ORDIN nr. 84 din 19 mai 2016 privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare şi asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi, aprobată prin Legea nr. 5/2016,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Hrănirea străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi, aprobată prin Legea nr. 5/2016, denumiţi în continuare străini prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, se realizează, de regulă, prin achiziţionarea de servicii de alimentaţie publică în sistem catering de către structura care organizează centrele integrate.
(2)Străinii prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 au dreptul, pentru perioada în care se află cazaţi în centrele integrate, la hrană gratuită, care se acordă potrivit normelor şi regulilor prevăzute de prezentul ordin.
Art. 2
În situaţia în care nu există posibilitatea contractării de servicii de alimentaţie publică în sistem catering, structura care organizează centrele integrate asigură hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 în regie proprie sau cu sprijinul unei structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe bază de convenţie sau protocol, cu decontarea cheltuielilor aferente.
Art. 3
(1)Hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 se face în natură, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii de persoane, care constituie norme de hrană zilnice.
(2)Drepturile de hrană se pot acorda sub formă de hrană preparată caldă sau hrană rece.
(3)Normele de hrană zilnice sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 4
În interiorul centrelor integrate sau în locurile special amenajate se asigură o cantitate suficientă de apă potabilă.
Art. 5
Dotarea locurilor de cazare se asigură potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2003 privind aprobarea Normelor de dotare a centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.
Art. 6
Asigurarea cu materiale de igienă personală se realizează conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.137/2003 privind aprobarea Normelor de dotare a centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.
CAPITOLUL II: Aplicarea normelor de hrană şi organizarea hrănirii
SECŢIUNEA 1: Reguli de aplicare a normelor de hrană
Art. 7
(1)Normele de hrană se aplică în două perioade de consum:
a)perioada de vară: 1 iunie-31 octombrie;
b)perioada de iarnă: 1 noiembrie-31 mai.
(2)Compoziţia şi valoarea calorică a produselor alimentare folosite în mod curent în centrele integrate în hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 sunt prevăzute în tabelul din anexa nr. 2.
Art. 8
(1)La întocmirea tabelelor decadale şi a buletinelor de distribuţie a subzistenţelor se ţine cont de valoarea calorică reală a produselor folosite efectiv, consemnându-se în documentele respective denumirea completă a produselor şi nu cea generică.
(2)Unele produse prevăzute de norma nr. 9 din anexa nr. 1 sunt prezentate sub formă generică şi reprezintă media calorică a mai multor produse din aceeaşi categorie.
Art. 9
(1)În situaţia în care drepturile de hrană nu se pot acorda sub formă de hrană preparată, acestea se pot acorda sub formă de hrană rece. În această situaţie se poate acorda o gamă restrânsă de produse, prin substituirea acestora, la echivalent caloric, potrivit normei nr. 9 din anexa nr. 1.
(2)Norma nr. 9 din anexa nr. 1 se aplică în oricare dintre următoarele situaţii, luate separat sau cumulat, indiferent de ordine:
a)când produsele alimentare prevăzute în normele de hrană lipsesc temporar sau parţial;
b)pentru realizarea unor meniuri variate;
c)pentru realizarea meniurilor dietetice, conform prescripţiilor medicale;
d)în situaţiile când este necesară asigurarea normelor ca hrană rece.
(3)Substituirile pentru realizarea variaţiei în hrănire sau pentru respectarea unor reguli impuse de religia străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 se pot aplica ori de câte ori este necesar, în vederea întocmirii unor meniuri cu asociere de produse care să permită prepararea unei game largi de feluri de mâncare. Acestea se pot aplica integral sau parţial, indiferent dacă produsele prevăzute de norme, care se substituie în acest scop, sunt în depozit.
Art. 10
(1)Justificarea consumului produselor alimentare distribuite pe bază de norme calorice se face la sfârşitul fiecărei luni, corespunzător drepturilor lunare de consum, calculate conform valorilor calorice ale normelor.
(2)La evidenţierea consumului propriu de alimente şi pentru evidenţa tehnic operativă, centrele integrate care asigură hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 întocmesc documentele specifice, conform prevederilor legale.
Art. 11
Hrana se asigură, la solicitarea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, cu respectarea regulilor alimentare impuse de apartenenţa religioasă.
SECŢIUNEA 2: Reguli privind alocarea la/şi scoaterea de la drepturi de hrană
Art. 12
Alocarea/Scoaterea la/de la drepturi de hrană a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, care beneficiază de norme de hrană, se face nominal, prin dispoziţia de zi a şefului centrului integrat, în baza unuia dintre următoarele documente:
a)nota de introducere/scoatere în/din centrul integrat a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, aprobată de către şeful centrului integrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b)biletul de internare/ieşire în/din spital;
c)actul medical prin care medicul certifică starea fiziologică sau de sănătate, după caz, a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015, în vederea alocării acestora la una dintre normele nr. 3, 3A, 3B, 6, 7 sau 8 din anexa nr. 1;
d)documentul legal pe baza căruia se poate stabili vârsta copilului sau persoanei minore.
Art. 13
În baza documentelor prevăzute la art. 12, structura care se ocupă cu evidenţa efectivelor întocmeşte zilnic "Nota de efective", conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o predă, cel mai târziu până la ora 11,00, şefului compartimentului aprovizionare cu alimente/similar pentru a organiza în timp util hrănirea efectivelor pentru ziua următoare.
Art. 14
Se consideră că alimentele au fost legal distribuite în cazul în care străinii prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 părăsesc centrele integrate, ca urmare a unor împrejurări ce nu puteau fi prevăzute, iar retragerea în depozit a produselor alimentare distribuite pentru prepararea hranei nu mai este posibilă din cauză că au fost supuse prelucrării mecanice şi termice.
SECŢIUNEA 3: Organizarea şi executarea hrănirii
Art. 15
(1)Centrele integrate care hrănesc străinii prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 pe bază de norme calorice stabilesc meniurile zilnice prin tabelul decadal de repartiţie a alimentelor prevăzut în anexa nr. 5.
(2)Tabelul decadal este documentul prin care se stabileşte programul de hrănire a străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015.
(3)Prin tabelul decadal se repartizează raţiile zilnice de produse alimentare prevăzute în normele de hrană, pe meniuri şi feluri de mâncare, pentru fiecare masă, respectiv dimineaţa, la prânz şi seara.
(4)Raţiile zilnice de produse alimentare prevăzute de norme se repartizează pe feluri de mâncare, în funcţie de prevederile reţetelor culinare.
Art. 16
(1)Tabelul decadal se întocmeşte de şeful compartimentului aprovizionare cu alimente/similar împreună cu bucătarul-şef/similar şi şeful de depozit, se vizează de medic şi se aprobă de şeful structurii de logistică.
(2)Tabelul decadal se întocmeşte separat pentru fiecare normă de hrană.
(3)Prin tabelul decadal trebuie să se asigure în principiu trei mese pe zi, astfel: 35% dimineaţa, 50% prânz şi 15% seara.
(4)La întocmirea tabelului decadal se ţine cont de existentul de produse alimentare din depozit, posibilităţile certe de aprovizionare, gradul de dotare a blocului alimentar, pregătirea bucătarilor, precum şi de preferinţele străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015.
(5)Se urmăreşte ca meniurile să fie cât mai variate prin substituirile prevăzute de norma nr. 9 din anexa nr. 1.
Art. 17
Atunci când, din motive obiective, meniurile din tabelul decadal nu pot fi respectate sau unele produse din meniu lipsesc, acestea pot fi înlocuite cu altele, numai cu aprobarea şefului structurii de logistică, dată pe documentele de distribuţie.
Art. 18
Pentru asigurarea controlului calităţii hranei, la fiecare masă se recoltează probe de mâncare care se păstrează timp de 48 de ore.
Art. 19
Intervalul de timp pentru servirea mesei se stabileşte prin programul orar al centrului.
Art. 20
(1)Hrana se păstrează maximum două ore de la terminarea pregătirii termice. Păstrarea hranei pregătite se poate prelungi cu maximum două ore, numai după o nouă prelucrare termică.
(2)Distribuţia alimentelor se face numai cu avizul ofiţerului de serviciu pe centru integrat dat pe documentele de distribuţie.
(3)Pentru distribuirea hranei se constituie un "registru privind administrarea hranei pe zile şi mese", care se completează de bucătarul-şef cu meniurile aferente perioadei respective şi se aprobă de ofiţerul de serviciu pe centrul integrat, pentru fiecare masă servită, şi de medic atunci când se află în unitate.
Art. 21
(1)Activităţile ce se desfăşoară în bucătărie trebuie organizate în aşa fel încât alimentele să parcurgă, pe timpul prelucrării, un proces în sens unic, iar prelucrarea la rece şi termică a alimentelor să se facă numai de personal calificat şi avizat medical.
(2)Ustensilele şi aparatele de prelucrare a produselor alimentare trebuie menţinute permanent într-o stare de igienă corespunzătoare care să se încadreze în parametrii igienico-sanitari prevăzuţi de actele normative în vigoare.
(3)Blocul alimentar, depozitele de alimente şi mijloacele de transport pentru produse alimentare sau hrana preparată trebuie să funcţioneze numai în baza autorizaţiei sanitar-veterinare eliberate de organele în drept.
(4)Activităţile auxiliare ce se desfăşoară în bucătărie se execută de personalul repartizat pentru lucrul la bucătărie sub îndrumarea bucătarului-şef/similar.
(5)Personalul blocului alimentar, inclusiv cel care desfăşoară activităţi ajutătoare, trebuie să fie echipat în ţinută de protecţie sau de lucru prevăzută de normele în vigoare.
Art. 22
(1)Distribuţia produselor alimentare din depozitul centrului integrat se face de către şeful de depozit sau magazinerul din subordine. Programul de distribuţie se stabileşte prin dispoziţia de zi pe centrul integrat.
(2)Distribuţia produselor alimentare necesare preparării hranei se face separat pentru fiecare masă, astfel:
a)pentru masa de prânz, în dimineaţa zilei respective;
b)pentru masa de seară şi dimineaţa zilei următoare, după ce s-a servit masa de prânz.
Art. 23
Păstrarea produselor alimentare distribuite potrivit art. 22 alin. (2) se face separat, pentru fiecare masă.
Art. 24
Transportul produselor alimentare se execută numai cu mijloace adecvate, care au autorizaţie sanitar-veterinară, şi numai de către personalul care are efectuat controlul medical şi echipament de protecţie.
Art. 25
Depozitarea produselor alimentare în spaţiile frigorifice se face cu respectarea instrucţiunilor în vigoare privind incompatibilitatea acestora la depozitare.
Art. 26
Utilajele, precum şi instalaţiile şi echipamentele electrice din blocurile alimentare trebuie montate, întreţinute şi exploatate numai de persoane autorizate.
CAPITOLUL III: Normele de dotare cu bunuri materiale specifice hrănirii
Art. 27
Dotarea centrelor integrate cu bunuri materiale specifice hrănirii străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 este prevăzută în anexa nr. 6.
Art. 28
Durata normală de utilizare a materialelor specifice hrănirii prevăzute la art. 27 se calculează de la darea lor în folosinţă, indiferent dacă acestea se utilizează numai în anumite perioade.
Art. 29
Pentru materialele specifice hrănirii confecţionate din sticlă sau porţelan nu se fixează durata normală de utilizare, acestea urmând a se scădea din evidenţă în limita procentajelor maxime admise, potrivit actelor normative în vigoare privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 30
Aparatele de cântărit, greutăţile, precum şi măsurile pentru lichide se verifică anual de către operatori economici autorizaţi.
Art. 31
Mărimea sau capacitatea utilajelor şi materialelor prevăzute în norme, pentru care nu s-au făcut menţiuni exprese în acest sens, se stabileşte de către centrele integrate în funcţie de nevoi.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 32
Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor legate de activitatea de hrănire se face conform actelor normative în vigoare.
Art. 33
Şefii centrelor integrate iau măsuri de cunoaştere, aplicare şi respectare întocmai de către personalul din subordine a prezentului ordin, în părţile ce îi privesc.
Art. 34
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 35
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

