În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 532/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 15 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) şi (5) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitare numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
2.La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Disponibilul sumei prevăzute la alin. (1), rămasă necontractată până la data de 15 mai 2016, se alocă, în condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru împrumuturi în vederea finanţării cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora.
(5) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 1.865/1.735/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora, pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv, contractarea de împrumuturi, în baza art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016."
3.La articolul 3, alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
"h) denumirea proiectului finanţat prin Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, înscris în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), se regăseşte în lista de proiecte aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016;
i) valoarea înscrisă în cererea, prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), să fie cel mult egală cu valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, înscrisă în lista de proiecte aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016."
4.După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 14, cu următorul cuprins:
"Art. 14
Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (5), documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale sunt cele stabilite la art. 2-13 pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1)."
5.În anexa nr. 10 la normele metodologice, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de ........, data creditării contului «Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii», respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală şi devine ........... lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016."
Art. II
Pentru împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art. I pct. 1 din Legea nr. 124/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, convenţia de împrumut se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. ........./.................

..................................,

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, judeţul ...............)

Nr. ........./.................

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... din data de ............... şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ......... din data de ...............,
între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ............, reprezentat legal prin .................., în calitate de ...................
şi ........................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în ............, str. ............ nr. ......, cod fiscal nr. ........., reprezentată legal prin ................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenţie.
Art. 1
(1)În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, se acordă ................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de .............., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.
(2)Împrumutul se acordă pe o perioadă de ....... ani şi o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv ........, şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.
(3)Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin1 ..................... .
Art. 2
(1)Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice astfel: în contul .........."..........", cod IBAN RO ........., deschis pe numele .................. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), la unitatea Trezoreriei Statului ............, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2)Stingerea obligaţiilor de plată se efectuează cu data plăţii, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.
Art. 3
(1)Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.
(2)Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(3)Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.
Art. 4
(1)Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(2)Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.
Art. 5
........................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ............., cod IBAN ............., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Art. 6
În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.
Art. 7
(1)Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parţială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.
(2)Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ........... cod IBAN ..............., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.
(4)În cazul restituirii sumelor neutilizate şi/sau al rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.
Art. 8
(1)Ministerul Finanţelor Publice şi .................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.
(2)Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:
a)pentru ...................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), domnul/doamna .............., în calitate de ............, telefon ........, fax ......., e-mail ...............;
b)pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnul/doamna ..............., în calitate de ............, e-mail ................, telefon .........., fax .............. .
(3)Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.
Art. 9
Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.
Art. 10
Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Numele şi prenumele,

............................

Funcţia,

............................

Semnăturile autorizate şi ştampila

............................

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Numele şi prenumele,

............................

Funcţia,

............................

Semnăturile autorizate şi ştampila

............................

............................
_______
1Se înscrie, după caz:
- Programul operaţional regional 2007-2013;
- Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 2 septembrie 2016