ORDIN nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene
Având în vedere prevederile:
- art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
- Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
- art. 11 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Procedura competitivă aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Procedurile simplificate derulate de solicitanţii/beneficiarii privaţi, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, se vor continua conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului.
Art. 3
Contractele de achiziţie încheiate de solicitanţii/beneficiarii privaţi ca urmarea derulării unei proceduri simplificate vor respecta prevederile în vigoare la data publicării anunţului.
Art. 4
Achiziţiile iniţiate de către solicitanţii/beneficiarii privaţi după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 şi până la emiterea prezentului ordin respectă prevederile Legii nr. 98/2016, ghidul solicitantului sau alte reglementări ale finanţatorului, după caz.
Art. 5
(1)Prezentul ordin se aplică pentru:
a)fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
b)mecanismele financiare SEE şi norvegian;
c)Programul de cooperare elveţiano-român (PCER) vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - obiectivul 1 al ariei de concentrare 4 "îmbunătăţirea mediului înconjurător".
(2)Prezentul ordin nu se aplică pentru:
a)programele de cooperare teritorială europeană 2014- 2020;
b)Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
c)Mecanismul pentru interconectarea Europei.
Art. 6
Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, respectiv autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program/autoritatea de plată pentru PCER, au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora CU prevederile prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării sale în vigoare.
Art. 7
Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
În toate actele normative/ghidurile/instrucţiunile/ contractele de finanţare/acordurile, precum şi în orice alt document relevant, trimiterile la actele normative abrogate privind achiziţiile derulate de solicitanţi/beneficiarii privaţi se interpretează ca trimiteri la prezentul ordin, cu respectarea dispoziţiilor art. 2, 3 şi 4.
Art. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 octombrie 2013;
b)Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014 pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 24 noiembrie 2014;
c)Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015 privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 şi a Instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015;
d)Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 14 aprilie 2016.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul fondurilor europene,

Dragoş Cristian Dinu,

secretar de stat

ANEXĂ: PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene
CAPITOLUL 1: Domeniu de aplicare
1.1.Prezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă:
- solicitanţii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări, în vederea depunerii cererii de finanţare/aplicaţiei din fonduri europene, achiziţii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot
fi decontate ulterior în cadrul proiectului, în cazul în care pentru acesta se semnează contractul de finanţare/acordul;
- beneficiarii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din fondurile europene.
1.2.Solicitanţii/Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, denumită în continuare lege, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la ari. 6 din lege.

Condiţiile cumulative de la art. 6 coroborate cu cele de la art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

1. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi respectă prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice atunci când atribuie un contract de lucrări, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală cu sau mai mare decât pragul de 23.227.215 lei;

c) contractul include una dintre următoarele activităţi:

1. lucrări de geniu civil;

2. lucrări de construcţie pentru spitale, facilităţi destinate activităţilor sportive, recreative şi de agrement, clădiri ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar si universitar si clădiri de uz administrativ.

Dacă cel puţin una dintre condiţiile de la pct. 1 nu este îndeplinită, atunci solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile prezentei proceduri.

II. Solicitanţii/Beneficiarii privaţi respectă prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice atunci când atribuie un contract de servicii, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) contractul este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de către o autoritate contractantă;

b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală cu sau mai mare decât pragul de 600.129 lei;

c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul pct. I.

Dacă cel puţin una dintre condiţiile de la pct. II nu este îndeplinită, atunci solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile prezentei proceduri.

În situaţiile prevăzute la pct. I şi II, autorităţile contractante care finanţează/subvenţionează aceste contracte au obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi atunci când contractul este atribuit de către un solicitant/beneficiar privat sau atunci când autoritatea contractantă atribuie contractul în numele si pentru un solicitant/beneficiar privat.

Prevederile art. 8 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu privire la revizuirea pragurilor, se aplică în mod corespunzător.

Atenţie!

Pentru atribuirea contractelor de furnizare solicitantul/beneficiarul privat aplică prevederile prezentei proceduri, indiferent de valoarea estimată

1.3.Dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din lege, solicitantul/beneficiarul privat va respecta în totalitate prevederile din legislaţia privind achiziţiile publice.
1.4.Sunt interzise divizarea în mai multe contracte de valoare mai mică, precum şi utilizarea unor metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate, cu scopul de a se încadra sub pragurile prevăzute în lege sau cu scopul de a evita aplicarea prezentei proceduri.
1.5.În cazul în care solicitanţii/beneficiarii privaţi se asociază cu o entitate care are calitatea de autoritate contractantă, în înţelesul art. 4 alin. (1) lit. c) din lege, aceştia au obligaţia să aplice prevederile legii.
CAPITOLUL 2: Prevederi generale
2.1.Solicitantul/Beneficiarul privat va utiliza numai termenii şi definiţiile reglementate prin prezenta procedură, în vederea evitării unor confuzii faţă de termenii utilizaţi de legislaţia aferentă domeniului achiziţiilor publice.
2.2.Toate documentele achiziţiei trebuie să respecte prevederile din manualul de identitate vizuală/alte orientări specifice.
2.3.Toate documentele achiziţiei (inclusiv clarificările) vor fi redactate, respectiv publicate/transmise de solicitantul/ beneficiarul privat în limba română. Dacă se consideră necesar, documentele achiziţiei pot fi traduse şi într-o altă limbă de către solicitantul/beneficiarul privat. în această situaţie solicitantul/beneficiarul privat se va asigura că nu există neconcordanţe între versiunea în limba română şi cealaltă/celelalte versiune/versiuni. Dacă există traduceri într-o altă limbă, în cazul unui conflict între versiunea în limba română şi orice versiune într-o altă limbă, va prevala varianta în limba română.
2.4.În cazul procedurilor competitive derulate de un solicitant privat, documentele achiziţiei trebuie corelate cu prevederile din Ghidul solicitantului sau alte reglementări ale finanţatorului, după caz.
2.5.În cazul procedurilor competitive derulate în cadrul unui proiect, beneficiarii privaţi trebuie să coreleze documentele achiziţiei cu clauzele contractelor de finanţare/acordurilor semnate.

Atenţie!

În situaţia în care la nivelul contractului de finanţare/acordului se constată că după semnarea unor contracte de achiziţie se înregistrează economii, acestea pot fi utilizate de beneficiarul privat în cadrul proiectului aflat în implementare numai după aprobarea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor nerambursabile.

Modalitatea concretă prin care se pot accesa aceste fonduri diferă în funcţie de clauzele care guvernează fiecare contract de finanţare/acord în parte.

Utilizarea economiilor trebuie să aibă legătură directă cu scopul contractului de finanţare/acordului şi să asigure, în primul rând, îmbunătăţirea indicatorilor de rezultat asumaţi, la nivel de proiect şi de program.

