separat de activele sale şi ale altor entităţi;
2.să deschidă:
a)un cont colector pentru efectuarea încasării contravalorii contribuţiilor individuale brute ale participanţilor;
b)conturi operaţionale utilizate pentru efectuarea de investiţii şi pentru stingerea obligaţiilor Fondului, în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe;
c)un cont de transfer pentru operaţiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor;
d)un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanţilor Fondului în caz de deces, invaliditate şi deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);
e)conturi bancare pentru decontare aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe.
3.Conturile prevăzute la alin. (2) pct. 2 vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza funcţiilor sale de depozitare şi în strictă conformitate cu instrucţiunile administratorului.
4.să se asigure că, în tranzacţiile având ca obiect activele Fondului, orice obligaţie de plată este executată în termenul stabilit;
5.să se asigure că transformarea contribuţiilor în unităţi de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;
6.să calculeze valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net şi să le transmită către administrator şi către Autoritate în condiţiile şi termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
7.să îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare;
8.să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului;
9.orice alte obligaţii prevăzute de normele Autorităţii.
(3)Obligaţiile administratorului:
1.să solicite depozitarului să deschidă:
a)un cont colector pentru efectuarea încasărilor contravalorii contribuţiilor individuale brute ale participanţilor;
b)conturi operaţionale utilizate pentru efectuarea de investiţii şi pentru stingerea obligaţiilor Fondului, în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe;
c)un cont de transfer pentru operaţiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor;
d)un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanţilor Fondului în caz de deces, invaliditate şi deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);
e)conturi bancare pentru decontare aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe;
2.să comunice în timp util toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor depozitarului, precum şi alte informaţii solicitate de acesta pentru buna desfăşurare a obligaţiilor sale şi monitorizarea activităţii Fondului;
3.să achite depozitarului preţul prezentului contract;
4.să informeze în scris, în timp util, depozitarul despre orice schimbare cu privire la administrarea Fondului;
5.orice alte obligaţii prevăzute de normele Autorităţii.
Art. 6: Preţul contractului
(1)Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe următoarele comisioane: ............... .
(2)În cazul în care nu îşi execută obligaţiile contractuale privind plata preţului contractului, administratorul va plăti din contul său penalităţi în valoare de .........% pe zi de întârziere din valoarea sumei datorate depozitarului.
Art. 7: Răspunderea părţilor
(1)În executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru instrucţiunile pe care le transmite depozitarului, precum şi pentru toate actele şi faptele aferente activităţii de administrare, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare. Depozitarul nu va fi ţinut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel de către administrator a informaţiilor şi documentelor necesare calculării activelor nete ale Fondului şi evidenţei unităţilor de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data şi ora limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informaţiile furnizate nu sunt exacte, corecte şi complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al Fondului.
(2)Depozitarul este răspunzător faţă de administrator şi faţă de participanţii la Fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
(3)Depozitarul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalităţii operaţiunilor efectuate de acesta în contul Fondului. Confidenţialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Autoritate, de Banca Naţională a României sau de autorităţile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.
(4)Depozitarul nu poate să garanteze sau să dispună în niciun fel de instrumentele financiare ori de sumele de bani încredinţate spre păstrare de către administrator în numele Fondului.
(5)Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre păstrare de către administrator în numele Fondului, în lipsa unor instrucţiuni corespunzătoare ale administratorului.
(6)Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Autorităţii.
(7)Depozitarul solicită administratorului orice informaţii şi/sau documente pe care le consideră necesare în legătură cu activitatea de depozitare. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informaţii şi/sau documente sub pretextul confidenţialităţii.
Art. 8: Forţa majoră
(1)Forţa majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv şi imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului contract şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
(2)Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ......... zile şi demonstrată în termen de ........... zile, ambele de la data apariţiei.
Art. 9: Modificarea contractului
(1)Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai părţilor, notificat Autorităţii.
(2)Intrarea în vigoare a modificărilor contractului se realizează conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 10: Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în condiţiile prevăzute la art. ....... din Norma nr. .......... privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative, emisă de Autoritate.
Art. 11: Litigii
(1)Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă.
(2)În cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de 30 de zile de la apariţia litigiului, acesta va fi supus spre soluţionare instanţelor competente.
Art. 12: Dispoziţii finale
(1)Prezentul contract, împreună cu anexele şi eventualele acte adiţionale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă formă de înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
(2)În cazul în care una dintre clauzele acestui contract este declarată nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă, celelalte clauze ale contractului nu vor fi afectate în niciun mod, iar părţile vor conveni să înlocuiască prin eforturi rezonabile respectiva clauză cu o altă clauză legal valabilă având acelaşi scop.
(3)Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ........, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru Autoritate, şi intră în vigoare la .......... .

Administrator,

..................

Depozitar,

.....................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 13 mai 2014