ORDIN nr. 16 din 27 martie 2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) şi m), ale art. 130 alin. (1) lit. o) şi ale art. 200 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
În temeiul prevederilor art. 5 alin (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş are obligaţia să elaboreze şi să supună spre aprobare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele documente:
a)procedura privind verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;
b)procedura privind modul de calcul al energiei gazelor naturale stocate în conducte.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 8 decembrie 2010, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, clienţii finali racordaţi direct la Sistemul naţional de transport şi operatorii de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 171 bis din data de 29 martie 2013