ORDIN nr. 17 din 20 decembrie 2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România
Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 404 şi 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Naţională a României emite următorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2-România, care este componenta naţională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2).
Art. 2
(1)Regulile de funcţionare a sistemului de plăţi TARGET2-România sunt prevăzute în anexele II şi V, dispoziţiile referitoare la acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) sunt prevăzute în anexa III şi procedurile de decontare pentru sistemele auxiliare sunt prevăzute în anexa IV.
(2)Regulile de funcţionare sunt aplicabile participanţilor la sistemul de plăţi TARGET2-România care au încheiat cu Banca Naţională a României contractul de participare la sistem prevăzut în anexa I.
(3)Anexele I-V fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
(1)Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
(2)Dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi b), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 25 şi 26 din anexa II, punctul 8 din apendicele VI, apendicele VII, definiţiile sau părţile de definiţii privind modalitatea lichiditate agregată (AL) din art. 1 al anexei II, referirile la modalitatea AL sau grup AL din art. 23, art. 24 alin. (4), (6) şi (7) din anexa II şi din paragrafele 9-11 din apendicele VI, anexa III, precum şi orice alte dispoziţii privind lichiditatea agregată şi creditul pe parcursul zilei (intraday credit) intră în vigoare la data aderării României la Eurosistem.
(3)Începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Naţională a României va putea acorda participanţilor la TARGET2-România credit pe parcursul zilei şi va oferi metodele de agregare a lichidităţii prevăzute de regulile de funcţionare a sistemului TARGET2-România.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2011 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 şi 443 bis din 24 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA nr. I: Contract de participare la sistemul de plăţi TARGET2-România
Între:
Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sector 3, Bucureşti, reprezentată de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului) şi de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului), în calitate de operator al sistemului TARGET2-România
şi
(Denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în (Adresa sediului social/sediului real din România), înmatriculat în registrul comerţului cu nr. (Numărul), având codul fiscal/codul unic de înregistrare (Cod), reprezentată de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului) şi de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului), cu persoană de contact (Nume şi prenume), telefon (Telefon), fax (Fax), adresă e-mail (E-mail), denumit în continuare "Participantul",
a intervenit prezentul contract de participare la sistemul TARGET2-România:
Art. 1
(Denumirea instituţiei solicitante) dobândeşte calitatea de participant la sistemul TARGET2-România începând cu data de (data convenită).
Art. 2
Participarea la sistemul TARGET2-România este guvernată de regulile de sistem ale TARGET2-România stabilite prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. (număr/data).
Art. 3
Banca Naţională a României poate oricând modifica unilateral regulile de sistem ale TARGET2-România, aceste modificări fiind aduse la cunoştinţa participanţilor prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Contractul se încheie pe durată nelimitată.
Art. 5
(1)Relaţia bilaterală dintre Banca Naţională a României şi participanţii la TARGET2-România este guvernată de legea română.
(2)Fără a aduce atingere competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice litigiu rezultat dintr-un element referitor la relaţia menţionată la alineatul (1) este de competenţa exclusivă a instanţelor competente din România.
(3)În privinţa raportului juridic dintre BNR şi participanţi, locul executării este România.
Art. 6
Prezentul contract este încheiat astăzi, (data încheierii), în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

(Nume şi prenume persoană autorizată)

(Nume şi prenume persoană autorizată)

(Funcţia)

(Funcţia)

(Semnătură)

(Semnătură)

Denumirea instituţiei solicitante

(Nume şi prenume persoană autorizată)

(Nume şi prenume persoană autorizată)

(Funcţia)

(Funcţia)

(Semnătură)

(Semnătură)