2.6.Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene trebuie să efectueze verificări ale achiziţiilor derulate de solicitanţii/beneficiarii privaţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012, respectiv reglementările specifice granturilor SEE/norvegian şi Elveţia.
2.7.În cazul contractelor de finanţare/acordurilor multianuale care se implementează pe o perioadă mai mare de 1 an calendaristic, beneficiarul privat va alege modalitatea de achiziţie ţinând cont de valoarea totală a produselor, serviciilor, lucrărilor care sunt considerate similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară în mod constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă estimată pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, fără obligativitatea derulării unei singure proceduri/achiziţii directe. Dacă va organiza mai multe proceduri/achiziţii directe, beneficiarul privat se va asigura că aceste activităţi nu vor genera costuri administrative suplimentare în cadrul proiectului.
2.8.În cazul în care un beneficiar privat implementează mai multe contracte de finanţare/acorduri în aceeaşi perioadă, pentru alegerea procedurii de achiziţii în cadrul unui proiect, valorile estimate din respectivele contracte de finanţare/acorduri pentru acelaşi tip de produs/serviciu/lucrare nu se cumulează. Ele vor fi estimate distinct pentru fiecare contract de finanţare/acord în parte.
CAPITOLUL 3: Definiţii
3.1.Procedura competitivă - etapele minime ce trebuie parcurse de solicitanţii/beneficiarii privaţi în vederea atribuirii unui contract de achiziţie.
3.2.Beneficiar privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care a semnat un contract de finanţare/acord sau care are calitatea de partener în cadrul unui contract de finanţare/acord.
3.3.Partener - entitate juridică care participă alături de beneficiarul privat la desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului.
3.4.Solicitant privat - entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care poate depune o cerere de finanţare/aplicaţie în cadrul programelor finanţate din fonduri europene, devenind beneficiar privat ulterior semnării contractului de finanţare/acordului.
3.5.Operator economic-orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi.
3.6.Valoare estimată - o determinare valorică a obiectului unei achiziţii care se stabileşte pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea obiectivului propus (inclusiv cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, după caz), fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice eventuale forme de opţiuni şi prelungiri menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.
3.7.Specificaţii tehnice - toate cerinţele, inclusiv prescripţii sau caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii solicitantului/beneficiarului privat.
3.8.Ofertă - document prezentat de operatorul economic în cadrul procedurii competitive prin care îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un proces de achiziţie şi care conţine informaţii tehnice şi financiare despre produse/servicii/lucrări aflate pe piaţă.
3.9.Documentele achiziţiei - toate documentele elaborate pentru o achiziţie, atât cele elaborate de solicitantul/beneficiarul privat, cât şi cele elaborate de operatorii economici, inclusiv documentele justificative care atestă plăţile/realitatea achiziţiei.
3.10.Contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect furnizarea de produse.
3.11.Contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări/construcţii sau realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii.
3.12.Contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un solicitant/beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii.
CAPITOLUL 4: Achiziţia directă
4.1.Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege, solicitantul/beneficiarul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări.

ACHIZIŢIA DIRECTA

Achiziţie de produse

valoarea estimată este mai mică decât 132.519 lei, exclusiv TVA

Achiziţie de servicii

valoarea estimată este mai mică decât 132.519 lei, exclusiv TVA

Achiziţie de lucrări

valoarea estimată este mai mică decât 441.730 lei, exclusiv TVA

4.2.Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: contract, dacă este cazul, comandă, bon fiscal/ factură, ordin de plată, extras de cont, notă de recepţie, fişă de cont, documente de transport sau altele, după caz).
4.3.Pentru achiziţia directă nu este obligatorie semnarea unui contract. în cazul în care solicitantul/beneficiarul privat consideră că pentru predictibilitatea relaţiilor comerciale are nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens.
4.4.Reguli aplicabile:
1.Principiile economicităţii, eficienţei si eficacităţii trebuie respectate indiferent de valoarea estimată a achiziţiei. Solicitantul/Beneficiarul privat este obligat să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea respectării acestor principii, incluse în principiului bunei gestionări financiare, pornind de la premisa că procedează de o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii.

În cazul vizitei la faţa locului se verifică existenţa, funcţionalitatea şi utilitatea produselor furnizate/lucrărilor executate (alte aspecte specifice) sau dovada prestării serviciilor (foi de prezenţă, procese-verbale, livrabile etc.).

2.Achiziţia directă nu trebuie să respecte o procedură şi reguli de publicitate, respectiv nu trebuie să se publice anunţ pe pagina web www.fonduri-ue.ro/alte forme de publicitate prevăzute de prezenta procedură.
3.Solicitantul/Beneficiarul privat, înainte de efectuarea achiziţiei directe, va întocmi o notă privind determinarea valorii estimate, care va include informaţiile rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, cataloage de produse etc.).
4.Pentru achiziţiile directe efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul privat determină valoarea estimată pentru fiecare achiziţie în parte încă de la momentul depunerii fişei de proiect/cererii de finanţare/aplicaţiei. în cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aplicaţiei sau aprobarea contractului de finanţare/acordului şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare, înainte de efectuarea achiziţiei.
5.Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realităţii cheltuielii efectuate, inclusiv prin înregistrări contabile. Realitatea cheltuielilor trebuie dovedită şi în cazul vizitelor la faţa locului efectuate de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismele cu competenţe în verificarea fondurilor europene.
4.5.Dosarul achiziţiei (pentru solicitantul/beneficiarul privat)
 

Contract de

Documente care trebuie introduse în dosarul achiziţiei directe

lucrări

furnizare

servici

Nota privind determinarea valorii estimate

v

v

v

Documentele justificative ale achiziţiei (de exemplu: comandă, factură, bon fiscal, contract, documentele de transport sau altele, după caz)

v

v

v

Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, respectiv furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor (de exemplu: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepţie, procese-verbale de punere în funcţiune/acceptanţă, rapoarte de activitate sau altele, după caz)

v

v

v

4.6.Verificări efectuate de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene

Nr. crt.

Elemente de verificat

Instrucţiuni

1.

Valoarea estimată a achiziţiei este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?

Se verifică dacă nota privind determinarea valorii estimate include informaţiile rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă.

Se verifică dacă a fost necesară actualizarea valorii estimate.

Valoarea estimată trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din lege.

Valoarea estimată/Valoarea estimată actualizată, după caz, trebuie să fie corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanţare/acord, în cazul achiziţiilor efectuate de beneficiarii privaţi.

Sancţiune

* în cazul în care se divide achiziţia pentru a se evita aplicarea procedurii competitive se aplică o corecţie de 25% din valoarea achiziţiei, deoarece în cazul procedurii competitive trebuiau respectate cerinţele de publicitate la iniţierea procedurii.

2.

Sunt depuse la dosar documentele achiziţiei?

Se verifică existenţa documentelor.

