HOTĂRÂRE nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, le aplică în cazul nerespectării prevederilor privind procedurile de achiziţie.
Art. 2
Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ şi îşi vor modifica în mod corespunzător procedurile în termen de 10 zile lucrătoare.
Art. 3
Prezenta hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică abaterilor constatate după data intrării în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba

secretar de stat

ANEXĂ: RATELE pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziţii
PARTEA 1: Achiziţii publice
A)Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1.ANUNŢUL DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/ neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Nepublicarea unui anunţ de participare

Anunţul de participare nu a fost publicat în conformitate cu regulile aplicabile [de exemplu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci când aceasta este prevăzută de directive/legislaţia naţionalăi]

100%

25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu a fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.

2.

Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/servicii

Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziţie respectivă să nu mai fie sub incidenţa directivelor/legislaţiei naţionale şi pentru a nu face obiectul publicării anunţului de participare în JOUE aferent totalităţii lucrărilor, bunurilor şi serviciilor propuse a fi achiziţionate.

100%

25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută în directive şi acest anunţ nu fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul în vederea obţinerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.

3.

Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potenţialilor ofertanţi)ii

Termenul-limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decât termenele fixate prin directivă/legislaţia naţională.

25% dacă reducerea termenelor este mai mare de 50%;
10% dacă reducerea termenelor este mai mare de 30%;
5% pentru orice altă reducere de termene (corecţia financiară/reducerea procentuală poate fi între 2% şi 5%, în cazul în care natura şi gravitatea consecinţelor abaterii nu justifică o corecţie financiară/reducere procentuală de 5%.)

4.

Potenţialii

ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie un termen prea scurt pentru obţinerea documentaţiei de atribuire

Timpul în care potenţialii ofertanţi/candidaţi dispun pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efect crearea unui obstacol nejustificat în ceea ce priveşte asigurarea cadrului concurenţial al procedurii organizate. Corecţiile/Reducerile sunt aplicate de la caz la caz. Pentru determinarea ratei se va ţine cont de eventuale circumstanţe atenuante legate de specificitatea şi complexitatea procedurii de achiziţie, în special de sarcina administrativă suplimentară pe care o creează sau de dificultăţile întâmpinate în furnizarea documentaţiei de atribuire.

25% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 50% din termenul legal de primire a ofertelor 10% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor 5% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 80% din termenul legal de primire a ofertelor

5.

Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturiloriii

Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile în domeniu (respectiv publicarea în JOUE dacă procedura de atribuire intră sub incidenţa directivelor).

10%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 5% în funcţie de gravitate.

6.

Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgând la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dar această procedură nu este justificată în raport cu prevederile legale aplicabile.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.

7.

În cazul în care se organizează o procedură de atribuire în domeniul apărării sau al securităţii naţionale pentru care se aplică prevederile Directivei 2009/81/CE/ legislaţiei naţionale şi nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunţ de participare

Autoritatea contractantă atribuie un contract în domeniul apărării sau al securităţii naţionale recurgând la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazuri în care circumstanţele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri.

100%

Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau la 5% în funcţie de gravitate.

8.

În anunţul de participare şi/sau în documentaţia de atribuire nu sunt menţionate criteriile de selecţie şi/sau criteriile de atribuire, după caz.

Anunţul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecţie şi/sau nici în anunţul de participare şi nici în documentaţia de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire şi ponderea acestora.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% dacă criteriile de selecţie/atribuire erau enunţate în anunţul de participare (sau în documentaţia de atribuire, în ceea ce priveşte criteriile de atribuire), dar erau insuficient detaliate.

9.

Prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire sunt stabilite criterii de selecţie/atribuire ilegale şi/sau discriminatorii.

În cazul în care operatorii economici sunt descurajaţi să participe la o procedură din cauza unor criterii de selecţie şi/sau atribuire ilegale stabilite prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire, de exemplu: Obligaţia ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant în ţara sau în regiunea respectivă.

Obligaţia ofertantului de a avea experienţă în ţara sau în regiunea respectivă.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

10.

Criteriile de selecţie nu sunt nici în legătură şi/sau nu sunt proporţionale cu obiectul contractului.

Când se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici în legătură şi/sau nici proporţional cu obiectul contractului, astfel nu se poate garanta egalitatea de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

11.

Specificaţii tehnice discriminatorii

Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalităţii de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce priveşte concurenţa.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

12.

Definirea insuficientă a obiectului contractului

Descrierea din anunţul de participare şi/sau din documentaţia de atribuire este insuficientă ca să permită potenţialilor ofertanţi/candidaţi să determine care este obiectul contractului.

10%

Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

În cazul în care lucrările executate nu au făcut obiectul unei publicări, pentru suma respectivă se aplică o corecţie/reducere de 100%.

2.EVALUAREA OFERTELOR

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/neregulii

constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant

Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

2.

Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinând respingerea incorectă a unui participant

Criteriile de selecţie au fost modificate în faza de selecţie, ceea ce a determinat respingerea unui ofertant care nu ar fi fost respins dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

3.

Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecţie sau atribuire ilegale

În cursul evaluării ofertelor, criteriile de selecţie au fost folosite drept criterii de atribuire sau criteriile de atribuire (sau subcriteriile ori ponderea acestora) indicate în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea de criterii de selecţie ori atribuire nelegale. Exemplu: subcriteriile de atribuire utilizate într-o procedură de atribuire nu au nicio legătură cu criteriile de atribuire indicate în anunţul de participare/documentaţia de atribuire.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

4.

În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenţei şi al tratamentului egal.

Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparenţă sau este inexistentă şi/sau raportul de evaluare nu există sau nu conţine toate elementele solicitate conform normelor juridice.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

5.

Modificarea unei oferte în cursul evaluării

Comisia de evaluare permite candidaţilor/ofertanţilor să îşi modifice ofertele în timpul evaluării.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

6.

Negocierea în cursul procedurii de atribuire

În cadrul unei proceduri deschise sau restrânse autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii în timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale cuprinse în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

7.

Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în urma căreia condiţiile enunţate în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire au fost modificate substanţialiv

În contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, condiţiile iniţiale din contract au fost substanţial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcţie de gravitate.

8.

Respingerea unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut

În cazul în care comisia de evaluare respinge ofertele cu preţ neobişnuit de scăzut în ceea ce priveşte produsele, lucrările sau serviciile ofertate fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei

25%

9.

Conflictul de interese

Un conflict de interese a fost stabilit de o instituţie administrativă sau judiciară competentă, fie în ceea ce priveşte beneficiarul contribuţiei din partea UE, fie în ceea ce priveşte autoritatea contractantă

100%

3.IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Modificarea substanţială a contractului în raport cu anunţul de participare sau cu documentaţia de atribuirev

Elementele esenţiale ale atribuirii contractului includ, dar nu se limitează: preţulvi, natura lucrărilor, termenul de execuţie, modalitatea de plată şi materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor esenţiale.

25% din valoarea contractului plus

valoarea suplimentară a contractului care este determinată de modificarea substanţială a condiţiilor iniţiale

2.

Reducerea obiectului contractului

Contractul a fost atribuit în conformitate cu directivele/ legislaţia naţională, dar, ulterior, obiectul contractului a fost redus.

Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus

25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanţială, în sensul că afectează scopul contractului)

3.

Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale ale contractuluivii), fără o procedură competitivă în cazul în care nu au fost respectate următoarele condiţii:

- o situaţie de urgenţă care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil;

- o circumstanţă neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentareviii.

Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a lucrărilor executate/bunurilor livrate/serviciilor presate (formalizate sau nu în scris) care nu au avut la bază proceduri care respectă prevederile directivelor/legislaţiei naţionale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgenţă, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri şi servicii suplimentare.

100% din valoarea contractelor suplimentare În cazul în care totalul valorii contractelor care se referă la lucrări, bunuri şi servicii suplimentare ( formalizate sau nu în scris) atribuite fără respectarea dispoziţiilor directivelor nu depăşeşte pragul de 50% al contractului iniţial, corecţia/reducerea poate fi redusă la 25%.

4.

Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depăşeşte limita fixată de dispoziţiile legale aplicabile

Contractul iniţial a fost atribuit în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depăşeşte procentul de 50% din valoarea contractului iniţialix.

100% din valoarea care depăşeşte limita de 50% din valoarea contractului iniţial.

Pentru situaţiile în care depăşeşte valoarea contractului iniţial cu un procent cuprins între 20% şi 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

