HOTĂRÂRE nr. 596 din 24 august 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Secţiunea I "Bunuri imobile" din anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Şimleu Silvaniei" la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 şi 681 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La litera A "Construcţii şi terenuri aferente", poziţia nr. 110 se modifică după cum urmează:
a)coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
"Centru de informare turistică;
Zid de incintă;
Teren intravilan"
b)coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
"- Centru de informare turistică - oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1, nr. cadastral 53517-C1, cu regim de înălţime S + P + 1E, cu suprafaţa construită la sol de 299 mp;
- Zid de incintă - nr. cadastral 53517-C2, cu suprafaţa construită la sol de 32 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 32 mp;
- Teren intravilan - nr. cadastral 53517, în suprafaţă de 654 mp;
- Vecinătăţi:
N: oraşul Şimleu Silvaniei;
S: proprietăţi particulare;
E: str. Stefanus Bathory, proprietăţi particulare;
V: oraşul Şimleu Silvaniei, proprietăţi particulare."
c)coloana nr. 4 va avea următorul cuprins:
"Centru de informare turistică - 1952
Zid de incintă - construit în anul 1597"
d)coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:
"405.578,99 lei"
e)coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:
"CF nr. 53517 a oraşului Şimleu Silvaniei"
2.La litera M "Fântâni publice" se abrogă poziţia nr. 585.
3.După litera N "Semne de circulaţie" se introduce o nouă literă, litera O "Monumente şi opere de artă", care cuprinde o poziţie, poziţia nr. 755, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ: Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Şimleu Silvaniei
- SECŢIUNEA I: Bunuri Imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

O. MONUMENTE ŞI OPERE DE ARTĂ

1

1.6.2.

Ansamblul Cetăţii Feudale Bathory

Oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1 şi nr. 1/A

N - str. 1 Decembrie 1918; Cooperativa SOCOM Măgura;

S - oraşul Şimleu Silvaniei, proprietăţi particulare;

E - str. Stefanus Bathory, oraşul Şimleu Silvaniei;

V - oraşul Şimleu Silvaniei; proprietăţi particulare

Suprafaţa construită la sol de 669 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 781 mp, compusă din:

- poartă - nr. cadastral 54013-C1, situată în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construită în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 132 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 132 mp;

- bastion NE - nr. cadastral 54013-C2, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 190 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 190 mp;

- bastion circular NE - nr. cadastral 54013-C3, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu regim de înălţime: P + 1 E, cu suprafaţa construită la sol de 57 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 114 mp;

- bastion circular SE - nr. cadastral 54013-C4, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu regim de înălţime: P + 1 E, cu suprafaţa construită la sol de 55 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 110 mp;

- zid de incintă - nr. cadastral 54013-C5, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr 1/A, construit în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 75 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 75 mp;

- zid de incintă - nr. cadastral 54013-C6, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 45 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 45 mp;

- zid de incintă - nr. cadastral 54013-C7, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 62 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 62 mp;

- zid de incintă - nr. cadastral 54013-C8, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 19 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 19 mp;

- zid de incintă - nr. cadastral 54013-C9, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, construit în anul 1597, cu suprafaţa construită la sol de 34 mp şi suprafaţa construită desfăşurată de 34 mp;

- teren intravilan în suprafaţă de 7120 mp, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Stefanus Bathory nr. 1/A, înscris în CF nr. 54013 a oraşului Şimleu Silvaniei nr. cadastral 54013.

construită în anul 1597

6.373

Domeniul public al oraşului Şimleu Silvaniei, conform H.C.L. al oraşului Şimleu Silvaniei nr. 47/1999, H.C.L. al oraşului Şimleu Silvaniei nr. 43 din 17 mai 2016 şi CF nr. 54013 a oraşului Şimleu Silvaniei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 31 august 2016