DECIZIE nr. 781 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Simina Popescu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Leonaş Uzum în Dosarul nr. 6.628/30/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi de Daniela Adina Dan nr. 6.627/30/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarelor conexate nr. 330D/2015 şi nr. 358D/2015 ale Curţii Constituţionale.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că dezbaterile iniţiale au avut loc în şedinţa publică din 15 octombrie 2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, a dispus conexarea Dosarului nr. 358D/2015 la Dosarul nr. 330D/2015, care a fost primul înregistrat. De asemenea, având în vedere imposibilitatea constituirii majorităţii prevăzute de art. 6 şi art. 51 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus redeschiderea dezbaterilor pentru data de 17 noiembrie 2015.
4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care menţine concluziile formulate la termenul anterior în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu instituie discriminări contrare art. 16 din Constituţie, iar situaţia funcţionarului public care exercită efectiv activitatea este distinctă de cea a funcţionarului public ale cărui raporturi de serviciu au fost suspendate ca urmare a trimiterii sale în judecată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
5. Prin Încheierea din 13 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.628/30/2014, Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Leonaş Uzum într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ referitor la refuzul unei autorităţi publice de a permite participarea la examenul de promovare în grad profesional.
6. Prin Încheierea din 21 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.627/30/2014, Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Daniela Adina Dan într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ referitor la refuzul unei autorităţi publice de a permite participarea la examenul de promovare în grad profesional.
7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile de lege criticate creează o discriminare în cazul unui funcţionar public nevinovat, care, subiect al unui dosar penal, a fost trimis în mod abuziv în judecată, iar abia după un perioadă de patru ani a fost achitat definitiv. Cu alte cuvinte, atât timp cât trimiterea în judecată nu a fost o eroare a funcţionarului public, ci a reprezentanţilor statului, imposibilitatea legală de a se prezenta la un concurs de promovare în funcţie este neconstituţională şi creează o discriminare faţă de un alt funcţionar public care nu a fost trimis în judecată şi a putut să îşi desfăşoare activitatea, astfel încât să beneficieze de vechimea în funcţie şi de evaluarea anuală a performanţelor individuale.
8. Astfel, este firesc ca funcţionarul public, achitat definitiv de către instanţele judecătoreşti, care nu au constatat vinovăţia sa, să beneficieze de toate drepturile şi privilegiile pe care le avea anterior trimiterii în judecată şi pe care trebuia să le aibă pe perioada suspendării raportului de serviciu. Prin urmare, dispoziţiile art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 sunt neconstituţionale, în măsura în care nu permit şi luarea în considerare a calificativelor obţinute în ultimii doi ani calendaristici anteriori suspendării raportului de serviciu.
9. Referitor la prevederile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, se susţine că acestea sunt neconstituţionale, deoarece nu recunosc vechimea în funcţie a unui funcţionar public căruia, din eroarea organelor judiciare, i-a fost suspendat raportul de serviciu. În fine, arată că, în legislaţia română, există norme care reglementează corect o astfel de ipoteză, sens în care se invocă dispoziţiile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, potrivit cărora: "Dacă se dispune clasarea, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de judecător ori procuror, suspendarea din funcţie încetează, iar acesta este repus în situaţia anterioară, i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţie şi i se recunoaşte vechimea în magistratură pentru această perioadă."
10. Tribunalul Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.
11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 65 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, modificată şi completată prin Legea nr. 140/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2010, având următorul cuprins:
- Art. 65 alin. (2) lit. c): "Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
(...)
c) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;";
- Art. 96 alin. (4): "Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. c) şi art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcţia publică."
Prevederile art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, la care textul de lege criticat face trimitere, au următorul cuprins: "Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:
(...)
c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;".
Prevederile art. 95 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, la care textul de lege criticat face trimitere, au următorul cuprins: "Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii:
(...)
c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c);".
15. În opinia autorilor excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.
16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 instituie, în cazul funcţionarilor publici, una dintre condiţiile pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut. Astfel, pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici.
17. De asemenea, Curtea reţine că, potrivit art. 63 din Legea nr. 188/1999, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, în timp ce art. 69 din lege stabileşte că evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual, iar calificativele obţinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la promovarea într-o funcţie publică superioară şi eliberarea din funcţia publică.
18. În acelaşi timp, prevederile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, criticate ca fiind neconstituţionale, stabilesc cazurile în care perioada suspendării raporturilor de serviciu se consideră vechime în funcţia publică.
19. Sub acest aspect, Curtea constată că normele de lege criticate reprezintă opţiunea legiuitorului de a stabili condiţiile pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior, având drept criteriu activitatea efectivă, pe o anumită durată în timp, exercitată în funcţia publică.
20. Distinct de acestea, Curtea precizează că, în situaţia desfăşurării efective a activităţii, obţinerea de către funcţionarul public a calificativului "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale - condiţie pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut - reprezintă o vocaţie, iar nu un drept garantat.
21. În aceste condiţii, Curtea reţine că funcţionarul publicai cărui raport de serviciu a fost suspendat şi care, neexercitându-şi activitatea în funcţia publică, nu a fost evaluat, ori nu a îndeplinit condiţiile de vechime în funcţia în funcţia publică, se află într-o situaţie juridică distinctă faţă de cel care îşi desfăşoară efectiv activitatea o anumită perioadă de timp, stabilită de lege, şi care este supus evaluării. Principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, astfel că, dacă unor situaţii egale trebuie să le corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării are loc atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă, ipoteză ce nu corespunde situaţiei prezentate în cauză. Prin urmare, Curtea constată că principiul egalităţii în drepturi nu este încălcat.
22. De altfel, legiuitorul a reglementat situaţia distinctă a funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate şi în cazul cărora s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală ori achitarea sau renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, precum şi încetarea procesului penal, stabilind reluarea activităţii în funcţia publică deţinută anterior şi achitarea drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare. Astfel, potrivit art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, "În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală ori achitarea sau renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare".
23. Sub acest aspect, Curtea precizează că reglementarea posibilităţii de a participa la concursul de promovare în gradul profesional superior, în alte condiţii decât cele stabilite prin lege, şi recunoaşterea vechimii în funcţia publică aferentă perioadei de suspendare a raportului de serviciu în cazul funcţionarului public cu privire la care s-a dispus achitarea presupun modificarea şi completarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999. Or, astfel cum stabileşte art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile de lege supuse controlului de constituţionalitate, asemenea competenţă revenind în exclusivitate legiuitorului.
24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Leonaş Uzum şi Daniela Adina Dan în dosarele nr. 6.628/30/2014 şi nr. 6.627/30/2014 ale Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 65 alin. (2) lit. c) şi art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 17 noiembrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 16 februarie 2016