REGULAMENT din 12 decembrie 2012 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi pentru ocuparea posturilor de director de institut de medicină legală
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi a Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată.
Art. 2
La concursul pentru ocuparea postului de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi pentru ocuparea posturilor de director de institut de medicină legală pot participa persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunosc limba română, scris şi vorbit;
c)au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)au capacitate deplină de exerciţiu;
e)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CAPITOLUL II: Organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi pentru ocuparea posturilor de director de institut de medicină legală
Art. 3
Concursul pentru ocuparea postului de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de director de institut de medicină legală se organizează de către Ministerul Sănătăţii, la data stabilită de acesta.
Art. 4
(1)Anunţul privind concursul, tematica şi bibliografia se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii, pe siteul acestuia, la sediul Institutului de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, precum şi la sediul institutelor de medicină legală din cadrul cărora se scoate la concurs postul de conducere de director şi pe site-ul acestora, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.
(2)În situaţia în care Ministerul Sănătăţii consideră necesar, acestea pot asigura publicarea anunţului şi prin alte forme de publicitate suplimentare.
(3)Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
a)posturile scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
b)documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum şi Compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfăşurării concursului;
c)condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;
d)tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
e)bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant/temporar vacant este transmisă Compartimentului de resurse umane şi aprobată de conducătorul instituţiei.
(4)La anunţ se vor anexa condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului. Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.
(5)În situaţia în care anunţul se publică şi în presa scrisă, acesta conţine doar elementul referitor la denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanelor din cadrul Compartimentului de resurse umane.
(6)În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.
Art. 5
(1)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4)Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Art. 6
(1)Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al ministrului sănătăţii, în condiţiile prezentului regulament.
(2)Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.
(3)Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(4)Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale Ministerului Sănătăţii, acestea neavând calitatea de membri.
(5)Secretarul comisiei de concurs, care poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, este numit prin actul prevăzut la alin. (1).
Art. 7
Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă o probitate morală recunoscută;
b)cel puţin 2 membri din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor să deţină o funcţie de conducere;
c)să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Art. 8
(1)Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
(2)Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 9
Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:
a)are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b)este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c)este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
Art. 10
(1)Situaţiile prevăzute la art. 8 şi 9 se sesizează de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului.
(2)Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 8 şi 9. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
(3)În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 8 şi 9, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană, care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 7.
(4)În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 8 şi 9 se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori al probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau în conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.
(5)În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.
Art. 11
(1)Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
a)selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b)stabileşte tipul probelor de concurs: probă scrisă, proiect de management şi interviu;
c)stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
d)stabileşte structura proiectului de management;
e)stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
f)notează pentru fiecare candidat proba scrisă, proiectul de management şi interviul;
g)transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;
h)semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.
(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, proiectului de management şi a interviului;
b)transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
(3)Secretarul comisiei de concurs şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:
a)primesc dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz;
b)convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
c)întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului, care vor fi semnate de către toţi membrii comisiei;
d)asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
e)îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.
Art. 12
Subiectele şi baremul de evaluare a acestora se realizează de către preşedintele şi membrii comisiei de concurs.
CAPITOLUL III: Probele de concurs şi evaluarea candidaţilor
Art. 13
(1)Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi director de institut de medicină legală constă, de regulă, în 4 etape succesive, după cum urmează:
a)selecţia dosarelor de înscriere;
b)proba scrisă;
c)proiectul de management;
d)interviul.
(2)Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Art. 14
(1)În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun dosarul de concurs.
(2)În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
(3)După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.
(4)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul Ministerului Sănătăţii.
Art. 15
(1)Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
(2)Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
(3)Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.
(4)Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.
(5)Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.
(6)Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte, care vor fi prezentate candidaţilor.
(7)Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.
(8)Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.
(9)Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.
(10)În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.
(11)Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
(12)După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
(13)Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
(14)La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
(15)După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei altei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi al persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
(16)În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
(17)Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
(18)Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
(19)Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
Art. 16
(1)Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare referitoare la structura proiectului de management.
(2)Proiectul de management se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.
(3)Proiectele de management se depun odată cu dosarele de înscriere la concurs şi sunt evaluate de către comisia de concurs la data susţinerii probei proiectului de management.
(4)Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota finală este media notelor acordate de fiecare evaluator.
(5)Structura şi baremul proiectului de management sunt elaborate de comisia de concurs şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii odată cu tematica şi bibliografia pentru concurs.
(6)Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 20 de minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs, în cazul în care se pun întrebări suplimentare.
(7)În urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs stabilesc nota definitivă pentru această probă de evaluare şi o comunică candidatului.
Art. 17
(1)În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz.
(2)Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b)capacitatea de analiză şi sinteză;
c)motivaţia candidatului;
d)comportamentul în situaţiile de criză;
e)iniţiativă şi creativitate;
f)capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
g)exercitarea controlului decizional;
h)capacitatea managerială.
(3)Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau a probei practice, după caz.
(4)Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele probei scrise.
(5)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială etc.
(6)Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.
Art. 18
(1)Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:
a)pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b)pentru proiectul de management punctajul maxim este de 100 de puncte;
c)pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
(2)Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
(3)Sunt declaraţi admişi la proba proiectul de management candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
(4)Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
(5)Punctajul final se calculează ca sumă a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proiectul de management şi la interviu. Punctajele obţinute la cele 3 probe, precum şi punctajul final se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii, după încheierea concursului, în aceeaşi zi.
Art. 19
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide candidatul câştigător.
Art. 20
(1)Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs.
(2)Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii în termen o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
(3)După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, la proiectul de management şi la interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, al proiectului de management ori al interviului, la sediul Ministerului Sănătăţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Art. 21
Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:
a)candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
b)constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă, proiectului de management sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
c)ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, a proiectului de management, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.
Art. 22
(1)Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
a)candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs;
b)punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;
c)punctajele au fost acordate potrivit baremului proiectului de management.
(2)Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Art. 23
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 24
(1)Numirea în funcţia de director general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi de director de institut de medicină legală se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.
(2)Directorul general al Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi directorii institutelor de medicină legală sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 25
Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc şi la invalidarea rezultatelor concursului şi reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului.
Art. 26
Prezentul regulament se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 37 din data de 16 ianuarie 2013