Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. A.DIF1.911 din 3 noiembrie 2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi nr. D.G. 1.832 din 21 octombrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- art. 280 alin. (1) lit. c) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
- art. unic alin. (1)-(4) din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice;
- art. 11 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor:
- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată;
- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 842 din data de 12 noiembrie 2015