ORDIN nr. 207 din 1 martie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
Având în vedere prevederile lit. C pct. 7 şi 9 din Procedura privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehicule rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.737/2012,
în baza prevederilor art. 15 alin. (1) pct. IV lit. a) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,
viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Anca Magdalena Chiser,

secretar de stat

ANEXĂ: LISTA organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase
(- Anexa la Ordinul nr. 971/2014)

Denumirea şi adresa organismului

Domeniul inspecţiei

Tipul şi amploarea inspecţiei

Societatea Comercială IPROCHIM - S.A. - Organism de inspecţie ADR

Tel.:+021.2117654,

fax: +021.2102701,

e-mail: office.adr@iprochim.ro, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, cod poştal 010512, Bucureşti

Referenţialul pentru acreditare: TS EN ISO/CEI 17020:2012

Domeniul:

- ambalaje conform ADR

Subdomenii:

- ambalaje ADR conform ADR cap. 6.1

- recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV) conform ADR cap. 6.5

- ambalaje mari conform ADR cap. 6.6

Inspecţie tehnică iniţială şi
inspecţie tehnică periodică

Domeniul:

- suprastructuri tip cisternă conform ADR

Subdomenii:

- cisterne mobile şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) "UN" conform ADR cap. 6.7

- cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule-baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) conform ADR cap. 6.8, cu excepţia subcap. 6.8.3 care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, care transpune Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 plivind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului (TPED)

- cisterne pentru deşeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10

- cisterne (altele decât cele din capitolele 6.7, 6.8, 6.10) conform ADR cap. 6.12

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică periodică,
inspecţie tehnică anuală,
inspecţie tehnică excepţională

Domeniul:

- suprastructuri tip vrac conform ADR cap. 6.11

Inspecţie tehnică iniţială şi
inspecţie tehnică anuală

Domeniul:

- suprastructuri tip Ex şi MEMU pentru transportul mărfurilor periculoase explozive conform ADR cap. 2.2; cap. 4.1.5; cap. 4.7; cap. 9.3; cap. 9.8

Inspecţie tehnică iniţială şi
inspecţie tehnică anuală

Domeniul:

- suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile conform ADR cap. 4.1.3.8.

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică periodică,
inspecţie tehnică anuală,
inspecţie tehnică excepţională

Domeniu nereglementat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, prin RS-10 OT, al inspecţiilor tehnice ADR pentru suprastructurile vehiculelor destinate transportului mărfurilor periculoase din ADR clasa 2 şi din anexa I la Directiva 2010/35/UE (TPED), pentru operaţiile de inspecţie care nu intră sub incidenţa ADR subcap. 6.8.3, în ceea ce priveşte următoarele:

- elementele de legătură (de fixare) între suprastructură şi infrastructura vehiculului, inclusiv sistemul de rezemare;

- calculele de rezistenţă la sarcini dinamice;

- existenţa şi numărul necesar de pereţi sparge-val care, în caz că nu corespund, pot conduce la răsturnarea vehiculului sau la imposibilitatea practică de a transporta unele mărfuri periculoase;

- gradele de umplere maxime admisibile, care nu sunt specificate în certificatele de inspecţie, situaţie care poate genera grave pericole privind siguranţa cisternei;

- elementele componente ale echipamentului (instalaţiei) de operare, inclusiv furtunurile, cu excepţia supapelor de siguranţă;

- semnalizările şi etichetările conform Acordului ADR;

- dotările necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, descărcarea electricităţii statice, precum şi alte dotări speciale, inclusiv trusa ADR;

- protecţiile anticorozive;

- izolaţia termică/protecţia calorifugă;

- codul cisternei şi dispoziţiile speciale.

Din acest subdomeniu nu fac parte echipamentele reglementate de Directiva 2010/35/UE (TPED) transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011, aprobată prin Legea nr. 90/2012.