Sancţiune

* Dacă anumite cheltuieli din cadrul unei achiziţii nu se pot proba cu documente justificative, se aplică sancţiunea prevăzută la partea a 3-a pct. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, denumită în continuare H.G. nr. 519/2014.

Atenţie!

În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi legale incidente, solicitantul/beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL 5: Procedura competitivă
SECŢIUNEA 0:
5.1.Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege, atunci solicitanţii/beneficiarii privaţi aplică procedura competitivă prevăzută în cadrul acestui capitol, respectiv:
a)în cazul contractelor de furnizare, aplică procedura competitivă fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile legii;
b)în cazul contractelor de servicii si lucrări, aplică procedura competitivă dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (3) din lege.
5.2.Încadrarea contractelor care au ca obiect cel puţin două tipuri de achiziţie, constând în lucrări, servicii sau produse, se stabileşte în funcţie de obiectul principal al contractului în cauză. Obiectul principal se determină în funcţie de cea mai mare dintre valorile estimate ale produselor, serviciilor sau lucrărilor respective.

Atenţie!

Contractul care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care valoarea serviciilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 6 alin. (3) din lege, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile legiferate.

Contractul care are ca obiect produse şi lucrări este considerat contract de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care valoarea lucrărilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din lege, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile legiferate.

SECŢIUNEA 1: Principii aplicabile prezentei proceduri
1.1.Pe parcursul întregului proces de achiziţie prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:
a)principiul transparenţei;
b)principiul economicităţii;
c)principiul eficienţei;
d)principiul eficacităţii.
1.2.Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la procedura competitivă, astfel încât operatorii economici care operează pe piaţă să poată participa la competiţie, asigurându-se prin aceasta promovarea concurenţei. Având în vedere faptul că respectarea acestui principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii, sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor de publicitate.
Cerinţe
I.Transparenţa la iniţierea procedurii;
a)solicitanţii privaţi trebuie să publice un anunţ într-un cotidian/ziar/publicaţi e/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe o pagină web dedicată serviciilor de publicitate, în aceeaşi zi cu transmiterea de invitaţii de participare;
b)beneficiarii privaţi trebuie să publice un anunţ însoţit de specificaţiile tehnice aferente pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro/.
Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea unei corecţii financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014.
II.Transparenţa la încheierea procedurii:
a)solicitanţii privaţi trebuie să comunice în scris tuturor ofertanţilor rezultatul procedurii competitive, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie;
b)beneficiarii privaţi trebuie să completeze informaţiile referitoare la câştigătorul contractului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro/, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului.
Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage după sine aplicarea unei corecţii financiare în conformitate cu partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. 519/2014
1.3.Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoarea acestor rezultate.
1.4.Principiul eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între resursele utilizate şi rezultatele obţinute.
1.5.Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate.

Atenţie!

Solicitantul/Beneficiarul privat va întreprinde toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare, în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii, pornind de la premisa că procedează într-o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii.

SECŢIUNEA 2: Evitarea conflictului da interesa
2.1.Solicitanţii/Beneficiarii privaţi, persoane fizice/juridice, în aplicarea procedurilor competitive de achiziţie au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese.
2.2.Sunt aplicabile prevederile art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 875/2011.
2.3.Dacă solicitantul/beneficiarul privat constată că se află în una dintre situaţiile menţionate în O.U.G. nr. 66/2011, acesta va menţiona în nota justificativă de atribuire motivele pentru care respinge oferta respectivă.
2.4.Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să includă în dosarul achiziţiei o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, precum şi declaraţia ofertantului câştigător, conform modelului orientativ:

Formular nr………………………………….

SOLICITANT/BENEFICIAR/OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT

……………………………………………………………….

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art…. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a),…………….în calitate de…………………, referitor la procedura ………….declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum aste acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul(a),……………………..declar că voi informa imediat……………dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că ………… are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

………………………………………………….

(numele şi funcţia persoanei autorizate)

…………………………………………

(semnătura persoanei autorizate)

A se completa/particulariza………….

2.5.Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.
SECŢIUNEA 3: Elaborarea specificaţilor tehnice şi determinarea valorii estimate
3.1.Elaborarea specificaţiilor tehnice
1.Solicitantul/Beneficiarul privat elaborează cerinţele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.

În situaţia în care achiziţia implică transferul unor drepturi de proprietate intelectuală, solicitantul/beneficiarul privat are obligaţia ca prin contractul de achiziţie să se asigure că la finalizarea acestuia i se vor transfera aceste drepturi (de exemplu, în domeniul IT - codul sursă etc.).

2.Prin excepţie de la regulă, solicitantul/beneficiarul privat poate atribui contractul unui anumit operator economic în următoarele situaţii:
a)scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei reprezentaţii artistice unice;
b)concurenţa lipseşte din motive tehnice;
c)protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală;

Atenţie!

Solicitantul/Beneficiarul privat poate aplica excepţiile de la lit. a)-c) numai dacă nu există o soluţie alternativă rezonabilă, cum ar fi utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de vedere funcţional, iar absenţa concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziţiei în vederea viitoarei proceduri competitive.

Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi achiziţionate.

Solicitantul/Beneficiarul privat va descrie detaliat şi motivat specificaţiile tehnice particulare.

d)atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie nu prevede producţia în serie a unor cantităţi ale produsului în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare;
e)atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial desemnat ca urmare a derulării unei proceduri competitive pentru atribuirea unui contract de fumizare/servicii/lucrări a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor ori instalaţiilor existente şi numai dacă schimbarea contractantului iniţial ar pune solicitantul/beneficiarul privat în situaţia de a achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;
f)pentru cumpărarea de produse sau servicii (care îndeplinesc cerinţele tehnice necesare) în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de concordat preventiv sau într-o procedură similară.
3.Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele necesare pentru elaborarea ofertei. Solicitantul/Beneficiarul trebuie să elaboreze aceste specificaţii într-o manieră obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.
4.Definirea unor cerinţe care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care pot avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse, nu reprezintă o bună practică. Se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care nu se pot descrie obiectiv specificaţiile şi numai însoţită de menţiunea "sau echivalent".
5.În cazul beneficiarilor privaţi, specificaţiile tehnice prezentate generic în cererea de finanţare/aplicaţie trebuie detaliate în documentele achiziţiei.
6.În cazul în care se constată că specificaţiile tehnice menţionate în cererea de finanţare/aplicaţie nu mai sunt actuale, beneficiarul privat trebuie să comunice aceste aspecte autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene înainte de lansarea procedurii competitive, pentru a evalua din timp, împreună cu reprezentanţii acestor instituţii, un eventual impact asupra clauzelor din contractul de finanţare/acord şi pentru a lua măsurile care se impun.
7.În cadrul documentului "Specificaţii tehnice" se vor prezenta, în ordinea priorităţii, elementele de departajare a ofertelor, dacă este cazul.
8.Solicitantul/Beneficiarul privat trebuie să solicite prin documentul "Specificaţii tehnice" o declaraţia pe propria răspundere din partea ofertanţilor din care să rezulte că aceştia nu se află în conflict de interese, conform art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011. La finalul procedurii ofertantul câştigător va reînnoi această declaraţie, dacă este cazul.
De reţinut:
- Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "fişă de date". Solicitantul/Beneficiarul privat nu are obligaţia de a structura informaţiile din procedura competitivă prin utilizarea "fişei de date".
- Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "criterii de calificare/selecţie". Stabilirea acestora nu este obligatorie şi nu reprezintă o regulă. Dacă solicitantul/beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, atunci acesta poate include astfel de cerinţe, dar trebuie să le justifice într-un document separat. în această situaţie solicitantul/beneficiarul privat nu va putea renunţa în etapa de analiză a ofertelor la cerinţele scrise. Solicitantul/Beneficiarul privat nu trebuie să îngrădească dreptul ofertantului de a dovedi îndeplinirea cerinţelor menţionate prin orice tip de mijloace verificabile.