ANEXA nr. 1: Normele de hrană zilnice pentru hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015
1.Norma nr. 1 - 3.645 calorii -
Se acordă, gratuit, persoanelor majore.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

80

80

 

4.

Brânză telemea

g

35

35

 

5.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

6.

Carne

g

70

70

 

7.

Cartofi

g

300

300

 

8.

Ceapă

g

30

30

 

9.

Ceai

g

3

4

 

10.

Compot

g

-

35

 

11.

Conserve de legume în apă şi bulion

g

50

120

 

12.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

13.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

14.

Fasole uscată boabe

g

40

40

 

15.

Fasole bătută instant

g

10

10

 

16.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

17.

Fructe proaspete

g

100

-

 

18.

Griş

g

-

5

 

19.

Legume proaspete

g

290

-

 

20.

Morcovi

g

20

-

 

21.

Murături

g

-

40

 

22.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

23.

Orez decorticat

g

15

15

 

24.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

25.

Pastă de roşii

g

15

15

 

26.

Paste făinoase

g

15

15

 

27.

Piper

g

0,2

0,2

 

28.

Piure de cartofi instant

g

11

11

 

29.

Preparate din carne

g

30

35

 

30.

Pâine albă

g

700

700

 

31.

Rădăcinoase albe

g

10

-

 

32.

Sare comestibilă

g

20

20

 

33.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

34.

Ulei comestibil

g

35

40

 

35.

Usturoi

g

1

1

 

36.

Varză murată

g

-

80

 

37.

Varză proaspătă

g

80

-

 

38.

Zahăr

g

45

50

 

TOTAL CALORII/ZI

    

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.645

2.Norma nr. 2 - 3.820 calorii -
Se acordă, gratuit, persoanelor minore cu vârsta cuprinsă între un an şi 18 ani, împreună cu unul sau ambii părinţi.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0.2

 

3.

Biscuiţi

g

80

80

 

4.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

5.

Brânză telemea

g

35

35

 

6.

Brânză topită

g

18

18

 

7.

Carne

g

200

200

 

8.

Cartofi

g

300

300

 

9.

Ceapă

g

30

30

 

10.

Ceai

g

3

4

 

11.

Compot

g

-

35

 

12.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

50

120

 

13.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

14.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

15.

Fructe proaspete

g

100

-

 

16.

Fasole uscată boabe

g

40

40

 

17.

Fasole bătută instant

g

10

10

 

18.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

19.

Griş

g

-

5

 

20.

Lapte praf

g

20

20

 

21.

Lămâi

g

10

10

 

22.

Legume proaspete

g

290

-

 

23.

Miere de albine

g

5

5

 

24.

Morcovi

g

20

-

 

25.

Murături

g

-

40

 

26.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

27.

Orez decorticat

g

15

15

 

28.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

29.

Pastă de roşii

g

15

15

 

30.

Paste făinoase

g

15

15

 

31.

Pâine albă

g

600

600

 

32.

Piper

g

0,2

0,2

 

33.

Piure de cartofi instant

g

11

11

 

34.

Preparate din carne

g

30

35

 

35.

Rădăcinoase albe

g

10

-

 

36.

Sare comestibilă

g

20

20

 

37.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

38.

Ulei comestibil

g

35

40

 

39.

Unt proaspăt

g

20

20

 

40.

Usturoi

g

1

1

 

41.

Varză murată

g

-

80

 

42.

Varză proaspătă

g

80

-

 

43.

