ORDIN nr. 102 din 21 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 10 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"i) să fie fundamentate prin documente justificative tehnice şi financiare corespunzătoare, care să fie păstrate cel puţin cinci ani calculaţi de la data de 1 ianuarie a anului următor de la aprobarea plăţii finale de către CE;"
2.La articolul 3 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"m) să fie realizate cu respectarea principiilor evitării dublei finanţări şi ajutorului de stat, egalităţii de şanse şi protecţiei mediului şi să respecte obligaţiile referitoare la informare şi publicitate şi regulile privind achiziţiile publice."
3.La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Bugetul de venituri se compune din contribuţia Fondului şi cofinanţarea naţională, în următoarele proporţii:
- pentru proiectele finanţate din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare se asigură contribuţia Fondului de 75% şi cofinanţarea naţională de 25% din valoarea totală a bugetului; contribuţia Fondului poate fi majorată până la 90% în condiţiile stabilite prin regulamentul specific aplicabil. Pentru proiectele finanţate din sumele forfetare acordate României pentru relocarea sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională, cheltuielile aferente, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, prin excepţie de la art. 8 alin. (1) lit. e) din prezentul ordin, se suportă integral din aceste sume forfetare, fără a se aplica procentaj de cofinanţare naţională de la bugetul de stat şi nici cofinanţare privată;
- pentru proiectele finanţate din Fondul pentru securitate internă se asigură contribuţia Fondului de 75% şi cofinanţarea naţională de 25% din valoarea totală a bugetului; contribuţia Fondului poate fi majorată până la 90% în condiţiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, a Listei acţiunilor specifice menţionate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE şi a Listei priorităţilor strategice ale Uniunii menţionate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului;
- pentru proiectele finanţate din asistenţa tehnică la iniţiativa statelor membre, contribuţia de la bugetul Uniunii pentru asistenţă tehnică este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor."
4.La articolul 8 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
"e1) TVA pentru produsele, lucrările şi serviciile achiziţionate de instituţiile publice în cadrul proiectului;"
5.În anexa nr. 1, punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.2. Costurile de personal se detaliază în bugetul proiectului, indicând fiecare funcţie, normă de lucru şi valoarea unitară a muncii prestate şi/sau, după caz, cuantumul majorărilor salariate corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare la care are dreptul, în condiţiile legii, personalul din echipa de proiect."
6.În anexa nr. 1, punctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.5. Costurile de personal suportate în legătură cu proiectul trebuie calculate şi raportate pe baza costurilor efective suportate de beneficiar/partener. Costurile de personal trebuie calculate ca şi combinaţie între unităţile de timp/număr de clase suplimentare aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului (de exemplu, numărul de ore, numărul de clase) şi valoarea unitară (de exemplu, salariile orare, salariul de bază lunar/solda de funcţie), la care se adaugă contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de lege. Costurile de personal raportate de beneficiar trebuie să folosească aceeaşi metodă de calcul pe toată durata proiectului."
7.În anexa nr. 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Costuri de deplasare şi şedere
2.1. Costurile de deplasare şi şedere sunt eligibile ca fiind costuri directe, pe bază de documente justificative, pentru personalul beneficiarului/partenerului implicat în implementarea proiectului, grupul-ţintă, membrii echipei de proiect, precum şi alte persoane, în afară de beneficiar/partener, care participă la activităţile proiectului.
2.2. Costurile de deplasare sunt eligibile pe baza costurilor suportate efectiv, după cum urmează:
a) cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică;
b) cu orice fel de tren, conform tarifului clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi conform tarifului clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;
c) cu navele de călători, conform tarifului clasei I;
d) cu mijloace de transport auto şi transport în comun, conform tarifelor stabilite pentru aceste mijloace;
e) cu mijloace de transport auto ale unităţilor, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) cu autoturismul proprietate personală.
2.3. În cazul în care pentru deplasare se foloseşte o maşină personală, rambursarea cheltuielilor de deplasare se face în conformitate cu prevederile legale naţionale aplicabile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice. În cazul în care se foloseşte o maşină a instituţiei sau a beneficiarului/ partenerului, rambursarea cheltuielilor de transport se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza foii de parcurs.
2.4. Costurile de şedere, în cazul entităţilor private, nu pot depăşi plafoanele stabilite în acest sens la nivelul Uniunii Europene.
2.5. Cheltuielile de transport, inclusiv cu taxiul, diurnă şi cazare sunt eligibile pentru personalul instituţiilor publice cu respectarea prevederilor legale naţionale aplicabile acestora.