Atenţie!

Nu se recomandă utilizarea modelelor standard de documentaţii de atribuire, specifice achiziţiilor publice.

Utilizarea acestor modele poate conduce la erori, deoarece pot cuprinde cerinţe care nu se justifică în cazul solicitanţilor/beneficiarilor privaţi.

- Prezenta procedură nu reglementează noţiunile "garanţie de participare/garanţia de bună execuţie/depozite valorice". Nu se impune solicitarea de garanţii de natura celor menţionate mai sus, în cazul achiziţiilor private, deoarece constituirea de astfel de garanţii presupune costuri suplimentare care pot îngreuna participarea la procedura competitivă şi care se vor reflecta în preţul ofertat de operatorii economici. Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, solicitantul/beneficiarul privat poate include în contract clauze care să garanteze implementarea în bune condiţii a contractului (de exemplu penalităţi, verificări la anumite intervale prestabilite etc.).
- Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "criteriu de atribuire". în vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, solicitantul/beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului proiect. De asemenea, în nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea, raportat la cerinţele solicitate. Avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea se raportează exclusiv la informaţiile prezentate în ofertă/răspunsurile la clarificările solicitate.
3.2.Determinarea valorii estimate
1.Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii competitive şi trebuie să fie valabilă la momentul iniţierii procedurii.
2.Valoarea estimată a achiziţiei se determină pe baza ofertelor de preţ existente pe piaţă (primite/solicitate/obţinute prin studiu de piaţă etc.) sau pe baza unor informaţii din achiziţiile/contractele anterioare recente, în scopul asigurării rezonabilităţii costurilor estimate, şi va întocmi în acest scop nota justificativă privind determinarea valorii estimate.
3.În determinarea valorii estimate, solicitantul/beneficiarul privat are obligaţia să se raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor sau lucrărilor care sunt considerate similare, respectiv care au acelaşi obiect, sau sunt destinate utilizării identice ori similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o piaţă de profil relevantă.
4.Prin excepţie de la pct. 3, achiziţiile efectuate înainte de aprobarea contractului de finanţare de către solicitanţi nu se cumulează cu cele efectuate în timpul derulării contractului de finanţare.
5.Pentru achiziţiile efectuate în cadrul unui proiect, beneficiarul privat determină valoarea estimată pentru fiecare achiziţie în parte încă de la momentul depunerii fişei de proiect/cererii de finanţare/aplicaţiei. în cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aplicaţiei sau aprobarea contractului de finanţare/acordului şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă. Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare. Verificarea actualităţii valorii estimate se va realiza înainte de publicare, deoarece, în caz contrar, există riscul depunerii de oferte necorespunzătoare.

Atenţie!

Dacă în urma elaborării specificaţiilor tehnice se constată că valoarea estimată la momentul demarării achiziţiei depăşeşte valoarea prevăzută în contractul de finanţare/acord, beneficiarul privat poate suplimenta această valoare fie din bugetul proiectului, fie din bugetul propriu, respectiv:

- Beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din bugetul proiectului, cu respectarea clauzelor contractului de finanţare/acordului şi numai dacă suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea aplicării prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile stabilite prin lege sau la nerespectarea prevederilor prezentului capitol.

- În cazul în care suplimentarea valorii estimate se realizează din bugetul propriu al beneficiarului privat, fără a apela la realocări în cadrul contractului de finanţare/acordului, acesta poate efectua modificarea de buget fără aprobarea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, dacă suplimentarea valorii estimate nu conduce la eludarea aplicării prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile stabilite prin lege sau ia nerespectarea prevederilor prezentei proceduri.

Beneficiarul privat poate atribui contractul de achiziţie cu o valoare mai mare decât valoarea estimată prin suplimentarea acesteia din bugetul propriu, în condiţiile descrise mai sus, dacă justifică decizia în nota justificativă de atribuire.

La momentul lansării procedurii competitive se verifică întotdeauna dacă valoarea estimată se situează în continuare peste pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din lege, dar sub pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege.

SECŢIUNEA 4: Derularea procedurii competitive
SUBSECŢIUNEA 1: 4.1. Prospectarea pieţei
I.Publicarea anunţului în cazul solicitanţilor privaţi
1.Solicitantul privat are obligaţia de a publica un anunţ într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe pagina web dedicată serviciilor de publicitate (nu este vorba despre pagina web proprie a solicitantului/beneficiarului privat).
2.Publicarea anunţului nu este obligatorie în situaţiile de excepţie descrise la secţiunea a 3-a pct. 3.1 subpct. 2.

Atenţie!

Motivarea acestor situaţi trebuie să fie atent elaborată.