Zahăr

g

45

50

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.810

3.827

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.820

3.Norma nr. 3 - 3.175 calorii -
Se acordă, gratuit, femeilor gravide (majore şi minore), precum şi persoanelor bolnave.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Biscuiţi

g

30

30

 

3.

Brânză telemea

g

25

27

 

4.

Carne

g

70

70

 

5.

Cartofi

g

400

400

 

6.

Ceapă

g

50

50

 

7.

Ceai

g

3

4

 

8.

Compot

g

-

52

 

9.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

-

80

 

10.

Făină de grâu albă

g

10

10

 

11.

Fructe proaspete

g

85

-

 

12.

Gem

g

-

10

 

13.

Griş

g

15

15

 

14.

Lapte de vacă

ml

200

200

 

15.

Legume proaspete

g

300

-

 

16.

Margarină

g

35

35

 

17.

Marmeladă amestec

g

32

32

 

18.

Orez decorticat

g

30

30

 

19.

Oţet alimentar

g

1

1

 

20.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

21.

Pastă de roşii

g

31

31

 

22.

Paste făinoase

g

30

30

 

23.

Pâine albă

g

550

550

 

24.

Preparate din carne

g

40

40

 

25.

Rădăcinoase (inclusiv morcov)

g

39

97

 

26.

Sare comestibilă

g

20

20

 

27.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

28.

Ulei comestibil

g

15

15

 

29.

Zahăr

g

20

20

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.175

3.175

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.175

31.Norma nr. 3A - 860 calorii -
Supliment acordat, gratuit, femeilor gravide (minore sau majore), în lunile de sarcină de la 5 la 9 inclusiv, sau femeilor care au născut şi nu alăptează copilul în vârstă de până la un an

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Biscuiţi

g

30

30

 

2.

Fructe proaspete

g

95

-

 

3.

Gem

g

-

18

 

4.

Lapte de vacă

ml

100

100

 

5.

Legume proaspete

g

300

-

 

6.

Murături

g

-

30

 

7.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

8.

Pâine albă

g

150

150

 

9.

Preparate din carne

g

10

10

 

10.

Slănină afumată sau sărată

g

20

20

 

11.

Zahăr

g

15

15

 

TOTAL CALORII/ZI

 

860

860

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 860

32.Norma nr. 3B - 1.255 calorii -
Supliment acordat, gratuit, femeilor (minore sau majore) care au născut şi alăptează copilul în vârstă de până la un an

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Biscuiţi

g

49

49

 

2.

Brânză telemea

g

15

15

 

3.

Carne

g

36

36

 

4.

Fructe proaspete

g

132

-

 

5.

Gem

g

-

25

 

6.

Lapte de vacă

ml

200

200

 

7.

Murături

g

-

140

 

8.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

9.

Pâine albă

g

200

200

 

10.

Preparate din carne

g

20

20

 

11.

Slănină afumată sau sărată

g

20

20

 

12.

Zahăr

g

20

20

 
 

TOTAL CALORII/ZI

 

1.255

1.255

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 1.255

4.Norma nr. 4 - 1.190 calorii -
Se acordă, gratuit, pentru fiecare copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau ambii părinţi.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Albitură (rădăcinoase)

g

50

50

 

2.

Biscuiţi

g

20

20

 

3.

Carne de vită

g

30

30

 

4.

Cartofi

g

50

50

 

5.

Făină de orez sau zeamil

g

20

20

 

6.

Flori de tei

g

2

2

 

7.

Fructe proaspete

g

165

165

 

8.

Lapte praf pentru sugari

g

105

105

 

9.

Lămâi

g

65

65

 

10.

Morcovi

g

50

50

 

11.

Ulei comestibil din floarea-soarelui

g

5

5

 

12.

Unt proaspăt

g

10

10

 

13.

Zahăr

g

50

50

 

TOTAL CALORII/ZI

 

1.190

1.190

 

MEDIA ZILNICA A CALORIILOR: 1.190

5.Norma nr. 5 -1.650 calorii -
Se acordă, gratuit, pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau ambii părinţi.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Albitură (rădăcinoase)

g

50

50

 

2.

Biscuiţi

g

30

30

 

3.

Brânză de vaci

g

74

74

 

4.

Carne de vită

g

50

50

 

5.

Cartofi

g

100

100

 

6.

Făină de orez sau zeamil

g

25

25

 

7.

Flori de tei

g

3

3

 

8.

Fructe proaspete

g

185

185

 

9.

Gem

g

10

10

 

10.

Iaurt

g

100

100

 

11.

Lapte praf pentru sugari

g

65

65

 

12.

Lămâi

g

60

60

 

13.

Morcovi

g

98

98

 

14.

Ouă de găină (gălbenuş)

buc.

1/2

1/2

 

15.

Orez decorticat

g

20

20

 

16.

Paste făinoase

g

25

25

 

17.

Ulei comestibil

g

10

10

 

18.

Unt

g

10

10

 

19.

Zahăr

g

40

40

 

TOTAL CALORII/ZI

 

1.650

1.650

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 1.650

6.Norma nr. 6 - 3.850 calorii -
Se acordă, gratuit, bolnavilor internaţi în staţionar.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Biscuiţi

g

80

80

 

3.

Brânză telemea

g

25

27

 

4.

Carne

g

70

70

 

5.

Cartofi

g

400

400

 

6.

Ceapă

g

50

50

 

7.

Ceai

g

3

4

 

8.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

-

80

 

9.

Făină de grâu albă

g

10

10

 

10.

Fructe proaspete

g

98

-

 

11.

Gem

g

-

26

 

12.

Griş

g

20

20

 

13.

Lapte de vacă

ml

200

200

 

14.

Legume proaspete

g

300

-

 

15.

Margarină

g

40

40

 

16.

Marmeladă amestec

g

50

50

 

17.

Orez decorticat

g

30

30

 

18.

Oţet alimentar

g

1

1

 

19.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

20.

Pastă de roşii

g

30

31

 

21.

Paste făinoase

g

30

30

 

22.

Pâine albă

g

650

650

 

23.

Preparate din carne

g

40

40

 

24.

Rădăcinoase (inclusiv morcov)

g

39

97

 

25.

Sare comestibilă

g

20

20

 

26.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

27.

Ulei comestibil

g

25

25

 

28.

Zahăr

g

31

31

 

TOTAL CALORII/ZI

 

3.850

3.850

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 3.850

7.Norma nr. 7 - 4.478 calorii -
Se acordă, gratuit, bolnavilor distrofici.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

40

40

 

4.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

5.

Brânză telemea

g

36

36

 

6.

Carne

g

140

140

 

7.

Cartofi

g

400

400

 

8.

Ceapă

g

30

30

 

9.

Ceai

g

3

4

 

10.

Compot

g

-

37

 

11.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

50

120

 

12.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

13.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

14.

Fasole uscată boabe

g

105

105

 

15.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

16.

Fructe proaspete

g

100

-

 

17.

Gem

g

10

20

 

18.

Griş

g

15

15

 

19.

Lapte de vacă proaspăt

g

200

200

 

20.

Lămâi

g

10

10

 

21.

Legume proaspete

g

440

-

 

22.

Margarina

g

27

27

 

23.

Miere de albine

g

5

5

 

24.

Morcovi

g

20

20

 

25.

Marmeladă amestec

g

21

31

 

26.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

27.

Orez decorticat

g

50

50

 

28.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

29.

Pastă de roşii

g

15

15

 

30.

Paste făinoase

g

30

30

 

31.

Pâine albă

g

700

700

 

32.

Piper

g

0,2

0,2

 

33.

Preparate din carne

g

30

35

 

34.

Rădăcinoase albe

g

14

-

 

35.

Sare comestibilă

g

20

20

 

36.

Slănină sărată sau afumată

g

20

20

 

37.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

38.

Ulei comestibil

g

35

40

 

39.

Usturoi

g

1

1

 

40.