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică anuală,
inspecţie tehnică excepţională

Societatea Comercială ADR INSPECT - S.R.L. Bucureşti,

Tel/fax:+40.201.3100211 e-mail: adr.inspect@gmail.com, bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, et. 2, sectorul 3, Bucureşti

Referenţialul pentru acreditare:
SR EN ISO/CEI 17020:2012

Domeniul:

- ambalaje conform ADR

Subdomenii:

- ambalaje ADR conform ADR cap. 6.1

- recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV) conform ADR cap. 6.5

- ambalaje mari conform ADR cap. 6.6

Inspecţie tehnică iniţială şi
inspecţie tehnică periodică

Domeniul:

- suprastructuri tip cisternă conform ADR Subdomenii:

- cisterne mobile şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM).UN" conform ADR cap. 6.7

- cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule-baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) conform ADR cap. 6.8, cu excepţia subcap. 6.8.3

- cisterne pentru deşeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10

- cisterne (altele decât cele din capitolele 6.7, 6.8, 6.10) conform ADR cap. 6.12

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică periodică,
inspecţie tehnică anuală,
inspecţie tehnică excepţională

Domeniul:

- suprastructuri tip vrac conform ADR cap. 6.11

Inspecţie tehnică iniţială şi
inspecţie tehnică anuală

Domeniul:

- suprastructuri tip Ex şi MEMU pentru transportul mărfurilor periculoase explozive conform ADR cap. 2.2; cap. 4.1.5; cap. 4.7; cap. 9.3; cap. 9.8

Inspecţie tehnică iniţială şi
inspecţie tehnică anuală

Domeniul:

- suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile conform ADR cap. 4.1.3.8.

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică periodică

CNCIR - S.A. - CNCIR CERT, str. Promoroacă nr. 9-11, et. 5, sectorul 1, Bucureşti, România,

Tel: +40.21.2321257,
fax: +40.21.4119870,
e-mail: cert@cndr.eu

Referenţialul pentru acreditare: SR EN ISO/CEI 17020:2012

Domeniul:

- suprastructuri tip cisternă conform ADR

Subdomenii:

- cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule-baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) conform ADR cap. 6.8, cu excepţia subcap. 6.8.3 care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, care transpune Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului (TPED)

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică periodică,
inspecţie tehnică intermediară,
inspecţie tehnică excepţională

Domeniu nereglementat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, prin RS-10 OT, al inspecţiilor tehnice ADR pentru suprastructurile vehiculelor destinate transportului mărfurilor periculoase din ADR clasa 2 şi din anexa I la Directiva 2010/35/UE (TPED), pentru operaţiile de inspecţie care nu intră sub incidenţa ADR subcap. 6.8.3, în ceea ce priveşte următoarele:

- elementele de legătură (de fixare) între suprastructura şi infrastructura vehiculului, inclusiv sistemul de rezemare;

- calculele de rezistenţă la sarcini dinamice;

- existenţa şi numărul necesar de pereţi sparge-val;

- gradele de umplere maxime admisibile, care nu sunt specificate în certificatele de inspecţie;

- elementele componente ale echipamentului (instalaţiei) de operare, inclusiv furtunurile, cu excepţia supapelor de siguranţă;

- semnalizările şi etichetările conform Acordului ADR;

- dotările necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, descărcarea electricităţii statice, precum şi alte dotări speciale, inclusiv trusa ADR;

- protecţia anticorozivă;

- izolaţia termică/calorifugă;

- codul cisternei şi dispoziţiile speciale.

Din acest subdomeniu nu fac parte echipamentele reglementate de Directiva 2010/35/UE (TPED) transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011, aprobată prin Legea nr. 90/2012.

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică periodică,
inspecţie intermediară,
inspecţie tehnică excepţională

Societatea Comercială ATMP INSPECT Oneşti

Tel: 0744 253 122,
0751 107 711;
fax: 0234 320 046,
e-mail.office@atmp ro, Str. Gării, nr. 16A, Oneşti, jud. Bacău

Referenţialul pentru acreditare:
SR EN ISO/CEI 17020:2012

Domeniul:

- suprastructuri tip cisternă conform ADR

Subdomenii:

- cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule-baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGME) conform ADR cap. 6.8, cu excepţia subcap. 6.8.3, care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, care transpune Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului (TPED)

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică anuală intermediară,
inspecţie tehnică periodică

Domeniul:

- suprastructuri tip cisternă conform ADR

Subdomenii:

- cisterne pentru deşeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică anuală intermediară,
inspecţie tehnică periodică

Domeniul:

- suprastructuri tip Ex şi MEMU pentru transportul mărfurilor periculoase explozive conform ADR cap. 4.7; compartimente speciale pentru transport explozivi cap. 6.12.5

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică anuală intermediară

Domeniul:

- suprastructuri tip container vrac conform ADR cap. 6.11

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică anuală intermediară

Domeniul:

- suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile conform ADR cap. 4.1.3.6.

Inspecţie tehnică iniţială,
inspecţie tehnică anuală intermediară

NOTĂ:
Prin ADR se înţelege Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare la data efectuării inspecţiei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 205 din data de 21 martie 2016