Ştampila instituţiei

 
ANEXA nr. II: REGULI DE SISTEM ALE TARGET2-ROMÂNIA
TITLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1: Definiţii
În sensul prezentelor reguli de sistem (denumite în continuare "reguli"), se aplică următoarele definiţii:
(1)"acces multiadresant" (multi-addressee access) înseamnă facilitatea prin care sucursalele sau instituţiile de credit stabilite în Spaţiul Economic European (SEE) pot accesa sistemul component al TARGET2 relevant prin iniţierea ordinelor de plată direct către şi/sau primirea plăţilor direct de la sistemul component al TARGET2; această facilitate permite acestor entităţi să-şi iniţieze ordinele de plată prin contul PM al participantului direct, fără implicarea acelui participant direct;
(2)"acord AL" (AZ agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidităţii, încheiat între membrii grupului AL şi băncile lor centrale naţionale AL respective, în scopul utilizării metodei AL;
(3)"autorizare de debitare directă" (direct debit authorisation) înseamnă o instrucţiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată şi obligată să debiteze contul plătitorului în baza unei instrucţiuni de debitare directă provenită de la un beneficiar;
(4)"bancă centrală din Eurosistem" (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală naţională din zona euro;
(5)"bancă centrală naţională AL" (AZ NCB) înseamnă o bancă centrală naţională din zona euro care este parte la un acord AL şi care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2;
(6)"bancă centrală naţională conectată" (connected NCB) înseamnă o bancă centrală naţională, alta decât o bancă centrală din Eurosistem, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;
(7)"bancă centrală naţională din zona euro" (euro area NCB) înseamnă banca centrală naţională a unui stat membru a cărui monedă este euro;
(8)"bancă centrală naţională manager" (managing NCB) înseamnă banca centrală naţională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL;
(9)"bănci centrale naţionale care furnizează SSP" (SSP-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France şi Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului;
(10)"bănci centrale" [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale din Eurosistem şi băncile centrale naţionale conectate;
(11)"beneficiar" (payee), cu excepţia cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;
(12)"cauză care determină executarea" (enforcement event) înseamnă, în privinţa unui membru al unui grup AL:
a)oricare dintre situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor menţionate la articolul 34 alineatul (1);
b)orice altă situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau eveniment menţionate la articolul 34 alineatul (2) în legătură cu care Banca Naţională a României (BNR), luând în considerare gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentului respectiv, a decis fie că trebuie executată o garanţie reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b, fie că trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c, fie că trebuie declanşată o compensare bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 26; sau
c)orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);
(13)"cod de identificare a entităţii (BIC)" [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;
(14)"cont local" (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală pentru o entitate eligibilă pentru a deveni participant indirect;
(15)"cont PM" (PM account) înseamnă un cont deschis la o bancă centrală de un participant la TARGET2 în PM, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru:
a)a iniţia ordine de plată sau a primi plăţi prin intermediul TARGET2; şi
b)a deconta astfel de plăţi la o astfel de bancă centrală;
(16)"credit pe parcursul zilei" (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;
(17)"disfuncţionalitate tehnică a TARGET2" (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate, defecţiune sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice şi/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2-România sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea şi finalizarea procesării în aceeaşi zi a plăţilor în TARGET2-România;
(18)"etapă de procesare iniţială" (entry disposition) înseamnă o etapă în procesarea plăţilor pe parcursul căreia TARGET2-România încearcă să deconteze un ordin de plată care a fost acceptat în temeiul articolului 14, prin intermediul unor proceduri specifice astfel cum este descris la articolul 20;
(19)"facilitate de credit marginală" (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărţile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală din Eurosistem la rata prestabilită a dobânzii pentru facilitatea de credit marginală;
(20)"formular de colectare a datelor statice" (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de BNR în scopul înregistrării solicitanţilor de servicii TARGET2-România şi înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii;
(21)"furnizor de servicii de reţea" (network service provider) înseamnă întreprinderea desemnată de Consiliul guvernatorilor BCE pentru a furniza conexiuni computerizate la reţea cu scopul de a iniţia mesaje de plată în TARGET2;
(22)"grup" (group) înseamnă:
a)un ansamblu de instituţii de credit incluse în declaraţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă în cazul în care societatea-mamă este obligată să prezinte declaraţii financiare consolidate conform Standardului internaţional de contabilitate nr. 27 (IAS 27), adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei1) şi alcătuit din:
1)Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaţionale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 şi 41 şi interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-14, 18-27 şi 30-33 (JO L 394, 31.12.2004, p. 1).
(i)o societate-mamă şi una sau mai multe filiale; sau
(ii)două sau mai multe filiale ale unei societăţi-mamă; sau
b)un ansamblu de instituţii de credit astfel cum este menţionat la litera (a) punctul (i) sau (ii), în cazul în care societatea-mamă nu prezintă declaraţii financiare consolidate în conformitate cu IAS 27, dar poate fi în măsură să satisfacă criteriile definite în IAS 27 pentru includerea lor în declaraţiile financiare consolidate, cu condiţia verificării băncii centrale a participantului direct sau, în cazul unui grup AL, a băncii centrale naţionale manager;
c)o reţea bilaterală sau multilaterală de instituţii de credit, care este:
(i)organizată în baza unui cadru statutar care determină afilierea instituţiilor de credit la o astfel de reţea; sau
(ii)caracterizată prin mecanisme de cooperare autoorganizate (care promovează, susţin şi reprezintă interesele comerciale ale membrilor săi) şi/sau printr-o solidaritate economică extinsă dincolo de cooperarea normală ce există de obicei între instituţiile de credit, acolo unde asemenea cooperare şi solidaritate sunt permise de statutele sau actele constitutive ale acestor instituţii de credit sau stabilite prin acorduri separate;
şi, în fiecare caz menţionat la litera (c), Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat o cerere privind considerarea acestora ca fiind un grup;
(23)"grup AL" (AZ group) înseamnă un grup format din membrii grupului AL care utilizează metoda AL;
(24)"grup CAI" (CAI group) înseamnă un grup format din participanţi la TARGET2, care folosesc metoda CAI;
(25)"instituţie de credit" (credit institution) înseamnă fie: (a) o instituţie de credit în sensul articolului 7 alineatul (1) punctul 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului2), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituţie de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;
2)Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27.12.2006.
(26)"instrucţiune de debitare directă" (direct debit instruction) înseamnă o instrucţiune transmisă de un beneficiar către banca sa centrală, în conformitate cu care banca centrală a plătitorului debitează contul plătitorului cu suma specificată în instrucţiune, în baza unei autorizări de debitare directă;
(27)"întreprindere de investiţii (societate de investiţii)" (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiţii (societate de investiţii) în sensul articolului 7 alineatul (1) punctul 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de,credit şi adecvarea capitalului, cu excepţia instituţiilor prevăzute în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, cu condiţia ca întreprinderea de investiţii (societatea de investiţii) în cauză să fie:
a)autorizată şi supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE; şi
b)îndreptăţită să desfăşoare activităţile menţionate la punctul 1 litera (b), (c), (f), şi (g) din Anexa nr. 91 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, modificat şi completat;
(28)"lichiditate disponibilă" (sau "lichiditate") [available liquidity (or liquidity)] înseamnă un sold creditor al contului PM al unui participant la TARGET2 şi, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei (intraday credit) acordată de către banca centrală relevantă în legătură cu un astfel de cont;
(29)"manager al grupului AL" (AZ group manager) înseamnă un membru al unui grup AL desemnat de către ceilalţi membri ai grupului AL să administreze lichiditatea disponibilă în cadrul grupului AL pe parcursul zilei de operare;
(30)"manager al grupului CAI" (CAI group manager) înseamnă un membru al grupului CAI desemnat de către ceilalţi membri ai grupului CAI să monitorizeze şi să distribuie lichiditatea disponibilă în cadrul grupului CAI pe parcursul zilei de operare;
(31)"membru al grupului AL" (AZ group member) înseamnă un participant la TARGET2 care a încheiat un acord AL;
(32)"mesaj transmis prin intermediul ICM" (ICM broadcast message) înseamnă informaţii puse în mod simultan la dispoziţia tuturor sau numai a unui grup selectat de participanţi la TARGET2 prin intermediul ICM;
(33)"metoda AL" (AZ mode) înseamnă agregarea lichidităţii disponibile în conturile PM;
(34)"metoda CAI" (CAI mode) înseamnă furnizarea de informaţii consolidate despre cont în legătură cu conturile PM, prin intermediul ICM;
(35)"modul de plăţi (PM)" [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plăţile participanţilor la TARGET2 sunt decontate în conturile PM;
(36)"modulul informaţii şi control (ICM)" [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanţilor să obţină informaţii online şi le oferă posibilitatea de a iniţia ordine de transfer de lichiditate, de a-şi administra lichiditatea şi de a iniţia ordine de plată de substituire (backup payment order) în situaţii de urgenţă;
(37)"modulul pentru situaţii de urgenţă" (Contingency Module) înseamnă modulul SSP care permite procesarea, în situaţii de urgenţă, a plăţilor critice şi foarte critice;
(38)"opinie juridică privind capacitatea" (capacity opinion) înseamnă o opinie juridică specifică unui participant, care conţine o evaluare a capacităţii juridice a participantului de a-şi asuma şi de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de prezentele reguli;
(39)"ordin de plată nedecontat" (non-settledpayment order) înseamnă un ordin de plată care nu este decontat în aceeaşi zi de operare în care este acceptat;
(40)"ordin de plată" (payment order) înseamnă un ordin de transfer credit, un ordin de transfer de lichiditate sau o instrucţiune de debitare directă;
(41)"ordin de transfer credit" (credit transfer order) înseamnă o instrucţiune dată de un plătitor pentru a pune fonduri la dispoziţia unui beneficiar, prin înregistrarea contabilă într-un cont PM;
(42)"ordin de transfer de lichiditate" (liquidity transfer order) înseamnă un ordin de plată al cărui scop principal este transferul de lichiditate între conturi diferite ale aceluiaşi participant sau în cadrul unui grup CAI sau al unui grup AL;
(43)"organism din sectorul public" (public sector body) înseamnă o entitate din cadrul "sectorului public", astfel cum acesta din urmă este definit la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definiţiilor necesare aplicării interdicţiilor menţionate la articolele 104 şi 104b alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
(44)"participant indirect" (indirect participant) înseamnă o instituţie de credit stabilită în SEE, care a încheiat un acord cu un participant direct pentru iniţierea de ordine de plată şi primirea de plăţi prin intermediul contului PM al acelui participant direct şi care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;
(45)"participant la TARGET2" (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare din sistemele componente ale TARGET2;
(46)"participant ordonator" (instructing participant) înseamnă un participant la TARGET2 care a iniţiat un ordin de plată;
(47)"participant" (sau "participant direct") [participant (or direct participant)] înseamnă o entitate care are cel puţin un cont PM deschis la BNR;
(48)"platformă comună unică (SSP)" [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziţie de băncile centrale naţionale care furnizează SSP;
(49)"plătitor" (payer), cu excepţia cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;
(50)"proceduri de insolvenţă" (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvenţă în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare;
(51)"rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală" (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilităţii de credit marginale;
(52)"sistem auxiliar" [ancillary system] înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Spaţiul Economic European (SEE) care este supravegheată şi/sau monitorizată de o autoritate competentă şi care respectă cerinţele privind monitorizarea pentru localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt acestea modificate periodic şi publicate pe website-ul BCE3), în care sunt transmise reciproc şi/sau compensate plăţi şi/sau instrumente financiare, iar obligaţiile monetare rezultate sunt decontate în TARGET2 în conformitate cu Orientarea BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) şi cu acordul bilateral dintre sistemul auxiliar şi banca centrală aferentă;
3)Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declaraţii, disponibile pe site-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) "Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area" din 3 noiembrie 1998; (b) "The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing" din 27 septembrie 2001; (c) "The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions" din 19 iulie 2007; (d) "The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area" din 20 noiembrie 2008; (e) "The Eurosystem oversight policy framework" din iulie 2011.
(53)"sistem component al TARGET2" (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe baza brută în timp real (RTGS) ale băncilor centrale care fac parte din TARGET2;
(54)"situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor" (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariţie poate ameninţa îndeplinirea de către un participant a obligaţiilor ce-i revin în temeiul prezentelor reguli sau a oricăror altor reguli care se aplică relaţiei dintre acel participant şi BNR sau oricare altă bancă centrală, inclusiv:
a)când participantul nu mai îndeplineşte criteriile de acces prevăzute la articolul 4 sau condiţiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (i);
b)deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva participantului;
c)depunerea unei cereri referitoare la procedura menţionată la litera (b);
d)emiterea de către participant a unei declaraţii scrise privind incapacitatea sa de a-şi plăti în întregime sau parţial datoriile sau de a-şi îndeplini obligaţiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);
e)încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;
f)când participantul este, sau banca sa centrală consideră că este, insolvabil sau incapabil de a-şi achita datoriile;
g)când soldul creditor al contului PM al participantului sau toate, ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, popririi/sechestrului, confiscării sau oricărei alte proceduri care are ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;
h)când participarea participantului la un alt sistem component al TARGET2 şi/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau i s-a pus capăt;
i)când orice declaraţie asupra unor elemente esenţiale sau declaraţie precontractuală dată de participant sau despre care se presupune că a fost dată de participant conform legii aplicabile este incorectă sau falsă;
j)cesionarea tuturor activelor participantului sau a unei părţi importante a acestora;
(55)"specificaţii funcţionale detaliate pentru utilizator (UDFS)" [User Detailed Functional Specifications (UDFS)] înseamnă cea mai actualizată versiune a UDFS şi reprezintă documentaţia tehnică care prezintă detaliat modul în care un participant interacţionează cu TARGET2;
