ORDIN nr. 458 din 6 martie 2013 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea 1.3.3 "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere"
În baza art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 13 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea 1.3.3 "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere" (denumită în continuare operaţiunea clustere), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Cheltuielile eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul POS CCE 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.3, operaţiunea clustere, trebuie să fie efectuate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile schemelor de ajutor de stat corespunzătoare.
Art. 3
(1)Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 1 şi obiectivelor operaţiunii clustere, să fie direct legate de obiectivele şi rezultatele proiectelor propuse spre finanţare privind sprijinirea dezvoltării clusterelor/lanţurilor de furnizori, precum şi pentru integrarea întreprinderilor în aceste structuri asociative de dezvoltare a afacerilor.
(2)Pentru a fi eligibile în vederea finanţării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar începând cu data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat cu administratorul schemei de ajutor-organismul intermediar pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cheltuielile de consultanţă menţionate la pct. 1 lit. a) şi b) din anexă sunt considerate eligibile chiar dacă au fost efectuate înainte de încheierea contractului de finanţare, dar nu mai devreme de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a schemelor de ajutor aprobate pentru ajutorul de stat şi ajutorul de minimis.
(4)Sunt considerate eligibile cheltuielile cu amortizarea activelor/bunurilor amortizabile de natura clădirilor, instrumentelor şi echipamentelor aflate în proprietatea entităţii de management al clusterului, cu următoarele condiţii:
a)să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b)sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare a instrumentelor, echipamentelor şi clădirilor folosite în activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare, numai în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul respectivelor activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;
c)valoarea activelor/bunurilor amortizabile care fac obiectul aportului în natură, precum şi amortizarea echivalentă aferentă acestor aporturi, pe durata de implementare a proiectului, se stabilesc prin expertiză certificată, în condiţiile respectării standardelor internaţionale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
Art. 4
Toate categoriile de cheltuieli pentru furnizarea de servicii de consultanţă, inclusiv cele specificate la art. 3 alin. (3), sunt considerate eligibile, cu condiţia ca acestea să fie prestate de către operatori economici specializaţi în serviciile de consultanţă din domeniul care face obiectul cheltuielii, selectaţi de către beneficiari cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor aplicabile în domeniul achiziţiilor.
Art. 5
Pentru a fi eligibile, cheltuielile cu serviciile de consultanţă prevăzute la art. 4 nu pot fi constituite în activităţi de natură continuă sau periodică şi nu pot fi legate de costurile curente de exploatare şi/sau de funcţionare a activităţii beneficiarului, precum sunt serviciile normale şi periodice, de consultanţă fiscală sau consultanţă juridică.
Art. 6
Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 1 lit. b) şi pct. 6-9 din anexă sunt eligibile numai pentru entităţile de management ale clusterelor inovative.
Art. 7
Categoriile de cheltuieli menţionate la pct. 6 din anexă sunt eligibile dacă sunt alocate unei categorii sau activităţi specifice de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.
Art. 8
Cheltuielile pentru achiziţii de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi şi sunt de natura celor specificate la pct. 5 lit. a) din anexă.
Art. 9
Cheltuielile pentru achiziţiile de active necorporale specificate la pct. 5 lit. b) din anexă sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)sunt utilizate în exclusivitate în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat;
b)sunt considerate drept active amortizabile;
c)sunt achiziţionate de la terţi în condiţiile pieţei;
d)sunt incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi rămân în locaţia care a beneficiat de ajutor de stat timp de 3 ani după finalizarea implementării proiectului.
Art. 10
Cheltuielile cu cazarea şi transportul în ţară al persoanelor abilitate prin proiect, prevăzute în cadrul activităţilor eligibile menţionate la pct. 2 lit. f), pct. 3 lit. b) şi f) din anexă, se decontează în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Cheltuielile cu cazarea şi transportul în/din străinătate al persoanelor abilitate prin proiect, prevăzute în cadrul activităţilor eligibile menţionate la pct. 2 lit. f), pct. 3 lit. b) şi f) din anexă, se decontează în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12
Cheltuielile salariale prevăzute la pct. 6 lit. a) şi pct. 9 lit. a) şi c) din anexă se cumulează, pentru fiecare persoană, cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile POS CCE şi din fondurile bugetare alocate Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II 2007-2013 şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
Cheltuielile cu leasingul - sub oricare formă de leasing - nu sunt eligibile în cadrul acestei operaţiuni.