2.6. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate în legătură cu transportul şi şederea personalului subcontractat.
2.7. Personalul trimis în străinătate beneficiază de indemnizaţia de deplasare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare"
8.În anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Costuri cu echipamente, mentenanţă şi alte bunuri mobile
3.1. Costurile legate de achiziţionarea de echipamente, mentenanţă şi de alte bunuri mobile sunt eligibile ca şi costuri directe doar dacă sunt prevăzute în bugetul proiectului, sunt utilizate în scopul proiectului şi, în cazul echipamentelor IT, au avizul direcţiei de specialitate din cadrul structurii beneficiare.
3.2. Costurile pentru echipamentul administrativ de uz curent (de exemplu, imprimantă, laptop, fax, copiator, telefon, cabluri etc.) sunt eligibile în categoria costurilor indirecte.
3.3. Închiriere
Cheltuielile de închiriere a echipamentelor IT sau a mijloacelor de transport sunt eligibile doar pentru perioade care nu depăşesc 14 zile calendaristice.
3.4. Cheltuielile legate de achiziţionarea de echipamente, sisteme, echipamente de operare, mentenanţă de orice tip, mijloace de transport sunt eligibile pe baza costului total al achiziţiei dacă:
a) sunt direct legate de realizarea proiectului;
b) sunt efectuate în conformitate cu normele naţionale privind achiziţiile publice;
c) echipamentul are caracteristicile tehnice necesare pentru proiect;
d) echipamentul va continua să fie utilizat în scopul declarat al proiectului şi după finalizarea proiectului, astfel încât cumulat să totalizeze o perioadă de utilizare minimă de:
- 3 ani pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C);
- 5 ani pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi echipamentele de operare şi mijloacele de transport;
- 10 ani pentru elicoptere, nave şi aeronave.
Termenele de mai sus încep să curgă de la data introducerii în contabilitatea beneficiarului a bunurilor/lucrărilor în cauză.
Sfârşitul perioadei minime de utilizare a bunurilor/ echipamentelor/sistemelor nu poate fi înainte de finalizarea proiectului prin care au fost achiziţionate.
3.5. Amortizarea
Amortizarea se calculează în conformitate cu prevederile naţionale aplicabile.
Cheltuielile cu amortizarea pot fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) valoarea cheltuielilor respective este dovedită corespunzător prin documente justificative cu valoare doveditoare echivalentă cu a facturilor pentru costurile eligibile, în cazul rambursării costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de beneficiar;
b) cheltuielile se referă exclusiv la perioada de implementare a proiectului respectiv;
c) bunurile nu au fost achiziţionate din bugetul UE."
9.În anexa nr. 1, punctul 4.3.14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.3.14. Pentru investiţia de bază sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile pentru construcţii şi instalaţii aferente execuţiei obiectivului investiţiei;
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice;
c) cheltuieli pentru utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj;
d) cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport;
e) cheltuieli pentru dotări de specialitate;
f) cheltuieli pentru active necorporale;
g) alte cheltuieli (organizarea de şantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului);
h) cheltuieli diverse şi neprevăzute;
i) cheltuieli pentru probe tehnologice testare şi predare la beneficiar."
10.În anexa nr. 1, punctul 4.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.4. Închirierea de imobile
Cheltuielile cu închirierea de bunuri imobile sunt eligibile în cazul în care există o legătură directă între închiriere şi obiectivele proiectului."
11.În anexa nr. 1, punctul 4.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.5. Spaţiu de birou pentru beneficiar
Costurile pentru achiziţionarea, construcţia, renovarea sau închirierea de spaţiu de birou pentru activităţile de implementare a proiectului nu sunt eligibile în categoria costurilor directe. Aceste costuri sunt considerate ca fiind costuri indirecte, în plafonul stabilit pentru costurile indirecte, cu respectarea principiului proporţionalităţii şi, totodată, să nu fi fost solicitate la decontare în cadrul altor proiecte finanţate UE."
12.În anexa nr. 1, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Costuri privind consumabile, furniturile şi serviciile generale
5.1. Costurile consumabilelor, ale furniturilor şi ale serviciilor generale sunt eligibile în categoria cheltuielilor eligibile directe, cu condiţia ca acestea să poată fi identificate şi să fie necesare în mod direct pentru implementarea proiectului.