(56)"sucursală" (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 7 alineatul (1) punctul 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
(57)"suspendare" (suspension) înseamnă blocarea temporară a drepturilor şi a obligaţiilor unui participant pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită de BNR;
(58)"TARGET2" (TARGET2) înseamnă ansamblul format din toate sistemele componente ale TARGET2 ale băncilor centrale;
(59)"TARGET2-România" (TARGET2-[insert CB/country reference])" înseamnă sistemul component al TARGET2 al BNR;
(60)"TARGET2 CUG" (TARGET2 CUG) înseamnă un subgrup de clienţi ai furnizorului de servicii de reţea grupaţi în scopul utilizării de către aceştia a serviciilor şi a produselor relevante ale furnizorului de servicii de reţea atunci când accesează PM;
(61)"titular de BIC adresabil" (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) are atribuit un cod de identificare a entităţii (BIC); (b) nu este recunoscută ca participant indirect; şi (c) este un corespondent sau un client al unui participant direct sau o sucursală a unui participant direct sau indirect şi poate transmite ordine de plată către şi primi plăţi de la un sistem component al TARGET2, prin intermediul participantului direct;
(62)"zi de operare" (business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, astfel cum este precizat în apendicele V.
Art. 2: Apendice
(1)Următoarele apendice constituie parte integrantă din prezentele reguli:
Apendicele I: Specificaţii tehnice pentru procesarea ordinelor de plată
Apendicele II: Schema de compensaţie pentru TARGET2
Apendicele III: Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea şi ţara
Apendicele IV: Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă
Apendicele V: Programul de operare
Apendicele VI: Lista comisioanelor şi facturarea
Apendicele VII: Acord privind agregarea lichidităţii
(2)În caz de conflict sau inadvertenţe între conţinutul oricărui apendice şi conţinutul oricărei alte prevederi din prezentele reguli, prevalează acesta din urmă.
Art. 3: Descriere generală a TARGET2-România şi TARGET2
(1)TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăţilor în euro, cu decontare în banii băncii centrale.
(2)În TARGET2-România sunt procesate următoarele ordine de plată:
a)ordine de plată rezultate în mod direct din, sau iniţiate în legătură cu, operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului;
b)decontarea pasului în euro al operaţiunilor de schimb valutar care implică Eurosistemul;
c)decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacţii în sistemele transfrontaliere de compensare a plăţilor de mare valoare;
d)decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacţii în sistemele de plăţi de mică valoare în euro de importanţă sistemică; şi
e)orice alte ordine de plată în euro adresate participanţilor la TARGET2.
(3)TARGET2 este stabilit şi funcţionează pe baza SSP. Eurosistemul precizează configuraţia şi caracteristicile tehnice ale SSP. Serviciile aferente SSP sunt furnizate de băncile centrale naţionale care furnizează SSP în beneficiul băncilor centrale din Eurosistem, în baza unor acorduri separate.
(4)BNR este furnizorul de servicii în temeiul prezentelor reguli. Actele şi omisiunile băncilor centrale naţionale care furnizează SSP sunt considerate ca fiind actele şi omisiunile BNR, pentru care aceasta îşi asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele reguli nu dă naştere unei relaţii contractuale între participanţi şi băncile centrale naţionale care furnizează SSP când acestea din urmă acţionează în această calitate. Instrucţiunile, mesajele sau informaţiile pe care un participant le primeşte de la sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor reguli sunt considerate a fi primite de la sau trimise către BNR.
(5)TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăţi, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET2, care sunt desemnate ca "sisteme" în conformitate cu legile interne care transpun Directiva 98/26/CE. TARGET2-România este desemnat ca "sistem" prin articolul 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.
(6)Participarea la TARGET2 intră în vigoare prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele reguli descriu drepturile şi obligaţiile reciproce ale participanţilor la TARGET2-România şi ale BNR. Regulile de procesare a ordinelor de plată (titlul IV) se referă la toate ordinele de plată iniţiate sau la plăţile primite de oricare din participanţii la TARGET2.
TITLUL II: PARTICIPARE
Art. 4: Criterii de acces
(1)Pentru participarea directă la TARGET2-România sunt eligibile următoarele tipuri de entităţi:
a)instituţii de credit stabilite în SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o sucursală stabilită în SEE;
b)instituţii de credit stabilite în afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală stabilită în SEE;
c)bănci centrale naţionale ale statelor membre şi BCE;
cu condiţia ca entităţile prevăzute la literele (a) şi (b) să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva BNR după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcţionare a TARGET2.
(2)BNR poate, la alegerea sa, să admită ca participanţi direcţi şi următoarele entităţi:
a)departamentele de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre, active pe pieţele monetare;
b)organismele din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă conturi pentru clienţi;
c)întreprinderile de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în SEE;
d)entităţile care administrează sistemele auxiliare şi acţionează în această calitate;
e)instituţiile de credit sau oricare dintre entităţile de tipul celor enumerate la literele (a)-(d), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o ţară cu care Uniunea a încheiat un acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entităţi la sistemele de plăţi din Uniune, în condiţiile stabilite prin acordul monetar şi cu condiţia ca regimul juridic aplicabil în acea ţară să fie echivalent cu legislaţia aplicabilă în Uniune.
(3)Instituţiile emitente de monedă electronică, în sensul articolului (7) alineatul 1 punctul 10 litera (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, nu pot participa la TARGET2-România.
Art. 5: Participanţi direcţi
(1)Participanţii direcţi la TARGET2-România îndeplinesc condiţiile stabilite în articolul 8 alineatele (1) şi (2). Aceştia au cel puţin un cont PM la BNR.
(2)Participanţii direcţi pot desemna titulari de BIC adresabili, indiferent de locul de stabilire al acestora.
(3)Participanţii direcţi pot desemna entităţi ca participanţi indirecţi, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în articolul 6.
(4)Accesul multiadresant prin intermediul sucursalelor poate fi furnizat după cum urmează:
a)O instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), care a fost admisă ca participant direct, poate acorda acces la contul său PM uneia sau mai multor sucursale ale sale stabilite în SEE în scopul iniţierii de ordine de plată şi/sau primirii de plăţi în mod direct, cu condiţia ca BNR să fi fost informată despre aceasta.
b)Când o sucursală a unei instituţii de credit a fost admisă ca participant direct, celelalte sucursale ale aceleiaşi persoane juridice şi/sau sediul său principal, condiţia în ambele cazuri,fiind ca acestea să fie stabilite în SEE, pot accesa contul PM al sucursalei, cu condiţia să fi informat BNR.
Art. 6: Participanţi indirecţi
(1)Fiecare instituţie de credit stabilită în SEE poate să încheie un contract cu un participant direct care este fie o instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), fie o bancă centrală, cu scopul de a iniţia ordine de plată şi/sau de a primi plăţi şi de a le deconta prin intermediul contului PM al acelui participant direct. TARGET2-România recunoaşte participanţii indirecţi pe baza înregistrării participării indirecte în registrul TARGET2, astfel cum acesta din urmă este descris în articolul 9.
(2)Când un participant direct, care este o instituţie de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), şi un participant indirect aparţin aceluiaşi grup, participantul direct poate autoriza în mod expres participantul indirect să utilizeze în mod direct contul PM al participantului direct pentru a iniţia ordine de plată şi/sau pentru a primi plăţi prin intermediul accesului multiadresant aferent grupului.
Art. 7: Responsabilitatea participantului direct
(1)Pentru a evita orice incertitudine, se consideră că ordinele de plată iniţiate sau plăţile primite de către participanţii indirecţi în conformitate cu articolul 6 şi de către oricare dintre sucursalele prevăzute la articolul 5 alineatul (4), au fost iniţiate sau primite de către participantul direct însuşi.
(2)Participantul direct se obligă prin aceste ordine de plată, indiferent de conţinutul aranjamentelor contractuale sau al altor aranjamente dintre acesta şi oricare dintre entităţile menţionate la alineatul (1) şi indiferent de orice neconformitate cu acestea.
Art. 8: Procedura de solicitare
(1)Pentru a participa la TARGET2-România, solicitanţii trebuie:
a)să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice:
(i)să instaleze, să administreze, să opereze şi să monitorizeze infrastructura IT necesară pentru conectarea la TARGET2-România şi pentru iniţierea de ordine de plată către acesta şi să asigure securitatea acestei infrastructuri IT. În acest scop, solicitanţii pot implica terţe părţi, însă rămân exclusiv răspunzători. În special, solicitanţii încheie un acord cu furnizorul de servicii de reţea pentru a obţine conexiunea şi drepturile de acces necesare, în conformitate cu specificaţiile tehnice din apendicele I; şi
(ii)să fi parcurs cu succes testele impuse de BNR; şi
b)să îndeplinească următoarele condiţii juridice:
(i)să furnizeze o opinie juridică privind capacitatea, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context; şi
(ii)în privinţa entităţilor menţionate în articolul 4 alineatul (1) litera (b), să furnizeze o opinie juridică privind ţara, conform modelului din apendicele III, cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context.
(2)Solicitanţii adresează BNR o solicitare scrisă la care să ataşeze cel puţin următoarele documente/informaţii:
a)formularele de colectare a datelor statice furnizate de BNR, completate;
b)opinia juridică privind capacitatea, dacă este cerută de BNR; şi
c)opinia juridică privind ţara, dacă este cerută de BNR.
(3)BNR poate solicita şi orice informaţii suplimentare pe care le consideră necesare în vederea adoptării unei decizii privind solicitarea de participare.
(4)BNR respinge solicitarea de participare, dacă:
a)criteriile de acces menţionate în articolul 4 nu sunt îndeplinite;
b)unul sau mai multe dintre criteriile de participare menţionate la alineatul (1) nu sunt îndeplinite; şi/sau
c)în aprecierea BNR, o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către BNR a atribuţiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi a misiunilor prevăzute de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenţei.
(5)BNR comunică solicitantului decizia sa cu privire la solicitarea de participare în termen de o lună de la primirea solicitării de participare de către BNR. În cazul în care BNR solicită informaţii suplimentare în conformitate cu alineatul (3), decizia se comunică în termen de o lună de la primirea de către BNR a acestor informaţii de la solicitant. Orice decizie de respingere este motivată.
Art. 9: Registrul TARGET2
(1)Registrul TARGET2 este baza de date a codurilor BIC folosite pentru direcţionarea ordinelor de plată adresate:
a)participanţilor la TARGET2 şi sucursalelor acestora cu acces multiadresant;
b)participanţilor indirecţi la TARGET2, inclusiv celor cu acces multiadresant; şi
c)titularilor de BIC adresabili ai TARGET2. Registrul TARGET2 se actualizează săptămânal.
(2)În lipsa unei solicitări contrare din partea participantului codurile sale BIC se publică în registrul TARGET2.
(3)Participanţii pot distribui registrul TARGET2 numai propriilor sucursale şi entităţi cu acces multiadresant.
(4)Entităţile menţionate la alineatul (1) literele (b) şi (c) pot utiliza codul BIC propriu doar în relaţia cu un participant direct.
(5)Participanţii confirmă că BNR şi alte bănci centrale pot publica numele şi codurile BIC ale participanţilor. În plus, numele şi codurile BIC ale participanţilor indirecţi înregistraţi de participanţi pot fi publicate şi participanţii se asigură că participanţii indirecţi au fost de acord cu o astfel de publicare.
TITLUL III: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 10: Obligaţiile BNR şi ale participanţilor
(1)BNR oferă serviciile descrise la titlul IV. Cu excepţia cazului în care prezentele reguli sau legea dispun altfel, BNR utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul prezentelor reguli, fără a garanta atingerea unui rezultat.
(2)Participanţii plătesc BNR comisioanele prevăzute în apendicele VI.
(3)Participanţii se asigură că sunt conectaţi la TARGET2-România în zilele de operare, în conformitate cu programul de operare din apendicele V.
(4)Participantul declară şi garantează BNR că prin îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentelor reguli nu încalcă nicio dispoziţie legală, de reglementare sau statutară care îi este aplicabilă şi niciun acord de care acesta este ţinut.
Art. 11: Cooperare şi schimb de informaţii
(1)În cadrul îndeplinirii obligaţiilor şi exercitării drepturilor lor în temeiul prezentelor reguli, BNR şi participanţii cooperează îndeaproape pentru a asigura stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea TARGET2-România. Aceştia îşi furnizează reciproc orice informaţii sau documente relevante pentru îndeplinirea obligaţiilor lor respective şi pentru exercitarea drepturilor lor respective în temeiul prezentelor reguli, fără a aduce atingere obligaţiilor de păstrare a secretului bancar.
(2)BNR înfiinţează şi menţine un birou de asistenţă cu privire la sistem pentru a asista participanţii în legătură cu dificultăţile apărute în legătură cu operaţiunile din sistem.
(3)În sistemul de informaţii al TARGET2 (T2IS) sunt disponibile informaţii actualizate privind starea operaţională a SSP. T2IS poate fi folosit pentru obţinerea de informaţii cu privire la orice eveniment care afectează funcţionarea normală a TARGET2.
(4)BNR poate transmite mesaje către participanţi fie prin intermediul ICM, fie prin orice alte mijloace de comunicare.
(5)Participanţii sunt responsabili pentru actualizarea la timp a formularelor existente de colectare a datelor statice şi pentru transmiterea de noi formulare de colectare a datelor statice către BNR. Participanţii sunt responsabili pentru verificarea acurateţei informaţiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2-România de către BNR.
(6)Se consideră că BNR este autorizată să comunice băncilor centrale naţionale care furnizează SSP orice informaţii referitoare la participanţi de care băncile centrale naţionale care furnizează SSP ar putea avea nevoie, în calitatea lor de administratori de servicii, în conformitate cu contractul încheiat cu furnizorul de servicii de reţea.
(7)Participanţii informează BNR cu privire la orice schimbare în capacitatea lor juridică şi cu privire la schimbările legislative relevante care afectează aspectele cuprinse în opinia juridică privind ţara, referitoare la respectivii participanţi.
(8)Participanţii informează BNR cu privire la:
a)orice nou participant indirect, titular de BIC adresabil sau entitate cu acces multiadresant pe care îl (o) înregistrează; şi
b)orice modificări aduse entităţilor enumerate la litera (a).
(9)Participanţii informează BNR imediat ce apare în legătură cu ei o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor.
TITLUL IV: ADMINISTRAREA CONTURILOR PM ŞI PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ
Art. 12: Deschiderea şi administrarea conturilor PM
(1)Pentru fiecare participant, BNR deschide şi operează cel puţin un cont PM. La cererea unui participant care acţionează în calitate de bancă de decontare, BNR deschide unul sau mai multe subconturi în TARGET2-România în scopul utilizării pentru dedicarea lichidităţii.
(2)În conturile PM nu sunt permise solduri debitoare.
(3)Conturile PM şi subconturile acestora nu sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia situaţiei în care sunt utilizate pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii. În această situaţie, calcularea şi plata remuneraţiei pentru menţinerea rezervelor minime obligatorii este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană şi de Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9).
(4)Pe lângă decontarea ordinelor de plată în modulul de plăţi, un cont PM poate fi utilizat pentru a deconta ordine de plată către şi de la conturile locale, în conformitate cu regulile stabilite de BNR.