Varză murată

g

-

110

 

41.

Varză proaspătă

g

80

-

 

42.

Zahăr

g

35

35

 

TOTAL CALORII/ZI

 

4.478

4.478

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 4.478

8.Norma nr. 8 - 4.915 calorii -
Se acordă, gratuit, bolnavilor de TBC internaţi în staţionar.

Nr. crt.

Denumirea produselor

U.M.

Raţii medii zilnice

Observaţii

vara

iarna

1.

Amelioratori pentru preparate culinare

g

10

10

 

2.

Arome, condimente, ingrediente

g

0,2

0,2

 

3.

Biscuiţi

g

60

60

 

4.

Boia de ardei

g

0,3

0,3

 

5.

Brânză telemea

g

36

36

 

6.

Carne

g

200

200

 

7.

Cartofi

g

400

400

 

8.

Ceapă

g

30

30

 

9.

Ceai

g

3

4

 

10.

Compot

g

-

39

 

11.

Conserve de legume în apă sau bulion

g

50

120

 

12.

Drojdie proaspătă de bere

g

1

1

 

13.

Făină de grâu albă

g

35

35

 

14.

Fasole uscată boabe

g

70

70

 

15.

Foi de dafin

g

0,1

0,1

 

16.

Fructe proaspete

g

100

-

 

17.

Gem

g

10

10

 

18.

Griş

g

30

30

 

19.

Lapte de vacă proaspăt

g

450

450

 

20.

Lămâi

g

10

10

 

21.

Legume proaspete

g

437

437

 

22.

Margarina

g

37

37

 

23.

Miere de albine

g

5

5

 

24.

Morcovi

g

20

20

 

25.

Marmeladă amestec

g

30

30

 

26.

Ouă de găină

buc.

1

1

 

27.

Orez decorticat

g

50

50

 

28.

Oţet din vin 9°

g

5

1

 

29.

Pastă de roşii

g

16

16

 

30.

Paste făinoase

g

30

30

 

31.

Pâine albă

g

748

748

 

32.

Piper

g

0,2

0,2

 

33.

Preparate din carne

g

30

35

 

34.

Rădăcinoase albe

g

14

-

 

35.

Sare comestibilă

g

20

20

 

36.

Slănină sărată sau afumată

g

20

20

 

37.

Tărâţe de grâu

g

5

5

 

38.

Ulei comestibil

g

35

35

 

39.

Usturoi

g

1

1

 

40.

Zahăr

g

35

35

 

TOTAL CALORII/ZI

 

4.915

4.915

 

MEDIA ZILNICĂ A CALORIILOR: 4.915

9.Norma nr. 9
Substituiri de alimente calculate la 100 grame produs

Nr. crt.

Produsul care se substituie

Produsul cu care se substituie

Denumirea produsului

Cantitatea - grame -

Denumirea produsului

Cantitatea
- grame -

1.

Biscuiţi

100

Făină de grâu albă

115

Marmeladă amestec

182

Marmeladă extra

140

Pâine albă

177

Pâine semialbă

175

Zahăr

100

2.

Brânză proaspătă de vaci

100

Brânză telemea (media)

56

Brânză topită

66

Caşcaval

55

iaurt

517

Lapte praf

31

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

304

Margarină

21

Ouă de găină (buc.)

2

Smântână

52

Unt

24

3.

Brânză telemea (media)

100

Brânză telemea de vacă

113

Brânză telemea de oaie

90

Brânză proaspătă de vaci

177

Brânză topită

117

Caşcaval

97

Iaurt

913

Lapte praf

55

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

537

Margarină

37

Ouă de găină (buc.)

4

Pate de ficat

107

Preparate din carne

71

Smântână

91

Şuncă presată

86

Unt proaspăt

43

4.

Brânză topită

100

Brânză proaspătă de vaci

151

Brânză telemea (media)

85

Caşcaval

83

Iaurt

780

Lapte praf

47

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

459

Margarină

31

Ouă de găină (buc.)

3

Pate de ficat

92

Preparate din carne

61

Smântână

78

Şuncă presată

74

Unt proaspăt

37

5.

Carne (media)

100

Carne de vacă slabă

126

Carne de vacă semigrasă

97

Carne de viţel semigrasă

94

Carne de porc slabă

80

Carne de porc semigrasă

31

Carne de ovine tineret (miel)

100

Carne de ovine adultă

50

Carne de pasăre

77

Conserve "aperitiv"

91

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

66

Conserve din carne de porc în suc propriu

67

Conserve din peşte în ulei (media)

35

Lapte de vacă (media)

178

Lapte praf

18

Margarină indigenă

12

Organe comestibile de porc sau vită (ficat, rinichi, inimă, limbă, creier, plămân, cap, picioare, splină, burtă)

275

Ouă (buc.)

1 1/4

Peşte afumat (media)

64

Peşte proaspăt (media)

152

Peşte sărat (media)

101

Preparate din carne

23

Jumări

151

Slănină (afumată, proaspătă, sărată)*

14

6.

Carne de vită (media)

100

Carne pasăre (găină)

74

7.

Cartofi (media)

100

Cartofi noi

96

Cartofi de toamnă

104

Conserve din legume în ulei (media)

77

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

228

Fasole bătută instant

21

Fasole uscată boabe

24

Legume proaspete (media)

304

Orez

21

Paste făinoase simple

20

Paste făinoase cu ou

19

Piure de cartofi instant

21

Varză murată

405

Varză proaspătă

304

8.

Ceapă (media)

100

Ceapă verde

157

Ceapă uscată

71

Ceapă deshidratată

10

Conserve din legume în apă sau bulion

94

Legume proaspete (media)

125

Usturoi

25

Praz

55

9.

Ciocolată (media)

100

Ouă de găină (buc.)

7 3/4

Biscuiţi

135

Zahăr

134

Fructe proaspete (media)

1.124

Citrice (media)

2.204

Marmeladă amestec

244

Marmeladă extra

188

Slănină sărată sau afumată

90

10.

Compot (media)

100

Compot de caise

110

Compot de cireşe

110

Compot de gutui

93

Compot de mere

91

Compot de pere

78

Compot de piersici

130

Compot de prune

103

Compot de vişine

114

Băuturi răcoritoare (ml) (media)

158

Citrice (media)

260

Dulceaţă (media)

23

Fructe proaspete

133

Gem (media)

27

Sirop de fructe (ml)

24

Suc natural din fructe (ml) (media)

98

Zahăr

16

11.

Conserve din carne de vită în suc

100

Brânză telemea (media)

49

Brânză topită

58

Caşcaval

48

Conserve "aperitiv"

135

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

98

Conserve din carne de porc în suc propriu

60

Conserve din peşte în ulei (media)

52

Preparate din carne

35

Şuncă presată

42

12.

Conserve din legume în apă sau bulion

100

Roşii în bulion

160

Fasole verde în apă

213

Ghiveci în bulion

152

Mazăre boabe fină

47

Zarzavat pentru ciorbe

123

Zarzavat pentru supe

78

Cartofi (media)

44

Fasole bătută instant

9

Legume proaspete (media)

133

Morcovi

80

Orez

8

Paste făinoase (media)

8

Piure de cartofi instant

9

Varză murată

178

Varză proaspătă

133

13.

Conserve de legume în ulei (media)

100

Brânză proaspătă de vaci

61

Brânză telemea (media)

34

Brânză topită

41

Ouă de găină (buc.)

1 1/3

Slănină sărată sau afumată

16

Caşcaval

33

14.

Conserve din peşte în ulei (media)

100

Brânză telemea (media)

95

Brânză telemea de oaie

 

Brânză proaspătă de vaci

168

Brânză topită

111

Caşcaval

92

Conserve "aperitiv"

261

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

190

Conserve din carne de porc în suc propriu

116

Conserve din carne de vită în suc propriu

193

Marmeladă amestec

116

Marmeladă extra

89

Preparate din carne

68

Ouă de găină (buc.)