__
i În ceea ce priveşte procedurile de atribuire pentru care nu se aplică sau se aplică parţial prevederile directivelor, este necesară determinarea existenţei unui interes transfrontalier cert sau a unui caz de încălcare a prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice. Dacă există un interes transfrontalier sau o abatere de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice este necesar să se determine ce nivel de publicitate ar fi trebuit asigurat în acest caz. În acest context, obligaţia de transparenţă implică faptul că o întreprindere situată într-un alt stat membru să poată avea acces la informaţii relevante privind procedura de atribuire respectivă înainte ca respectivul contract să fie atribuit, astfel că, dacă această întreprindere doreşte, să poată să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să îşi manifeste interesul pentru obţinerea acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (în conformitate cu prevederile legale sau cu normele naţionale aplicabile), fie că normele de bază relative la publicitatea care trebuie asigurată pentru procedura de achiziţie au fost respectate.
ii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire.
iii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire.
iv O flexibilitate limitată poate fi aplicată în ceea ce priveşte modificarea condiţiilor iniţiale după atribuirea contractului, chiar dacă această posibilitate, precum şi modalităţile de punere în practică nu sunt enunţate într-un mod clar şi precis în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire. Dacă această posibilitate nu este prevăzută în documentaţia de atribuire, modificările condiţiilor iniţiale nu sunt admisibile decât dacă nu sunt substanţiale. O modificare este considerată substanţială dacă:
a)autoritatea contractantă introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse iniţial în documentaţia de atribuire, ar fi permis admiterea unor ofertanţi alţii decât cei admişi iniţial;
b)aceste modificări permit atribuirea unui contract unui alt ofertant decât cel care a fost selectat iniţial;
c)autoritatea contractantă extinde obiectul contractului cu lucrări/bunuri/servicii care nu erau prevăzute iniţial;
d)aceasta modifică echilibrul economic în favoarea contractantului într-un mod care nu era prevăzut în contractul iniţial.
v Vezi nota iv.
vi Pentru moment, singura modificare a preţului iniţial care nu a fost considerată substanţială de Curtea Europeană de Justiţie priveşte o reducere de preţ de la 1,47% la 2,94%.
vii Vezi nota vi.
viii Noţiunea de "circumstanţe neprevăzute" trebuie să fie interpretată ca referindu-se la situaţii pe care o autoritate contractantă diligentă nu le poate prevedea (de exemplu, cerinţe noi rezultate din adoptarea unei noi legislaţii europene sau naţionale sau a condiţiilor tehnice, care nu au putut să fie prevăzute cu toate că s-au executat toate investigaţiile tehnice prevăzute în etapa de proiectare, în condiţiile impuse de cele mai noi standarde tehnice în domeniu). Suplimentarea lucrărilor, bunurilor şi serviciilor determinată de o insuficientă pregătire tehnică a proiectului nu poate fi considerată ca fiind o "circumstanţă imprevizibilă".
ix Directiva 2004/17/CE nu stabileşte o limită în ceea ce priveşte contractele suplimentare. Pentru calculul limitei de 50% autoritatea contractantă va ţine cont de valoarea lucrărilor sau a serviciilor suplimentare. Valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare nu trebuie să fie compensată cu valoarea lucrărilor sau serviciilor anulate. Valoarea care corespunde lucrărilor sau serviciilor anulate nu are nicio incidenţă asupra calculului limitei de 50%.
B)Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
În conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziţiilor publice nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare prevăzute la lit. a).
PARTEA 2:
a)Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor unor ghiduri/instrucţiuni privind achiziţiile, în situaţia în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/ neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă^

Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei.

25% din valoarea contractului în cauză

 

Contracte de achiziţii (acte adiţionale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără

Contractul iniţial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziţie, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiţionale) care au fost atribuite fără asigurarea

 

2.

competiţie adecvată, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzutei)

unei competiţii adecvate, în absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absenţa unor circumstanţe neprevăzute care să le justifice.

25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive

3.

Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale

Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie sau a unor factori de evaluare care împiedică anumiţi ofertanţi potenţiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricţiilor stabilite în documentaţia de atribuire (de exemplu, obligaţia de a avea deja o reprezentanţă în ţară sau în regiune sau stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator)

10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

4.

Încălcarea principiului tratamentului egal

Contractele au fost atribuite cu respectarea cerinţelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a încălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu: în cazul în care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanţi cu care a negociat atribuirea contractului sau a oferit un tratament preferenţial unuia dintre ofertanţii invitaţi la negociere)

10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% în funcţie de gravitate.

__
i Conceptul "grad de publicitate adecvat" trebuie interpretat astfel:
a)Principiul egalităţii de tratament şi cel al nediscriminării impun o obligaţie de transparenţă care constă în garantarea, în favoarea oricărui potenţial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului în condiţii de competiţie adecvate. Obligaţia de transparenţă presupune că un potenţial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informaţii relevante privind o procedură de achiziţii înainte ca aceasta să fie finalizată, astfel încât, dacă acel potenţial ofertant doreşte, să îşi poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă.
b)În unele cazuri, datorită unor circumstanţe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziţii poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează în alte state membre. În aceste cazuri, efectele asupra libertăţilor fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii şi prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar şi, din acest motiv, nu se aplică corecţii financiare. Este de competenţa autorităţii contractante să determine dacă o procedură de achiziţie prezintă sau nu un interes potenţial pentru operatorii economici care operează în alt stat membru. Această decizie a autorităţii contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziţie, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate în cauză (mărimea şi structura pieţei, practicile comerciale etc.), precum şi zona geografică în care este organizată procedura de achiziţie.
PARTEA 3: Contracte încheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la publicarea procedurii simplificate

Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de participare pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene

25% din valoarea contractului în cauză

2.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la desemnarea câştigătorului

Contractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

5% din valoarea contractului în cauză

3.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei

Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenţei, dar s-au constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.

Prin aplicarea principiului proporţionalităţii şi luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 481 din data de 28 iunie 2014