Art. 14
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea 1.3.3 "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere"
1.Cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă pentru următoarele tipuri de activităţi:
a)elaborarea planului de dezvoltare a clusterului;
b)elaborarea raportului de evaluare a activelor/bunurilor pentru stabilirea cheltuielilor cu amortizarea acestora, în măsura şi pe durata activităţilor proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI);
c)realizarea de studii de piaţă, studii de prefezabilitate şi fezabilitate, altele decât cele prevăzute la pct. 7;
d)asigurarea de consultanţă în dezvoltarea pieţelor, creşterea productivităţii şi/sau dezvoltarea produselor clusterului/lanţului de valoare;
e)proiectarea, documentarea, implementarea şi certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere);
f)stimularea şi facilitarea transferului tehnologic între membrii clusterului/lanţului de valoare şi între acesta şi alte clustere/lanţuri de valoare;
g)asistenţă specializată pentru identificarea şi atragerea de resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor şi creşterea portofoliului de clienţi şi furnizori.
2.Cheltuieli pentru activităţile de marketing:
a)realizarea de planuri de marketing şi promovarea vânzărilor;
b)elaborarea de strategii şi campanii de promovare a clusterului şi a proiectului pe piaţa internă sau internaţională;
c)organizarea de campanii de promovare a facilităţilor clusterului; organizarea de seminare de promovare, mese rotunde, în limitele stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare*);
___
*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013.
d)cheltuieli pentru promovarea off-line a rezultatelor proiectelor implementate de cluster/lanţul de valoare;
e)cheltuieli pentru promovarea on-fine pe perioada de implementare a proiectului: dezvoltarea/optimizarea paginii web a clusterului în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, taxa de domeniu, taxe legate de găzduirea paginii de web a clusterului pe perioada de implementare a proiectului, achiziţia de spaţiu publicitar în cotidiene on-line pentru promovarea unor evenimente sau acţiuni ale clusterului din perioada de implementare a proiectului, publicarea de articole privind obiectivele, rezultatele şi impactul aşteptat al proiectului, plata taxelor de membru pentru înregistrarea pe platforme/reţele on-line specializate internaţionale de impact, networking on-line;
f)cheltuieli cu participarea la târguri, expoziţii şi misiuni economice, organizate în ţară sau în străinătate, a personalului Entităţii de management a clusterului (EMC) şi a reprezentanţilor membrilor clusterului, care includ cheltuieli cu taxa de participare, deplasarea, cazarea, organizarea standului propriu/închirierea standului, producerea şi diseminarea de materiale promoţionale (prezentări, pliante, broşuri, CD, DVD şi alte materiale promoţionale), transportul şi depozitarea mostrelor necesare promovării;
g)cheltuieli pentru servicii de identificare de noi furnizori şi/sau clienţi externi: programe "Hosted Buyers" pentru atragerea în România a importatorilor/cumpărătorilor/ potenţialilor clienţi pentru companiile membre ale clusterelor, prin participarea acestor "Hosted Buyers" în calitate de vizitatori la târguri, expoziţii şi misiuni economice organizate în România: transportul din ţara respectivă în România şi retur, cazarea în România.
3.Cheltuieli pentru organizarea şi/sau pentru participarea la sesiuni de formare (training) şi/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experienţă:
a)cheltuieli cu organizarea de cursuri de formare pentru instruirea personalului EMC şi a reprezentanţilor membrilor clusterului/lanţului de valoare pentru scopurile proiectului în ţară;
b)cheltuieli cu participarea la cursuri de formare pentru instruirea personalului EMC şi a reprezentanţilor membrilor clusterului/lanţului de valoare pentru scopurile proiectului în ţară şi în străinătate;
c)cheltuieli cu organizarea de sesiuni de mentoring/coaching având drept scop atingerea obiectivelor planului de dezvoltare a clusterului/networking;
d)cheltuieli cu organizarea de work-shopuri/seminare cu scopul facilitării schimbului de experienţă (knowledge transfer) şi creşterii încrederii între membrii clusterului;
e)cheltuieli cu organizarea de evenimente/simpozioane/ conferinţe în ţară, pentru asimilarea de bune practici în scopul proiectului;
f)cheltuieli cu participarea personalului EMC şi a reprezentanţilor membrilor clusterului la evenimente/ simpozioane/conferinţe, în ţară şi în străinătate, pentru asimilarea de bune practici în scopul proiectului.