3 1/2

Şuncă presată

82

Slănină sărată sau afumată

16

15.

Drojdie proaspătă de bere

100

Drojdie uscată de bere

75

16.

Făină de grâu albă

100

Făină de porumb (mălai)

100

Griş

100

Orez

101

Paste făinoase simple

98

Paste făinoase cu ou

92

Pâine albă

153

Piure de cartofi instant

151

17.

Fasole uscată boabe

100

Cartofi (media)

415

Conserve din legume în apă sau bulion

947

Fasole bătută instant

87

Legume proaspete (media)

1.262

Orez

86

Paste făinoase simple

84

Paste făinoase cu ou

78

Piure de cartofi instant

86

18.

Fructe proaspete (media)

100

Caise

102

Cireşe

80

Mere

83

Pepene galben

445

Pepene verde

350

Pere

85

Piersici

113

Prune

80

Struguri

62

Vişine

92

Compot (media)

75

Citrice (media)

196

Dulceaţă (media)

18

Sirop de fructe (ml) (media)

18

Suc natural din fructe (ml) (media)

74

Fructe uscate (media)

17

Gem

20

Marmeladă amestec

22

Marmeladă extra

17

Zahăr

12

19.

Fructe uscate (media)

100

Caise (fără sâmburi)

96

Curmale (cu sâmburi)

92

Mere

122

Pere

97

Piersici

97

Prune cu sâmburi

95

Smochine

109

Stafide

95

Compot (media)

449

Dulceaţă (media)

105

Fructe uscate (media)

596

Gem (media)

120

Marmeladă amestec

130

Marmeladă extra

100

Zahăr

71

20.

Gem (media)

100

Gem de caise

97

Gem de căpşuni

100

Gem de gutui

102

Gem de piersici

99

Gem de prune

100

Gem de vişine

101

Gem de zmeură

100

Compot (media)

375

Dulceaţă (media)

88

Marmeladă amestec

108

Marmeladă extra

84

Stafide

80

Zahăr

60

Miere de albine

73

21.

Griş

100

Cartofi (media)

485

Făină de grâu albă

100

Orez

101

Paste făinoase simple

98

Paste făinoase cu ou

92

22.

Iaurt

100

Brânză proaspătă de vacă

19

Brânză telemea (media)

11

Brânză topită

13

Caşcaval

11

Lapte praf

6

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

59

Preparate din came

8

Smântână

10

23.

Lămâi

100

Grepfruturi

91

Mandarine

77

Portocale

61

24.

Lapte praf

100

Brânză proaspătă de vacă

321

Brânză telemea (media)

182

Brânză topită

213

Caşcaval

176

Lapte proaspăt de vacă (ml) (media)

976

Iaurt

1.660

Smântână

166

25.

Lapte proaspăt de vacă (media)

100

Brânză proaspătă de vacă

33

Brânză telemea (media)

19

Brânză topită

22

Caşcaval

18

Lapte praf

10

Lapte de vacă cu 2,5% grăsime

96

Lapte de vacă cu 1,8% grăsime

104

Smântână

17

Iaurt

170

Ouă

3/4

26.

Legume proaspete (media)

100

Cartofi (media)

33

Ceapă (media)

80

Cartofi deshidrataţi

7

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

75

Orez

7

Paste făinoase simple

7

Paste făinoase cu ou

6

Varză proaspătă

100

Praz

44

27.

Marmeladă amestec

100

Fructe proaspete (media)

459

Fructe uscate (media)

77

Gem (media)

92

Dulceaţă (media)

81

Biscuiţi (media)

55

Marmeladă extra

77

Zahăr

55

28.

Margarina

100

Brânză proaspătă de vaci

483

Brânză telemea (media)

272

Slănină sărată sau afumată

122

Ulei comestibil de floarea soarelui

80

Unt proaspăt

118

Biscuiţi

183

29.

Miere de albine

100

Compot (media)

517

Dulceaţă (media)

121

Gem (media)

138

Stafide

110

30.

Morcovi (rădăcinoase albe)

100

Cartofi (media)

55

Conserve din legume în apă sau bulion

125

Legume proaspete (media)

167

Rădăcinoase deshidratate

18

31.

Murături

100

Cartofi (media)

12

Conserve din legume în apă sau bulion

28

Legume proaspete (media)

37

Varză murată

50

Varză proaspătă

37

32.

Orez decorticat

100

Cartofi (media)

481

Conserve din legume în apă sau bulion

1.097

Legume proaspete (media)

1.462

Fasole bătută instant

100

Fasole uscată boabe

116

Orez brizură

102

Paste făinoase

97

Paste făinoase cu ou

91

Piure de cartofi instant

100

Varză murată

1.950

Varză proaspătă

1.462

33.

Ouă de găină (un ou = 50 gr)

100

Brânză proaspătă de vaci

45

Brânză telemea (media)

26

Brânză topită

30

Carne (media)

77

Caşcaval

25

Conserve din peşte în ulei

27

Pate de ficat

27

Preparate din carne

18

Şuncă presată

22

34.

Pâine albă

100

Biscuiţi

56

Făină de grâu albă

65

Făină de grâu semialbă

70

Făină de porumb (mălai)

66

Pesmet tip "A"

70

35.

 

100

Brânză proaspătă de vacă

164

Brânză telemea (media)

93

Brânză topită

109

Caşcaval

90

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

186

Conserve din carne de porc în suc propriu

114

Conserve din carne de vită în suc propriu

189

Ouă de găină (buc.)

3 1/2

Preparate din carne

66

Şuncă presată

80

36.

Pastă de roşii

100

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

291

Legume proaspete (media)

387

37.

Paste făinoase

100

Cartofi (media)

493

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

1.125

Fasole bătută instant

103

Fasole uscată boabe

119

Făină de grâu albă

102

Legume proaspete (media)

1.500

Orez decorticat

102

Paste făinoase cu ou

93

Piure de cartofi instant

103

Varză murată

2.000

Varză proaspătă

1.500

38.

Preparate din carne

100

Brânză telemea (media)

141

Brânză topită

165

Carne (media)

424

Caşcaval

136

Conserve din peşte în ulei

148

Margarină

51

Ouă de găină (buc.)

5

Pate de ficat

151

Slănină sărată sau afumată

63

Şuncă presată

122

Unt proaspăt

60

39.

Ulei comestibil din floarea-soarelui

100

Margarină

121

Slănină (proaspătă, sărată, afumată)

152

Unt proaspăt

147

Untură de porc

101

40.

Unt proaspăt

100

Brânză proaspătă de vacă

409

Brânză telemea (media)

231

Brânză topită

271

Caşcaval

224

Conserve din peşte în ulei

243

Lapte praf

127

Lapte proaspăt de vacă (ml)

1.243

Margarină

83

Ouă de găină (buc.)

9

Pate de ficat

249

Preparate din carne

164

Smântână

211

Şuncă presată

200

41.

Usturoi

100

Ceapă (media)

407

Conserve din legume în apă sau bulion

381

Legume proaspete (media)

508

42.

Varză murată

100

Cartofi (media)

25

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

56

Fasole bătută instant

5

Fasole uscată boabe

6

Legume deshidratate diferite

7

Murături

200

Orez decorticat

5

Paste făinoase simple

5

Paste făinoase cu ou

5

Piure de cartofi instant

5

Varză proaspătă

75

43.

Varză proaspătă

100

Cartofi (media)

33

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

75

Fasole bătută instant

7

Fasole uscată boabe

8

Legume deshidratate diferite

10

Legume proaspete (media)

100

Orez decorticat

7

Paste făinoase simple

7

Paste făinoase cu ou

6

Piure de cartofi instant

7

Varză murată

133

44.

