ORDIN nr. 1044 din 19 august 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:
Art. I
Reglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul 1, punctul 1.3 litera a), sintagma: "1 ianuarie 2011" se înlocuieşte cu sintagma: "1 ianuarie 2013".
2.La capitolul 1, punctul 1.4.8 litera a), sintagma; "vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX" se înlocuieşte cu sintagma: "vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL, OX sau MEMU".
3.În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.3.3, sintagma: "CEI 529" se înlocuieşte cu sintagma: "CEI 60529".
4.În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.5.1 litera a), nota de subsol 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028."
5.În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"9.2.2.6.3. Conexiuni electrice
Conexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci trebuie să fie conforme gradului de protecţie IP54 conform standardului CEI 60529 şi trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice orice debranşare accidentală. Conectoarele trebuie să fie conforme cu standardele ISO 12098:20043), ISO 7638:20033) şi EN 15207:2006, după caz."
6.În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 se completează cu o nouă notă de subsol, nota de subsol 3), care va avea următorul cuprins:
"3) ISO 4009, la care se face referinţă în acest standard, nu trebuie aplicat."
7.În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, notele de subsol 3), 4), 5), 6), 7), 8) şi 9) se renumerotează ca notele de subsol 4), 5), 6), 7), 8), 9) şi 10).
8.În anexa nr. 1, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2 şi punctul 9.7.8.3, nota de subsol 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028."
9.În anexa nr. 1, la capitolul 9.7, după punctul 9.7.8 se introduce un nou punct, punctul 9.7.9, cu următorul cuprins:
"9.7.9. Prescripţii suplimentare de siguranţă referitoare la vehiculele EX/III
9.7.9.1. Vehiculele EX/III trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.
9.7.9.2. Protecţia încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal."
10.Anexa nr. 2 la reglementări (faţă) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
11.Anexa nr. 3 la reglementări se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
[- Anexa nr. 2 la reglementări (faţă)]

ANEXĂ la raportul de inspecţie tehnică

Valabilă pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase

Număr de înmatriculare ................................ Număr de identificare ......................... Nr. CIV .................

Serie suprastructură ................................. Anexă la raportul de verificare nr. ............. din ......................

Tip vehicul .......... ADR ......... EX/II .......... EX/III ............ FL ............. OX .......... AT ........... MEMU ...........

Nr. crt.

Obiectul verificării

Tipurile de vehicule ADR la care se aplică

Codul respingerii

Condiţia din ADR RNTR 3

C1)

NC2)

NA3)

Observaţii

1.

Documente, identificare

- certificat de înmatriculare;

- CIV;

- document suprastructură (inclusiv pentru caroserie vehicule EX şi MEMU);

- cerere-tip;

- declaraţie conformitate dispozitiv frână de încetinire
(la prima agreare).

EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU

400

-

    

2.

Cablaje instalaţie electrică

EX/III, FL, OX, AT, MEMU

413

9.2.2.2

    

3.

Întrerupător general

EX/III, FL, MEMU

414

9.2.2.3.1
9.2.2.3.2
9.2.2.3.4

    

4.

Întrerupător general

FL

414

9.2.2.3.3

    

5.

Baterii de acumulatoare

EX/II, EX/III, FL, MEMU

414

9.2.2.4

    

6.

Circuite alimentate în permanenţă FL

FL

413

9.2.2.5.1

    

7.

Circuite alimentate în permanenţă EX/III, MEMU

EX/III, MEMU

413

9.2.2.5.2

    

8.

Instalaţia electrică din spatele cabinei

EX/III, FL, MEMU

413

9.2.2.6

    

9.

Sistem de frânare

EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU

404

9.2.3.1

    

10.

ABS, frână de încetinire

EX/III, FL, OX, AT, MEMU

405

9.2.3.1

    

11.

Cabină

OX

406

9.2.4.2

    

12.

Rezervoare de combustibil

EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU

408

9.2.4.3

    

13.

Amplasare motor

EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU

401

9.2.4.4

    

14.