5.2. Prin excepţie, orice tip de cheltuieli administrative pentru consumabile, echipamente IT de uz curent, furnituri, protocol şi servicii generale (cum ar fi cele de telefonie, internet, poştă, curăţenie în birouri, utilităţi, asigurări, recrutare etc.) intră în categoria costurilor indirecte definite la pct. 8. Cheltuielile privind formarea specializată a personalului sunt considerate cheltuieli directe, dacă respectiva formare este prevăzută în proiect.
5.3. Costurile pentru servicii, cum ar fi întreţinerea, reparaţiile, mentenanţa de orice tip pentru echipamente şi/sau sisteme achiziţionate anterior obţinerii finanţării nerambursabile sau prin intermediul FSI sunt eligibile ca şi costuri directe cu condiţia ca acestea să poată fi identificate şi să fie necesare în mod direct pentru implementarea proiectului."
13.În anexa nr. 1, punctul 6.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6.5. Cheltuielile pentru servicii de consultanţă, asistenţă juridică, cheltuielile notariale şi cele pentru plata experţilor externi instituţiei beneficiare/partenere (juridici, tehnici, financiari, fiscali etc.) sunt eligibile drept costuri directe, conform legislaţiei naţionale aplicabile, cu condiţia ca acestea să aibă o legătură directă cu proiectul."
14.În anexa nr. 1, punctul 8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8.2. Costurile indirecte pot acoperi în special, dar nu limitativ, următoarele costuri:
a) costurile de personal care nu sunt eligibile sub formă de costuri directe (cum ar fi personalul-suport, expert independent);
b) cheltuielile administrative şi de gestionare, precum costurile menţionate la pct. 5.2;
c) cheltuieli necesare managementului de proiect (echipamente IT de uz curent, furnituri, consumabile, hârtie etc.);
d) taxe şi comisioane bancare;
e) costurile bunurilor imobile şi costurile de întreţinere legate de operaţiunile administrative curente;
f) orice alte costuri legate de proiect, excluse din categoria «Costuri eligibile directe»."
15.În anexa nr. 2, alineatul 2 al secţiunii "Costuri directe" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"În categoria costurilor eligibile directe intră costurile menţionate la pct. 1-8 din prezenta anexă."
16.În anexa nr. 2, punctul 3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.6. Se exceptează de la prevederile pct. 3.5 achiziţiile de bunuri în cadrul proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea sau dotarea unei infrastructuri. În cazul acestor proiecte este eligibil costul integral al bunurilor, indiferent de momentul achiziţiei, având valoarea unitară de maximum 250.000 euro şi o durată minimă de folosinţă în acelaşi scop pentru care au fost achiziţionate în cadrul proiectului, chiar şi după finalizarea proiectului, după cum urmează:
- 3 ani pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C);
- 5 ani pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi echipamentele de operare şi mijloacele de transport;
- 10 ani pentru elicoptere, nave şi aeronave.
Termenele de mai sus încep să curgă de la data introducerii în contabilitatea beneficiarului a bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cauză.
Sfârşitul perioadei minime de utilizare a bunurilor/ echipamentelor/sistemelor nu poate fi înainte de finalizarea proiectului prin care au fost achiziţionate."
17.În anexa nr. 2, după punctul 5.4 se introduce un nou punct, punctul 5.5, cu următorul cuprins:
"5.5. Costurile pentru reparaţiile echipamentelor şi/sau sistemelor achiziţionate anterior obţinerii finanţării nerambursabile sunt eligibile ca şi costuri directe cu condiţia ca acestea să poată fi identificate şi să fie necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului."
18.În anexa nr. 2, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"10. Sume forfetare pentru relocare şi transfer intra-UE
10.1. Fondurile suplimentare alocate României pe bază de sume forfetare pentru relocarea sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională, în conformitate cu prevederile art. 17 şi 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului se utilizează prin intermediul proiectelor de monopol şi proiectelor de grant.
10.2. Pentru a fi finanţate din fondurile suplimentare menţionate la pct. 10.1, prin excepţie de la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c) şi f) din prezentul ordin, proiectele trebuie să se încadreze în obligaţiile legale ce revin autorităţilor competente şi/sau în planurile de acţiune asumate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul azilului şi migraţiei.
10.3. Finanţarea proiectelor menţionate la pct. 10.1 se aprobă în limita fondurilor suplimentare cuvenite României, pe baza numărului efectiv de persoane relocate/transferate, care îndeplinesc condiţiile art. 17 şi 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi cerinţele Comisiei Europene şi a căror eligibilitate rezultă din actele justificative depuse de către Inspectoratul General pentru Imigrări."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 476 din data de 27 iunie 2016