GHID DE FINANŢARE din 29 iulie 2016 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Ghidul de finanţare
(1)Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare Program.
(2)Ghidul conţine dispoziţii privind:
a)scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă al Programului;
b)eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
c)condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.
Art. 2: Obiectul, scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă al Programului
(1)Obiectul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.
(2)Scopul Programului îl reprezintă stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in şi contribuirea la atingerea ţintei, cu titlu indicativ de până la 6.000 de staţii de reîncărcare accesibile publicului, până în anul 2020.
(3)Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.
(4)Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:
a)numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in înmatriculate pe teritoriul României;
b)numărul de autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in înmatriculate începând cu deschiderea sesiunii de finanţare.
Art. 3: Sursa de finanţare pentru derularea Programului
(1)Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
(2)Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
(3)Suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunerea dosarelor de finanţare.
Art. 4: Definiţii
În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a)Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;
b)beneficiar - persoana juridică eligibilă, care a încheiat contract cu autoritatea;
c)cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării;
d)cererea de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă; cererea de tragere constituie anexa nr. 2 la contractul de finanţare;
e)cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;
f)cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. e);
g)contribuţie proprie - valoarea integrală a cheltuielilor neeligibile şi partea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
h)criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;
i)criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;
j)dosar de finanţare - cererea de finanţare definită la lit. c), însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;
k)operator economic - orice entitate implicată într-o activitate economică, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l)persoană eligibilă - solicitantul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
m)punct de reîncărcare - înseamnă o interfaţă care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric;
n)sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorităţii;
o)sesiune de finanţare - perioadă de timp determinată şi organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finanţare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data închiderii sesiunii de finanţare coincide cu data aprobării finanţării proiectului;
p)solicitant - persoana juridică prevăzută la art. 9, care a depus dosar de finanţare la sediul Autorităţii;
q)staţie de reîncărcare - este elementul central al infrastructurii de reîncărcare autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in care furnizează energia electrică necesară reîncărcării prin intermediul a unu, două sau trei puncte de reîncărcare;
r)punct de reîncărcare sau de realimentare accesibil publicului - punct de reîncărcare sau de realimentare care furnizează energie electrică şi care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare şi plată;
s)punct de reîncărcare cu putere normală - punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere egală cu 22 kW curent alternativ;
ş)punct de reîncărcare cu putere înaltă - punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere mai mare de 22 kW curent continuu sau curent alternativ;
t)vehicul electric hibrid plug-in - vehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) şi care are o sursă de alimentare externă - plug-in;
ţ)vehicul electric - vehicul electric propulsat de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică.
Art. 5: Organizarea sesiunii de finanţare
(1)Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
(2)Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:
a)sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
b)suma alocată sesiunii de finanţare.
(3)Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.
Art. 6: Etapele sesiunii de finanţare
Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
a)publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
b)depunerea dosarelor de finanţare;
c)analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente conform grilei prevăzute în anexa nr. 2;
d)aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;
e)postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;
f)soluţionarea contestaţiilor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;
g)analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului din punct de vedere juridic, conform anexelor nr. 3.1-3.3, şi analiza din punct de vedere economic şi tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului, conform anexei nr. 4;
h)avizarea dosarelor de finanţare propuse spre selectare;
i)postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare avizate şi respinse;
j)soluţionarea contestaţiilor şi avizarea contestaţiilor acceptate;
k)aprobarea finanţării proiectelor avizate;
l)postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;
m)încheierea contractelor de finanţare;
n)implementarea proiectului.
CAPITOLUL II: Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
Art. 7: Cuantumul finanţării
(1)Finanţarea se acordă în cadrul unei sesiuni până la 900.000 lei per solicitant, reprezentând până la 80% din cheltuielile eligibile.
(2)Suma maximă finanţată de Autoritate va fi:
a)11.250 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere normală;
b)157.500 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere înaltă în curent continuu;
c)13.500 lei pentru o staţie de reîncărcare cu putere înaltă în curent alternativ.
Art. 8: Tipuri de proiecte finanţate prin Program
Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in:
a)cu putere normală, echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
b)cu putere înaltă curent alternativ, echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
c)cu putere înaltă curent continuu, echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3.
Art. 9: Categorii de solicitanţi eligibili
(1)Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de persoane juridice române:
a)unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului, care are un număr mai mare de 50.000 de locuitori;
b)instituţiile publice care au sediul sau structuri funcţionale pe raza unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a);
c)operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a), precum şi operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.
(2)Sunt eligibili solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 10.
Art. 10: Criterii de eligibilitate
(1)Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 care:
a)acţionează în nume propriu;
b)sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizează proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
c)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
d)nu sunt înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
e)nu au desfăşurat şi nu desfăşoară activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
f)au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
g)nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
h)ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice în anexa nr. 8;
i)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5.
(2)În cazul în care imobilul, respectiv terenul este în administrarea unei alte persoane juridice decât proprietarul acestuia, solicitant eligibil în cadrul Programului este administratorul imobilului.
(3)În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.
(4)Cheltuielile eligibile ale proiectului nu pot depăşi sumele maxime prevăzute la art. 7 decât în condiţiile în care diferenţa este susţinută de solicitant.
(5)Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni.
Art. 11: Criterii de eligibilitate a proiectului
(1)Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a)staţiile de reîncărcare respectă:
1.standardul EN62196-2 pentru staţiile cu putere normală;
2.standardele EN62196-2 şi EN62196-3 pentru staţiile cu putere înaltă;
b)asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător;
c)prevede instalarea fiecărei staţii de reîncărcare pe unul dintre amplasamentele eligibile astfel:
1.parcări publice;
2.parcări destinate sau care deservesc baze sportive, săli de spectacole, unităţi hoteliere, centre comerciale, staţii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gări;
3.parcări (spaţii) cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale - staţiile de reîncărcare cu putere înaltă mai mare de 22 kw;
d)asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;
e)prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu următorul panou de informare:
Art. 12: Categorii de cheltuieli eligibile
(1)Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a)achiziţia de staţii de reîncărcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in;
b)cheltuieli cu montajul staţiilor de reîncărcare;
c)cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
d)taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului pentru autorităţi publice locale şi instituţii publice în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
(2)Cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu sunt eligibile pentru finanţarea din Fondul pentru mediu în cazul solicitanţilor operatori economici.
(3)Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Fondul pentru mediu.
(4)Pentru lucrările de montaj profitul şi TVA-ul aferent acestuia nu sunt eligibile.
(5)Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
Art. 13: Eligibilitatea dosarului de finanţare
Este eligibil dosarul care respectă cumulativ următoarele condiţii:
a)cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;
b)documentele depuse de solicitant sunt legate/îndosariate, numerotate şi opisate;
c)sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare, sub forma solicitată de ghid şi în perioada de valabilitate.
Art. 14: Conţinutul dosarului de finanţare
(1)Dosarul de finanţare depus de către solicitanţi - unităţi administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă:
a)formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b)împuternicirea notarială sau orice document administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
c)certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
d)certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
e)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
f)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
g)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
h)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
i)declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul depune dosar de finanţare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 5;
j)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 8, în original, care trebuie să conţină activităţile principale şi sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);
k)hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program, în copie certificată "conform cu originalul" de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conţină:
1.acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;
2.acordul privind punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;
3.aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
4.angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;
5.acordul privind asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare proprii la realizarea proiectului;
l)extras de carte funciară pentru informare, inclusiv planul de amplasament şi delimitare a imobilului, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
m)în cazul în care imobilul este dat în administrare, solicitantul, respectiv administratorul imobilului va depune hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului general sau hotărârea guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului, în copie certificată "conform cu originalul".
(2)Dosarul de finanţare depus de către solicitanţi - instituţii publice trebuie să cuprindă:
a)formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b)împuternicirea notarială sau orice document administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
c)certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
d)certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
e)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
f)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
h)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
i)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
j)declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul depune dosar de finanţare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 5;
k)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 8, în original, care trebuie să conţină activităţile principale şi sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);
l)hotărârea/decizia/ordinul organelor de decizie privind participarea la Program, în original; documentul trebuie să conţină:
1.acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;
2.acordul privind punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;
3.aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
4.angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;
5.acordul privind asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare proprii la realizarea proiectului;
m)documentul care atestă acordul scris al Ministerului Finanţelor Publice sau al autorităţii administraţiei publice locale, după caz, cu privire la contractarea finanţării, dacă imobilul pe care urmează a fi implementat proiectul face parte din domeniul public al statului/domeniul public al autorităţii administraţiei publice locale, în copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare pagină;
n)extras de carie funciară pentru informare, inclusiv planul de amplasament şi delimitare a imobilului, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
o)în cazul în care imobilul este dat în administrare, solicitantul, respectiv administratorul imobilului va depune hotărârea guvernului privind darea în administrare a imobilului, în copie;
p)actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată "conform cu originalul".
(3)Dosarul de finanţare depus de către solicitanţi - operatori economici trebuie să cuprindă:
a)formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b)împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;
c)certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
d)certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată;
e)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
f)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
h)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
i)documentul care atestă prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG), dacă solicitantul întră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 360/2012;
j)extras de carte funciară pentru informare (inclusiv planul de amplasament şi delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
k)contract de administrare asupra imobilului din care să reiasă dreptul de administrare al solicitantului asupra terenului, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii cererii de finanţare la Autoritate, în copie certificată "conform cu originalul", dacă este cazul;
l)acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la amplasarea staţiilor de reîncărcare, în original, dacă este cazul;
m)certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;
n)certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
o)declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul depune dosar de finanţare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 5;
p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 8, în original, care trebuie să conţină activităţile principale şi sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora).
Art. 15: Depunerea dosarului de finanţare
(1)Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorităţii, în două exemplare (copie şi original), în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:
a)denumirea completă şi adresa sa completă;
b)titlul programului: "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in";
c)sesiunea de depunere.
(2)Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.
Art. 16: Respingerea dosarului de finanţare
Atrag respingerea dosarului de finanţare:
a)formularul cererii de finanţare, anexele şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;
b)lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
c)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;
d)neîndeplinirea oricărei condiţii din cele prevăzute la art. 13.
CAPITOLUL III: Verificarea conformităţii, analiza, selectarea cererilor de finanţare şi acordarea finanţării
Art. 17: Verificarea conformităţii, analiza şi selectarea cererilor de finanţare
(1)După primirea cererilor de finanţare, Comisia de analiză şi selectare procedează la:
a)deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
b)analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
c)proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ghid, nu trec în etapa următoare de analiză;
d)analiza conformităţii juridice, economice şi tehnice şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, pe baza grilelor pentru analiza conformităţii juridice, economice şi tehnice şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, prevăzute în anexele nr. 3.1-3.3 şi 4 la prezentul ghid.
(2)Fiecare cerere de finanţare şi documentele aferente sunt analizate de către trei evaluatori; se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.
(3)Finanţarea proiectelor se realizează în limita fondurilor disponibile alocate Programului şi în ordinea înregistrării cererilor de finanţare la Autoritate.