Sistem de evacuare

EX/II, EX/III, FL, MEMU

402

9.2.4.5

    

15.

Protecţie termică frână de încetinire

EX/III, FL, OX, AT, MEMU

402

9.2.4.6

    

16.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule EX

EX/II, EX/III

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

9.2.4.7.6

9.3.2.1

9.3.2.2

9.3.2.3

    

17.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule FL

FL

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.3

9.2.4.7.4

9.2.4.7.5

9.7.7.1

    

18.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule OX şi AT

OX, AT

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

9.7.7.1

    

19.

Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule MEMU

MEMU

415

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

9.2.4.7.6

9.8.6.1

    

20.

Dispozitiv de limitare a vitezei

EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU

416

9.2.5

    

21.

Dispozitive de cuplare a remorcilor

EX/II, EX/III, MEMU

418

9.2.6

    

22.

Amplasare motor vehicule EX

EX/II, EX/III

401

9.3.5

    

23.

Sistem de evacuare vehicule EX

EX/II, EX/III

402

9.3.6

    

24.

Echipament electric vehicule EX

EX/II, EX/III

413

9.3.7.1

9.3.7.3

    

25.

Stabilitate vehicule cisternă

FL, OX, AT

420

9.7.5.1

9.7.5.2

    

26.

Protecţie spate vehicule cisternă

FL, OX, AT

417

9.7.6

    

27.

Echipament electric vehicule FL

FL

413

9.7.8.1

9.7.8.3

    

28.

Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă vehicule cisternă EX III

EX III

421

9.7.9.1

9.7.9.2

    

29.

Stabilitate MEMU

MEMU

420

9.8.4

    

30.

Protecţie spate MEMU

MEMU

417

9.8.5

    

31.

Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă vehicule MEMU

MEMU

421

9.8.7.1

9.8.7.2

    

32.

Modificări neomologate şi neconforme

EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU

419

-

    
______
1) Corespunde.
2) Nu corespunde.
3) Nu este aplicabil.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 3 la reglementări)
Verificarea prescripţiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 şi 9.8

Specificaţii tehnice

Verificări efectuate de Registrul Auto Român

Verificări efectuate de organismul competent din cadrul Ministerului Economiei

Verificări în sarcina operatorului de transport

9.3. Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete

9.3.1

 

X

 

9.3.2

9.3.2.1

X

  

9.3.2.2

X

  

9.3.2.3

X

  

9.3.2.4

 

X

 

9.3.3

 

X

 

9.3.4

9.3.4.1

 

X

 

9.3.4.2

 

X

 

9.3.5

X

  

9.3.6

X

  

9.3.7

9.3.7.1

X

  

9.3.7.2

 

X

 

9.3.7.3 (primul paragraf)

X

  

9.3.7.3 (al doilea paragraf)

 

X

 

9.7. Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m3 sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 (vehicule EX/III, FL, OX şi AT)

9.7.1.2

X

X

X

9.7.2

9.7.2.1

 

X

 

9.7.2.2

 

X

 

9.7.2.3

 

X

 

9.7.2.4

 

X

 

9.7.2.5

 

X

 

9.7.3

 

X

 

9.7.4

 

X

 

9.7.5

9.7.5.1

X

  

9.7.5.2

X1)

  

9.7.6

X

  

9.7.7

9.7.7.1

X

  

9.7.7.2

 

X

X

9.7.8

9.7.8.1

X

  

9.7.8.2

 

X

 

9.7.8.3

X

  

9.7.9

9.7.9.1

X

  

9.7.9.2

X

  
    

9.8 Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate

9.8.2

 

X

 

98 3

 

X

 

9.8.4

X

  

9.8.5

X

  

9.8.6

   

9.8.6.1

X

  

9.8.6.2

 

X

 

9.8.7

   

9.8.7.1

X

  

9.8.7.2

X

  

9.8.8

 

X

 
____
1) Organismul competent desemnat de ME indică dacă vehiculul se încadrează în cerinţele de la pct. 9.7.5.2.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 543 din data de 28 august 2013