LEGE nr. 218 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, cu următoarele modificări şi completări:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se aprobă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare programul, program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare totală a dobânzilor şi/sau, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituţiile de credit.
(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă total subvenţionată şi/sau, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata programului."
2.La articolul 2, literele e) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
......................................................
k) dobândă total subvenţionată - alocaţia financiară nerambursabilă acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata totală a dobânzii aferente creditului contractat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
3.La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, în funcţie de normele proprii de creditare ale acestora;"
4.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobânda total subvenţionată în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006."
5.La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care beneficiarul nu solicită subvenţionarea totală a dobânzii, criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) nu sunt aplicabile.
(5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie."
6.La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subvenţionează total dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu instituţiile de credit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subvenţionarea totală a dobânzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu instituţia de credit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
7.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă cu următoarele facilităţi:
a) dobânda total subvenţionată - subvenţia acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., în proporţie de 100% pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit. Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
(2) Linia de credit cu dobândă subvenţionată şi/sau, după caz, cu garanţie de stat este de maximum un an; perioada de rambursare a creditelor este stabilită de instituţia de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia.
(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) În baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. virează lunar instituţiei de credit partenere subvenţia de dobândă aferentă creditului contractat de către I.M.M. în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) Subvenţionarea totală a dobânzii se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, iar garanţiile în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M."
8.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu dobândă total subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat.
(2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.
(3) Între instituţia de credit finanţatoare, beneficiarul programului şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se încheie o convenţie prin care se stabileşte că instituţia de credit finanţatoare, fără a solicita consimţământul beneficiarului, va urma instrucţiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont."
9.La articolul 12, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) Garanţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Convenţia prevăzută la art. 9 alin. (3) va fi dusă la îndeplinire de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
Art. II
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica şi completa Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare, conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 21 noiembrie 2012