3.Nepublicarea anunţului, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, atrage o corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie.
4.Anunţul va conţine, în mod obligatoriu, cei puţin următoarele elemente:
- informaţii generale privind solicitantul (denumirea solicitantului, adresa, datele de contact, mijloacele de comunicare etc.);
- denumirea/obiectul şi locul de livrare a produselor/ execuţie a lucrărilor/prestare a serviciilor, după caz;
- tipul şi durata contractului;
- valoarea estimată (se menţionează dacă se poate ajusta preţul contractului);
- data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor;
- eventuale formalităţi care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la procedură.
5.Mijloacele de comunicare stabilite în anunţ nu pot fi modificate ulterior (exemple de mijloace de comunicare: e-mail, fax, poştă etc.).
6.Nu este obligatorie publicarea specificaţiilor tehnice împreună cu anunţul. în cazul nepublicării specificaţiilor tehnice, solicitantul privat are obligaţia de a menţiona în anunţ adresa de la care acestea se pot obţine şi de a asigura, la cerere, accesul imediat şi neîngrădit la aceste informaţii. Totodată solicitantul privat are obligaţia de a menţine o evidenţă clară a operatorilor economici care au solicitat specificaţiile tehnice, cu precizarea datelor de identificare a acestora şi data la care au ridicat aceste specificaţii. Acest document trebuie pus la dispoziţia autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismelor cu competenţe în verificarea fondurilor europene.
7.Pentru a asigura o publicitate suplimentară, solicitantul privat va transmite obligatoriu, în aceeaşi zi cu publicarea anunţului, şi invitaţia de participare la procedura competitivă către cel puţin doi potenţiali ofertanţi, care activează pe piaţa relevantă, concomitent cu publicarea acesteia pe pagina de internet a solicitantului, dacă există. Invitaţia de participare va fi însoţită de specificaţiile tehnice şi trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anunţ.
8.În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice de la publicarea anunţului/transmiterea invitaţiei, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului/transmiterea invitaţiei.
9.La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.
10.În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi, respectiv prin trimiterea răspunsului către operatorii care au solicitat specificaţiile tehnice şi către cei cărora li s-a transmis invitaţie de participare, după caz (aceste clarificări nu se publică, dacă solicitantul a ales să aplice prevederile pct. 6).
11.În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, solicitantul poate să prelungească termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de comunicare prevăzute la pct. 10.
12.La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, solicitantul privat va comunica tuturor ofertanţilor, în scris, rezultatul procedurii competitive.
13.În cazul în care solicitantul privat nu comunică rezultatul procedurii competitive, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecţie de 5% din valoarea contractului do achiziţie. Termenul este exprimat în zile calendaristice şi se calculează din ziua imediat următoare semnării contractului. Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

În cazul în care se va crea o pagină web dedicată publicităţii pentru achiziţiile efectuate de solicitanţi sau dacă solicitanţii vor primi drept de acces pe pagina web dedicată beneficiarilor privaţi, atunci aceştia vor respecta regulile de la pct. II, de la data de la care se va putea accesa pagina web, pentru achiziţiile iniţiate după data respectivă.

II.Publicarea anunţului în cazul beneficiarilor privaţi 1. Beneficiarul privat are obligaţia de a publica un anunţ pe pagina web http://www.fonduri-ue.ro/, secţiunea "Achiziţii privaţi", însoţit de specificaţiile tehnice.
2.Publicarea anunţului pe pagina web http://www.fonduri-ue.ro/ este asigurată gratuit de Ministerul Fondurilor Europene.
3.Publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie în situaţiile de excepţie descrise la secţiunea a 3-a pct. 3.1 subpct. 2.

Atenţie!

Motivarea acestor excepţii trebuie să fie atent elaborată.

4.Nepublicarea anunţului pe pagina web http://www.fonduri-ue.ro/ însoţit de specificaţiile tehnice, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, atrage o corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie. Nu este suficient să se menţioneze adresa de la care se pot obţine specificaţiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informaţii.
5.Aspecte tehnice * Accesarea paginii web
- în vederea obţinerii dreptului de publicare, beneficiarul privat va solicita autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene emiterea "codului de acces şi parolei", care vor fi utilizate de acesta în vederea publicării anunţului.

Aplicaţia pentru publicarea procedurilor are un caracter particular, prin urmare pentru a înţelege modul de operare al aplicaţiei şi modalitatea corectă de publicare trebuie parcurse următoarele etape:

- Pentru a crea un cont, se accesează butonul "Nu am utilizator" din meniul principal al site-ului.

- Aplicaţia redirecţionează beneficiarul către lista persoanelor de contact din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene cu care s-a semnat contractul de finanţare/acordul si care sunt abilitate să genereze denumirea utilizatorului si parola beneficiarului.

- Se va studia documentul denumit "Manual de utilizare" descărcabil în format pdf., din interiorul contului de utilizator, accesând secţiunea (tabel) "Anunţuri-Proceduri/Procedurile mele".

- Lista persoanelor de contact din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene poate fi consultată la adresa: https//www.fonduri-ue/info/lista-contact.
* Limita actuală pentru dimensiunea fişierului ataşat anunţului este de 10 MB. Pentru fişierele de modificări şi clarificări anexate ulterior publicării, până la data de expirare a procedurii, este de 2 MB.
* În cazul în care dimensiunea fişierelor ataşate anunţului depăşeşte valorile menţionate mai sus şi specificaţiile tehnice nu pot fi publicate, beneficiarul privat are obligaţia de a menţiona în anunţ adresa de la care acestea se pot obţine şi de a asigura, la cerere, accesul imediat şi neîngrădit la aceste informaţii.

Atenţie!

Aspecte tehnice privind publicarea sunt disponibile - Manual de utilizare a aplicaţiei web "Achiziţii Beneficiari Privaţi".

6.Pentru a asigura o publicitate suplimentară, beneficiarul privat poate transmite în aceeaşi zi cu publicarea anunţului şi invitaţii de participare la procedura competitivă. în acest caz, informaţiile publicate trebuie să fie identice cu cele cuprinse în invitaţiile de participare. Transmiterea de invitaţii nu este obligatorie. Beneficiarul privat poate transmite potenţialilor ofertanţi invitaţiile prin intermediul mijloacelor de comunicare: fax, e-mail, poştă etc.

Atenţie!

Transmiterea invitaţiilor de participare nu exclude obligaţia publicării pe site a anunţului.

