HOTĂRÂRE nr. 499 din 18 iunie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXĂ:
DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.005.539

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.834.193

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

171.346

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.968.659

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.729.811

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

2.276.233

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

141.547

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.256.735

   

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

941.292

   

C1

ch. cu salariile

13

818.249

   

C2

bonusuri

14

123.043

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

38.048

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

35.386

   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

3.104

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

274.291

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.055.296

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

238.848

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

36.880

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.790

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

31.090

 

1

 

Rezerve legale

25

1.844

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

30

29.246

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2.925

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

16.085

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

12.413

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

3.672

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

13.161

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

495

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

495

  

a)

cheltuieli materiale

38

7

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

75

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

382

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

31

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.490.736

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.490.736

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

18.730

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

19.130

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.100

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.564

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

52

253

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) MWh/pers

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

54

993

 

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

 
 

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

56

763.264

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 453 din data de 20 iunie 2014