DECIZIE nr. 448 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, excepţie ridicată de Alexandru Iacob şi de Gheorghe Momanu în Dosarul nr. 23.976/233/2012 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 121D/2014.
2. La apelul nominal se prezintă personal domnul Gheorghe Momanu. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, în temeiul dispoziţiilor art. 14 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus redeschiderea dezbaterilor, precum şi faptul că domnul Gheorghe Momanu a depus concluzii scrise.
4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul părţii prezente, care susţine excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată în scris, precum şi în precizările suplimentare. De asemenea reiterează unele aspecte menţionate la termenele de judecată anterioare şi reţinute în încheierile de şedinţă şi arată că a solicitat unor autorităţi puncte de vedere referitoare la Legea nr. 260/2008, sens în care depune copii după adresele respective.
5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, întrucât prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale menţionate, ci constituie o aplicare a acestora, având un caracter social şi solidar. De asemenea arată că autorul excepţiei de neconstituţionalitate expune mai mult nemulţumirea sa în legătură cu prevederile Legii nr. 260/2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
6. Prin Încheierea din 30 ianuarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 23.976/233/2012, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, excepţie ridicată de Alexandru Iacob şi de Gheorghe Momanu, într-o cauză având ca obiect o acţiune în constatare, respectiv o cerere prin care se solicită constatarea faptului că locuinţele acestora nu sunt supuse niciunui risc în sensul Legii nr. 260/2008.
7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile criticate încalcă îi mod flagrant dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Constituţie referitoare la statul de drept, iar neconstituţionalitatea constă în faptul că Legea nr. 260/2008 are la bază infracţiunea de înşelăciune, astfel cum este prevăzută şi pedepsită de Codul penal. Astfel, aceasta prevede, fără nicio motivare şi în mod cu totul eronat, faptul că toate locuinţele din România sunt supuse riscului avarierii sau distrugerii ca urmare a acţiunii fenomenelor naturale catastrofale, astfel cum sunt nominalizate în lege: cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, or, în marea majoritate, locuinţele nu sunt supuse unor asemenea riscuri.
8. De asemenea arată că sunt încălcate dispoziţiile art. 73 alin. (3) din Constituţie care prevăd, în mod limitativ, domeniile care fac obiectul legilor organice; or, domeniul de reglementare care priveşte "societăţile comerciale", în general, nu se regăseşte printre acestea, "cu atât mai puţin societăţile comerciale private".
9. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
10. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că, soluţionând o excepţie de neconstituţionalitate similară, formulată din perspectiva nerespectării art. 1 alin. (3) din Constituţie, Curtea Constituţională a reţinut că autorul este nemulţumit de soluţia legislativă şi, astfel cum este formulată, nu constituie o veritabilă excepţie de neconstituţionalitate în sensul constituţional al termenului, fiind respinsă ca inadmisibilă.
12. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate prin raportare la art. 73 alin. (3) din Constituţie, se arată că aceasta nu poate fi reţinută. Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, devenit ulterior Legea nr. 260/2008, a fost adoptat cu majoritatea cerută de Constituţie pentru legile organice, ţinând seama de observaţiile cuprinse în avizul Consiliului Legislativ care a reţinut că, în raport cu obiectul de reglementare, se încadrează în categoria legilor organice.
13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
16. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul de drept şi ale art. 73 alin. (3) referitor la domeniile care se reglementează prin lege organică.
17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru motivele ce se vor arăta în continuare.
18. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor a mai fost supusă controlului de constituţionalitate în raport cu critici similare şi raportat la prevederile art. 1 alin. (3) din Constituţie, excepţie ridicată într-o altă cauză aflată pe rolul instanţelor de judecată chiar de către unul dintre autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate. Cu acel prilej, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate, sens în care a pronunţat Decizia nr. 932 din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012. Pentru a ajunge la această soluţie, Curtea a avut în vedere faptul că "din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă că autorul acesteia este nemulţumit de soluţia legislativă, respectiv de faptul că prin Legea nr. 260/2008 se instituie asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale, fapt ce constituie, în opinia acestuia, o legiferare a înşelăciunii."
19. Cele statuate în decizia menţionată sunt valabile şi în cauza de faţă, critica de neconstituţionalitate, formulată prin prisma nerespectării dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, vizând aceleaşi aspecte.
20. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 73 alin. (3) din Constituţie, motivată prin faptul că Legea nr. 260/2008 a fost adoptată ca lege organică, deşi domeniul pe care îl legiferează nu se regăseşte în prevederile constituţionale menţionate, se constată că aceasta este neîntemeiată.
21. Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit PAID, este o societate de asigurare/reasigurare constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, atât în conformitate cu Legea nr. 260/2008, cât şi cu cele ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată.
22. PAID nu este o simplă societate de asigurare, ci printre atribuţiile sale se regăseşte şi administrarea bazei de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă care trebuie asigurate obligatoriu, precum şi a celor asigurate, îndeplinind, totodată, şi funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată de societăţile de asigurări autorizate [art. 24 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 260/2008].
23. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor a fost calificată ca fiind lege organică şi a fost adoptată cu majoritatea necesară pentru legile organice, în virtutea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţie, ca urmarea domeniului pe care îl reglementează. Curtea constată că prezenta lege reglementează condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice [art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 260/2008]. Astfel, legea criticată în cauza de faţă reglementează un aspect care ţine intrinsec de regimul general al proprietăţii.
24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Iacob şi de Gheorghe Momanu în Dosarul nr. 23.976/233/2012 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 16 septembrie 2014.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 10 noiembrie 2014