ORDIN nr. 441 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
Văzând Referatul de aprobare nr. NB 3.441/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,
având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 "Metodologie pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă", articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5
În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2015, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate."
2.La anexa nr. 2 "Criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă", articolul 6, punctul 12 va avea următorul cuprins:
"12. Unităţile sanitare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi unităţile sanitare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, care asigură tratamentul persoanelor internate ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal, pot solicita direcţiilor de sănătate publică schimbarea categoriei de clasificare într-una superioară, respectiv categoria III, dacă fac dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 pct. 1.1, 2, 3, 4 şi 8, îndeplinirea acestora neputând fi realizată din cauza specificului asistenţei medicale acordate în sistemul penitenciar sau în unităţile sanitare care asigură măsuri medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 252 din data de 15 aprilie 2015