Zahăr

 

Biscuiţi

100

Compot (media)

631

Comprimate zahăr cu infuzie de ceai

100

Dulceaţă (media)

148

Fructe proaspete (media)

837

Fructe uscate

140

Gem (media)

168

Marmeladă amestec

182

Marmeladă extra

140

Miere de albine

122

ANEXA nr. 2: TABEL cu compoziţia produselor alimentare şi valoarea calorică a produselor alimentare folosite în mod curent în centrele integrate în hrănirea străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015 (la 100 grame produs comestibil)
Produse alimentare

Nr. crt.

Denumirea produselor

Protide

Lipide

Glucide

Calorii

Obs

1.

Arome, condimente, ingrediente

-

-

-

-

 

2.

Apă plată

-

-

-

-

 

3.

Amelioratori pentru preparate culinare

-

-

-

-

 

4.

Arpacaş din grâu

9,1

1,7

63,1

312

 

5.

Biscuiţi

9,0

9,0

70,3

409

 

6.

Boia de ardei

-

-

-

-

 

7.

Bomboane diferite (drajeuri)

-

-

99

405

 

8.

Brânză telemea (media)

13.9

22,8

1,0

274

 

- brânză telemea de oaie

10,9

27,5

1,0

305

 

- brânză telemea de vacă

17,0

18,1

1,0

243

 

9.

Brânză proaspătă de vaci

13,0

9,0

4,5

155

 

10.

Brânză topită

20,8

14,7

2,9

234

 

11.

Băuturi răcoritoare (naturale, instant)

-

-

10,0

41

 

12.

Cacao pudră

23,4

20,0

40,0

446

 

13.

Cafea naturală

-

-

-

-

 

14.

Carne (media)

14,0

3,6

-

91

 

- carne de vacă slabă

14,2

1,5

-

72

 

- carne de vacă semigrasă

11,8

4,8

-

94

 

- carne de viţel semigrasă

13,3

4,4

-

97

 

- carne de porc slabă

16,0

5,2

-

114

 

15.

Carne de porc semigrasă

16,0

24,7

-

295

 

16.

Carne de oaie

17,0

12

-

181

 

17.

Carne de pasăre

15,5

5,8

-

118

 

18.

Caşcaval

25,0

19,0

1,0

283

 

19.

Cartofi (media)

1,6

0,1

15,9

73

 

- cartofi noi

1,6

0,1

16,6

76

 

- cartofi toamnă

1,7

0,1

15,2

70

 

20.

Cartofi deshidrataţi

7,8

0,4

77

350

 

21.

Ceai (flori de tei, muşeţel etc.)

-

-

-

-

 

22.

Ceapă (media)

1,1

0,2

5,8

30

 

- ceapă verde

0,9

0,2

3,3

19

 

- ceapă uscată

1,4

0,2

8,4

42

 

23.

Ceapă deshidratată

10,4

2,4

53

282

 

24.

Ciocolată (media)

6,1

31,0

57,9

551

 

- cu lapte

6,9

40,0

50,0

605

 

- menaj

6,5

27,5

62,0

536

 

- romanţa

6,5

28,1

54,8

513

 

- cu vanilie

4,6

28,4

64,9

549

 

25.

Citrice (media)

0,5

0,1

5,2

25

 

- grepfruturi

0,4

0,1

4,5

22

 

- mandarine

0,5

0,1

5,5

26

 

- portocale

0,5

0,1

6,9

33

 

- lămâi

0,6

0,2

3,8

20

 

26.

Compot (media)

0,4

-

15,4

65

 

- caise

0,5

-

14,0

59

 

27.

- cireşe

0,5

-

14,0

59

 

- gutui

-

-

17,0

70

 

- mere

0,3

-

17,0

71

 

- pere

0,2

-

20,0

83

 

- piersici

0,6

-

11,5

50

 

- prune

0,4

-

15,0

63

 

- vişine

0,4

-

13,6

57

 

28.

Conserve din legume în apă sau bulion (media)

1,9

0,9

3,8

32

 

- roşii în bulion

1,1

0,3

3,2

20

 

- fasole verde în apă

1,1

0,2

2,2

15

 

- ghiveci în bulion

1,3

0,3

3,2

21

 

- mazăre boabe fină

6,5

0,4

9,0

67

 

- zarzavat pentru ciorbe

0,4

1,5

2,5

26

 

- zarzavat pentru supe

1,2

2,7

2,7

41

 

29.

Conserve din legume în ulei (media)

1,6

7,4

4,7

95

 

- ghiveci

2,1

8,0

4,2

100

 

- vinete

1,8

8,0

2,4

92

 

- tocană de legume

1,0

6,0

3,1

73

 

- tomate umplute cu orez

1,5

8,0

7,0

109

 

- ardei

1,2

8,0

8,0

112

 

- spanac cu orez

2,0

8,0

2,0

91

 

- bame

1,9

6,0

6,2

89

 

30.

Conserve din peşte în sos tomat (media)

13,2

6,5

2,5

125

 

- crap

10,6

6,9

4,3

125

 

- ştiucă

11,7

4,3

2,7

99

 

- caras

11,5

6,2

3,4

118

 

- babuşcă

11,1

5,6

3,4

112

 

- cod

14,9

1,3

2,9

85

 

- hering

16,2

10,4

1,8

170

 

- macrou

14,5

10,6

1,6

164

 

- stavrid

15,5

6,6

-

125

 

31.

Conserve din peşte în ulei (media)

18,1

20,0

0,2

261

 

- macro în ulei

19,4

21,5

0,2

280

 

- sardină în ulei

17,8

20,7

0,2

266

 

- stavrid în ulei

17,0

18,0

0,2

237

 

32.

Conserve "Aperitiv"

14.0

4,5

-

100

 

33.

Conserve din carne de porc cu fasole boabe

5,5

8,4

9,0

137

 

34.

Conserve din carne de vită în suc propriu

10,0

6,0

9,4

135

 

35.

Conserve din carne de porc în suc propriu

13,0

18,4

-

224

 

36.

Conserve din carne pastă

13,5

21,7

3,6

272

 

37.

Comprimate zahăr cu infuzie de ceai

-

-

99,9

410

 

38.

Drojdie de bere (proaspătă, uscată)

16,2

1,3

5,5

101

 

39.

Dulceaţă (media)

0,6

-

67,1

277

 

- de caise

0,8

-

70,0

290

 

- de căpşuni

0,4

-

63,1

260

 

- de vişine

0,8

-

68,0

282

 

40.

Făină de grâu albă

10,8

1,0

73,6

354

 

41.

Făină de grâu semialbă

8,9

1,2

68,6

328

 

42.

Făină de porumb (mălai)

9,6

1,7

72,1

351

 

43.

Fasole uscată boabe

23,0

1,7

47,0

303

 

44.

Fasole bătută instant

20,0

2,0

60,5

349

 

45.

Frişcă

2,8

19,0

3,6

203

 

46.

Fructe proaspete (media)

0,6

0,3

10,6

49

 

47.

- cireşe

0,9

0,2

13,5

61

 

- mere

0,2

0,3

13,3

59

 

- pepene galben

0,3

0,1

2,5

11

 

- pepene verde

0,3

0,1

3,0

14

 

- pere

0,5

0,3

12,5

57

 

- piersici

0,8

0,1

9,0

43

 

- prune

0,5

0,1

14,3

61

 

- struguri

0,7

0,9

16,4

79

 

- vişine

0,9

0,4

11,2

53

 

48.

Fructe uscate (media)

2,8

0,7

67

292

 

- caise (fără sâmburi)

5,2

0,4

68

304

 

- curmale (cu sâmburi)

1,9

0,6

74

316

 

- mere

1,0

1,0

55

239

 

- pere

2,4

0,4

70

300

 

- piersici

3

0,6

69,4

302

 

- prune (cu sâmburi)

2,5

0,5

71

306

 

- smochine

4,3

1,3

58

267

 

- stafide

2,5

0,5

71

306

 

49.