(4)În baza grilelor întocmite de evaluatori preşedintele comisiei înaintează Comitetului director spre avizare/respingere cererile depuse în cadrul sesiunii.
(5)Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în urma analizei şi evaluării tehnice se includ într-un centralizator, în ordinea depunerii la sediul Autorităţii, până la convergenţa sumei alocate sesiunii, şi vor fi propuse Comitetului director spre avizare.
(6)În centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza următoarele: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare şi procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.
(7)Proiectele respinse în urma analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii, precum şi cele propuse spre neselectare ca urmare a depăşirii sumei alocate sesiunii se includ într-un alt centralizator.
Art. 18: Aprobarea dosarelor de finanţare
(1)După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele avizate.
(2)Comitetul director al Autorităţii aprobă centralizatorul privind proiectele respinse.
Art. 19: Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.
Art. 20: Contestaţii
(1)Solicitanţii care nu sunt de acord cu soluţia Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestaţie privind decizia.
(2)Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei solicitanţilor respinşi.
(3)Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4)La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.
(5)Contestaţia trebuie să cuprindă:
a)atributele de identificare a contestatarului;
b)numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de finanţare;
c)obiectul contestaţiei;
d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
e)numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi ştampila.
(6)Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestaţiei.
(7)Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
Art. 21: Perfectarea şi acordarea finanţării
(1)În vederea încheierii contractului, Autoritatea transmite scrisoare prin care informează solicitantul cu privire la perioada în care trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului, precum şi documentele ce trebuie prezentate de către acesta.
(2)Neprezentarea în termen de 60 de zile de la ultima zi a perioadei stabilite în scrisoarea menţionată la alin. (1) constituie renunţare la finanţare, solicitantul nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanţare.
(3)Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.
(4)Contractul pentru finanţare se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
(5)Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante sau la data prevăzută în acesta, iar durata de realizare va fi cea solicitată prin cererea de finanţare, dar nu mai mare de 12 luni.
(6)Durata maximă de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare, este de 12 luni. Prin excepţie, în baza unei motivări, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.
(7)Valoarea aprobată spre finanţare nu va putea fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.
Art. 22: Decontarea cheltuielilor eligibile
(1)Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.
(2)Decontarea se va face într-o singură tranşă, iar cererea de tragere va fi depusă în interiorul duratei de realizare a proiectului.
(3)Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile angajate, efectuate şi ale căror documente aferente sunt emise după semnarea contractului pentru finanţare.
(4)Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare; modelul de raport este prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 23: Documente obligatorii necesare decontării
Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de tragere, însoţite de următoarele documente obligatorii:
a)contracte de achiziţii produse şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora - în copii certificate "conform cu originalul", încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Dacă acestea sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducerea semnată de traducător autorizat;
b)declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice, în original;
c)factura fiscală - în copie conformă cu originalul, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se va emite. Dacă factura este redactată într-o limbă străină, aceasta va fi însoţită de traducerea autorizată în original;
d)documentele bancare privind achitarea contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate - copii certificate "conform cu originalul";
e)certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original sau în copie legalizată;
f)certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în original sau în copie legalizată;
g)certificat de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată;
h)certificat de calitate şi garanţie emis de producător pentru bunurile livrate, în copie "conform cu originalul";
i)declaraţie de conformitate pentru bunurile livrate, în copie "conform cu originalul";
j)documente de transport, dacă este cazul;
k)certificat de racordare emis de operatorul de reţea de distribuţie a energiei electrice;
l)fişă tehnică/document în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale punctului/punctelor solicitate prin cererea de tragere;
m)alte documente relevante solicitate de Autoritate.
Art. 24: Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile
(1)La cererea de tragere, Autoritatea finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor justificative).
(2)Beneficiarul este obligat să prezinte, în original sau în copie, orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.
Art. 25: Achiziţiile publice
(1)Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.
(2)La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.
Art. 26: Reguli de publicitate
Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare prevăzut în modelul din ghid la locul de implementare al proiectului şi să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.
Art. 27: Publicarea Informaţiilor relevante privind Programul
(1)Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea "Informaţii privind Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in".
(2)Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Art. 28: Păstrarea documentelor de către Autoritate
(1)Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
(2)Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
(3)Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare în condiţiile în care acesta a fost respins; cererea de finanţare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.
Art. 29: Monitorizare
(1)În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a finanţării solicitanţilor acceptaţi, prevăzuţi la art. 9 alin. (1), comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista solicitanţilor acceptaţi, care se supun reglementărilor privind ajutoarele de minimis, cu atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.
(2)Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea solicitanţilor operatori economici în baza schemei de minimis.
(3)Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin un an după finalizarea sa.
(4)În perioada de monitorizare, stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarul va întocmi şi va transmite, din 6 în 6 luni de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea şi derularea activităţilor.
(5)Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost înstrăinate, gajate sau ipotecate, în timpul derulării proiectului şi după finalizarea proiectului, pe o perioadă de un an.
(6)În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la art. (9) alin. (1) lit. c) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
ANEXA nr. 1: CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
(A)Date generale
- Titlul proiectului ...........................
Denumirea solicitantului ...........................
Forma juridică de organizare .........................
Codul de înregistrare fiscală ..............................
Adresa sediului social .................................
Adresa punctelor de lucru ..............................
Adresa la care se implementează proiectul ..........................
Reprezentant legal (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. ........... seria ......... nr. ............, CNP ............., tel.: ..................
Responsabil de proiect (numele şi prenumele), act de identitate B.I./C.I. ....... seria ....... nr. ............., CNP ............, tel.: ...................
(B)Finanţare solicitată
Solicitantul, ............................., prin reprezentantul legal ..........................., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ..... lei (în litere .....................), reprezentând ............... % din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.
Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ......... lei (în litere ..................).
Contribuţia proprie reprezintă ......... % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de .............. lei (în litere ................).
Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de ................. lei vor fi susţinute financiar din surse proprii.

