ORDIN nr. 1714 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29621 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
a)601 "Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale", cod 14.13.04.03;
b)Notificare, cod 14.13.07.04,
prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b).
Art. 2
Procedura de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1a), 1b), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Pentru modificarea venitului asigurat în anul 2012, contribuabilii preluaţi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la Casa Naţională de Pensii Publice depun formularul 600 "Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 874/221/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2012, având bifată căsuţa "Declaraţie rectificativă".
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), organul fiscal emite o nouă decizie de impunere (formular 610), având completată coloana referitoare la decizia curentă cu venitul bază de calcul, respectiv contribuţia de asigurări sociale aferentă, precum şi coloana referitoare la decizia anterioară cu informaţiile existente în evidenţa fiscală, astfel cum au fost preluate de la Casa Naţională de Pensii Publice.
Art. 7
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

ANEXA nr. 1a:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CERERE de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale

601

 

pentru anul |_|_|_|_|

 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că, începând cu data de: zi |_|_| luna |_|_| an |_|_|_|_| am îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale ca urmare a încadrării în una din următoarele situaţii:
*se completează cu alte situaţii prevăzute de lege.
**se completează cu alte documente prevăzute de lege.
Număr de operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.03
ANEXA nr. 1b:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală .........

Judeţul ........., localitatea .........,

str. ......... nr. .......,

telefon: ........., fax: .........,e-mail: .........

Nr. de înregistrare .........

Data .........

NOTIFICARE
Către: Numele şi prenumele .........
Domiciliul:
Localitatea ........., str. ......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........
Cod numeric personal .........
Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării documentelor anexate Cererii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale (formular 601), înregistrată cu nr. ......... din data de ........., s-a constatat că documentaţia depusă este incompletă.
În vederea clarificării situaţiei fiscale vă rugăm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări să completaţi documentaţia depusă, conform situaţiei indicate la cap. II din cererea dumneavoastră.
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ........., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........., între orele ......... .

Conducătorul unităţii fiscale

Nume .........

Prenume .........

Şef compartiment

Nume .........

Prenume .........

Număr de operator de date cu caracter personal .........
Cod 14.13.07.04
ANEXA nr. 2: Procedura de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale
1.În conformitate cu prevederile art. 29621 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal), următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv:
a)întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b)membrii întreprinderii familiale;
c)persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d)persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e)persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
2.Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la pct. 1.
3.În situaţia în care contribuabilii nu se mai încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 1 sau se află în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent o cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, în vederea scoaterii din evidenţa fiscală. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.a) la ordin.
4.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
5.Cererea prevăzută la pct. 3 se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
6.Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul contribuabilului de a solicita încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
7.Contribuabilul trebuie să bifeze în formularul 601, cap. II "Date privind încetarea încadrării în categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii", situaţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale în care se încadrează şi să anexeze documentele justificative care atestă situaţia declarată.
8.Documentele justificative care atestă încetarea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale sunt, după caz, următoarele:
a)copie de pe certificatul de radiere eliberat de oficiul registrului comerţului - în cazul întreprinzătorului titular al unei întreprinderi individuale sau al persoanei fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
b)copie de pe certificatul de radiere sau copie de pe certificatul constatator, după caz, eliberat de oficiul registrului comerţului, în cazul persoanei fizice, membru al unei întreprinderi familiale;
c)copie de pe formularul (070) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere", înregistrat la organul fiscal competent, prin care s-a solicitat încetarea activităţii, conform legii - în cazul unei persoane care exercită profesii libere sau activităţi reglementate prin legi speciale;
d)copie de pe documentele din care rezultă încetarea activităţii, cum ar fi declaraţia de venit estimat, înregistrată la organul fiscal competent, conform legii - în cazul unei persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
Totodată, în situaţia în care s-a optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2) din Codul fiscal;
e)copie de pe contractul individual de muncă sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz - în cazul unei persoane care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldat/gradat voluntar;
f)copie de pe ordinul de numire în funcţie - în cazul în care persoana este funcţionar public;
g)adeverinţă eliberată de angajator - în cazul în care persoana este cadru militar în activitate, soldat/gradat voluntar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
h)copie de pe actul de numire în funcţie, în cazul unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e)-g);
i)copie de pe documentul care atestă calitatea de membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale cărui drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. e)-g);
j)adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj - în cazul unei persoane care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii (şomer);
k)adeverinţă eliberată de instituţiile plătitoare - în cazul în care persoana este cadru militar trecut în rezervă, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cărui raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
l)adeverinţă eliberată de instituţia în a cărei evidenţă contribuabilul figurează că are calitatea de asigurat sau orice alt document care atestă calitatea de persoană asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;
m)copie de pe decizia de pensionare - în cazul unei persoane care are calitatea de pensionar.
9.Documentele se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal "conform cu originalul", iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele se vor anexa în copie legalizată.
10.Cererea împreună cu documentele anexate se analizează de organul fiscal competent.
10.1.În situaţia în care din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale, organul fiscal competent respinge cererea.
Organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit legii, respingerea motivată a cererii.
10.2.În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, se editează automat, prin aplicaţia informatică, o notificare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.b) la ordin, prin care se înştiinţează contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor, conform legii.
Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).
În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.
11.Contribuţia de asigurări sociale se datorează inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale, potrivit legii.
12.Pentru cererile care au fost admise se emite o nouă decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (formular 610), în care se stabileşte contribuţia la nivel "0" pentru lunile următoare din anul fiscal în curs celei în care contribuabilul a îndeplinit condiţia de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale.
13.Decizia de impunere se emite în două exemplare, se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal. Decizia se comunică contribuabilului în conformitate cu art. 44 din Codul de procedură fiscală.
14.Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor
(1)Denumire: "Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale"
1.Cod: 14.13.04.03
2.Format: A4/t2
3.U.M.: seturi
4.Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
5.Se difuzează gratuit.
6.Se utilizează în vederea scoaterii din evidenţa fiscală a contribuabililor care nu mai au obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale, conform legii.
7.Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.
8.Circulă:
- originalul, la organul fiscal competent;
- copia, la contribuabil.
9.Se arhivează la dosarul contribuabilului.
(2)Denumire: "Notificare"
1.Cod: 14.13.07.04
2.Format: A4/t1
3.Se tipăreşte - într-o singură culoare;
- se utilizează echipament informatic pentru editare.
4.U.M.: set (două file)
5.Se utilizează pentru notificarea contribuabililor în cazul în care compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent constată neconcordanţe ca urmare a verificării documentelor anexate Cererii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale (formularul 601).
6.Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
7.Circulă:
- originalul, la contribuabil;
- copia, la organul fiscal.
8.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 28 noiembrie 2012