HOTĂRÂRE nr. 132 din 3 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Tranşa investitorilor instituţionali este acea tranşă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituţionali şi căreia îi este alocat un număr de acţiuni reprezentând 85% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei. Categoria investitorilor instituţionali include: instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv - fonduri de investiţii, societăţi de investiţii şi/sau societăţi de administrare a investiţiilor; societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi şi companii fiduciare.
(2) Tranşa subscrierilor mari este acea tranşă în care sunt acceptate subscrieri mai mari de 1.000 de acţiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituţionali în condiţiile stabilite la alin. (1) şi căreia îi este alocat un număr de acţiuni reprezentând 8% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei.
(3) Tranşa subscrierilor mici este acea tranşă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu 1.000 de acţiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituţionali în condiţiile stabilite la alin. (1) şi căreia îi este alocat un număr de acţiuni reprezentând 7% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei.
(4) Dacă este cazul, ofertantul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică secundară de vânzare, constituită potrivit art. 4 alin. (1), şi la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acţiunilor între cele 3 tranşe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1)-(3), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
2.După articolul 3 se introduc patru noi articole, art. 31-34, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) În tranşa investitorilor instituţionali, subscrierile pot fi efectuate la orice preţ cuprins în intervalul având limita inferioară de 171 lei/acţiune şi limita superioară de 230 lei/acţiune, inclusiv capetele intervalului.
(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali este stabilit după cum urmează:
a) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta mai puţin de 150% din numărul de acţiuni alocat acestei tranşe conform art. 3 alin. (1), preţul este stabilit la nivelul celui mai mic preţ de subscriere înregistrat în tranşa investitorilor instituţionali;
b) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta 150% sau mai mult din numărul de acţiuni alocat pentru această tranşă potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), preţul de vânzare este egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă 150% sau, dacă un astfel de preţ nu există, preţul de vânzare este egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 150%.
(3) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor care dobândesc acţiuni în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă.
(4) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică secundară de vânzare, cu respectarea prevederilor prospectului de ofertă, la recomandarea şi împreună cu intermediarii ofertei, selectaţi cu respectarea prevederilor art. 2.
Art. 32
(1) Pentru tranşa subscrierilor mari, toate subscrierile se realizează la preţul de 230 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preţ prevăzut la art. 31 alin. (1).
(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mari este egal cu preţul la care se vând acţiunile în cadrul tranşei investitorilor instituţionali determinat potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).
(3) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mari se realizează prin metoda de alocare pro-rata, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prospectului de ofertă.
Art. 33
(1) Pentru tranşa subscrierilor mici, toate subscrierile se realizează la preţul de 230 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preţ prevăzut la art. 31 alin. (1).
(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici este stabilit după cum urmează:
a) pentru investitorii care au subscris în primele 3 zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, preţul de vânzare reprezintă 95% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 31 alin. (2);
b) pentru investitorii care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, preţul de vânzare reprezintă 97% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).
(3) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), respectiv alin. (2) lit. b), poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preţ stabilit potrivit prevederilor art. 31 alin. (1).
(4) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prospectului de ofertă.
Art. 34
(1) Durata ofertei publice prevăzute la art. 1 este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri privind accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieţei de capital şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi va fi înscrisă în prospectul de ofertă.
(2) Derularea ofertei publice se realizează potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
3.La articolul 4 alineatul (4), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) decide, dacă este cazul, împreună cu ofertantul şi la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acţiunilor între tranşele prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
f) realizează, la recomandarea şi împreună cu intermediarii ofertei, alocarea acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 din data de 3 aprilie 2013