Nr. crt.

Tipul staţiei de încărcare

Puterea staţiei de încărcare

Curent alternativ/ Curent continuu

Standard respectat de staţia de reîncărcare

Nr. buc.

Amplasamentul staţiei de identificare prin ..............
(Se vor preciza documentul de identificare a amplasamentului şi adresa acestuia.)

Nr. de locuri de parcare propuse

Cheltuieli cu achiziţia

Cheltuieli cu montajul

Cheltuieli pentru realizarea panoului de informare/ amplasament

Ale cheltuieli necesare investiţiei

fără TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

                
                
                
                

Total investiţie

Valoarea finanţări solicitate

(C)Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul, .............................., având datele de identificare menţionate la lit. A. "Date generale", reprezentant legal al solicitantului ..........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a)am depus dosarul de finanţare în nume propriu;
b)avem îndeplinite obligaţiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul fondului pentru mediu;
c)nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
d)în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
e)nu ne aflăm în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă;
f)activităţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul .................... nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
g)am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor "Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in" (Program), aprobat prin .............................;
h)finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
i)am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului ................................ ;
j)terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în:
- administrarea |_|
- proprietatea solicitantului* |_|;
____
*Necompletarea lit. j) atrage respingerea cererii de finanţare.
k)terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
l)suprafaţa pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului are una dintre următoarele destinaţii actuală:
1.parcări publice; |_|
2.parcări destinate sau care deservesc: baze sportive, săli de spectacole, unităţi hoteliere, centre comerciale, staţii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gări; |_|
3.parcări (spaţii) cu acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale - staţiile de reîncărcare cu putere înaltă mai mare de 22 kw; |_|
m)staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului;
n)staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzătore cu următorul panou de informare care va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului:
o)staţiile de reîncărcare vor fi instalate pe amplasamente eligibile, aşa cum acestea sunt definite la art. 11 alin. (1) lit. c) din ghidul de finanţare;
p)staţiile de reîncărcare instalate vor respecta standardele EN62196-2 şi EN62196-3 pentru staţiile cu putere normală şi înaltă;
q)implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărului staţiilor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in şi marcate corespunzător.
Subsemnatul, ..........................., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal
.............................
Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului
...........................
Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect
..........................
Semnătura responsabilului de proiect
ANEXA nr. 2: GRILĂ pentru analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente
Solicitant: .............................
Localitatea/Judeţul: ............................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ........................
Suma solicitată: .............. (lei)

Nr. crt.

Conformitate

Îndeplinire criterii

Observaţii

Da

Nu

 

1

Dosarul a fost depus în cadrul sesiunii de depunere.

   

2

Dosarul conţine două exemplare: original şi copie.

   

3

Exemplarul depus în copie este conform cu exemplarul depus în original.

   

4

Documentele depuse de solicitanţi sunt legate, numerotate şi opisate.

   
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
NOTA:
Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
....................
(numele şi prenumele)
Semnătura: .................
Data: ..........................
Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv preşedintele şi secretarul.
ANEXA nr. 31: GRILA de evaluare din punct de vedere juridic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului - unitate administrativ-teritorială
Solicitant: .............................
Localitatea/Judeţul: ............................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ................................

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1

Cererea de finanţare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

         

1.2.

Împuternicirea notarială sau orice document administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;

         

1.3.

Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program, în copie certificată "conform cu originalul" de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conţină:

- acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritate;

- acordul privind punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;

- angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;

         

1.4.

Extras de carte funciară pentru informare (inclusiv planul de amplasament şi delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

         

1.5

În cazul în care imobilul este dat în administrare, solicitantul (administratorul imobilului) va depune hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului general sau hotărârea guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului, în copie certificată "conform cu originalul".

         

II. ELIGIBILITATE

2.1.

Terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.2.

Nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.3.

Nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.4.

Nu a desfăşurat şi nu va desfăşura activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         
Concluzii:

Consilier juridic 1

Consilier juridic 2

Consilier juridic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

     

Data şi semnătura

     
Grila este completată integral şi însuşită de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (2) teza a doua din ghidul de finanţare.
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare
....................................
(numele şi prenumele)
Semnătura: ......................
Data: .................................
NOTE:
1.În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2.Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
3.În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.
ANEXA nr. 32: GRILĂ de evaluare din punct de vedere juridic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului - instituţie publică
Solicitant: .............................
Localitatea/Judeţul: ...............................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: .........................

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

 

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1.

Cererea de finanţare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

         

1.2.

Împuternicirea notarială sau orice document administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;

         

1.3.

Hotărârea/Decizia/Ordinul organelor de decizie privind participarea la Program, în original; documentul trebuie să conţină:

- acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;

- acordul privind punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;

- angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;

         

1.4.

