HOTĂRÂRE nr. 311 din 29 mai 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Ştei", judeţul Bihor
În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Ştei", judeţul Bihor, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3
Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Ştei"
Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj
Amplasament: judeţul Bihor

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

(1 euro = 4,294 lei/20 octombrie 2010),

 

597.014 mii lei*

- din care C+M:

 

486.853 mii lei*

Eşalonarea investiţiei:

  

Anul I

INV

238.806 mii lei

C+M

194.741 mii lei

Anul II

INV

358.208 mii lei

C+M

292.112 mii lei

Durata de realizare a investiţiei:

 

24 de luni

Capacităţi (în unităţi fizice):

  

- Lungime:

27,230

km

- Lăţime platformă:

10

m

- din care:

- lăţime parte carosabilă:

7

m

- acostamente:

2x1,50

m

- Poduri:

13

buc.

- Pasaje:

5

buc.

- Viaducte:

2

buc.

- Podeţe:

37

buc.

- Parcări de odihnă:

2

buc.

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013