METODOLOGIE din 26 februarie 2013 de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii
1.Prezenta metodologie are drept scop stabilirea proceduri specifice de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice.
2.Programul de investiţii publice se prezintă ca anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii.
3.Programul de investiţii publice se prezintă pe capitole din clasificaţia funcţională, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare şi pe natura cheltuielilor, respectiv titlurile 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" - articolul 51.02 "Transferuri de capital", 55 "Alte transferuri", 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", 71 "Active nefinanciare".
4.Prin investiţii publice se înţelege obiective de investiţii grupate pe: obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, precum şi categoria "Alte cheltuieli de investiţii" defalcată pe următoarele categorii de investiţii:
a)achiziţii de imobile;
b)dotări independente;
c)cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii;
d)cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuieli legate de realizarea acestor investiţii;
e)lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii [includ cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind reparaţiile capitale şi alte categorii de lucrări de intervenţie, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare].
5.Prin programul de investiţii publice se derulează procesul investiţional la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii, subordonate acestuia.
6.În principal, prevederile bugetare aferente cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute în programul de investiţii publice se alocă din bugetul Ministerului Sănătăţii unităţilor sanitare subordonate, în funcţie de modul de finanţare al acestora:
a)de la titlul 71 "Active nefinanciare" pentru unităţile sanitare subordonate finanţate integral de la bugetul de stat;
b)de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" - articolul 51.02 "Transferuri de capital" pentru unităţile sanitare subordonate finanţate integral din venituri proprii.
7.De la articolul 51.02 "Transferuri de capital" în programul de investiţii publice se regăsesc evidenţiate prevederile bugetare ale alin. 51.02.08 "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă", alin. 51.02.11 "Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale" şi alin. 51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", aferente grupelor şi categoriilor de investiţii, cu sursă de finanţare bugetul de stat şi/sau veniturile proprii.
8.Prevederile bugetare ale alineatelor de cheltuieli de la art. 51.02 "Transferuri de capital" prin care se asigură transferuri de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea unor grupe şi/sau categorii de investiţii la spitalele publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu se regăsesc în programul de investiţii anexă la bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii.
9.În vederea elaborării raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii, se instituie un sistem de raportare a acestor date pentru unităţile sanitare din reţeaua sanitară a ministerului, subordonate acestuia şi beneficiare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor, astfel:
10.Modelul şi conţinutul Raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional, fără a fi stabilite restricţii, cu caracter orientativ, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
11.Modelul şi conţinutul Situaţiei trimestriale a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
12.Raportarea datelor potrivit modelului şi conţinutului prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se va face în format electronic şi pe suport hârtie, în termen de 15 zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, şi va fi transmisă structurii de specialitate din minister.
13.În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii raportărilor de la unităţile sanitare subordonate, structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii va prezenta ordonatorului principal de credite, centralizat, Raportul trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional însoţit de Situaţia trimestrială a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli, potrivit modelului şi conţinutului prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
14.Acesta va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.
15.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
16.Modelul şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 vor fi utilizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi pentru raportarea datelor privind derularea procesului investiţional pentru spitalele publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, beneficiare de sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile art. 1905 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-
ANEXA nr. 1:
Raportul trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional, ca document întocmit de unitatea sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, va fi elaborat şi va conţine informaţii conform modelului:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Unitatea sanitară ........................
Nr. ......../data .............
RAPORT TRIMESTRIAL de monitorizare a derulării procesului investiţional
Trimestrul ..........
Situaţia prevederilor bugetare (fonduri totale alocate cu destinaţia cheltuielilor de natura investiţiilor, sume alocate pe categorii de investiţii, surse de finanţare, obiective prevăzute a fi implementate în limita prevederilor bugetare alocate) ........................
Repartizarea prevederilor bugetare pe trimestre (din care aferente trimestrului pentru care se face raportarea) ........................
Finanţarea la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea (credite bugetare solicitate a fi deschise, credite bugetare deschise, ponderea finanţării din prevederile trimestrului pentru care se face raportarea) ........................
Plăţile efectuate (plăţile efectuate aferente finanţării, ponderea execuţiei la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea) ........................
Situaţia implementării obiectivelor (atingerea rezultatelor propuse în implementarea obiectivelor, în limita prevederilor bugetare aferente trimestrului pentru care se face raportarea) ........................
Cauze (probleme în implementarea obiectivelor, care nu au permis atingerea rezultatelor propuse) ........................
Măsuri (în remedierea problemelor) ........................
Situaţia trimestrială a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli, la data de (finele trimestrului pentru care se face raportarea) .........., este prezentată alăturat.

Conducătorul unităţii sanitare,

........................

Conductorul structurii financiar-contabile,

........................

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Unitatea sanitară ........................
Nr. ......../data .............
SITUAŢIA TRIMESTRIALĂ a cheltuielilor de natura investiţiilor, detaliată pe categorii de cheltuieli
- mii lei (cu trei zecimale după virgulă) -

Nr. crt.

Cod

Categorie de cheltuială

Prevederi bugetare aprobate anul .....

Prevederi bugetare trimestrul ..... (cumulate)

Finanţat cumulat la ..... (sfârşitul trimestrului)

Rest de finanţat din prevederile trimestrului .....

Pondere finanţare

(%)

Plăţi cumulate la ..... (sfârşitul trimestrului)

Pondere plăţi

(%)

Rest de finanţat din prevederile anului .....

Din care:

Sume care se utilizează până la sfârşitul anului .....

Sume care se disponibilizează din prevederile anului .....

0

1

2

3

4

5

6=4-5

7=5/4*100

8

9=8/5*100

10=3-5

11

12

  

TOTAL CHELTUIELI DE NATURA INVESTIŢIILOR, din care:

          
 

51.02

TRANSFERURI DE CAPITAL

          

 

1

...

6

 

din care:

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

...................

Transferuri către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

          
 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

          

 

1

...

9

 

din care:

Obiective de investiţii în continuare

...................

Reparaţi capitale aferente activelor fixe

          
  

din care:

          
  

Buget de stat, din care:

          
 

51.02

TRANSFERURI DE CAPITAL

          

 

1.1

...

1.6

 

51.02.08

...

51.02.24

din care:

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

...................

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

          
 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

          

 

1.1

...

9.1

 

din care:

Obiective de investiţii în continuare

...................

Reparaţi capitale aferente activelor fixe

          
  

Veniri proprii (accize), din care:

          
 

51.02

TRANSFERURI DE CAPITAL

          

 

1.2

...

6.2

 

51.02.08

...

51.02.27

din care:

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

...................

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

          
 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

          

 

1.2

...

9.2

 

din care:

Obiective de investiţii în continuare

...................

Reparaţi capitale aferente activelor fixe

          
  

Venituri proprii unităţi sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, din care:

          
 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

          

 

1.3

...

9.3

 

din care:

Obiective de investiţii în continuare

...................

Reparaţi capitale aferente activelor fixe

          
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 120 din data de 4 martie 2013