ORDIN nr. 465 din 7 martie 2013 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei - S.A.
Având în vedere prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul Certificatului de înregistrare seria B nr. 2.680.512 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, la data de 18 decembrie 2012, privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani,
în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare a Societăţii Naţionale a Huilei - S.A., precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 180-188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,
ministrul economiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se instituie procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Naţională a Huilei - S.A., denumită în continuare societatea naţională, având sediul în localitatea Petroşani, str. Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara, înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr. J20/1130/18.12.2012, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2
(1)Pe durata administrării speciale în perioada de privatizare, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei.
(2)Conţinutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, atribuţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ordin.
(3)În funcţie de concluziile privind situaţia economico-financiară a societăţii, în mandat se vor specifica şi măsurile excepţionale care trebuie luate la societatea comercială, cu referire la:
a)divizări, fuziuni, vânzări de active;
b)aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;
c)externalizări/transferuri de activităţi şi/sau active cu caracter social;
d)conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile;
e)respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;
f)orice alte măsuri care să ducă la eficientizarea activităţii societăţii/sporirea atractivităţii societăţilor comerciale la privatizare.
(4)Mandatul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri şi acţiuni necesar a fi întreprinse:
a)luarea unor măsuri de administrare, gestionare şi supraveghere financiară a societăţii comerciale, cu prioritate asupra următoarelor:
- situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;
- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
- inventarierea datoriilor societăţii comerciale, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;
- inventarierea creanţelor pe care societatea comercială le are de recuperat;
- cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii comerciale;
- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b)notificarea tuturor creditorilor bugetari în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii comerciale, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
c)solicitarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de a elibera certificatele de obligaţii bugetare necesare acordării facilităţilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d)solicitarea către furnizorii de utilităţi privind reeşalonarea datoriilor restante, întocmirea de grafice de reeşalonare a datoriilor restante, adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente;
e)respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.
Art. 3
La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Naţională a Huilei - S.A. încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în situaţia privatizării societăţii comerciale, sau la date stabilită prin ordin al ministrului economiei, în situaţia fuziunii prin absorbţie cu Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
-****-

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 19 martie 2013