Documentul care atestă acordul scris al Ministerului Finanţelor Publice sau al autorităţii administraţiei publice locale, după caz, cu privire la contractarea finanţării, dacă imobilul pe care urmează a fi implementat proiectul face parte din domeniul public al statului/domeniul public al autorităţii administraţiei publice locale, în copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare pagină;

         

1.5.

Extras de carte funciară pentru informare (inclusiv planul de amplasament şi delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

         

1.6.

În cazul în care imobilul este dat în administrare, hotărârea Guvernului privind darea în administrare a imobilului, în copie;

         

1.7.

Documentul care atestă dreptul de administrare a imobilului pe care se implementează proiectul (în cazul prezentării inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale sau în situaţia în care din extrasul de carte funciară nu rezultă acest drept), în copie certificată "conform cu originalul", pe fiecare pagină;

         

1.8.

Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată "conform cu originalul".

         

II. ELIGIBILITATE

2.1.

Terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.2.

Nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.3.

Nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.4.

Nu a desfăşurat şi nu va desfăşura activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         
Concluzii:

Consilier juridic 1

Consilier juridic 2

Consilier juridic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

     

Data şi semnătura

     
Grila este completată integral şi însuşită de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisie conform art. 17 alin. (2) teza a doua din ghidul de finanţare;
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
....................................
(numele şi prenumele)
Semnătura: ......................
Data: ................................
NOTE:
1.În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2.Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
3.În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.
ANEXA nr. 33: GRILĂ de evaluare din punct de vedere juridic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului - operator economic
Solicitant: ........................
Localitatea/Judeţul: .............................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: .............................

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

 

1.1.

Cererea de finanţare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

         

1.2.

Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;

         

1.3.

Extras de carte funciară pentru informare (inclusiv planul de amplasament şi delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

         

1.4.

Contract de administrare asupra imobilului din care să reiasă dreptul de administrare al solicitantului asupra terenului, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data depunerii cererii de finanţare la Autoritate, în copie certificată "conform cu originalul", dacă este cazul;

         

1.5.

Acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la amplasarea staţiilor de reîncărcare, în original, dacă este cazul;

         

1.6.

Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;

         

1.7.

Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

         

1.8.

Certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original sau în copie legalizată.

         

II. ELIGIBILITATE

2.1.

Terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.2.

Nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.3.

Nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor legale, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.4.

Nu a desfăşurat şi nu va desfăşura activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare nerambursabilă lit. C.

         

2.5.

Reprezentantul legal nu figurează cu fapte înscrise în cazierul judiciar.

         

2.6.

Solicitantul nu figurează cu fapte înscrise în cazierul judiciar.

         
Concluzii:

Consilier juridic 1

Consilier juridic 2

Consilier juridic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

     

Data şi semnătura

     
Grila este completată integral şi însuşită de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei conform art. 17, alin. (2) teza a doua din ghidul de finanţare.
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare
...........................
(numele şi prenumele)
Semnătura: ....................
Data: ................................
NOTE:
1.În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2.Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
3.În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.
ANEXA nr. 4: GRILA de evaluare din punct de vedere economic şi tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului unitate administrativ-teritorială, instituţie publică şi operator economic
Solicitant: ...........................
Localitatea/Judeţul: ...........................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ........................
Suma solicitată: ............. (lei)

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1.

Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

         

1.2.

Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

         

1.3.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

         

1.4.

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată

         

1.5.

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizat;

         

1.6.

Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;

         

1.7.

Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul depune dosar de finanţare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 5 la ghidul de finanţare;

         

1.8.

Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la ghidul de finanţare, în original, care trebuie să conţină activităţile principale şi sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora);

         

1.9.

Documentul care atestă prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG), dacă solicitantul intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 360/2012.

         

II. ELIGIBILITATE

2.1.

Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.

         

2.2.

Nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală.

         

2.3.

Conform declaraţiei pe propria răspundere de la pct. 1.6, TVA-ul este eligibil.

         

2.4.

Ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice în anexa nr. 8 la ghidul de finanţare.

         

2.5.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ghidul de finanţare.

         

2.6.

Proiectul presupune instalarea de puncte de reîncărcare eligibile prevăzute la art. 8.

         

2.7.

Proiectul presupune instalarea de staţii de reîncărcare pe amplasamente eligibile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) din ghidul de finanţare, conform declaraţiei din cererea de finanţare.

         

2.8.

Proiectul asigură numărul de locuri de parcare prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) din ghidul de finanţare.

         

2.9.

Hotărârea consiliului local/organelor de decizie privind aplicarea la Program conţine aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului respectiv.

         

2.10.

Hotărârea consiliului local/organelor de decizie privind aplicarea la Program conţine acordul privind asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare proprii la realizarea proiectului.

         

III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

3

Cheltuieli eligibile

Lei

 

Lei

 

Lei

 

3.1.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile

      

3.2.

Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile

      

3.3.

Valoarea propusă spre finanţare

      
Concluzii: Evaluatorii economişti vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.1-1.9 şi 2.1-2.5.

Evaluator economist 1

Evaluator economist 2

Evaluator economist 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

     

Data şi semnătura

     
Evaluatorii tehnici vor analiza următoarele puncte din grilă: 2.6-2.10 şi 3.