Foi dafin

-

-

-

-

 

50.

Gem (media)

0,5

-

59

244

 

- gem de caise

0,5

 

60,5

250

 

- gem de căpşuni

0,4

-

59

243

 

- gem de gutui

0,4

-

58

239

 

- gem de piersici

0,5

-

59,5

246

 

- gem de prune

0,6

-

59

244

 

- gem de vişine

0,7

-

58

241

 

- gem de zmeură

0,5

-

59

244

 

51.

Griş

11,2

0,8

73,3

254

 

52.

Iaurt

3,2

0,1

3,9

30

 

53.

Jumări

10,5

1,8

-

60

 

54.

Lămâi

0,6

0,2

3,8

20

 

55.

Lapte de vacă proaspăt (media)

3,5

2,1

4

51

 

- cu 2,5% grăsime

3,5

2,5

3,7

53

 

- cu 1,8% grăsime

3,5

1,8

4,3

49

 

56.

Lapte praf

27,0

24,0

40

498

 

57.

Legume proaspete (media)

1,5

0,2

3,9

24

 

- ardei gras verde

0,8

0,1

3,3

18

 

- ardei gras roşu

0,9

0,3

5,3

28

 

- castraveţi

0,7

0,1

2

13

 

- conopidă

1,6

0,2

2,4

18

 

- dovlecei

1,0

0,1

3

17

 

- fasole verde

1,9

0,1

5,1

31

 

- gulii

1,0

0,1

3,4

19

 

- salată

2,7

0,1

1,3

18

 

- mazăre verde boabe

3,5

0,2

6,6

44

 

- mărar frunze

1,7

0,1

5,3

30

 

- pătrunjel frunze

3,0

0,5

6,2

44

 

- pătlăgele roşii

1,0

0,2

4,1

24

 

- praz

1,9

0,3

8,3

45

 

- ridichi de lună

0,4

0,1

2,2

12

 

- salată verde

0,9

0,1

1,7

12

 

- spanac

2,4

0,2

2

21

 

- vinete

0,9

0,1

3,6

20

 

58.

Legume deshidratate

10,2

1,2

42,6

228

 

59.

Margarina

0,5

80,0

0,4

748

 

60.

Marmeladă amestec

0,8

-

54

225

 

61.

Marmeladă extra

0,42

-

71

292

 

62.

Măsline

3,4

37,6

7,2

393

 

63.

Miere de albine

0,4

0,2

81,0

336

 

64.

Morcovi

1,2

0,2

8,1

40

 

65.

Murături

0,6

-

1,5

9

 

66.

Muştar

-

-

-

-

 

67.

Orez decorticat

7,6

1,0

75,8

351

 

68.

Orez brizură

0,4

0,5

73,3

345

 

69.

Organe comestibile de porc sau vită (ficat, rinichi, inimă, limbă, creier, plămâni, cap, picioare, splină, burtă)

5,1

1,3

-

33

 

70.

Oţet din vin 9 grade

-

-

-

-

 

71.

Ouă de găină (bucăţi)

5,4

5,1

0,2

70

 

72.

Ouă de găină (gălbenuş)

16

32

0,3

364

 

73.

Pâine albă

8,2

0,2

47,7

231

 

74.

Pâine semialbă

7,5

0,7

48

234

 

75.

Pastă de roşii

5,2

-

17,4

93

 

76.

Paste făinoase

9,6

1,0

75,9

360

 

77.

Paste făinoase cu ou

10,2

2,2

79,1

386

 

78.

Pateu de ficat

12,2

21,0

2,3

255

 

79.

Pesmet "A"

10,2

0,5

70

330

 

80.

Peşte proaspăt (media)

8,9

2,1

-

60

 

- cod

10,4

0,5

-

47

 

- crap

8,5

1,3

-

47

 

- crap de eleşteu

7,2

4,5

-

72

 

- heringi

10,4

3,5

-

76

 

- macrou

7,7

3,4

-

64

 

- şalău

11,6

0,5

-

50

 

- stavrid

6,5

1,3

-

40

 

81.

Peşte sărat (media)

10,2

5,0

-

90

 

- crap sărat

10,3

1,8

-

60

 

- heringi slabi săraţi

9,7

3,1

-

69

 

- heringi graşi săraţi

9,2

9,7

-

129

 

- scrumbii de Dunăre sărate

10,3

10,6

-

141

 

- ştiucă sărată

11,7

0,2

-

50

 

82.

Peşte afumat

16,6

8,1

-

143

 

83.

Piper

-

-

-

-

 

84.

Piure de cartofi instant

7,0

3

71,3

349

 

85.

Praz

2,3

0,4

9,9

54

 

86.

Preparate din carne

14,0

35,0

0,8

386

 

87.

Rădăcinoase albe (media)

1,0

0,4

8,3

42

 

- păstârnac

1,2

0,4

12,0

58

 

- pătrunjel rădăcină

1,0

0,7

9,0

48

 

- ţelină rădăcini

0,9

0,2

3,5

20

 

88.

Rădăcinoase deshidratate

0,7

1,7

59

228

 

89.

Rom

-

-

-

-

 

90.

Salam de Sibiu

26,5

43,0

-

508

 

91.

Sare comestibilă (extrafină)

-

-

-

-

 

92.

Sirop de fructe

0,2

-

53,0

220

 

93.

Slănină (afumată, proaspătă, sărată)

10,5

61,5

-

613

 

94.

Smântână

2,5

30,0

2,5

300

 

95.

Stafide

2,5

0,5

71,0

306

 

96.

Suc din fructe natural (media)

0,1

-

15,9

66

 

- suc de mere

0,1

-

17,4

72

 

97.

- suc de pere

0,1

-

14,0

58

 

- suc de struguri

0,1

-

20,0

83

 

- suc de zmeură

0,2

-

12,0

50

 

98.

Subproduse carne porc

14,7

4.0

0,5

100

 

99.

Subproduse carne vacă

8,9

2,2

0,7

60

 

100.

Subproduse carne pasăre

8,9

2,2

0,7

60

 

101.

Subproduse ovine

10,2

2,2

0,7

88

 

102.

Scrumbii proaspete

14,2

25,9

-

299

 

103.

Seu

0,3

99,4

-

927

 

104.

Surogat de cafea

-

-

-

-

 

105.

Surogat de cafea cu zahăr, comprimate (pentru 2 buc. a 25 g zahăr)

-

-

23,0

97

 

106.

Şuncă presată

23,0

24,0

-

317

 

107.

Tărâţe de grâu

-

-

-

-

 

108.

Ulei comestibil din floarea-soarelui

-

100,0

-

930

 

109.

Unt proaspăt

5,0

65,0

2,3

634

 

110.

Untură de porc

0,3

89,1

-

829

 

111.

Usturoi

6,0

0,2

23,3

122

 

112.

Varză murată

1,2

-

3,3

18

 

113.

Varză proaspătă

1,4

0,1

4,2

24

 

114.

Vin

-

-

-

-

 

115.

Zahăr

-

-

99,9

410

 
ANEXA nr. 3:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Centrul integrat ....................
Aprob
Şef centru integrat/similar,
.............................................
NOTĂ
introducere/scoatere în/din Centrul integrat.....
Anul ................ luna ................ ziua .... ora ..................
Se introduce în Centrul integrat ................... străinul prevăzut de OUG nr. 53/2015 ...............................
scoate din
născut la ziua ............ luna .... anul ..... de cetăţenie (apatrid) ................., posesor al paşaportului nr. ...................., depistat de ................ .
Motivul introducerii/scoaterii din Centrul integrat ...................
Nr. dosar ..............
Şeful compartimentului cu atribuţii de evidenţă personal ...................
ANEXA nr. 4:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Centrul integrat ........................
NOTĂ DE EFECTIVE
Seria .......... Nr. ....................
Se alocă la drepturi de hrană ...... (persoane) .................... pe ziua de ......... (zi/lună/an) ...........

