HOTĂRÂRE nr. 573 din 9 iulie 2014 pentru aprobarea proiectului major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1"
Având în vedere prevederile art. 39-43 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, precum şi ale art. 152 alin. (1) şi (2) şi art. 153 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum şi ale Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 2597 - final din 16 aprilie 2014 privind proiectul major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1", care face parte din programul operaţional "Mediu" pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă proiectul major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1", cu indicatorii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ: Caracteristicile principale şi indicatorii proiectului major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1"
- Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Beneficiar: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Amplasament:

Nr. crt.

Componenta

Subcomponenta

Judeţul

1

Batale de şlamuri fosfoamoniacale din incinta Doljchim

-

Dolj

2

Petrobrazi

Batale interne

Prahova

Batale externe

Prahova

3

Arpechim

Halde deşeuri triazinice şi acrilonitril

Argeş

Lacuri Dâmbovnic şi Suseni

Argeş

4

Batale de reziduuri petroliere

Poiana Lacului

Argeş

Bucşani Tratare

Dâmboviţa

Cezeanu Epurare

Dâmboviţa

Cobia

Dâmboviţa

Pâscov 64 IRDP

Dâmboviţa

Sud III

Dâmboviţa

Vârteju

Dolj

Angheleşti

Giurgiu

Parc 1 Videle

Giurgiu

Parcul Mare Ţicleni

Gorj

Grindu

Ialomiţa

Icoana

Olt

Icoana Ecologic

Olt

Oteşti

Olt

Băicoi

Prahova

Boldeşti Ecologic

Prahova

Depozit Central 1 Boldeşti (Pit 1)

Prahova

Depozit Central 2 Boldeşti (Pit 2)

Prahova

Tritter Boldeşti

Prahova

Parc 710 Boldeşti

Prahova

Sonda 6002 Sinaia

Prahova

Urlaţi

Prahova

Parc 18

Teleorman

Poeni

Teleorman

Poeni Decantor

Teleorman

5

Depozite de produse petroliere

Depozit Vaslui

Vaslui

Depozit Făurei

Brăila

Indicatorii proiectului:

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA):

(preţuri la data de 5 august 2013: 1 euro = 4,42 lei)

mii lei

529.204

Indicatori:

  

Remedierea batalelor de şlam fosfoamoniacal Doljchim

buc.

2

Remedierea batalelor interne şi externe Petrobrazi

buc.

4

Remedierea haldelor de deşeuri triazinice şi acrilonitril din cadrul Arpechim

buc.

2

Remedierea lacurilor Dâmbovnic şi Suseni - Arpechim

buc.

2

Remedierea batalelor de reziduuri petroliere din activitatea de explorare şi producţie

buc.

25

Remediere privind depozitele de produse petroliere Vaslui şi Făurei

buc.

2

Durata de realizare a proiectului

luni

24

Finanţarea proiectului
Finanţarea proiectului se face din fondurile prevăzute de Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, din fonduri externe nerambursabile, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 2597 - final din 16 aprilie 2014 privind proiectul major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1", care face parte din programul operaţional "Mediu" pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 16 iulie 2014