Evaluator tehnic 1

Evaluator tehnic 2

Evaluator tehnic 3

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Rezultatul analizei

 

Numele şi prenumele

     

Data şi semnătura

     
Grila este completată integral şi însuşită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către preşedintele Comisiei, conform art. 17 alin. (2) teza a doua din ghidul de finanţare.
PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,
...............................
(numele şi prenumele)
Semnătura: ........................
Data: ......................................
NOTE:
1.În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2.Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
3.În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.
4.Pct. 1.4 este valabil în cazul solicitanţilor instituţii publice şi operatori economici, dacă este cazul.
5.Pct. 1.6, 2.3, 2.9 şi 2.10 se aplică în cazul solicitanţilor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice.
6.Pct. 1.9 se aplică în cazul solicitanţilor care prestează SIEG.
ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
Subsemnatul, ........................, cod numeric personal ..........................., posesor al actului de identitate tip ................., seria ....... nr. ............, eliberat de către ............... la data de ................, având domiciliul/reşedinţa la adresa ......................., în calitate de reprezentant legal al ......................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine .../.../..., cod de identificare fiscală ...................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
I.Am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de finanţare) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:
NU |_| DA |_|, după cum urmează:
I.1.anul ......................,
tranşa 1 ...................... lei
data acordării ..........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .........................;
tranşa 2 ................ lei
data acordării .............................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..........................;
tranşa "n" .............. lei
data acordării .........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .........................;
I.2.anul .................,
tranşa 1 ................ lei
data acordării .......................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .........................;
tranşa 2 .................. lei
data acordării .......................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..........................;
tranşa "n" .............. lei
data acordării .........................
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........................;
I.3.anul ....................,
tranşa 1 ................... lei
data acordării .........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .........................;
tranşa 2 .................. lei
data acordării ..........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..............................
tranşa "n" ................. lei
data acordării ..................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................... .
II.Declarăm că deţinem |_| DA/D NU calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită în art. 2 alin. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, regăsindu-ne în cel puţin una dintre următoarele relaţii:
a)întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
b)întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
c)întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
d)întreprinderea care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
De asemenea, declarăm că întreprinderile cu care întreţinem cel puţin una dintre relaţiile de mai sus au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:
I.1.anul...................... ,
tranşa 1 ...................... lei
data acordării ................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ......................;
tranşa 2 ...................... lei
data acordării ........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......................;
tranşa "n" .................... lei
data acordării .........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...................;
I.2.anul ......................,
tranşa 1 ....................... lei
data acordării .........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .......................;
tranşa 2 ................. lei
data acordării ..............................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..........................;
tranşa "n" ................... lei
data acordării .......................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ............................;
I.3.anul ..........................,
tranşa 1 ........................... lei
data acordării .........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ............................;
tranşa 2 .................. lei
data acordării .................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................;
tranşa "n" ................... lei
data acordării ..........................,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........................ .
NOTA:
Ajutoarele de minimis acordate prin prezenta declaraţie pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Data .......................
Reprezentant legal
Numele şi prenumele
..............................
Semnătura şi ştampila
......................................
ANEXA nr. 6: RAPORT DE FINALIZARE
Nr. de înregistrare Autoritate ......................
Denumire beneficiar:
Denumirea completă: .........................
Forma de organizare: ...........................
Adresa: .............................
Tel/Fax/E-mail: .........................
A.Date generale ale proiectului
- Titlul proiectului: .........................
Durata proiectului (nr. luni): .............................
Data semnării contractului pentru finanţare: .......................
Valoarea contractului pentru finanţare: ...............................
Data începerii proiectului: ..............................
Data finalizării proiectului: ...........................

Nr. crt.

Cereri de tragere

Factură fiscală nr.

Decont Autoritate

Contribuţie proprie beneficiar

Ordin de plată nr.

Valoare neeligibilă

1

      

2

      

