HOTĂRÂRE nr. 552 din 2 iulie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 300 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul II "Bunuri şi servicii", pentru Direcţia Naţională Anticorupţie.
Art. 2
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea Ministerului Public, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2014.
Art. 3
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 501 din data de 4 iulie 2014