DECIZIE nr. 411 din 28 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă

Augustin Zegrean

- preşedinte

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Andreea Costin

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Lică Androne în Dosarul nr. 31.610/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.441D/2014.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că textul legal criticat reprezintă o garanţie a dreptului la un proces echitabil, consfinţit şi de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, asigurând opozabilitatea hotărârilor instanţelor de judecată. Mai arată că libertatea de exprimare în plan procesual are un alt înţeles decât cel definit de dispoziţia constituţională invocată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 4 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 31.610/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată oral în faţa instanţei de judecată de Lică Androne, în calitate de intervenient forţat, care a dobândit, potrivit art. 70 din Codul de procedură civilă, calitatea de reclamant într-o cauză având ca obiect o acţiune în regres reglementată de art. 1799 din Codul civil din 1864 formulată de reclamantă - garant ipotecar evins - împotriva debitorilor pârâţi.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor art. 30 din Constituţie privind libertatea de exprimare, deoarece cel chemat în judecată dobândeşte calitatea de reclamant împotriva voinţei lui, fiind astfel obligat să se alăture reclamantei cu care are interese contrarii şi să sprijine acţiunea acesteia.
6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă opinează în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei de neconstituţionalitate. Textul de lege criticat nu are legătură cu dreptul fundamental la liberă exprimare. Reglementarea criticată are rolul de a asigura opozabilitatea hotărârii ce se va pronunţa în cauză şi faţă de cel care este astfel introdus în proces, reprezentând, în realitate, o garanţie a respectării dreptului fundamental la un proces echitabil, în toate componentele sale, ocrotit de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 70 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul cuprins: "Cel chemat în judecată dobândeşte poziţia procesuală de reclamant, iar hotărârea îşi produce efectele şi în privinţa sa."
11. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 30 privind libertatea de exprimare.
12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate care reglementează instituţia intervenţiei forţate în procesul civil a altor persoane nu au legătură cu prevederile constituţionale ale art. 30 care se referă la libertatea de exprimare "a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor", astfel încât nu se poate reţine contrarietatea dintre dispoziţiile legale criticate şi textul constituţional menţionat. Textul constituţional evocă libera exprimare, ca libertate fundamentală cetăţenească, care vizează gândurile, credinţele religioase, creaţiile spirituale de orice fel exprimate prin mijloace de comunicare în public, iar nicidecum cererile şi apărările formulate într-un proces civil.
13. Distinct de cele reţinute în prealabil, Curtea constată că dobândirea poziţiei procesuale în cadrul intervenţiei forţate a celui chemat în judecată trebuie coroborată cu dispoziţiile art. 9 din Codul de procedură civilă, care consacră principiul disponibilităţii ca principiu fundamental al procesului civil, potrivit căruia partea poate renunţa la judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte pretenţiile părţii adverse, se poate învoi cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunţa la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale în orice alt mod permis de lege.
14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Lică Androne în Dosarul nr. 31.610/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 70 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 28 mai 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 521 din data de 13 iulie 2015