ORDIN nr. 472 din 8 octombrie 2015 privind modul de achitare a contribuţiei de 0,12% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice-A.N.R.S.C.
Având în vedere dispoziţiile:
- art. 15 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
- art. 16 alin. (2), (3) şi (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 şi ale art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Contribuţia de 0,12% se datorează după cum urmează:
a)de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) sau din fondurile băneşti alocate de autorităţile administraţiei publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
b)de către operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.
Art. 2
(1)Contribuţia prevăzută la art. 1 se achită lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul A.N.R.S.C. - cod IBAN RO92TREZ7035032XXX012298, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3.
(2)Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage obligaţii de plată accesorii conform legii.
Art. 3
(1)Furnizorii/Prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu exploatează sisteme publice sunt obligaţi să transmită lunar Declaraţia privind contribuţia datorată la bugetul de stat, prevăzută în anexă, denumită în continuare declaraţia.
(2)Declaraţia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin poştă cu confirmare de primire, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă.
(3)Începând cu 1 ianuarie 2017 se introduce declaraţia în format electronic. Declaraţia privind contribuţia de 0,12% se depune fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul portalului A.N.R.S.C., fie pe suport hârtie până la data de 1 ianuarie 2018. Depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă devine obligatorie începând cu 1 ianuarie 2018.
(4)În situaţia nedepunerii declaraţiei la termenul prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C., prin organele de control, poate stabili nivelul contribuţiei datorate de către persoanele juridice menţionate la art. 1, luând în considerare veniturile realizate din desfăşurarea activităţilor aflate în sfera de reglementare a autorităţii sau, după caz, fondurile băneşti alocate de autorităţile administraţiei publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi. Nota de control constituie titlu de creanţă, iar prin neachitare devine titlu executoriu.
(5)Nedepunerea declaraţiei constituie refuz de a pune la dispoziţia A.N.R.S.C. datele şi informaţiile solicitate şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.
(6)Declaraţia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadenţă, iar executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Persoanele juridice menţionate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 493/2009 privind modul de achitare a contribuţiei de 0,1% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 18 decembrie 2009, cu modificările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Doru Ciocan

ANEXĂ: DECLARAŢIE privind contribuţia datorată la bugetul de stat
pe luna .......... anul ..............
Denumirea contribuabilului ...................., codul fiscal ................., localitatea ..............., str. ......... nr. ........, bl. ......, sc. ......, ap. .........., judeţul/sectorul .............., codul poştal ..............., telefon/fax ................, e-mail ................., conturi bancare ..............., Banca .............,
conturi bancare .............., Banca ................
I.Contribuţia datorată la bugetul de stat, potrivit art. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 472/2015 privind modul de achitare a contribuţiei de 0,12% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.:
a)venituri înregistrate/fonduri băneşti alocate pe luna .............. lei;
b)contribuţia datorată pe luna ........... lei.
II.Documentul de plată

Nr. crt.

Nr. documentului de plată

Data debitării contului plătitorului

Suma achitată

Defalcarea sumei:

Contribuţia aferentă lunii curente

Sume restante

      
      
      

TOTAL:

     
 
Prezenta declaraţie constituie titlu executoriu prin neachitare la scadenţă, iar executarea se va face conform prevederilor legale în vigoare.
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
Numele .......... prenumele ............, data .............
Funcţia ............. (director general sau altă persoană autorizată) ..............
Semnătura şi ştampila
..................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 13 octombrie 2015