7.În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice de la publicarea anunţului, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.
8.În caz de clarificări/modificări, în anunţ se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la informaţiile iniţiale.
9.În situaţia în care intervin solicitări de clarificare care pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, beneficiarul privat poate să prelungească termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea acestora, cu respectarea condiţiilor de publicitate.
10.La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, se va completa anunţul pe pagina web http://www.fonduri-ue.ro/ cu informaţii despre câştigătorul contractului.
11.În cazul în care beneficiarul privat nu completează informaţiile menţionate la pct. 10, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecţie de 5% din valoarea contractului de achiziţie. Termenul este exprimat în zile calendaristice şi se calculează din ziua imediat următoare semnării contractului. Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare, Dovada respectării acestor cerinţe de publicitate se poate prezenta sub formă de prinţ screen (captură de ecran înregistrată în registrul intern al firmei). Informaţiile pot fi vizualizate permanent pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro/.
12.Dacă Sa momentul publicării anunţului aferent unei proceduri cu mai multe loturi beneficiarul privat previzionează faptul că pentru anumite loturi contractele de achiziţie vor fi semnate la intervale de timp mai mari de 5 zile calendaristice (de exemplu: urgenţa în executarea unui contract în raport cu celelalte contracte, respectarea unui termen asumat legat de proiect etc.), In scopul evitării corecţiei de 5% pentru nepublicarea informaţiilor privind câştigătorii tuturor contractelor, beneficiarul privat poate publica câte un anunţ de achiziţie pentru fiecare lot în parte, situaţie în care pentru fiecare lot sistemul electronic va vizualiza o procedură distinctă. Urmând această cale, anunţul nu va mai fi condiţionat de semnarea contractelor aferente celorlalte loturi.
13.În situaţia în care la momentul publicării anunţului aferent unei proceduri cu mai multe loturi beneficiarul privat nu a previzionat semnarea contractelor aferente loturilor ia momente diferite, dar se află în situaţia în care contractele se semnează la intervale de timp mai mari de 5 zile calendaristice, pentru a evita aplicarea corecţiei de 5%, acesta va salva şi imprima un print screen (captură de ecran înregistrată în registrul intern al firmei) cu care va justifica şi va dovedi faptul că a publicat anunţurile privind câştigătorul contractului aferent fiecărui lot, în termen. De asemenea, va elabora o notă justificativă cu privire la motivele care au condus la decalarea datelor de semnare. Publicarea unor anunţuri diferite pentru loturi nu este considerată divizare artificială a procedurii, dacă se aplică pentru fiecare lot o procedură competitivă.
SUBSECŢIUNEA 2: 4.2. Analiza ofertelor şi elaborarea notei justificative de atribuire
1.Solicitantul/Beneficiarul privat compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele publicate si alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.
2.În situaţia în care nu se depune nicio ofertă, procedura competitivă se poate relua cu respectarea tuturor prevederilor procedurale aferente, după o analiză a cauzelor care au condus la anularea procedurii.
3.Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecţiunea "Specificaţii", procedura seva anula. în acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii competitive), după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie.
4.Dacă se primeşte o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate.
5.Prezenta procedură nu stabileşte obligativitatea constituirii unei comisii de evaluare. Prin urmare, se poate desemna o persoană de specialitate care va întocmi şi semna nota justificativă de atribuire.
6.Solicitantul/Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din anunţ). Acestea se vor returna nedeschise.
7.Solicitantul/Beneficiarul privat are obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/organismelor cu competenţe în verificarea fondurilor europene, cu prilejul vizitelor la faţa lacului, documentele justificative ale procedurii competitive, inclusiv cele care confirmă data şi ora la care au fost primite ofertele.
8.Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se elaborează nota justificativă de atribuire, pornind de la cerinţele solicitate, detaliind avantajele şi dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificaţie în parte/celelalte oferte. De asemenea, având în vedere că scopul procedurii este realizarea optimă a obiectivelor proiectului finanţat, este recomandat ca în notă să se detalieze modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la real zarea proiectului.
Modelul notei justificative de atribuire (orientativ)

NOTA JUSTIFICATIVA DE ATRIBUIRE

Cerinţele solicitate

OFERTA

JUSTIFICARE

 

Conformitatea ofertei cu specificaţiile tehnice

Avantaje

Dezavantaje

 

……………

…………..

……………..

………………..

……………..

9.În analiza ofertelor se ţine cont de toate cerinţele pe care le-a menţionat solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei. Dacă în conţinutul documentului "Specificaţii tehnice" sunt menţionate şi cerinţe care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a operatorilor economici sau alt tip de cerinţe, acestea vor face obiectul analizei.
10.În analiza ofertelor nu se pot adăuga alte cerinţe şi nu se poate renunţa la specificaţiile deja enunţate în anunţ/specificaţii/clarificări/modificări.
11.Dacă solicitantul/beneficiarul privat identifică erori de fond în documentele achiziţiei care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura nu se va încheia cu atribuirea contractului. în acest caz procedura se va anula, se vor corecta erorile identificate şi se va relua procedura.
4.3.Contestarea în situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei.

Atenţie!

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are competenţe privind soluţionarea contestaţiilor în contextul derulării procedurii competitive, definite în cadrul prezentei proceduri.

SECŢIUNEA 5: Contractul do achiziţie
5.1.Semnarea contractului de achiziţie
1.Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire.
2.Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile,
3.Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.
4.Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului.
5.Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii/executate lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte.
5.2.Implementarea contractului de achiziţie
1.Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate.
2.Orice modificare a contractului se consemnează printr-un act adiţional.
3.Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.
4.Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului.
5.Specificaţiile tehnice/Oferta, care au la stat la baza semnării contractului de finanţare/acordului, se pot/poate modifica în cazul produselor, dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piaţă (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) şi dacă produsele se înlocuiesc cu produse cu caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic care nu ridică probleme de compatibilitate, fără modificarea preţului, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului şi ale contractului de finanţare/acordului.
6.Orice modificare ce prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie efectuată astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului de finanţare/acorduJui în cauză, iar plăţile să fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanţare/acord. În cazul în care durata de execuţie a constituit un avantaj decisiv în alegerea ofertei câştigătoare, este permisă prelungirea duratei de execuţie dacă nu este afectat avantajul ofertantului câştigător faţă de următorul clasat. Dacă este afectat acest avantaj, beneficiarul îşi asumă aplicarea principiului proporţionalităţii de la cap. 6.
7.Aplicarea unei clauze contractuale de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care a fost menţionată de
solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei, nu constituie o modificare contractuală.
8.Solicitantul/Beneficiarul privat nu are dreptul de a efectua una sau mai multe modificări succesive ale contractului de achiziţie care cumulate au ca efect:
- neaplicarea prezentei proceduri (de exemplu: mai multe achiziţii directe cu acelaşi obiect care însumate ca valoare conduceau la obligativitatea aplicării unei proceduri competitive);
- favorizarea ofertantului câştigător (de exemplu: acordarea unui avans care nu a fost prevăzut de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei);
- neaplicarea prevederilor din domeniul achiziţiilor publice (de exemplu: prin modificarea/modificările efectuată/efectuate, noua situaţie creată îndeplineşte condiţiile cumulative din lege).
9.Este interzisă modificarea contractului dacă aceasta conduce la modificări substanţiale. Sunt considerate modificări substanţiale modificările care:
- schimbă elementele ofertei sau ale achiziţiei, inclusiv ale necesităţilor şi cerinţelor stabilite prin anunţ sau specificaţiile tehnice;
- afectează concurenţa existentă ca urmare a aplicării procedurii competitive (modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială, ar fi permis acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedură);
- schimbă natura contractului (de exemplu: se modifică obiectul contractului prin creşterea ponderii serviciilor în raport cu produsele, astfel încât devin aplicabile prevederile legii prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor).
5.3.Ajustarea preţului
1.Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie, preţul poate fi ajustat numai în următoarele situaţii:
a)au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile publice locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie;
b)pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie.
2.Posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, prin clauze speciale în acest sens.
3.Solicitantul/Beneficiarul privat are obligaţia de a preciza totodată, atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie, suplimentarea preţului contractului putând fi asigurată în acest caz din bugetul propriu, fără a depăşi pragurile valorice prevăzute de lege.
4.În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi ajustat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
5.Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la depăşirea pragurilor prevăzute în lege sau la anularea/diminuarea avantajelor competitive menţionate în nota justificativă de atribuire, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 1 lit. a).
SECŢIUNEA 6: Dosarul achiziţiei
6.1.La finalul procedurii se va întocmi dosarul de achiziţie care va conţine următoarele documente:

Nr. crt.

