HOTĂRÂRE nr. 27 din 7 martie 2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă COM (2015) 667 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/176 din 3 martie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată:
I.Prezenta propunere de Regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
II.Se notează:
- Dezvoltarea cooperării la nivel european, în ceea ce priveşte funcţiile în materie de pază de coastă, prin dezvoltarea formelor de cooperare între Agenţia Europeană pentru Paza de Frontieră şi de Coastă, Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă şi Agenţia Europeană pentru Controlul Pescuitului.
III.Se consideră necesare şi importante:
a)îmbunătăţirea difuzării datelor de supraveghere maritimă, în timp real şi în timp aproape real, între cele trei agenţii şi autorităţile relevante;
b)servicii flexibile RPAS pentru supravegherea controlului la frontiere;
c)asigurarea datelor AIS culese prin satelit;
d)servicii de comunicaţii, în special de comunicaţii prin satelit, pentru sprijinirea operaţiunilor comune;
e)formare profesională, învăţare la distanţă şi schimb de bune practici, precum şi dezvoltarea unor standarde operaţionale comune sau de interoperabilitate, bazate pe proiecte.
IV.Se recomandă:
a)cooperarea mai strânsă cu autorităţile competente la nivelul Uniunii Europene;
b)reducerea deficienţelor privind informaţiile misiunilor, competenţele şi capacităţile altor autorităţi;
c)asigurarea resursei umane necesare.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 18 martie 2016