(5)Pentru obţinerea informaţiilor referitoare la propria lichiditate, participanţii utilizează ICM. BNR emite un extras de cont zilnic acelor participanţi care au optat pentru acest serviciu.
Art. 13: Tipuri de ordine de plată
În sensul TARGET2, sunt considerate ca fiind ordine de plată următoarele:
a)ordine de transfer credit;
b)instrucţiuni de debitare directă efectuate în temeiul unei autorizări de debitare directă; şi
c)ordine de transfer de lichiditate.
Art. 14: Acceptarea şi respingerea ordinelor de plată
(1)Ordinele de plată iniţiate de participanţi sunt considerate acceptate de BNR, dacă:
a)mesajul de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de reţea;
b)mesajul de plată respectă regulile şi dispoziţiile referitoare la format ale TARGET2-România şi trece cu succes de verificarea dublei iniţieri descrise în apendicele I; şi
c)în cazurile în care un plătitor sau un beneficiar a fost suspendat, a fost obţinut acordul explicit al băncii centrale a participantului suspendat.
(2)BNR respinge imediat orice ordin de plată care nu îndeplineşte condiţiile menţionate la alineatul (1). BNR informează participantul cu privire la respingerea oricărui ordin de plată, conform precizărilor din apendicele I.
(3)SSP determină marca temporală pentru procesarea ordinelor de plată pe baza momentului în care primeşte şi acceptă ordinul de plată.
Art. 15: Reguli privind prioritatea
(1)Participanţii ordonatori încadrează fiecare ordin de plată în una dintre următoarele categorii:
a)ordin de plată normal (clasă de prioritate 2);
b)ordin de plată urgent (clasă de prioritate 1);
c)ordin de plată foarte urgent (clasă de prioritate 0).
În cazul în care un ordin de plată nu are atribuită o prioritate, acesta este considerat ca fiind un ordin de plată normal.
(2)Ordinele de plată foarte urgente pot fi încadrate ca atare doar de către:
a)băncile centrale; şi
b)participanţi, în cazurile plăţilor către şi de la CLS International Bank şi ale transferurilor de lichiditate în legătură cu decontarea sistemului auxiliar care utilizează ASI.
Toate instrucţiunile de plată iniţiate de un sistem auxiliar prin intermediul ASI pentru debitarea sau creditarea conturilor PM ale participanţilor sunt considerate ordine de plată foarte urgente.
(3)Ordinele de transfer de lichiditate iniţiate prin intermediul ICM sunt ordine de plată urgente.
(4)În cazul ordinelor de plată urgente şi normale, plătitorul poate modifica prioritatea acestora prin intermediul ICM, modificarea producând efecte imediat. Nu este posibilă modificarea priorităţii unui ordin de plată foarte urgent.
Art. 16: Limite de lichiditate
(1)Un participant poate limita utilizarea lichidităţii disponibile pentru ordinele de plată în relaţia cu alţi participanţi la TARGET2, mai puţin în relaţie cu oricare dintre băncile centrale, prin stabilirea de limite bilaterale sau multilaterale. Aceste limite pot fi stabilite numai în ceea ce priveşte ordinele de plată normale.
(2)Limitele pot fi stabilite numai de către un întreg grup AL sau numai în legătură cu un astfel de grup. Nu se pot stabili limite în legătură cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL sau de către membrii grupului AL în legătură cu fiecare dintre ei.
(3)Prin stabilirea unei limite bilaterale, un participant dă instrucţiuni BNR să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferenţa dintre suma valorilor ordinelor de plată normale iniţiate de acesta către contul PM al unui alt participant la TARGET2 şi suma valorilor tuturor plăţilor urgente şi normale primite din contul PM al acelui participant la TARGET2 depăşeşte această limită bilaterală.
(4)Un participant poate stabili o limită multilaterală pentru orice relaţie care nu face obiectul unei limite bilaterale. O limită multilaterală poate fi stabilită numai dacă participantul a stabilit cel puţin o limită bilaterală. Dacă un participant stabileşte o limită multilaterală, acesta dă instrucţiuni BNR să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferenţa dintre suma valorilor ordinelor de plată iniţiate către conturile PM ale tuturor participanţilor la TARGET2 faţă de care nu a fost stabilită o limită bilaterală şi suma valorilor tuturor plăţilor urgente şi normale primite din acele conturi PM depăşeşte această limită multilaterală.
(5)Valoarea minimă a oricărei limite este de 1 milion EUR. În cazul în care valoarea unei limite bilaterale sau multilaterale este zero, se consideră că nu a fost stabilită nicio limită. Nu este posibilă stabilirea de limite a căror valoare este cuprinsă între zero şi 1 milion EUR.
(6)Prin intermediul ICM, limitele pot fi modificate în timp real, producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare. Dacă o limită este modificată la zero, aceasta nu mai poate fi modificată din nou în aceeaşi zi de operare. Stabilirea unei noi limite bilaterale sau multilaterale produce efecte numai începând cu următoarea zi de operare.
Art. 17: Facilităţi de rezervare de lichiditate
(1)Participanţii pot rezerva lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM.
(2)Managerul grupului AL poate rezerva lichiditate doar pentru grupul AL în ansamblul său. Nu se rezervă lichiditate pentru conturile individuale din cadrul unui grup AL.
(3)Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente, participantul dă instrucţiuni BNR ca ordinele de plată urgente şi ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată foarte urgente.
(4)Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată urgente, participantul dă instrucţiuni BNR ca ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată urgente şi foarte urgente.
(5)După primirea solicitării de rezervare, BNR verifică dacă nivelul lichidităţii din contul PM al participantului este suficient pentru efectuarea rezervării. În cazul în care nivelul lichidităţii nu este suficient, este rezervată doar lichiditatea disponibilă din contul PM. Diferenţa de lichiditate până la concurenţa nivelului solicitat este rezervată în cazul în care lichiditatea suplimentară devine disponibilă.
(6)Nivelul lichidităţii rezervate poate fi modificat. Prin intermediul ICM, participanţii pot face o solicitare de rezervare a unor noi sume, rezervarea producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare.
Art. 17a: Instrucţiuni permanente pentru rezervarea de lichiditate şi dedicarea lichidităţii
(1)Participanţii pot să stabilească anticipat valoarea standard a lichidităţii rezervate pentru ordine de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM. O astfel de instrucţiune permanentă sau o modificare a unei astfel de instrucţiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare.
(2)Participanţii pot să stabilească anticipat prin intermediul ICM valoarea standard a lichidităţii păstrate pentru decontarea sistemului auxiliar. O astfel de instrucţiune permanentă sau o modificare a unei astfel de instrucţiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare. Se consideră că participanţii au dat instrucţiuni BNR pentru dedicarea de lichiditate în numele acestora la cererea sistemului auxiliar relevant.
Art. 18: Momente de decontare prestabilite
(1)Participanţii ordonatori pot prestabili momentul decontării ordinelor de plată în cadrul unei zile de operare utilizând indicatorii "Earliest Debit Time Indicator" sau "Latest Debit Time Indicator".
(2)Atunci când este utilizat indicatorul "Earliest Debit Time Indicator", ordinul de plată acceptat este stocat, fiind introdus în etapa de procesare iniţială doar la momentul indicat.
(3)Atunci când este utilizat indicatorul "Latest Debit Time Indicator", ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, o notificare automată este transmisă participantului ordonator prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate de asemenea utiliza indicatorul "Latest Debit Time Indicator" doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.
(4)Participanţii ordonatori pot modifica indicatorii "Earliest Debit Time Indicator" şi "Latest Debit Time Indicator" prin intermediul ICM.
(5)Detalii tehnice suplimentare sunt cuprinse în apendicele I.
Art. 19: Ordine de plată iniţiate în avans
(1)Ordinele de plată pot fi iniţiate cu cel mult cinci zile de operare înainte de data stabilită pentru decontare (ordine de plată stocate).
(2)Ordinele de plată stocate sunt acceptate şi introduse în etapa de procesare iniţială la data stabilită de către participantul ordonator, la începutul procesării în timpul zilei, astfel cum este prevăzut în apendicele V. Acestea sunt plasate înaintea ordinelor de plată din aceeaşi clasă de prioritate.
(3)Articolul 15 alineatul (3), articolul 22 alineatul (2) şi articolul 29 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis ordinelor de plată stocate.
Art. 20: Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială
(1)Cu excepţia situaţiei în care participanţii ordonatori au indicat momentul decontării în modalitatea prevăzută la articolul 18, ordinele de plată acceptate sunt decontate imediat sau cel mai târziu până la închiderea zilei de operare în care acestea au fost acceptate, cu condiţia să fie disponibile suficiente fonduri în contul PM al plătitorului şi ţinând cont de orice limite de lichiditate şi rezervări de lichiditate prevăzute la articolele 16 şi 17.
(2)Fondurile se pot constitui din:
a)lichiditatea disponibilă în contul PM; sau
b)plăţi de încasat de la alţi participanţi la TARGET2, care fac obiectul procedurilor de optimizare aplicabile.
(3)Pentru ordinele de plată foarte urgente se aplică principiul "primul intrat, primul ieşit" (first in, first out)(FIFO). Aceasta înseamnă că ordinele de plată foarte urgente sunt decontate în ordine cronologică. Ordinele de plată urgente şi cele normale nu sunt decontate atât timp cât în cozile de aşteptare se află ordine de plată foarte urgente.
(4)Principiul FIFO se aplică, de asemenea, şi ordinelor de plată urgente. Ordinele de plată normale nu sunt decontate dacă în cozile de aşteptare se află ordine de plată urgente sau foarte urgente.
(5)Prin derogare de la prevederile alineatelor (3) şi (4), ordinele de plată cu prioritate mai mică (sau cu aceeaşi prioritate, dar acceptate ulterior) pot fi decontate înaintea ordinelor de plată cu prioritate mai mare (sau a celor cu aceeaşi prioritate care au fost acceptate anterior), dacă soldul rezultat din compensarea ordinelor de plată cu prioritate mai mică cu plăţile ce urmează a fi primite reprezintă o creştere de lichiditate pentru plătitor.
(6)Ordinele de plată normale sunt decontate în conformitate cu principiul "FIFO by-passing". Aceasta înseamnă că ele pot fi decontate imediat (independent de alte ordine de plată normale acceptate la un moment anterior şi aflate în coada de aşteptare) şi, prin urmare, pot deroga de la principiul FIFO, cu condiţia disponibilităţii fondurilor necesare.
(7)Detalii suplimentare referitoare la decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială sunt cuprinse în apendicele I.
Art. 21: Decontarea şi returnarea ordinelor de plată aflate în coada de aşteptare
(1)Ordinele de plată care nu sunt decontate imediat în etapa de procesare iniţială sunt plasate în cozile de aşteptare în conformitate cu prioritatea atribuită de către participantul respectiv, astfel cum este prevăzut la articolul 15.
(2)Pentru a optimiza decontarea ordinelor de plată aflate în coada de aşteptare, BNR poate utiliza procedurile de optimizare prevăzute în apendicele I.
(3)Cu excepţia ordinelor de plată foarte urgente, plătitorul poate modifica poziţia ordinelor de plată în coada de aşteptare (adică le poate reordona) prin intermediul ICM. Ordinele de plată pot fi mutate, cu efect imediat, fie către începutul, fie către sfârşitul cozii de aşteptare respective, în orice moment pe parcursul procesării în timpul zilei, astfel cum este prevăzut în apendicele V.
(4)La cererea unui plătitor, BNR sau, în cazul unui grup AL, banca centrală a managerului grupului AL poate decide să modifice poziţia unui ordin de plată foarte urgent în coada de aşteptare (cu excepţia ordinelor de plată foarte urgente în contextul procedurilor de decontare 5 şi 6) cu condiţia ca această modificare să nu afecteze decontarea în bune condiţii de către sistemele auxiliare în TARGET2 sau să nu determine apariţia riscului sistemic.
(5)Ordinele de transfer de lichiditate iniţiate prin intermediul ICM sunt imediat returnate ca nedecontate în cazul în care nu există suficientă lichiditate. Alte ordine de plată sunt returnate ca nedecontate în cazul în care nu pot fi decontate până la momentele-limită stabilite pentru tipurile de mesaje respective, astfel cum este prevăzut în apendicele V.
Art. 22: Intrarea ordinelor de plată în sistem şi irevocabilitatea acestora
(1)În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză din Directiva 98/26/CE şi articolului 3 alineatul (4) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare4), ordinele de plată sunt considerate ca fiind introduse în TARGET2-România în momentul în care este debitat contul PM al participantului respectiv.
4)Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 566 din 28.06.2004.
(2)Ordinele de plată pot fi revocate până la momentul intrării în TARGET2-România în conformitate cu alineatul (1). Ordinele de plată incluse într-un algoritm, prevăzute în apendicele I, nu pot fi revocate în perioada în care algoritmul rulează.
TITLUL V: CUMULARE (POOLING) A LICHIDITĂŢII
Art. 23: Metode de cumulare (pooling) a lichidităţii
BNR oferă metoda "informaţii consolidate privind contul" (Consolidated Account Information) (CAI) şi metoda "lichiditate agregată" (aggregated liquidity)(AL).
Art. 24: Metoda "informaţii consolidate privind contul"
(1)Metoda CAI poate fi folosită de către:
a)o instituţie de credit şi/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entităţi participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2), cu condiţia ca entităţile în cauză să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau
b)două sau mai multe instituţii de credit care aparţin aceluiaşi grup şi/sau sucursalele acestora, fiecare având unul sau mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite.
(2)_
a)În cadrul metodei CAI, lista conturilor PM ale membrilor grupului şi următoarele informaţii suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI şi băncii sale centrale respective:
(i)liniile de credit pe parcursul zilei (intraday credit) (dacă este cazul);
(ii)soldurile, inclusiv soldurile subconturilor;
(iii)rulajele în cont;
(iv)plăţile decontate;
(v)ordinele de plată din coada de aşteptare.
b)Managerul grupului CAI şi banca sa centrală au acces la informaţii referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare dintre conturile PM ale grupului CAI.
c)Informaţiile menţionate în prezentul alineat sunt furnizate prin intermediul ICM.
(3)Managerul grupului CAI este abilitat să iniţieze, prin intermediul ICM, transferuri de lichiditate între conturile PM, inclusiv subconturile acestora, care fac parte din acelaşi grup CAI.
(4)Un grup CAI poate include şi conturi PM care sunt incluse într-un grup AL. În acest caz, toate conturile PM ale grupului AL fac parte din grupul CAI.
(5)În cazul în care două sau mai multe conturi PM fac parte dintr-un grup AL şi, în acelaşi timp, dintr-un grup CAI (cuprinzând alte conturi PM), în raporturile din cadrul grupului AL prevalează regulile aplicabile grupului AL.
(6)Un grup CAI, care include conturile PM ale unui grup AL, poate desemna un manager al grupului CAI, altul decât managerul grupului AL.
(7)Procedura de obţinere a autorizaţiei de utilizare a metodei AL, stabilită la articolul 25 alineatele (4) şi (5), se aplică mutatis mutandis procedurii de obţinere a autorizaţiei de utilizare a metodei CAI. Managerul grupului CAI nu adresează băncii centrale naţionale manager un acord perfectat pentru metoda CAI.
Art. 25: Metoda "lichiditate agregată"
(1)Metoda AL poate fi utilizată de către:
a)o instituţie de credit şi/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entităţi participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2), cu condiţia ca entităţile în cauză să fie stabilite în zona euro şi să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite;
b)sucursalele stabilite în zona euro (indiferent dacă aceste sucursale participă sau nu la acelaşi sistem component al TARGET2) ale unei instituţii de credit stabilite în afara zonei euro, cu condiţia ca aceste sucursale să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau
c)două sau mai multe instituţii de credit dintre cele menţionate la litera (a) şi/sau sucursale dintre cele menţionate la litera (b) care aparţin aceluiaşi grup.