Documente care trebuie introduse în dosarul achiziţiei

Contract de

lucrări

furnizare

servicii

1.

Specificaţiile tehnice

v

v

v

2.

Nota privind determinarea valorii estimate

v

v

v

3.

Dovada anunţului/invitaţiilor/clarificărilor/comunicărilor rezultatului (după caz)

v

v

v

4.

Nota justificativă de atribuire

v

v

v

5.

Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) - pentru loturi

v

v

v

6.

Declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul câştigător/solicitantul/beneficiarul privat nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese

v

v

v

7.

Ofertele originale şi clarificările (după caz)

v

v

v

8.

Contractul de achiziţie

v

v

v

9.

Actele adiţionale (după caz)

v

v

v

10.

Alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea achiziţiei (de exemplu: procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese-verbale de predare primire etc.)

v

v

v

11.

Contestaţiile (după caz)

v

v

v

SECŢIUNEA 7: Lista de verificare
Pentru procedura competitivă autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene verifică următoarele elemente:

Nr. crt.

Elemente de verificat

Instrucţiuni

Elaborarea specificaţiilor tehnice şi determinarea valorii estimate

1.

Au fost motivate detaliat excepţiile de la publicarea/transmiterea specificaţiilor?

În cazul în care nu există o motivare care să justifice încadrarea în excepţiile prevăzute, specificaţiile trebuie să fie obiective şi să se asigure accesul imediat şi neîngrădit la acestea.

Se verifică dacă s-au motivat detaliat specificaţiile tehnice particulare (dacă este cazul) pentru încadrarea în excepţiile prevăzute la nivelul prezentei proceduri.

Se verifică scopul achiziţiei.

Sancţiune procedură solicitant privat

- Nepublicarea anunţului într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pagina web de publicitate, concomitent cu transmiterea de invitaţii de participare - corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie

- Specificaţii tehnice care nu au un caracter obiectiv/renunţarea pe parcursul evaluării la anumite specificaţii tehnice comunicate - corecţie proporţional cu prejudiciul

 

Sancţiune procedură beneficiar privat

- Nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro/, însoţit de specificaţiile tehnice - corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014)

- Publicarea unor specificaţii tehnice care nu au un caracter obiectiv/Renunţarea pe parcursul evaluării la anumite specificaţii tehnice publicate - corecţie proporţională cu prejudiciul (partea a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014)

2.

a) Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în lege?

1. Se verifică dacă valoarea menţionată în nota privind valoarea estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege.

2. Se verifică dacă valoarea estimată corespunde cu valoarea din contractul de finanţare/acord, după caz.

 

b) Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 6 şi art. 7 alin. (1)din lege/prevederilor prezentei proceduri?

Se verifică dacă contractul nu a fost divizat, având în vedere scopul şi/sau obiectul achiziţiei, prin raportare la planul de achiziţii al proiectului, după caz.

 

c) Solicitantul/Beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă?

Se verifică dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată. Dacă valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (5) din lege şi nu se încadrează în prevederile art. 6 din lege, solicitantul/beneficiarul privat trebuia să aplice procedura competitivă.

 

Sancţiune pentru lit. a), b) şi c)

1. Dacă solicitantul/beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile legii şi a aplicat prevederile prezentei proceduri, se vor aplica sancţiunile prevăzute în anexa la H.G. nr. 519/2014 (Partea 1 - Achiziţii publice).

2. Dacă solicitantul/beneficiarul privat trebuia să aplice procedura competitivă şi a ales să achiziţioneze direct, fără publicarea unui anunţ, se va aplica o corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie, ca urmare a nepublicării anunţului. La fel se va proceda dacă motivarea încadrării pe excepţiile de la publicare nu este corectă.

Prospectarea pieţei

1.

S-a publicat anunţul?

În cazul beneficiarilor privaţi se verifică dacă anunţul este postat pe pagina web - https://www.fonduri-ue.ro/. În cazul solicitanţilor privaţi se verifică:

- dacă anunţul este publicat într-un cotidian/ziar/publicaţie/gazetă naţional(ă) sau regional(ă), format tipărit sau online, ori pe pagina web de publicitate;

- dacă anunţul conţine elementele obligatorii prevăzute în prezenta procedură.

Sancţiune

- Corecţie de 25% din valoarea contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014)

2.

S-a asigurat accesul neîngrădit la specificaţiile tehnice?

Nu trebuie să existe obstacole în vizualizarea/comunicarea specificaţiilor tehnice.

În cazul beneficiarilor privaţi se verifică dacă anunţul însoţit de specificaţiile tehnice este postat pe pagina web - https://www.fonduri-ue.ro/. În cazul solicitanţilor privaţi, unde publicarea specificaţiilor nu este obligatorie, se verifică:

- dacă s-a menţionat în anunţ adresa de la care acestea se pot obţine;

- dacă s-a asigurat, la cerere, accesul imediat şi neîngrădit la aceste informaţii (se verifică solicitările de clarificare/eventualele contestaţii etc.).

Se verifică dacă pentru contractele de furnizare s-a acordat un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări de minimum 10 zile calendaristice.

3.

S-a elaborat corespunzător nota justificativă de atribuire?

Nota justificativă de atribuire a fost completată corespunzător, în sensul că au fost prezentate avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea ofertei pentru contractare în raport cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice, în situaţiile de excepţie când publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie, nota justificativă trebuie motivată prin raportare la specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei.

Sancţiune

- în cazul în care sunt identificate specificaţii tehnice ofertate care nu corespund specificaţiilor tehnice solicitate se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014 (proporţional).

Semnarea contractului de achiziţie

1.

Contractul a fost semnat cu ofertantul menţionat în nota justificativă de atribuire?

Se compară cele două documente.

Sancţiune

- Dacă se schimbă câştigătorul desemnat şi, implicit, oferta câştigătoare aferentă, se va aplica sancţiunea prevăzută în partea a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014.

2.

S-a comunicat câştigătorul?

În cazul beneficiarilor privaţi se verifică publicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro/.

În cazul solicitanţilor privaţi se verifică dacă s-a transmis comunicarea. Sancţiune

- Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie nu s-a asigurat transparenţa rezultatului procedurii, se aplică o corecţie de 5% din valoarea contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. 519/2014).

Nu se aplică corecţie financiară în cazul erorilor de tehnoredactare justificate.

3.

Contractul este însoţit de declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese?

Se verifică existenţa declaraţiilor (declaraţia beneficiarului privat/ofertantului câştigător).

Implementarea contractului de achiziţie

1.

Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile prezentei proceduri?

Se verifică respectarea regulilor prevăzute. Se verifică, de asemenea, impactul modificărilor efectuate (valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive, dacă este cazul).