4.Cheltuieli cu managementul clusterului/lanţului de valoare:
a)cheltuieli cu coordonarea, monitorizarea şi raportarea privind implementarea coordonată şi coerentă a proiectelor implementate de cluster şi a planului de dezvoltare a clusterului sau lanţului de valoare;
b)cheltuieli generale de administraţie (regie) aferente funcţionării clusterului (cheltuieli cu chirii, energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale, internet, telefon, conexiune internet, servicii poştale şi de curierat) pentru perioada de implementare a proiectului şi alocate proporţional cu activităţile desfăşurate în scopul proiectului;
c)cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul entităţii de management care asigură managementul proiectului: permanent şi temporar);
d)cheltuieli cu activităţi de comunicare şi întărire a cooperării cu parteneri interni şi externi realizate în scopul optimizării implementării proiectelor şi, respectiv, a strategiei de dezvoltare a clusterului;
e)cheltuieli cu activităţi de construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, în scopul optimizării implementării proiectelor şi, respectiv, a strategiei de dezvoltare a clusterului.
5.Cheltuieli pentru achiziţionarea de active corporale, altele decât clădiri şi terenuri, active necorporale, obiecte de inventar şi altele:
a)cheltuieli pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul;
b)cheltuieli pentru achiziţionarea de active necorporale din categoriile: aplicaţii informatice, brevete şi alte drepturi de proprietate intelectuală;
c)cheltuieli pentru achiziţionarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi materiale consumabile;
d)cheltuieli pentru achiziţia de publicaţii, cărţi relevante în format tipărit şi/sau electronic, abonamente la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate al clusterului respectiv, precum şi cotizaţiile membrilor la asociaţii interne şi/sau internaţionale, pe durata implementării proiectului şi dacă sunt relevante pentru activitatea clusterului.
6.Cheltuieli pentru proiecte de cercetare-dezvoltare:
a)cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare);
b)cheltuieli cu amortizarea (utilizarea) instrumentelor şi a echipamentelor, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile;
c)cheltuielile cu amortizarea (utilizarea) clădirilor, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza bunelor practici contabile;
d)cheltuieli pentru cercetare contractuală, pentru achiziţii de cunoştinţe tehnice şi de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la preţul pieţei, în cazul în care tranzacţia a fost realizată obiectiv şi nu există niciun element de înţelegere secretă implicat, precum şi cheltuieli aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;
e)cheltuieli generale de administraţie (regie), suplimentare celor menţionate la pct. 4 lit. b, generate direct de proiectul de cercetare;
f)alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuielile cu achiziţia materialelor, consumabilelor şi a altor produse similare, suportate direct ca rezultat al activităţii de cercetare.
7.Cheltuieli legate de realizarea studiilor de fezabilitate pentru activităţi de cercetare industrială şi pentru activităţi de dezvoltare experimentală
8.Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării:
a)în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă în domeniul inovării, cheltuielile cu consultanţa managerială, asistenţa tehnologică, serviciile de transfer de tehnologie, formare, consultanţa în ceea ce priveşte achiziţia, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor, activităţile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;
b)în ceea ce priveşte serviciile de sprijinire a inovării, cheltuielile cu spaţiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piaţă, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea şi certificarea calităţii.
9.Cheltuieli cu închirierea de personal cu înaltă calificare:
a)toate cheltuielile de personal aferente închirierii şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare;
b)cheltuielile aferente folosirii unei agenţii de recrutare;
c)indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat, conform prevederilor Ghidului solicitantului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 10 mai 2013