În fiecare dintre cazurile menţionate la literele (a)-(c) se adaugă condiţia ca entităţile implicate să fi încheiat acorduri de creditare pe parcursul zilei (intraday credit) cu băncile centrale naţionale din zona euro respective.
(2)În cadrul metodei AL, lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL este agregată în scopul de a verifica dacă există suficiente fonduri pentru un ordin de plată. Cu toate acestea, relaţia bilaterală dintre membrul grupului AL şi banca sa centrală naţională AL în privinţa contului PM este în continuare guvernată de aranjamentele sistemului component al TARGET2 aferent, sub rezerva modificărilor prevăzute în acordul AL. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat oricărui membru al grupului AL în contul său PM poate fi acoperit din lichiditatea disponibilă în celelalte conturi PM ale unui astfel de membru al grupului AL sau în conturile PM ale oricăror altor membri ai grupului AL, deschise la aceeaşi bancă centrală naţională AL sau la oricare altă bancă centrală naţională AL.
(3)În scopul utilizării metodei AL, unul sau mai mulţi participanţi la TARGET2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1) încheie un acord AL cu BNR şi, dacă este cazul, cu alte bănci centrale ale sistemelor componente ale TARGET2 la care participă alţi membri ai grupului AL. Un participant la TARGET2 poate încheia doar un singur acord AL în legătură cu un cont PM determinat. Acordul AL este în conformitate cu modelul aplicabil din apendicele VII.
(4)Fiecare grup AL desemnează un manager al grupului AL. În cazul în care grupul AL este constituit dintr-un singur participant, acest participant este şi managerul grupului AL. Managerul grupului AL adresează băncii centrale naţionale manager o solicitare scrisă de utilizare a metodei AL (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de BNR), împreună cu acordul AL perfectat pe baza modelului furnizat de banca centrală naţională manager. Ceilalţi membri ai grupului AL adresează solicitările lor scrise (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de BNR) către băncile lor centrale naţionale AL respective. Banca centrală naţională manager poate solicita orice informaţii sau documente suplimentare pe care le consideră adecvate pentru a lua o decizie cu privire la solicitare. În plus, banca centrală naţională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naţionale AL, poate solicita inserarea în acordul AL a oricăror prevederi suplimentare pe care le consideră adecvate pentru a asigura aducerea la îndeplinire în mod corespunzător şi la timp a oricărei obligaţii prezente şi/sau viitoare a tuturor membrilor grupului AL faţă de orice bancă centrală naţională AL.
(5)Banca centrală naţională manager verifică dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile pentru constituirea unui grup AL, precum şi dacă acordul AL a fost perfectat în mod corespunzător. În acest scop, banca centrală naţională manager poate contacta celelalte bănci centrale naţionale AL. Decizia băncii centrale naţionale manager este adresată în scris managerului grupului AL, în termen de o lună de la primirea solicitării menţionate la alineatul (4) de către banca centrală naţională manager, sau, în cazul în care banca centrală naţională manager solicită informaţii suplimentare, în termen de o lună de la primirea acestor informaţii de către banca centrală naţională manager. Orice decizie de respingere este motivată.
(6)Membrii grupului AL au în mod automat acces la metoda CAI.
(7)Accesul la furnizarea de informaţii şi la toate măsurile interactive de control în cadrul unui grup AL se realizează prin intermediul ICM.
Art. 25a: Garanţie reală mobiliară/executare
(1)Creanţele prezente şi viitoare ale BNR născute din raportul juridic dintre un membru al unui grup AL şi BNR, care sunt garantate cu garanţie reală mobiliară, conform articolului 36 alineatele (1) şi (2) din prezentele reguli, includ creanţele BNR asupra membrului grupului AL în cauză născute din acordul AL la care membrul grupului AL în cauză şi BNR sunt părţi.
(2)Fără a aduce atingere acordului AL, o astfel de garanţie reală mobiliară nu împiedică participantul să utilizeze fondurile din conturile sale PM pe parcursul zilei de operare..
(3)Membrul grupului AL afectează fondurile din contul său PM îndeplinirii tuturor obligaţiilor sale născute din regulile de sistem ale TARGET2-România.
Art. 25b: Executarea garanţiei reale mobiliare
La apariţia unei cauze care determină executarea, BNR are un drept necondiţionat de a valorifica garanţia reală mobiliară, fără nicio notificare prealabilă.
Art. 25c: Executarea activelor pentru garantare
La apariţia unei cauze care determină executarea, BNR are dreptul să valorifice activele pentru
garantare în conformitate cu articolul 36.
Art. 26: Compensarea bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 36 alineatele (4) şi (5)
La apariţia unei cauze care determină executarea, orice creanţă a BNR asupra unui astfel de membru al grupului AL devine automat şi imediat exigibilă şi se supune prevederilor articolului 36 alineatele (4) şi (5) din prezentele reguli.
TITLUL VI: CERINŢE PRIVIND SECURITATEA ŞI ASPECTE PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ
Art. 27: Proceduri de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă
În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează funcţionarea SSP, se aplică procedurile de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă prevăzute în apendicele IV.
Art. 28: Cerinţe privind securitatea
(1)Participanţii pun în aplicare măsuri adecvate de securitate pentru a-şi proteja sistemele proprii împotriva accesului şi utilizării neautorizate. Participanţii sunt singurii responsabili pentru protecţia adecvată a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii sistemelor proprii.
(2)Participanţii aduc la cunoştinţa BNR orice incidente legate de securitate produse la nivelul infrastructurii tehnice proprii şi, atunci când este cazul, orice incidente legate de securitate care se produc la nivelul infrastructurii tehnice a terţilor furnizori. BNR poate solicita informaţii suplimentare despre incident şi, dacă este necesar, poate solicita participantului să ia măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui asemenea eveniment.
(3)BNR poate impune cerinţe suplimentare privind securitatea tuturor participanţilor şi/sau participanţilor consideraţi critici de către BNR.
TITLUL VII: MODULUL INFORMAŢII ŞI CONTROL
Art. 29: Utilizarea ICM
(1)ICM:
a)permite participanţilor să acceseze informaţiile referitoare la conturile proprii şi să-şi administreze lichiditatea;
b)poate fi utilizat pentru a iniţia ordine de transfer de lichiditate; şi
c)permite participanţilor să iniţieze plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency), în cazul unei întreruperi în funcţionarea infrastructurii de plăţi a participantului.
(2)Apendicele I cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM.
TITLUL VIII: COMPENSAŢIA, REGIMUL RĂSPUNDERII ŞI PROBA
Art. 30: Schema de compensaţie
În cazul în care un ordin de plată nu poate fi decontat în aceeaşi zi de operare în care a fost acceptat din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, BNR oferă o compensaţie participanţilor direcţi implicaţi, în conformitate cu procedura specială prevăzută în apendicele II.
Art. 31: Regimul răspunderii
(1)În îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentelor reguli, BNR şi participanţii sunt ţinuţi de obligaţia generală reciprocă de diligenţă rezonabilă.
(2)BNR răspunde faţă de participanţii săi în caz de fraudă (incluzând, dar fără a se limita la dol) sau culpă gravă pentru orice prejudiciu rezultat din funcţionarea TARGET2-România. În cazul culpei simple, răspunderea BNR se limitează la prejudiciul direct al participantului, şi anume la valoarea tranzacţiei în cauză şi/sau la pierderea dobânzii aferente, excluzând orice prejudiciu indirect.
(3)BNR nu răspunde pentru niciun prejudiciu rezultat dintr-o disfuncţionalitate sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice (inclusiv, dar fără a se limita la infrastructura informatică, programele, datele, aplicaţiile sau reţelele BNR), dacă o astfel de disfuncţionalitate sau întrerupere în funcţionare apare în ciuda faptului că BNR a adoptat măsurile considerate în mod rezonabil necesare pentru a proteja infrastructura în cauză împotriva disfuncţionalităţii sau întreruperii în funcţionare, precum şi pentru a înlătura consecinţele unei astfel de disfuncţionalităţi sau întreruperi în funcţionare (aceasta din urmă include, dar nu se limitează la, iniţierea şi finalizarea procedurilor de asigurare a continuităţii activităţii şi pentru situaţii de urgenţă menţionate în apendicele IV).
(4)BNR nu este răspunzătoare:
a)în măsura în care prejudiciul este cauzat de participant; sau
b)dacă prejudiciul rezultă din evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al BNR (forţă majoră).
(5)Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată5), aprobată prin Legea nr. 197/2010, alineatele (1)-(4) se aplică în măsura în care este posibilă excluderea răspunderii BNR.
5)Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12.10.2009.
(6)BNR şi participanţii iau toate măsurile rezonabile şi realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii la care se referă prezentul articol.
(7)În îndeplinirea unora sau a tuturor obligaţiilor sale conform prezentelor reguli, BNR poate mandata terţi să acţioneze în numele său, în special furnizori de reţele de telecomunicaţii sau de alt tip de reţele sau alte entităţi, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea de către BNR a obligaţiilor sale sau dacă aceasta este o practică normală a pieţei. Obligaţia BNR se limitează la selectarea şi împuternicirea în mod corespunzător a oricăror astfel de terţi, iar răspunderea BNR este limitată în mod corespunzător. În sensul prezentului alineat, băncile centrale naţionale care furnizează SSP nu sunt considerate terţi.
Art. 32: Proba
(1)Cu excepţia cazului în care prezentele reguli dispun altfel, toate mesajele de plată şi legate de procesarea plăţii în legătură cu TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre BNR şi participanţi, se transmit prin intermediul furnizorului de servicii de reţea.
(2)Înregistrările pe suport electronic sau pe suport de hârtie ale mesajelor păstrate de BNR sau de furnizorul de servicii de reţea sunt acceptate ca mijloace de probă a plăţilor procesate prin intermediul BNR. Versiunea salvată sau tipărită a mesajului original al furnizorului de servicii de reţea este acceptată ca mijloc de probă, indiferent de forma mesajului original.
(3)În cazul în care conexiunea unui participant cu furnizorul de servicii de reţea nu mai funcţionează, participantul utilizează mijloacele alternative de transmitere a mesajelor, prevăzute în apendicele IV. În astfel de situaţii, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de BNR are aceeaşi valoare probatorie ca şi mesajul original, indiferent de forma acestuia.
(4)BNR păstrează evidenţe complete ale ordinelor de plată iniţiate şi ale plăţilor primite de participanţi pentru o perioadă de 5 ani de la data iniţierii acestor ordine de plată şi a primirii plăţilor, cu condiţia ca aceste evidenţe complete să acopere o perioadă de cel puţin cinci ani pentru orice participant la TARGET2 care face obiectul unei monitorizări continue în temeiul măsurilor restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre, sau chiar o perioadă mai lungă, în cazul în care aceasta este prevăzută de reglementări specifice.
(5)Registrele contabile şi registrele proprii ale BNR (indiferent dacă sunt păstrate pe suport de hârtie, microfilm, microfişă, înregistrare electronică sau magnetică, în orice altă formă reproductibilă mecanic sau în alt mod) sunt acceptate ca mijloace de probă a oricăror obligaţii ale participanţilor şi a oricăror fapte şi evenimente pe care părţile le invocă.
TITLUL IX: ÎNCETAREA PARTICIPĂRII ŞI ÎNCHIDEREA CONTURILOR
Art. 33: Durata şi încetarea participării în situaţii normale
(1)Fără a aduce atingere prevederilor articolului 34, participarea la TARGET2-România este pe durată nedeterminată.
(2)Un participant poate pune capăt participării sale la TARGET2-România în orice moment, cu un preaviz de 14 zile de operare, cu excepţia cazului în care convine cu BNR un preaviz mai scurt.
(3)BNR poate pune capăt participării unui participant la TARGET2-România în orice moment, cu un preaviz de trei luni, cu excepţia cazului în care convine cu participantul respectiv un alt termen de preaviz.
(4)În cazul încetării participării, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii prevăzută la articolul 38 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani de la data încetării participării.
(5)La încetarea participării, conturile PM ale participantului în cauză se închid, în conformitate cu articolul 35.
Art. 34: Suspendarea participării şi încetarea participării în situaţii excepţionale
(1)Participarea unui participant la TARGET2-România încetează imediat şi fără notificare prealabilă sau este suspendată la apariţia uneia dintre următoarele situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor:
a)deschiderea procedurilor de insolvenţă; şi/sau
b)participantul nu mai îndeplineşte criteriile de acces prevăzute la articolul 4.
(2)BNR poate pune capăt fără notificare prealabilă sau poate suspenda participarea participantului la TARGET2-România, dacă:
a)apar una sau mai multe situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor [altele decât cele menţionate la alineatul (1)];
b)participantul a încălcat în mod substanţial prezentele reguli;
c)participantul nu îşi îndeplineşte o obligaţie substanţială faţă de BNR;
d)participantul este exclus din TARGET2 CUG sau calitatea sa de membru al TARGET2 CUG încetează în alt fel;
e)are loc orice alt eveniment în legătură cu un participant, eveniment care, în aprecierea BNR, ar pune în pericol stabilitatea, buna funcţionare şi securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către BNR a atribuţiilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 şi de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenţei; şi/sau
f)o bancă centrală naţională suspendă sau pune capăt accesului participantului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) în temeiul punctului 12 din anexa III.
(3)În exercitarea libertăţii de apreciere în temeiul alineatului (2), BNR ia în considerare, printre altele, gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentelor menţionate la literele (a)-(c).
(4)_
a)În cazul în care BNR suspendă sau pune capăt participării unui participant la TARGET2-România conform alineatului (1) sau (2), BNR informează imediat acel participant, alte bănci centrale, precum şi alţi participanţi despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
b)În cazul în care BNR este informată de către o altă bancă centrală cu privire la suspendarea sau încetarea participării unui participant la un alt sistem component al TARGET2, BNR îi informează imediat pe participanţii săi despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.
c)Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost primit de către participanţi, se consideră că aceştia au fost informaţi despre încetarea/suspendarea participării unui participant la TARGET2-România sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanţii suportă orice pierderi rezultate din iniţierea unui ordin de plată către participanţii a căror participare a fost suspendată sau a căror participare a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-România după primirea mesajului transmis prin intermediul ICM.
(5)După încetarea participării unui participant, TARGET2-România nu acceptă noi ordine de plată de la un astfel de participant. Ordinele de plată din coada de aşteptare, ordinele de plată stocate sau ordinele de plată noi în favoarea unui astfel de participant sunt returnate.
(6)În cazul în care un participant este suspendat din TARGET2-România, toate plăţile primite de acesta şi ordinele de plată iniţiate de acesta sunt stocate şi introduse în etapa de procesare iniţială numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a participantului suspendat.
Art. 35: Închiderea conturilor PM
(1)Participanţii îşi pot închide conturile lor PM în orice moment, cu condiţia notificării BNR cu 14 zile de operare în avans.
(2)În cazul încetării participării, în temeiul articolului 33 sau al articolului 34, BNR închide conturile PM ale participantului în cauză, după ce:
a)a decontat sau a returnat toate ordinele de plată din coada de aşteptare; şi
b)şi-a exercitat drepturile de garanţie reală mobiliară şi de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 36.
TITLUL X: DISPOZIŢII FINALE
Art. 36: Drepturile BNR de garanţie reală mobiliară şi de compensare bilaterală (set-off)
