ORDIN nr. 584 din 9 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie"
În baza Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,
având în vedere:
- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;
- Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 2.594 din 25 iunie 2007;
- Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice",
În temeiul:
- prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei;
- prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul energiei şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis din 11 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 2 "Ghidul solicitantului", punctul 4 "Proiecte eligibile", secţiunea "Detalii specifice", menţiunea: "proiectele de producere a energiei electrice (sau de cogenerare) pentru consumul propriu (al tuturor instituţiilor şi autorităţilor care asigură servicii de interes public sau de interes economic general, pentru care o autoritate publică locală suportă din bugetul propriu plata energiei electrice consumate şi iluminatul public), care vizează introducerea în SEN a energiei produse cu respectarea următoarelor condiţii (pentru aceste din urmă proiecte):" se modifică şi va avea următorul cuprins: "proiectele de producere a energiei electrice (sau de cogenerare) pentru consumul propriu (al tuturor instituţiilor şi autorităţilor care asigură servicii de interes public sau de interes economic general, pentru care o autoritate publică locală suportă din bugetul propriu plata energiei electrice consumate şi iluminatul public, denumite în continuare utilizatori), care vizează introducerea în SEN a energiei produse cu respectarea următoarelor condiţii (pentru aceste din urmă proiecte):".
2.La anexa nr. 2 "Ghidul solicitantului", punctul 4 "Proiecte eligibile", secţiunea "Detalii specifice", la subpunctul 1, sintagma "Tranzitarea energiei prin reţea se va face prin aplicarea sistemului compensator în unităţi fizice (kwh)." se elimină.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

p. Ministrul fondurilor europene,

Ilie Dan Barna,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 31 august 2016