3

      
B.Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată
C.Rezultatele proiectului
Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în urma implementării proiectului (nr. de autovehicule încărcate sau care se anticipează că se vor încărca etc.)
................................................
D.Analiza postimplementare
D1.Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)
Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ........................
Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ........................
Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului .........................
Factori care au influenţat pozitiv proiectul .......................
D2.Acţiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)
............................
Reprezentant legal autorizat:
Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei .............................
Funcţia: .............................
Semnătura şi ştampila: ............................
Coordonatorul proiectului:
Numele şi prenumele: ...............................
Funcţia: .............................
Semnătura: .............................
ANEXA nr. 7: CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Nr. .......... din .....................
Între:
Părţile contractante
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ....................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ....................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare Autoritate,
şi
............................, cu sediul/sediul social în ........................., cod de identificare fiscală ...................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........................ cu nr. ..../..../...., cont nr. ........................, deschis la Trezoreria ......................., reprezentată legal prin ......................., care împuterniceşte pe ........................, în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract:
Art. 1: Obiectul contractului
1.Autoritatea acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în sumă de până la ................ lei, reprezentând ... % din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziţia şi montajul unui număr de ................ staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumite în continuare staţii de reîncărcare, la adresa/adresele (locul/locurile de implementare):
a)...................;
b)..................;
c)...................
(...).
2.Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la art. 1 pct. 1.
3.Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
a)sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
b)sunt realizate după semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;
c)sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.
4.Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.
5.Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.
Art. 2: Destinaţia finanţării
Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai în acest scop, conform cererii de finanţare.
Art. 3: Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
1.Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de un an de la data depunerii la Autoritate a raportului de finalizare.
2.Termenul de un an prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.
3.Durata de realizare a proiectului, conform cererii de finanţare, este de ............ luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.
4.În caz justificat, pe baza solicitării motivate a Beneficiarului, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită, dar numai cu acordul Comitetului director al Autorităţii.
Art. 4: Modalitatea de plată
1.Utilizarea finanţării de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
2.Plata se efectuează într-o singură tranşă, prin debitarea contului de trezorerie al Autorităţii, pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. ..................., deschis de către Beneficiar la Trezoreria ......................., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3, în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.
3.Cererea de tragere se depune şi se înregistrează la Autoritate la data de ..................... .
4.Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorităţii.
5.Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.
Art. 5: Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
1.să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
2.să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
3.să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
4.să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată;
5.să fie singurul răspunzător în faţa Autorităţii pentru implementarea proiectului;
6.să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
7.să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;
8.să utilizeze şi să conserve staţiile de reîncărcare achiziţionate în baza prezentului contract cu diligentele unui bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului; să nu înstrăineze, gajeze sau ipotecheze şi să nu constituie vreo altă sarcină asupra staţiilor de reîncărcare finanţate în baza prezentului contract, în timpul derulării proiectului şi în perioada de monitorizare;
9.să permită reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor cu atribuţii de verificare şi control accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată; să permită personalului Autorităţii să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de monitorizare;
10.să întocmească şi să transmită Autorităţii, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii cererii de tragere, un raport de finalizare privind realizarea proiectului; în acelaşi termen, Beneficiarul se obligă să facă dovada achitării tranşei de finanţare, inclusiv, dacă este cazul, a contribuţiei proprii;
11.să întocmească şi să remită Autorităţii, din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obţinute prin funcţionarea staţiilor de reîncărcare;
12.să introducă în gestiunea proprie staţiile de reîncărcare achiziţionate în baza prezentului contract şi să le inscripţioneze cu sintagma "Finanţat din Fondul pentru mediu";
13.să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;
14.să notifice Autoritatea şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia următoarelor situaţii:
a)modificări ale formei de organizare şi/sau proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate Autorităţii în cererea de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
b)deschiderea procedurii de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, executare silită sau a oricărei altei proceduri similare;
c)orice intenţie de reorganizare prin fuziune, divizare etc.;
15.să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;
16.să permită accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului pentru staţiile de reîncărcare instalate prin Program;
17.să semnalizeze corespunzător cu următorul panou de informare, care va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului, staţiile de reîncărcare instalate prin Program:
18.să instaleze staţiile de reîncărcare pe amplasamente eligibile, aşa cum acestea sunt definite la art. 11 alin. (1) lit. c)din Ghidul de finanţare;
19.să respecte standardele EN62196-2 şi EN62196-3 pentru staţiile cu putere normală şi înaltă instalate prin Program;
20.să asigure un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare instalate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.
Art. 6: Obligaţiile Autorităţii
Autoritatea are următoarele obligaţii:
1.să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
2.să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
Art. 7: Cazuri de culpă
1.Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.
2.Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:
a)face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
b)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
c)împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;
d)situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului;
e)nedepunerea cererii de tragere la data prevăzută la art. 4 pct. 3.
3.Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
a)sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b)sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8: Încetarea contractului
1.De drept:
a)la data prevăzută sau în termenul stipulat în contract;
b)în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
c)la data intervenţiei unui act de autoritate;
d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
2.Prin reziliere, la iniţiativa Autorităţii, în următoarele condiţii:
a)Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilită conform art. 4 pct. 3;
b)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.
3.Rezilierea contractului din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea de către acesta a finanţării primite, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
4.Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
5.În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
6.În cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilită conform art. 4 pct. 3, contractul se reziliază fără alte notificări prealabile.
7.Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de minimum un an de la data finalizării proiectului.
Art. 9: Forţa majoră şi cazul fortuit
1.Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
2.Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a)să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
3.Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
4.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
5.Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile art. 9 pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.
6.Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b)modificarea contractului.
7.Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.
Art. 10: Alte clauze
1.Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Autoritatea fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
2.În nicio circumstanţă şi din niciun motiv Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi ca urmare Autoritatea nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
3.În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.
4.Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.
5.Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat Autoritatea despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
6.Autoritatea şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.
7.Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea Autorităţii, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
8.Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
9.Beneficiarul este de acord ca Autoritatea să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
10.Neexercitarea de către Autoritate a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.
11.În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
Art. 11: Jurisdicţie
1.Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.
2.În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul Autoritatea.
Art. 12: Notificări
1.Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
a)pentru Autoritate: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
b)pentru Beneficiar: ........................ .
2.În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.
3.Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
4.Notificările se pot transmite şi pe fax, la numerele .................... pentru Autoritate şi la numărul .............. pentru Beneficiar, cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.
Art. 13: Amendamente
1.Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.
2.Prin excepţie de la prevederile pct. 1, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările aduse la data depunerii cererii de tragere prevăzute la art. 4 pct. 3.
3.Cererea de modificare a contractului va fi adresată Autorităţii cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.
Art. 14: Dispoziţii finale
1.Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
2.Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
3.Anexele nr. 1-3, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.
4.Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
5.Prezentul contract a fost semnat la data de ...................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

....................

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

Director general,

.....................

Direcţia economică

Director,

.....................

Direcţia juridică şi resurse umane

Director,

.....................

Direcţia generală proiecte

Director general,

....................

Direcţia implementare proiecte

Director,

....................

Avizat

Consilier juridic,

...................

Referent de specialitate,

.....................

Beneficiar,

..........................

ANEXA nr. 71: CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
(- ANEXA nr. 1 la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. ..../....)
 
 
 
 
 
 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

......................

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

Director general,

............................