(1)BNR are un drept de garanţie reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente şi viitoare din conturile PM ale participantului, ca garanţie pentru orice creanţe curente şi viitoare născute din raportul juridic dintre părţi.
(2)BNR are dreptul menţionat la alineatul (1), chiar dacă creanţele sale sunt afectate de condiţii sau nu sunt încă exigibile.
(3)Participantul, acţionând în calitatea sa de titular de cont PM, consimte prin prezenta la constituirea garanţiei reale mobiliare în favoarea BNR la care a fost deschis contul respectiv; acest consimţământ constă în punerea la dispoziţia BNR a activelor-obiect al garanţiei reale mobiliare la care se face referire în legea română. Orice sume transferate în contul PM, al cărui sold constituie obiectul garanţiei reale mobiliare, devin în mod irevocabil obiect al garanţiei reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără niciun fel de restricţii, ca şi garanţie pentru îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor garantate.
(4)La apariţia:
a)unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor, menţionate la articolul 34 alineatul (1); sau
b)oricărei altei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor sau a unui eveniment prevăzute la articolul 34 alineatul (2) care a condus la încetarea sau suspendarea participării participantului, fără a ţine seama de deschiderea oricăror proceduri de insolvenţă împotriva unui participant şi fără a ţine seama de orice cesiune, poprire/sechestru judiciar sau de altă natură sau de orice altă formă de dispoziţie asupra drepturilor participantului ori cu privire la aceste drepturi, toate obligaţiile participantului sunt considerate de drept şi imediat scadente şi, ca urmare, imediat exigibile, fără notificare prealabilă şi fără a fi necesară vreo aprobare prealabilă de către o autoritate. În plus, obligaţiile reciproce dintre participant şi BNR sunt automat compensate bilateral (set-off), iar partea care datorează suma mai mare plăteşte celeilalte diferenţa.
(5)BNR îl notifică fără întârziere pe participant cu privire la orice compensare bilaterală (set-off) efectuată potrivit alineatului (4), după ce aceasta a fost efectuată.
(6)BNR poate, fără notificare prealabilă, să debiteze contul PM al oricărui participant cu orice sumă pe care participantul respectiv o datorează BNR, rezultată din raportul juridic dintre participant şi BNR.
Art. 37: Dreptul de garanţie în privinţa fondurilor din subconturi
(1)BNR are o garanţie reală mobiliară asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucţiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv şi banca sa centrală. Acest sold garantează obligaţia participantului menţionată la alineatul (7) faţă de BNR în legătură cu o astfel de decontare.
(2)BNR blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "început de ciclu" (start-of-cycle message)]. Atunci când este cazul, BNR majorează sau reduce ulterior soldul blocat prin creditarea sau debitarea decontării între sisteme a plăţilor în sau din subcont sau prin creditarea transferurilor de lichiditate în subcont. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "sfârşit de ciclu" (end-of-cycle message)].
(3)Prin confirmarea blocării soldului subcontului participantului, BNR garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului în cauză. Prin confirmarea, atunci când este cazul, a majorării sau a reducerii soldului blocat ca urmare a creditării sau debitării decontării între sisteme a plăţilor în sau din subcont sau creditării transferurilor de lichiditate în subcont, garanţia este majorată sau redusă automat în cadrul valorii plăţii. Fără a aduce atingere majorării sau reducerii sus-menţionate a garanţiei, garanţia este irevocabilă, necondiţionată şi plătibilă la prima cerere. În cazul în care BNR nu este banca centrală a sistemului auxiliar, se consideră că BNR a primit instrucţiunea de a furniza garanţia menţionată anterior băncii centrale a sistemului auxiliar.
(4)În cazul în care nu s-a deschis nicio procedură de insolvenţă împotriva participantului, instrucţiunile de plată în legătură cu sistemul auxiliar, având ca scop soldarea obligaţiei de decontare a participantului, sunt decontate fără a dispune de garanţie şi fără a recurge la dreptul real de garanţie asupra soldului subcontului participantului.
(5)În cazul insolvenţei participantului, instrucţiunea de plată în legătură cu sistemul auxiliar destinată soldării obligaţiei de decontare a participantului constituie o primă cerere de plată în temeiul garanţiei; debitarea subcontului participantului cu suma aferentă instrucţiunii (şi creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar) constituie, în consecinţă, eliberarea de obligaţia de garantare de către BNR şi o valorificare a dreptului său de garanţie asupra soldului subcontului participantului.
(6)Garanţia se stinge la comunicarea de către sistemul auxiliar că decontarea s-a finalizat [prin intermediul unui mesaj "sfârşit de ciclu" (end-of-cycle message)].
(7)Participantul este obligat să ramburseze către BNR orice plată făcută de către aceasta în temeiul garanţiei respective.
Art. 38: Confidenţialitate
(1)BNR păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor sensibile sau secrete, inclusiv când aceste informaţii se referă la plăţi, a informaţiilor tehnice sau organizaţionale aparţinând participantului sau clienţilor participantului, cu excepţia situaţiei în care participantul sau clientul său şi-a dat consimţământul în scris pentru divulgarea informaţiilor sau această divulgare este permisă ori impusă de legea română.
(2)Prin derogare de la prevederile alineatului (1), participantul consimte că BNR poate să transmită informaţii referitoare la plăţi, informaţii tehnice sau organizaţionale aferente participantului sau clienţilor participantului obţinute pe parcursul operării TARGET2-România către alte bănci centrale sau terţi implicaţi în operarea TARGET2-România, în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcţionarea eficientă a TARGET2, sau către autorităţile de supraveghere şi monitorizare ale statelor membre şi ale Uniunii, în măsura în care divulgarea informaţiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor lor publice şi cu condiţia ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu contravină legii aplicabile. BNR nu răspunde pentru consecinţele financiare şi comerciale ale unei asemenea divulgări.
(3)Prin derogare de la prevederile alineatului (1) şi cu condiţia ca prin aceasta să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a participantului sau a clienţilor participantului, BNR poate utiliza, divulga sau publica informaţii referitoare la plăţi aferente participantului sau clienţilor participantului în scopuri statistice, istorice, ştiinţifice sau în alte scopuri în exerciţiul funcţiilor sale publice sau în exerciţiul funcţiilor altor entităţi publice cărora le sunt divulgate aceste informaţii.
(4)Informaţiile referitoare la funcţionarea TARGET2-România la care participanţii au avut acces pot fi utilizate numai în scopurile menţionate în prezentele reguli. Participanţii păstrează confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia situaţiei în care BNR şi-a dat consimţământul în scris şi în mod expres pentru divulgarea acestora. Participanţii se asigură că orice terţi către care aceştia externalizează, deleagă sau subcontractează sarcini care au sau pot avea o influenţă asupra îndeplinirii obligaţiilor lor în temeiul prezentelor reguli sunt ţinuţi de obligaţia de confidenţialitate din prezentul articol.
(5)În scopul decontării ordinelor de plată, BNR este autorizată să proceseze şi să transfere datele necesare către furnizorul de servicii de reţea.
Art. 39: Protecţia datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive şi aspecte conexe
(1)Se consideră că participanţii cunosc şi respectă toate obligaţiile care le revin cu privire la legislaţia privind protecţia datelor, prevenirea spălării banilor, finanţarea terorismului, activităţile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăţi debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Participanţii se informează şi cu privire la politica furnizorului de servicii de reţea privind extragerea datelor înainte de a intra în raporturi contractuale cu furnizorul de servicii de reţea.
(2)Se consideră că BNR a fost autorizată de către participanţi să obţină orice informaţii referitoare la ei de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, naţional(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informaţii sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-România.
(3)Atunci când acţionează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participanţii îndeplinesc toate cerinţele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul articolului 75 sau 215 din Tratatul privind funcţionarea UE, care le sunt aplicabile, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea şi/sau obţinerea acordului din partea unei autorităţi competente în legătură cu procesarea tranzacţiilor. În plus:
a)în cazul în care BNR este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:
(i)participantul efectuează notificarea necesară sau obţine aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obţină aprobarea, şi transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obţinerii aprobării;
(ii)participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obţinut din partea BNR confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obţinută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;
b)în cazul în care BNR este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obţine aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obţină aprobarea, şi transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obţinerii aprobării.
În sensul prezentului alineat, noţiunile "furnizor de servicii de plată", "plătitor" şi "beneficiar" au semnificaţiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.
Art. 40: Notificări
(1)Cu excepţia cazului în care prezentele reguli dispun altfel, toate notificările impuse sau permise în temeiul prezentelor reguli se trimit prin scrisoare recomandată, fax sau prin orice altă modalitate, în scris, sau printr-un mesaj autentificat prin intermediul furnizorului de servicii de reţea. Notificările către BNR sunt înaintate conducerii Direcţiei Plăţi din BNR, str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, România sau la NBORROBU. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa de BIC, pe care participantul le aduce la cunoştinţă ocazional BNR.
(2)Pentru a dovedi că o notificare a fost trimisă, este suficient a dovedi că notificarea a fost livrată la adresa corespunzătoare sau că plicul conţinând notificarea în cauză a fost adresat şi expediat în mod corect.
(3)Toate notificările se formulează în limba română sau "în limba engleză".
(4)Participanţii sunt ţinuţi de toate formularele şi documentele BNR pe care aceştia le-au completat şi/sau semnat, inclusiv, dar fără a se limita la, formularele de colectare a datelor statice, astfel cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (2) litera (a), şi de informaţiile furnizate conform articolului 11 alineatul (5), care au fost transmise în conformitate cu alineatele (1) şi (2) şi pe care BNR consideră în mod rezonabil că le-a primit de la participanţi, de la angajaţii lor sau agenţii acestora.
Art. 41: Relaţia contractuală cu furnizorul de servicii de reţea
(1)În sensul prezentelor reguli, furnizorul de servicii de reţea este SWIFT. Fiecare participant încheie un contract separat cu SWIFT cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate de SWIFT în legătură cu utilizarea de către participant a TARGET2-România. Raportul juridic dintre participant şi SWIFT este guvernat în mod exclusiv de termenii şi condiţiile SWIFT.
(2)Fiecare participant participă şi într-un TARGET2 CUG, indicat de băncile centrale naţionale care furnizează SSP care acţionează în calitate de administrator al serviciului SWIFT pentru SSP. Admiterea unui participant în şi excluderea unui participant dintr-un TARGET2 CUG produce efecte din momentul comunicării către SWIFT de către administratorul serviciului SWIFT.
(3)Participanţii respectă TARGET2 SWIFT Service Profile, aşa cum este acesta pus la dispoziţie de către BNR.
(4)Serviciile ce urmează a fi prestate de către SWIFT nu sunt incluse în serviciile ce urmează a fi prestate de către BNR în legătură cu TARGET2.
(5)BNR nu este răspunzătoare pentru acţiunile, erorile sau omisiunile SWIFT (incluzând directorii, personalul şi subcontractorii săi) ca furnizor de servicii SWIFT sau pentru acţiunile, erorile sau omisiunile furnizorilor de reţea aleşi de participanţi pentru a avea acces la reţeaua SWIFT.
Art. 42: Procedura de modificare
BNR poate oricând să modifice unilateral prezentele reguli, inclusiv apendicele la acestea. Modificările prezentelor reguli, inclusiv ale apendicelor sale, sunt aduse la cunoştinţă prin publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I. Dacă participantul nu se opune în mod expres modificărilor în termen de 14 zile de la data la care participantul a fost informat cu privire la modificările în cauză, acestea se consideră a fi fost acceptate. În cazul în care un participant formulează obiecţiuni cu privire la modificare, BNR este îndreptăţită să pună capăt imediat participării acelui participant la TARGET2-România şi să închidă oricare dintre conturile sale PM.
Art. 43: Drepturile terţilor
(1)Participanţii nu transferă, constituie garanţii reale mobiliare asupra sau cesionează terţilor drepturile, beneficiile, obligaţiile, responsabilităţile şi creanţele născute din prezentele reguli sau referitoare la acestea, fără consimţământul scris al BNR.
(2)Prezentele reguli nu creează drepturi în favoarea sau obligaţii în relaţie cu nicio altă entitate în afară de BNR şi participanţii la TARGET2-România.
Art. 44: Legea aplicabilă, jurisdicţia şi locul executării
(1)Relaţia bilaterală dintre BNR şi participanţii la TARGET2-România este guvernată de legea română.
(2)Fără a aduce atingere competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice diferend rezultat dintr-un element referitor la relaţia menţionată la alineatul (1) este de competenţa exclusivă a instanţelor competente din România.
(3)În privinţa raportului juridic dintre BNR şi participanţi, locul executării este România.
Art. 45: Nulitate parţială
În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor reguli este sau devine nulă, aceasta nu aduce atingere aplicabilităţii tuturor celorlalte prevederi din prezentele reguli.
Art. 46: Intrarea în vigoare şi forţa obligatorie
(1)Prezentele reguli intră în vigoare la data corespunzătoare.
(2)Participând la TARGET2-România, participanţii consimt tacit la aplicarea prezentelor reguli între ei şi în relaţia cu BNR.
ANEXA nr. II1: Apendicele I
ECB-RESTRICTED until adoption, then ECB-PUBLIC
SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ
În plus faţă de regulile de sistem, următoarele reguli se aplică procesării ordinelor de plată:
CAPITOLUL 1: Cerinţe tehnice pentru participarea la TARGET2-România cu privire la infrastructura, reţeaua şi formatele mesajelor
(1)Pentru schimbul de mesaje, TARGET2 foloseşte serviciile SWIFT. Prin urmare, fiecare participant trebuie să dispună de o conexiune la reţeaua cu protocol internet securizat Secure IP Network a SWIFT. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC SWIFT de opt sau unsprezece caractere. Mai mult, fiecare participant parcurge cu succes o serie de teste pentru a-şi demonstra capacitatea tehnică şi operaţională înainte de a putea participa la TARGET2-România.
(2)Pentru iniţierea ordinelor de plată şi schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează serviciul SWIFTNet FIN Y-copy. În acest scop, se înfiinţează un grup închis de utilizatori SWIFT (Closed User Group) (CUG) dedicat. Ordinele de plată în cadrul unui astfel de CUG TARGET2 se adresează direct participantului la TARGET2 beneficiar prin indicarea codului său BIC în antetul mesajului SWIFTNet FIN.
(3)Pentru serviciile de informaţii şi control pot fi folosite următoarele servicii SWIFTNet:
a)SWIFTNet InterAct;
b)SWIFTNet FileAct; şi/sau
c)SWIFTNet Browse.
(4)Securitatea schimbului de mesaje între participanţi se bazează exclusiv pe serviciul Public Key Infrastructure (PKI) al SWIFT. Informaţii referitoare la serviciul PKI sunt disponibile în documentaţia furnizată de SWIFT.
(5)Serviciul de administrare a relaţiei bilaterale (bilateral relationship management) furnizat de aplicaţia Relationship Management Application (RMA) a SWIFT poate fi folosit numai cu destinaţia centrală BIC a SSP şi nu se utilizează pentru mesajele de plată între participanţii la TARGET2.
CAPITOLUL 2: Tipuri de mesaje de plată
(1)Sunt procesate următoarele tipuri de mesaje ale sistemului SWIFTNet FIN/SWIFT:

Tip de mesaj

Tipul utilizării

Descriere

MT 103

Obligatorie

Plată clienţi

MT 103+

Obligatorie

Plată clienţi [Procesare directă (Straight Through Processing)]

MT 202

Obligatorie

Plată interbancară

MT 202COV

Obligatorie

Plăţi de acoperire (Cover payments)

MT 204

Opţională

Plată prin debitare directă

MT 011

Opţională

Notificare de livrare

MT 012

Opţională

Notificare iniţiator

MT 019

Obligatorie

Notificare de eroare

MT 900

Opţională

Confirmare de debitare/Modificări privind linia de creditare

MT 910

Opţională

Confirmare de creditare/Modificări privind linia de creditare

MT 940/950

Opţională

Extras de cont (client)

MT 011, MT 012 şi MT 019 sunt mesaje ale sistemului SWIFT.
(2)La înregistrarea în TARGET2-România, participanţii direcţi declară ce tipuri de mesaje opţionale vor folosi, cu excepţia mesajelor MT 011 şi MT 012, în legătură cu care participanţii direcţi decid ocazional dacă să le primească sau să nu le primească, cu privire la anumite mesaje specifice.
(3)Participanţii respectă structura mesajelor SWIFT şi specificaţiile de câmp, aşa cum sunt stabilite acestea în documentaţia SWIFT şi ţinând cont de restricţiile stabilite pentru TARGET2, aşa cum sunt prevăzute acestea în cartea 1, capitolul 9.1.2.2 din Specificaţiile funcţionale detaliate pentru utilizatori (User Detailed Functional Specifications/UDFS).
(4)Conţinutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-România în conformitate cu cerinţele UDFS. Participanţii pot conveni între ei asupra unor reguli specifice cu privire la conţinutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-România nu se efectuează verificări specifice în ceea ce priveşte respectarea de către participanţi a oricăror astfel de reguli.
(5)Mesajele MT 202COV se utilizează pentru realizarea plăţilor de acoperire, adică a plăţilor realizate de către băncile de corespondent pentru a deconta (acoperi) mesajele de transfer credit care sunt transmise băncii unui client prin alte mijloace mai directe. Informaţiile referitoare la client conţinute în MT 202COV nu se afişează în ICM.
CAPITOLUL 3: Verificarea dublei iniţieri
(1)Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei iniţieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost iniţiate de mai multe ori din greşeală.
(2)Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje SWIFT:

Elemente

Partea mesajului SWIFT

Câmp

Iniţiator

Antet de bază

Adresă Terminal Logic (LT Address)

Tip de mesaj

Antet aplicaţie

Tip de mesaj

Beneficiar

Antet aplicaţie

Adresă de destinaţie

Număr de referinţă al tranzacţiei (TRN)

