ORDIN nr. 955 din 30 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.646 din 30 septembrie 2015,
având în vedere prevederile:
- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;
- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 1.
2.În anexa nr. 1, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 2.
3.În anexa nr. 2, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)" ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 3.
4.În anexa nr. 2, tabelul "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 4.
Art. II
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXA nr. 1: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
UNITATEA SANITARĂ: .........................
Raportare pentru ................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.TABEL 1. SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

proceduri de ablaţie

implantare de defibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de Chirurgie cardiovasculară - ADULŢI

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII

tehnici hibride

tehnici transcateter

asistare mecanica a circulaţiei pe termen lung

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

proceduri de ablaţie

implantare de defibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI

intervenţii de chirurgie cardiovasculare - COPII

tehnici hibride

tehnici transcateter

asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

022

C23

C24

C25

C26

C27

C28=C15 +...+ C27

                                                       
2.TABEL 2 SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Tip de intervenţie

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

proceduri de dilatare percutană

       

proceduri terapeutice de electrofiziologie

       

implantare de stimulatoare cardiace

       

proceduri de ablaţie

       

implantare de defibrilatoare interne

       

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

       

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI

       

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII

       

tehnici hibride

       

tehnici transcateter

       

asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

       

intervenţii de chirurgie vasculară

       

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

       

Total

       
C3 proceduri de dilatare percutană = C15 din tabelul 1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C16 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare cardiace = C17 din tabelul 1
C3 proceduri de ablaţie = C18 din tabelul 1
C3 implantare de defibrilatoare interne = C19 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă = C20 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI = C21 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII = C22 din tabelul 1
C3 tehnici hibride = C23 din tabelul 1
C3 tehnici transcateter = C24 din tabelul 1
C3 asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung = C25 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie vasculară = C26 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale = C27 din tabelul 1
C3 TOTAL = C28 din tabelul 1
Întocmit
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
UNITATEA SANITARĂ: ......................
Raportare pentru ....................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.]

Program/Subprogram de sănătate curativ

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

Program naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride

 

cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride

 

număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter

 

cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter

 

număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PETCT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat

 

număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/dozare de hemoglobină glicozilată

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu Tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu Tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

 

Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroza tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroza tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 
ANEXA nr. 3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Raportare pentru ..................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
1.TABEL 1. SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat materiale sanitare, beneficiari de:

Nr. total bolnavi beneficiari ai programului

Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru:

Cheltuieli totale pentru materiale sanitare

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

proceduri de ablaţie

implantare de defibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiaca

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII

tehnici hibride

tehnici transcateter

asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

proceduri de dilatare percutană

proceduri terapeutice de electrofiziologie

implantare de stimulatoare cardiace

proceduri de ablaţie

implantare de defibrilatoare interne

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII

tehnici hibride

tehnici transcateter

asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

intervenţii de chirurgie vasculară

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28=C15 +...+ C27

                                                       
2.TABEL 2. SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

Tip de intervenţie

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cumul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1+C2-C3

proceduri de dilatare percutană

       

proceduri terapeutice de electrofiziologie

       

implantare de stimulatoare cardiace

       

proceduri de ablaţie

       

implantare de defibrilatoare interne

       

implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

       

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI

       

intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII

       

tehnici hibride

       

tehnici transcateter

       

asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

       

intervenţii de chirurgie vasculară

       

proceduri de cardiologie intervenţională - copii cu malformaţii cardiace congenitale

       

Total

       
C3 proceduri de dilatare percutană = C15 din tabelul 1
C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C16 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare cardiace = C17 din tabelul 1
C3 proceduri de ablaţie = C18 din tabelul 1
C3 implantare de defibrilatoare interne = C19 din tabelul 1
C3 implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă = C20 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - ADULŢI = C21 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară - COPII = C22 din tabelul 1
C3 tehnici hibride = C23 din tabelul 1
C3 tehnici transcateter = C24 din tabelul 1
C3 asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung = C25 din tabelul 1
C3 intervenţii de chirurgie vasculară = C26 din tabelul 1
C3 proceduri de cardiologie intervenţională-copii cu malformaţii cardiace congenitale = C27 din tabelul 1
C3 TOTAL = C28 din tabelul 1
Întocmit
ANEXA nr. 4: SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Raportare pentru
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

Programul naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride

 

cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride

 

număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter

 

cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter

 

număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PETCT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an

 

număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie "on demand"

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale)

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu Tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu Tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive

Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copii

număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulţi

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adulţi

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

număr de bolnavi copii cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 764 din data de 14 octombrie 2015