Direcţia economică

Director,

........................

Direcţia juridică şi resurse umane

Director,

..........................

Direcţia generală proiecte

Director general,

........................

Direcţia implementare proiecte

Director,

...........................

Avizat

Consilier juridic,

...........................

Referent de specialitate,

..............................

Beneficiar,

........................

ANEXA nr. 72: CERERE DE TRAGERE
(- ANEXA nr. 2 la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. nr. ..../....)
Nr. de înregistrare la Autoritate .../.../...
CERERE DE TRAGERE
Denumirea completă a Beneficiarului ...................
Forma de organizare ............................
Forma de proprietate .................... (publică/privată)
Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................. cu nr. de ordine .../.../..., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ...................., deschis la Trezoreria ........................... .
Adresa sediului social: localitatea ........................, str. ............ nr. ..........., bl. ............, sc. ............, et. ..........., ap. ................, judeţul/sectorul ......................., cod poştal ......................, telefon (fix şi mobil) ..................., fax ...................., e-mail ..................., website ............
Reprezentat/Reprezentată legal de ........................, în calitate de ....................., prin ...........................
Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ......................, cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ...., seria ................ nr. ...................., eliberat de către ................. la data de ......................, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..................., str. ................... nr. ....................., bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ..........., judeţul/sectorul ..................., cod poştal ................, telefon (fix şi mobil) ...................., fax ..................., e-mail ............... .
În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. .../.../..., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de ........... lei (în cifre şi litere).
Prezenta cerere este însoţită de:
1.contracte de achiziţii produse şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora - în copii certificate "conform cu originalul", încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Dacă acestea sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducerea semnată de traducător autorizat;
2.declaraţia reprezentantului legal al Beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice în original;
3.factura fiscală - în copie conformă cu originalul, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se va emite. Dacă factura este redactată într-o limbă străină, aceasta va fi însoţită de traducerea semnată de traducător autorizat;
4.documentele bancare privind achitarea contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate - copii certificate "conform cu originalul";
5.certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original sau în copie legalizată;
6.certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în original sau în copie legalizată;
7.certificat de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată;
8.certificat de calitate şi garanţie emis de producător, pentru bunurile livrate, în copie "conform cu originalul";
9.declaraţie de conformitate pentru bunurile livrate, în copie "conform cu originalul";
10.documente de transport, dacă este cazul;
11.certificat de racordare emis de operatorul de reţea de distribuţie a energiei electrice;
12.fişă tehnică/document în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale punctului/punctelor solicitate prin cererea de tragere.
Subsemnatul, ........................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Reprezentant legal:

Numele şi prenumele .......................

Funcţia ........................

Semnătura ......................

Data ........................

L.S.

Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:

Preşedinte

Numele şi prenumele ...................

Semnătura ........................

L.S.

Direcţia generală de administrare fiscală şi gestiune financiară

Director general

Numele şi prenumele .................

Semnătura ........................

Direcţia economică

Director

Numele şi prenumele ................

Semnătura ........................

Direcţia generală proiecte

Director general

Numele şi prenumele ...................

Semnătura .....................

Direcţia implementare proiecte

Director

Numele şi prenumele ....................

Semnătura .......................

Serviciul implementare ................

Şef serviciu

Numele şi prenumele ....................

Semnătura .........................

Referent de specialitate

Numele şi prenumele ......................

Semnătura ......................

ANEXA nr. 73: LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE pentru efectuarea decontării de către Autoritate şi care însoţesc cererea de tragere
(- ANEXA nr. 3 la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. nr. ..../....)
1.Contracte de achiziţii produse şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora - în copii certificate "conform cu originalul, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Dacă acestea sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducerea semnată de traducător autorizat.
2.Declaraţia reprezentantului legal al Beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice, în original.
3.Factura fiscală - în copie conformă cu originalul, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se va menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se va emite. Dacă factura este redactată într-o limbă străină, aceasta va fi însoţită de traducerea semnată de traducător autorizat.
4.Documentele bancare privind achitarea contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate - copii certificate "conform cu originalul"
5.Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original sau în copie legalizată.
6.Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în original sau în copie legalizată.
7.Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată.
8.Certificat de calitate şi garanţie emis de producător, pentru bunurile livrate, în copie conform cu originalul.
9.Declaraţie de conformitate pentru bunurile livrate, în copie "conform cu originalul".
10.Documente de transport, dacă este cazul.
11.Certificat de racordare emis de operatorul de reţea de distribuţie a energiei electrice.
12.Fişă tehnică/Document în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale punctului/punctelor solicitate prin cererea de tragere.
13.Alte documente relevante solicitate de Autoritate
ANEXA nr. 8: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a reprezentantului legal privind domeniile de activitate ale solicitantului
Subsemnatul, ................................, CNP ......................., posesor al CI/BI seria ..................... nr. ..............., eliberat de către ............... la data de ...................., având domiciliul/reşedinţa la adresa ......................, în calitate de reprezentant legal al .................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ..../.../..., CIF ........................, cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că desfăşurăm activităţi economice |_| DA/|_| NU astfel:
- domeniile de activitate principale sunt următoarele:
(Se vor preciza codurile CAEN şi denumirea acestora.).
- sectoarele în care ne desfăşurăm efectiv activitatea sunt următoarele:
(Se vor preciza codurile CAEN şi denumirea acestora.).
Data .................
Reprezentant legat/Împuternicit
Numele şi prenumele ...................
Semnătura şi ştampila
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 597 din data de 5 august 2016