Bloc text

:20

Referinţă complementară

Bloc text

:21

Data valutei

Bloc text

:32

Valoarea

Bloc text

:32

(3)În cazul în care toate câmpurile descrise la punctul 2 ale unui ordin de plată recent iniţiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent iniţiat este returnat.
CAPITOLUL 4: Coduri de eroare
În cazul în care un ordin de plată este respins, participantul ordonator primeşte o notificare de eroare (MT 019), indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.
CAPITOLUL 5: Momente predeterminate ale decontării
(1)Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul "Earliest Debit Time Indicator" se foloseşte cuvântul de cod "/FROTIME/".
(2)Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul "Latest Debit Time Indicator", sunt disponibile două opţiuni.
a)Cuvânt de cod "/REJTIME/": dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat.
b)Cuvânt de cod "/TILTIME/": dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de aşteptare aferentă.
Indiferent de opţiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul "Latest Debit Time Indicator" nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.
(3)Dacă este utilizat cuvântul de cod "/CLSTIME/", ordinul de plată este tratat în acelaşi mod ca şi ordinul de plată menţionat la punctul 2 litera (b).
CAPITOLUL 6: Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare iniţială
(1)Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid şi cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării şi, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării (ambii termeni având semnificaţia prevăzută la alineatele (2) şi (3)), cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială.
(2)Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de aşteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (denumite în continuare "ordine de plată compensabile"). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul respectiv de plată al plătitorului în etapa de procesare iniţială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.
(3)Dacă verificarea privind posibilitatea compensării eşuează, BNR poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă există, în oricare dintre cozile de aşteptare ale beneficiarului, ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de aşteptare. Cu toate acestea, dacă în coada de aşteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanţi la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile ar rezulta o creştere de lichiditate pentru beneficiar.
CAPITOLUL 7: Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare
(1)Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de aşteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.
(2)Ordinele de plată aflate în cozile de aşteptare foarte urgente şi urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilităţii compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de aşteptare în cazurile în care există o creştere a lichidităţii sau o intervenţie la nivelul cozii de aşteptare (modificarea poziţiei în coada de aşteptare, a momentului decontării sau a priorităţii, sau revocarea ordinului de plată).
(3)Ordinele de plată aflate în coada de aşteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente şi urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se finalizează cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eşuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de aşteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăţi se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (astfel cum este definită în capitolul 2.8.1 din UDFS) este disponibilă pentru decontarea instrucţiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacţiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanţilor se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).
a)În cazul algoritmului 1 ("totul-sau-nimic"), atât pentru fiecare relaţie în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât şi pentru suma totală a relaţiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, BNR:
(i)calculează poziţia lichidităţii globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2 determinând dacă suma totală a valorilor tuturor ordinelor de plată iniţiate şi primite, aflate în coada de aşteptare, este negativă sau pozitivă şi, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depăşeşte lichiditatea disponibilă a participantului (poziţia lichidităţii globale constituie "poziţia lichidităţii totale"); şi
(ii)verifică dacă limitele şi rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relaţie cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.
Dacă rezultatul acestor calcule şi verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, BNR şi alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile în conturile PM ale respectivilor participanţi la TARGET2.
b)În cadrul algoritmului 2 ("parţial"), BNR:
(i)calculează şi verifică poziţiile de lichiditate, limitele şi rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca şi în cazul algoritmului 1; şi
(ii)dacă poziţia lichidităţii totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziţia lichidităţii totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.
Ulterior, cu condiţia existenţei unor fonduri suficiente, BNR şi celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plăţile rămase (cu excepţia ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanţilor la TARGET2 respectivi.
În ceea ce priveşte extragerea ordinelor de plată, BNR începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziţie negativă a lichidităţii totale şi de la ordinul de plată aflat la sfârşitul cozii de aşteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecţie rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de BNR la alegerea sa.
c)În cadrul algoritmului 3 ("multiplu"), BNR:
(i)compară perechi de conturi PM ale participanţilor la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de aşteptare pot fi decontate în limitele lichidităţilor disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanţi la TARGET2 în cauză şi în limitele stabilite de aceştia (începând de la perechea de conturi PM cu diferenţa cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); băncile centrale implicate înregistrează simultan acele plăţi în conturile PM ale celor doi participanţi la TARGET2; şi
(ii)dacă, în ceea ce priveşte o pereche de conturi PM astfel cum este definită la punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziţia bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, băncile centrale implicate decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanţi plăţile rămase, cu excepţia celor extrase.
După efectuarea verificărilor menţionate la punctele (i) şi (ii), BNR verifică poziţiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 şi conturile PM ale altor participanţi, faţă de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) şi (ii) se aplică mutatis mutandis.
d)În cadrul algoritmului 4 ("decontare parţială plus sistem auxiliar"), BNR urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operaţiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).
e)În cadrul algoritmului 5 ("decontare sistem auxiliar prin subconturi"), BNR urmează aceeaşi procedură ca şi în cazul algoritmului 1, cu diferenţa că BNR iniţiază algoritmul 5 prin intermediul ASI şi verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanţilor. În plus, nu se iau în considerare niciun fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează şi în timpul decontării din timpul nopţii.
(4)Ordinele de plată introduse în etapa de procesare iniţială după iniţierea oricăruia dintre algoritmii 14 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare iniţială, dacă poziţiile şi limitele conturilor PM ale participanţilor la TARGET2 implicaţi permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât şi decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.
(5)În timpul procesării în timpul zilei algoritmii rulează în mod secvenţial. Atât timp cât nu se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, secvenţa de rulare este următoarea:
a)algoritmul 1;
b)dacă algoritmul 1 eşuează, atunci algoritmul 2;
c)dacă algoritmul 2 eşuează, atunci algoritmul 3, sau dacă algoritmul 2 nu eşuează, se repetă algoritmul 1.
Atunci când se află în aşteptare o decontare multilaterală simultană ("procedura 5") aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.
(6)Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiţilor algoritmi pentru a asigura existenţa unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp este controlată automat. Este posibilă intervenţia manuală.
(7)Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziţiei în coada de aşteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată sunt plasate în coada de aşteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.
CAPITOLUL 8: Utilizarea ICM
(1)ICM poate fi utilizat pentru obţinerea de informaţii şi administrarea lichidităţii. Reţeaua Secure IP Network (SIPN) a SWIFT este reţeaua suport de comunicaţii tehnice pentru schimbul de informaţii şi aplicarea măsurilor de control.
(2)Cu excepţia ordinelor de plată stocate şi a informaţiilor privind datele statice, doar informaţiile aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afişarea este disponibilă doar în limba engleză.
(3)Informaţiile sunt furnizate în modul "tragere" (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informaţii.
(4)Pentru utilizarea ICM sunt disponibile următoarele moduri:
a)modul aplicaţie-către-aplicaţie (A2A)
În cazul A2A, informaţiile şi mesajele sunt transmise între PM şi aplicaţia internă a participantului. Prin urmare, participantul trebuie să se asigure că o aplicaţie corespunzătoare este disponibilă pentru schimbul de mesaje XML (solicitări şi răspunsuri) cu ICM prin intermediul unei interfeţe standardizate. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook) şi în cartea 4 din UDFS.
b)modul utilizator-către-aplicaţie (U2A)
U2A permite comunicarea directă între un participant şi ICM. Informaţiile sunt afişate într-un browser care rulează pe un sistem PC (SWIFT Alliance WebStation sau altă interfaţă eventual impusă de SWIFT). Pentru accesul U2A infrastructura IT trebuie să fie capabilă să accepte cookies şi JavaScript. Detalii suplimentare sunt prevăzute în "Manualul utilizatorului ICM" (ICM User Handbook).
(5)Fiecare participant dispune de cel puţin o staţie de lucru SWIFT Alliance WebStation sau altă interfaţă eventual impusă de SWIFT pentru a avea acces la ICM prin intermediul U2A.
(6)Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea serviciului "Role Based Access Control" al SWIFT. Serviciul SWIFT "Non Repudiation of Emission" (NRE), care poate fi utilizat de participanţi, permite celui care recepţionează un mesaj XML să demonstreze că acel mesaj nu a fost modificat.
(7)Dacă un participant are probleme tehnice şi nu poate iniţia niciun ordin de plată, poate genera plăţi de substituire pentru redistribuirea de lichiditate (backup liquidity redistribution) şi plăţi de substituire în situaţii de urgenţă (backup contingency), cu formate stabilite în prealabil, utilizând ICM. La cererea participantului, BNR pune la dispoziţie această funcţionalitate.
(8)Participanţii pot utiliza ICM şi pentru a transfera lichiditate:
a)[inseraţi dacă este cazul] din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;
b)între contul PM şi subconturile participantului; şi
c)din contul PM către contul "în oglindă" administrat de sistemul auxiliar.
CAPITOLUL 9: UDFS şi Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook)
Detalii suplimentare şi exemple ilustrând regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS şi în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook), astfel cum sunt acestea modificate ocazional şi publicate pe website-ul BNR şi pe website-ul BCE în limba engleză.
ANEXA nr. II2: Apendicele II - SCHEMA DE COMPENSAŢIE PENTRU TARGET2
1.Principii generale
a)În cazul unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, participanţii direcţi pot înainta cereri de compensaţie în conformitate cu schema de compensaţie pentru TARGET2 stabilită în prezentul apendice.
b)Cu excepţia situaţiei în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel, schema de compensaţie pentru TARGET2 nu se aplică în situaţiile în care disfuncţionalitatea tehnică a TARGET2 este rezultatul unor evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al băncilor centrale implicate sau este urmarea acţiunilor sau a inacţiunilor terţilor.
c)Compensaţia conform schemei de compensaţie pentru TARGET2 este singura procedură de compensaţie oferită în cazul unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2. Cu toate acestea, participanţii pot recurge la alte mijloace legale pentru a solicita despăgubiri. Acceptarea de către un participant a unei oferte de compensaţie în cadrul schemei de compensaţie pentru TARGET2 constituie acordul irevocabil prin care participantul respectiv renunţă la toate pretenţiile în legătură cu ordinele de plată pentru care acceptă compensaţia (inclusiv pretenţiile referitoare la repararea prejudiciului indirect) pe care le-ar putea avea împotriva oricărei bănci centrale şi prin care consideră primirea plăţii compensatorii corespunzătoare ca fiind o soluţionare integrală şi definitivă a tuturor acestor pretenţii. Participantul despăgubeşte băncile centrale în cauză, până la concurenţa sumei primite în virtutea schemei de compensaţie pentru TARGET2, pentru orice alte cereri de compensaţie suplimentare înaintate de către oricare alt participant sau oricare alt terţ în legătură cu ordinul de plată sau plata în cauză.
d)Formularea unei oferte de compensaţie nu constituie acceptarea răspunderii BNR sau a răspunderii oricărei alte bănci centrale pentru disfuncţionalitatea tehnică a TARGET2.
2.Condiţii pentru ofertele de compensaţie
a)Un plătitor poate înainta o cerere pentru cheltuieli administrative şi de compensaţie pentru dobândă dacă, din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, un ordin de plată nu a fost decontat în ziua de operare în care a fost acceptat.
b)Un beneficiar poate înainta o cerere pentru cheltuieli administrative dacă, din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, nu a primit o plată care trebuia primită într-o anumită zi de operare. De asemenea, beneficiarul poate înainta o cerere de compensaţie pentru dobândă dacă una sau mai multe dintre următoarele condiţii sunt îndeplinite:
(i)în cazul participanţilor care au acces la facilitatea de credit marginală: din cauza unei disfuncţionalităţi tehnice a TARGET2, un beneficiar a recurs la facilitatea de credit marginală; şi/sau
(ii)în cazul tuturor participanţilor: a fost imposibil din punct de vedere tehnic să apeleze la piaţa monetară sau obţinerea acestui tip de refinanţare a fost imposibilă din alte motive în mod obiectiv rezonabile.
3.Calculul compensaţiei
a)În ceea ce priveşte oferta de compensaţie adresată unui plătitor:
(i)cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată şi 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată şi se calculează separat, în relaţie cu fiecare beneficiar;
(ii)compensaţia pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referinţă ce se va stabili zilnic. Rata de referinţă menţionată este cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA) şi rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referinţă se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data iniţierii efective sau, în ceea ce priveşte ordinele de plată menţionate la punctul 2 litera (b) punctul (ii), data la care s-a intenţionat iniţierea ordinului de plată şi data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensaţii se deduc orice beneficii realizate din plasarea fondurilor rezultate din ordinele de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; şi
(iii)nu se plăteşte compensaţie pentru dobândă în situaţia în care şi doar în măsura în care fondurile rezultate din ordinele de plată nedecontate au fost plasate pe piaţă sau au fost utilizate pentru îndeplinirea obligaţiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii.
b)În ceea ce priveşte oferta de compensaţie adresată unui beneficiar:
(i)cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată şi 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată şi se calculează separat, în relaţie cu fiecare plătitor;
(ii)se aplică metoda de calculare a compensaţiei pentru dobândă prevăzută la litera (a) punctul (ii), cu diferenţa că, în acest caz, compensaţia pentru dobândă se plăteşte luând în calcul o rată egală cu diferenţa dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală şi rata de referinţă şi se calculează la suma pentru care s-a recurs la facilitatea de credit marginală ca urmare a disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2.
4.Reguli de procedură
a)O cerere de compensaţie se formulează utilizând formularul de cerere disponibil pe website-ul BNR în limba engleză (a se vedea www.bnr.ro). Plătitorii depun un formular distinct de cerere pentru fiecare beneficiar, iar beneficiarii depun câte un formular distinct de cerere pentru fiecare plătitor. În dovedirea informaţiilor precizate în formularul de cerere se prezintă suficiente documente şi informaţii suplimentare. Pentru fiecare plată sau ordin de plată poate fi înaintată o singură cerere.
b)Participanţii depun formularele de cerere la BNR în termen de patru săptămâni de la apariţia disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2. Informaţiile şi probele suplimentare solicitate de BNR se transmit în termen de două săptămâni de la data la care acestea au fost solicitate.
c)BNR examinează cererile şi le înaintează BCE. Cu excepţia situaţiei în care Consiliul guvernatorilor BCE a decis altfel şi a comunicat acest lucru participanţilor, toate cererile de compensaţie primite vor fi evaluate nu mai târziu de 14 săptămâni de la apariţia disfuncţionalităţii tehnice a TARGET2.
d)BNR comunică participanţilor în cauză rezultatul evaluării prevăzute la litera (c). Dacă evaluarea se concretizează într-o ofertă de compensaţie, participanţii în cauză trebuie fie să accepte oferta de compensaţie, fie să o refuze, în termen de patru săptămâni de la comunicarea ofertei respective, pentru fiecare plată sau ordin de plată la care se referă fiecare cerere, prin semnarea unei scrisori de acceptare în formă standard (modelul acesteia fiind disponibil pe website-ul BNR (a se vedea www.bnr.ro). În cazul în care BNR nu a primit această scrisoare în termen de patru săptămâni, se consideră că participanţii în cauză au refuzat oferta de compensaţie.
e)BNR efectuează plăţi compensatorii după primirea scrisorii de acceptare a compensaţiei emise de un participant. Nicio plată compensatorie nu este purtătoare de dobânzi.
ANEXA nr. II3: Apendicele III - TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND CAPACITATEA ŞI ŢARA
PARTEA 1: Termeni de referinţă pentru opiniile juridice privind capacitatea participanţilor la TARGET2
Banca Naţională a României
Str. Lipscani nr. 25, sector 3 Bucureşti, cod 030031, România
Participare la [numele sistemului]
[locul]
[data]
Stimate Doamne/Stimaţi Domni,
În calitate de consilieri juridici [interni sau externi] ai [precizaţi numele participantului sau al sucursalei participantului], ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicţia în cadrul căreia participantul este stabilit; în continuare, "jurisdicţia"] în legătură cu participarea [precizaţi numele participantului] (în continuare, "participant") la TARGET2-România (în continuare, "sistem").
Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicţia] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicţii şi nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Fiecare dintre declaraţiile şi opiniile juridice prezentate mai jos are aceeaşi acurateţe şi validitate conform legii [jurisdicţia], indiferent dacă participantul acţionează sau nu prin intermediul sediului principal sau prin intermediul uneia sau al mai multor sucursale stabilite în sau în afara [jurisdicţia] pentru iniţierea ordinelor de plată şi primirea plăţilor.
CAPITOLUL 1: I. DOCUMENTE ANALIZATE
1.În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am analizat:
(1)o copie certificată a [precizaţi documentul (documentele) de constituire relevant(e)] a(le) participantului, în vigoare la data prezentei;
(2)[dacă este cazul] un extras din [precizaţi registrul relevant al companiei] şi [dacă este cazul] [registrul instituţiilor de credit sau un registru similar];
(3)[în măsura aplicabilă] o copie după autorizaţia participantului sau altă dovadă a autorizării de a presta servicii bancare, de investiţii, de transfer de fonduri sau alte servicii financiare în [jurisdicţia];
(4)[dacă este cazul] o copie după hotărârea adoptată de consiliul de administraţie sau de organul de conducere competent al participantului la data de [inseraţi data], [inseraţi anul], care dovedeşte acordul participantului de a adera la prevederile documentaţiei sistemului, astfel cum este aceasta definită mai jos; şi
(5)[precizaţi toate împuternicirile şi alte documente care constituie sau dovedesc autorizarea corespunzătoare a persoanei sau a persoanelor semnatare ale documentaţiei aferente a sistemului (astfel cum este aceasta definită mai jos) în numele participantului];
şi toate celelalte documente referitoare la constituirea, competenţele şi autorizaţiile participantului, necesare sau corespunzătoare pentru emiterea prezentei opinii juridice (în continuare "documentaţia participantului").
2.În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am mai analizat, de asemenea:
(1)Regulile de sistem ale TARGET2-România, din data de [inseraţi data] (în continuare, "regulile"); şi
(2)[...].
Regulile şi [...] sunt denumite în continuare "documentaţia sistemului" (şi, împreună cu documentaţia participantului, sunt denumite "documentaţiile").
CAPITOLUL 2: II. PREMISE
1.În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privinţa documentaţiilor am pornit de la următoarele premise:
(1)documentaţia sistemului care ne-a fost furnizată este compusă din documente originale sau copii conforme ale acestora;
(2)prevederile documentaţiei sistemului, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta sunt valide şi au forţă juridică obligatorie conform legii române sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii române care să guverneze documentaţia sistemului este recunoscută de legea română;
(3)documentaţia participantului corespunde capacităţii juridice şi competenţelor părţilor în cauză şi documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate şi, unde era necesar, transmise de către părţile în cauză; şi
(4)documentaţia participantului este obligatorie pentru părţile vizate şi nu a existat nicio încălcare a prevederilor acesteia.
CAPITOLUL 3: III. OPINII JURIDICE PRIVIND PARTICIPANTUL
(1)_
A.Participantul este o societate legal înfiinţată şi înregistrată sau, altfel, constituită sau organizată în mod corespunzător conform legii [jurisdicţia].
B.Participantul deţine toate competenţele necesare la nivelul său pentru a exercita şi îndeplini drepturile şi obligaţiile prevăzute în documentaţia sistemului la care este parte.
C.Asumarea sau executarea şi exercitarea de către participant a drepturilor şi a obligaţiilor conform documentaţiei sistemului la care participantul este parte nu vor contraveni în nicio privinţă prevederilor actelor cu putere de lege sau normelor administrative [jurisdicţia] aplicabile participantului sau documentaţiei participantului.
D.Participantul nu are nevoie niciun fel de autorizări, aprobări, consimţăminte, notificări, înregistrări, autentificări notariale sau alte certificări suplimentare din partea sau către o instanţă sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicţia], în legătură cu adoptarea, validitatea sau executarea oricărui document care face parte din documentaţia sistemului sau executarea, ori exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor prevăzute de aceasta.
E.Participantul a luat toate măsurile necesare la nivelul său şi alte măsuri necesare conform legii [jurisdicţia] pentru a se asigura că obligaţiile ce îi revin conform documentaţiei sistemului sunt legale, valide şi au forţă obligatorie.
(2)Prezenta opinie juridică este emisă la data menţionată în cuprinsul ei şi este adresată exclusiv Băncii Naţionale a României şi [participant]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică şi este interzisă divulgarea conţinutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declaraţi şi consilierilor juridici ai acestora, fără obţinerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepţia Băncii Centrale Europene şi a băncilor centrale naţionale din Sistemul European al Băncilor Centrale [şi [a băncii centrale naţionale/autorităţilor de reglementare competente] din [jurisdicţia]].
Cu stimă,
[semnătura]
PARTEA 2: Termeni de referinţă pentru opiniile juridice referitoare la ţară pentru participanţii la TARGET2 din afara SEE
Banca Naţională a României
Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031, România
TARGET2-România
[locul],
[data]
Stimate Doamne/Stimaţi Domni,
În calitate de consilieri juridici [externi] ai [precizaţi numele participantului sau al sucursalei participantului] ("participant"), ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice în temeiul legii [jurisdicţia] cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicţia în care participantul este stabilit; în continuare, "jurisdicţia"] în legătură cu participarea participantului la un sistem component al TARGET2 (în continuare, "sistem"). Trimiterile din prezentului document la legea [jurisdicţia] includ toate reglementările aplicabile [jurisdicţia]. Prezenta reprezintă opinia noastră formulată în temeiul legii [jurisdicţia], cu privire la participantul stabilit în afara României în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din participarea la sistem, conform prevederilor documentaţiei sistemului definită mai jos.
Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicţia] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicţii şi nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Am pornit de la premisa că nu există prevederi în legea altei jurisdicţii care să afecteze prezenta opinie juridică.
CAPITOLUL 1: DOCUMENTE ANALIZATE
În scopul elaborării prezentei opinii, am analizat documentele enumerate mai jos şi alte asemenea documente pe care le-am considerat necesare sau pertinente:
(1)Regulile de sistem ale TARGET2-România din data de [inseraţi data] (în continuare, "regulile"); şi
(2)orice alt document care guvernează sistemul şi/sau relaţia dintre participant şi alţi participanţi la sistem, precum şi dintre participanţii la sistem şi BNR.
Regulile şi [.] sunt denumite în continuare "documentaţia sistemului".
CAPITOLUL 2: PREMISE
În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privinţa documentaţiei sistemului am pornit de la următoarele premise:
(1)documentaţia sistemului corespunde capacităţii juridice şi competenţelor părţilor în cauză şi documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate şi, unde era necesar, transmise de părţile în cauză;
(2)prevederile documentaţiei sistemului, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta sunt valide şi au forţă juridică obligatorie conform legii române sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar posibilitatea alegerii legii române care să guverneze documentaţia sistemului este recunoscută de legea română;
(3)participanţii la sistem prin care sunt iniţiate ordinele de plată sau sunt primite plăţile sau prin care drepturile sau obligaţiile stabilite prin documentaţia sistemului sunt executate sau exercitate sunt autorizaţi să presteze servicii de transfer de fonduri în toate jurisdicţiile relevante; şi
(4)documentele ce ne-au fost înaintate în copie sau ca specimene sunt conforme cu originalele.
CAPITOLUL 3: OPINIE JURIDICĂ
(1)Pe baza şi sub rezerva celor menţionate mai sus şi, în fiecare caz în parte, sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, apreciem că:
1.3.1 Aspecte legale specifice ţării [în măsura aplicabilă]
Următoarele caracteristici ale legislaţiei [jurisdicţia] sunt conforme cu şi nu anulează obligaţiile participantului ce decurg din documentaţia sistemului: [lista aspectelor legale specifice ţării].
2.3.2 Aspecte generale privind insolvenţa
a)3.2.a. Tipuri de proceduri de insolvenţă
Singurele tipuri de proceduri de insolvenţă (inclusiv concordatul sau reorganizarea), care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele participantului sau la orice sucursală a sa din [jurisdicţia], care pot fi aplicate în cazul participantului în [jurisdicţia], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite "proceduri de insolvenţă").
În plus faţă de procedurile de insolvenţă, participantul, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicţia] poate fi supusă în [jurisdicţia] la [enumeraţi în limba versiunii originale şi în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabilă sau orice alte proceduri în urma cărora plăţile către şi/sau de la participant pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste plăţi, sau orice proceduri similare] (toate împreună fiind denumite în continuare "proceduri").
b)3.2.b. Tratate cu privire la insolvenţă
[Jurisdicţia] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicţia], conform precizărilor, este parte/sunt părţi semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvenţă: [precizaţi, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea o influenţă asupra prezentei opinii juridice].
3.3.3 Forţa juridică a documentaţiei sistemului
Sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, toate prevederile documentaţiei sistemului au forţă obligatorie şi produc efecte juridice în conformitate cu prevederile lor în temeiul legii [jurisdicţia], în special în cazul deschiderii oricăror proceduri de insolvenţă sau proceduri în privinţa participantului.
În special, considerăm că:
a)3.3.a. Procesarea ordinelor de plată
Prevederile privind procesarea ordinelor de plată [enumerarea secţiunilor] din reguli sunt valide şi produc efecte juridice. În special, toate ordinele de plată procesate conform acestor secţiuni vor fi valide, obligatorii şi vor produce efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicţia]. Prevederea cuprinsă în reguli care specifică exact momentul la care ordinele de plată transmise de participant către sistem devin definitive şi irevocabile ([inseraţi o referinţă la secţiunea din reguli]) este validă, obligatorie şi produce efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
b)3.3.b. Autoritatea conferită BNR pentru a-şi îndeplini funcţiile
Deschiderea procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor în privinţa participantului nu aduce atingere autorităţii conferite şi competenţelor BNR ce decurg din documentaţia sistemului. [Specificaţi [în măsura aplicabilă] că: aceeaşi opinie juridică este aplicabilă şi în legătură cu orice altă entitate care prestează participanţilor servicii cerute în mod direct şi necesar pentru participarea la sistem (de exemplu, furnizorul de servicii de reţea)].
c)3.3.c. Soluţii de remediere în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor
[În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile [enumerarea secţiunilor] din reguli cu privire la exigibilitatea anticipată a creanţelor care nu au ajuns încă la scadenţă, compensarea bilaterală (set-off) a creanţelor pentru utilizarea depozitelor participantului, executarea unei garanţii reale mobiliare, suspendarea sau încetarea participării, creanţele pentru dobânzile neachitate şi încetarea contractelor şi a tranzacţiilor ([inseraţi alte clauze relevante cuprinse în reguli sau în documentaţia sistemului]) sunt valide şi produc efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicţia].]
d)3.3.d. Suspendare şi încetare
În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli (în privinţa suspendării şi încetării participării participantului la sistem la deschiderea procedurilor de insolvenţă sau a procedurilor sau în cazul altor situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor, astfel cum sunt acestea definite în documentaţia sistemului, sau dacă participantul poate induce orice tip de risc sistemic sau are probleme operaţionale grave) sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].
e)3.3.e. Regimul penalităţilor
În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secţiunilor] din reguli cu privire la penalităţile aplicate unui participant care se află în imposibilitatea de a rambursa la timp creditul pe parcursul zilei (intraday credit) sau creditul overnight, după caz, sunt valide şi produc efecte juridice conform legii [jurisdicţia].