Nr. crt.

Denumirea centrului

Norma nr. ....

Norma nr. ....

Norma nr. ....

Norma nr. ....

Total efective la drepturi

       
       
       

TOTAL

     

Adjunct şef centru/similar,

...........................

(semnătura)

Întocmit

....................

(semnătura)

Nr. crt.

Cine şi unde a sosit

Nr. crt.

Cine şi unde a plecat

    
    
    
    
RECAPITULAREA EFECTIVELOR
Efectivul zilei precedente ....................
Sosiri .............................
TOTAL ..........................
Plecări ...........................
Rămas .............................
NOTĂ:
Documentul se întocmeşte în două exemplare, din care:
- exemplarul 1 - se predă la evidenţa compartimentului alimente/similar;
- exemplarul 2 - rămâne nedetaşat în carnet.
ANEXA nr. 5:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Centrul integrat .......................
Aprob
Adjunct şef centru integrat (pentru logistică)/similar,
.......................
Data .......... 20 ..................

Produsele care se substituie

Calorii

Produsele cu care se substituie

Calorii

    
    
    
    
    
TABEL DECADAL DE REPARTIŢIE A ALIMENTELOR
cuvenite zilnic (în grame) unui om în perioada .......................
până la ....................., conform raţiilor prevăzute de norma nr. .....................

Data şi zilele decadei

Mese

Alimente

Arome, condimente

Brânză

Biscuiţi

Boia de ardei

Carne

Carne de pasăre

Cartofi (vară, toamnă)

etc.

Total calorii

Denumirea felurilor de mâncare

Pentru consum

 

Dimineaţa

           
 

Prânz

           
 

Seara

           
 

Total grame zilnic

           
 

Total calorii zilnic

           
 

Etc.

           
 

TOTAL om pe 10 zile

          
 

Drept de consum conform normei pe 10 zile

          
 

Calorii

          
Întocmit
.................
Medic,
..................
NOTE:
1.Totalul caloriilor se completează de către şeful compartimentului alimente/similari împreună cu bucătarul.
2.În cazul în care efectivele beneficiază permanent şi de norme de hrană caldă suplimentare, meniurile se întocmesc având în vedere raţiile şi caloriile prevăzute de acestea.
În rubrica "Drept de consum conform normei pe 10 zile" se înscriu caloriile cumulate ale normelor de hrană caldă la care efectivele au dreptul.
3.Consumurile în plus sau în minus faţă de drepturile prevăzute în norme se pot regulariza în decadele următoare, dar numai până la sfârşitul fiecărei luni.
ANEXA nr. 6: DOTAREA centrelor integrate cu bunuri materiale specifice hrănirii străinilor prevăzuţi de OUG nr. 53/2015

Nr. crt.

Denumirea materialelor

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Perioada
(ani)

1.

Aragaz (2-4 ochiuri)

buc.

1

10

-

2.

Balanţe semiautomate până la 20 kg

buc.

1

10

-

3.

Bidoane aluminiu de 10-25 l cu capac

buc.

1

6

-

4.

Borcane pentru probe de mâncare

buc.

8

-

-

5.

Butelii pentru gaze lichefiate

buc.

2

10

-

6.

Butoaie din plastic pentru resturi alimentare

buc.

2

3

-

7.

Butuci din lemn pentru tăiat carnea

buc.

1

7

-

8.

Ciocane inox pentru bătut carnea

buc.

1

10

-

9.

Cratiţe cu capac

buc.

-

3

Dacă sunt din inox, durata de utilizare este de 10 ani.

10.

Oală cu capac

buc.

-

3

Dacă sunt din inox, durata de utilizare este de 10 ani.

11.

Cuţite pentru bucătar

buc.

3

3

-

12.

Cuţite pentru curăţat zarzavat

buc.

6

1

-

13.

Cuţite pentru tăiat preparate din carne

buc.

1

4

-

14.

Dispozitive manuale pentru deschis conserve

buc.

5

1

-

15.

Ferăstraie pentru tăiat oase

buc.

1

7

-

16.

Furculiţe din inox pentru bucătar

buc.

1

5

-

17.

Funduri din lemn

buc.

5

1

-

18.

Găleţi din tablă zincată

buc.

2

3

-

19.

Linguri din lemn

buc.

3

1

De fiecare bucătar

20.

Maşini manuale pentru tocat carne

buc.

1

5

-

21.

Maşini electrice pentru curăţat cartofi

buc.

1

7

Capacitatea se stabileşte în funcţie de nevoi.

22.

Maşini pentru măcinat condimente

buc.

1

7

-

23.

Masate pentru ascuţit cuţite

buc.

1

8

-

24.

Polonice pentru bucătar

buc.

4

3

Dacă sunt din aluminiu, durata de utilizare este de 4 ani; dacă sunt din inox, durata de utilizare este de 5 ani.

25.

Răzători pentru legume

buc.

2

1

-

26.

Rândele pentru varză

buc.

2

5

-

27.

Satâre

buc.

1

10

-

28.

Scafe

buc.

1

6

-

29.

Site pentru roşii

buc.

1

6

-

30.

Site pentru cernut mălai

buc.

1

1

-

31.

Site pentru cernut făină

buc.

1

1

-

32.

Spumiere

buc.

2

2

-

33.

Strecurători pentru paste făinoase

buc.

3

3

-

34.

Strecurători pentru ceai

buc.

1

1

-

35.

Şpacluri pentru bucătar

buc.

1

6

-

36.

Tăvi din inox

buc.

2

15

Pentru fiecare persoană alocată la drepturi

37.

Tăvi din tablă neagră

buc.

1

5

-

38.

Teluri cu sârmă

buc.

1

1

-

39.

Tigăi din tablă neagră cu coadă

buc.

1

5

-

40.

Topoare pentru măcelar

buc.

1

5

-

41.

Utilaje frigorifice (dulapuri şi camere frigorifice, frigidere de uz casnic)

buc.

1

10

Capacitatea se stabileşte în funcţie de mărimea efectivelor deservite.

42.

Suluri pentru întins aluat

buc.

1

3

-

43.

Marmite

buc.

-

20

-

44.

Vase pentru transportul hranei

buc.

4

6

-

45.

Farfurie adâncă din inox

buc.

1

10

Câte o bucată pentru fiecare persoană

46.

Farfurie întinsă din inox

buc.

1

10

Câte o bucată pentru fiecare persoană

47.

Farfurie desert din inox

buc.

1

15

Câte o bucată pentru fiecare persoană

48.

Cană pentru ceai din inox

buc.

1

10

Câte o bucată pentru fiecare persoană

49.

Cuţit pentru masă din inox

buc.

1

5

Câte o bucată pentru fiecare persoană

50.

Lingură din inox

buc.

1

10

Câte o bucată pentru fiecare persoană

51.

Furculiţă din inox

buc.

1

7

Câte o bucată pentru fiecare persoană

52.

Linguriţă din inox

buc.

1

15

Câte o bucată pentru fiecare persoană

53.

Castroane din inox

buc.

1

15

-

54.

Pahare din sticlă pentru apă

buc.

1

-

De fiecare masă

55.

Căni din sticlă pentru apă

buc.

1

-

De fiecare masă

56.

Ceainice emailate

buc.

1

3

De fiecare masă

57.

Coşuleţe din material plastic pentru pâine

buc.

1

3

De fiecare masă

58.

Supiere emailate

buc.

1

3

De fiecare masă

59.

Polonice din inox pentru servit la masă

buc.

1

5

De fiecare masă

60.

Solniţe din inox

buc.

1

10

De fiecare masă

61.

Cuţite pentru tăiat pâine

buc.

2

3

De fiecare sală de mese

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 31 mai 2016