Sancţiune

- Se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014 (proporţional).

2.

Ajustarea preţului s-a realizat cu respectarea prevederilor prezentei proceduri?

Se verifică respectarea regulilor cu privire la ajustare.

Sancţiune

- Dacă nu s-au respectat prevederile, se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014 (proporţional cu prejudiciul).

Atenţie!

în cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi legale incidente, solicitantul/beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare

CAPITOLUL 6: Aplicarea principiului proporţionalităţii
SECŢIUNEA 1: Principiul proporţionalităţii în legislaţia aplicabilă
1.1.Conform art. 2 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 66/2011, principiul proporţionalităţii presupune că orice măsură administrativă ce se adoptă trebuie să fie adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit, atât In ceea ce priveşte resursele angajate în constatarea neregulilor, cât şi în ceea ce priveşte stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, ţinând seama de natura şi frecvenţa neregulilor constatate şi de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv.
1.2.Art. 17 din O.U.G. nr. 66/2011 precizează că orice acţiune întreprinsă în sensul constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează cu aplicarea principiului proporţionalităţii, ţinând-se seama de natura şi de gravitatea neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia.
1.3.Conform părţii a 3-a, pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014, aplicarea principiului proporţionalităţii se realizează luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora.
1.4.Pentru aplicarea principiului proporţionalităţii trebuie îndeplinite cumulativ două elemente: primul este determinarea gravităţii abaterii şi cel de al doilea se referă la prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat. În funcţie de aceste două elemente se pot întâlni mai multe situaţii:
1.În funcţie de gravitatea abaterii există:
a)abateri cu grad mic de impact;
b)abateri cu grad mediu de impact;
c)abateri cu grad mare de impact.
În acest caz se menţionează actul normativ nerespectat şi descrierea gravităţii abaterii.
2.Referitor la prejudiciu, acesta poate fi:
a)prejudiciu provocat - calcularea cuantumului (valoarea efectivă) rezultat în urma abaterii de la prevederile actului normativ;
b)prejudiciu posibil să fie provocat-estimarea valorii ce ar fi rezultat în urma abaterii de la prevederile actului normativ;
c)imposibilitatea de a estima valoarea prejudiciului rezultat în urma abaterii de la prevederile actului normativ.
SECŢIUNEA 2: Îndrumări privind aplicarea unitară a principiului proporţionalităţii1
1Cu excepţia cazurilor de constatare a neregulii şi/sau fraudei, situaţie în care se vor aplica direct prevederile actelor normative din domeniul neregulilor/fraudelor.
2.1.În cazul în care se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea de la prevederile actului normativ, valoarea rezultată reprezintă cheltuială neeligibilă/debit. În această situaţie a cuantificării efective a prejudiciului/posibilului prejudiciu nu este relevantă gravitatea abaterii.
Exemple:
- diferenţa de preţ dintre oferta ce ar fi fost câştigătoare şi oferta declarată câştigătoare (de exemplu: oferta 1- 100 lei şi oferta 2 - 120 lei, se declară greşit câştigătoare oferta 2 - rezultă valoarea prejudiciului 20 lei, aceasta fiind şi cuantumul corecţiei);
- semnarea unor acte adiţionale, fără justificare, care măresc valoarea contractului [de exemplu: preţ contract 100 lei mărit (fără apariţia unor situaţii care se încadrează în regulile de modificare) la 115 lei prin actul adiţional - rezultă valoarea prejudiciului 15 lei, acesta fiind şi cuantumul corecţiei],
2.2.În cazul în care nu se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibilului prejudiciu rezultat din abaterea de la actul normativ, atunci valoarea prejudiciului se va calcula prin aplicarea unei corecţii/reduceri procentuale care se va determina ţinând seama de gravitatea abaterii. Cuantumul corecţiilor/reducerilor procentuale se va determina, în funcţie de gravitate, după cum urmează:
a)între 1% şi 5% din valoarea contractului în cauză, în situaţia în care abaterea este cu grad mic de impact;
b)între 6% şi 10% din valoarea contractului în cauză, în situaţia în care abaterea este cu grad mediu de impact;
c)între 11% şi 15% din valoarea contractului în cauză, în situaţia în care abaterea este cu grad mare de impact.
Exemple:
- există oferte ce respectă toate specificaţiile tehnice, care se încadrează în valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice inferioare - suntem în situaţia unei abateri cu grad mare de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 15% din valoarea contractului în cauză;
- există oferte care respectă toate specificaţiile tehnice, dintre care numai unele depăşesc valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice corespunzătoare, însă cu o valoare mai mare decât a altor oferte care au caracteristici tehnice similare sau superioare cu cele solicitate şi care se încadrează şi în valoarea estimată - suntem în situaţia unei abateri cu grad mare de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 15% din valoarea contractului în cauză (dacă diferenţa nu este plătită din bugetul propriu);
- există oferte ce respectă toate specificaţiile tehnice, care depăşesc valoarea estimată, dar beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă cu caracteristici tehnice inferioare, care nu depăşeşte valoarea estimată - suntem în situaţia unei abateri cu grad mediu de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 10% din valoarea contractului în cauză;
- nu există nicio ofertă care respectă toate specificaţiile tehnice, dar aceste oferte nu depăşesc valoarea estimată şi beneficiarul/solicitantul privat alege oferta care respectă majoritatea specificaţiilor tehnice - suntem în situaţia unei abateri cu grad mic de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 5% din valoarea contractului în cauză;
- există oferte care respectă toate specificaţiile tehnice, dar care depăşesc valoarea estimată şi beneficiarul/solicitantul privat alege o ofertă care respectă toate specificaţiile tehnice, dar depăşeşte valoarea estimată - suntem în situaţia unei abateri cu grad mic de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 5% din valoarea contractului în cauză (dacă diferenţa nu este plătită din bugetul propriu);
- modificarea nejustificată a ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor faţă de cea publicată de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei, situaţie care determină alegerea unei alte oferte câştigătoare decât cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniţiale - suntem în situaţia unei abateri cu grad mare de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 15% din valoarea contractului în cauză;
- modificarea justificată a ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor faţă de cea publicată de solicitantul/beneficiarul privat în documentele achiziţiei, situaţie care determină alegerea unei alte oferte câştigătoare decât cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniţiale - suntem în situaţia unei abateri cu grad mediu de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 10% din valoarea contractului în cauză;
- modificarea ordinii de prioritate a elementelor de departajare a ofertelor, situaţie care nu determină alegerea unei alte oferte câştigătoare decât cea care ar fi rezultat din aplicarea ordinii de prioritate iniţiale - suntem în situaţia unei abateri cu grad mic de impact şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de 5% din valoarea contractului în cauză.
2.3.În situaţia unor abateri deosebit de grave, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene pot aplica corecţii/reduceri procentuale cuprinse între 16% şi 25%, justificând neîncadrarea în situaţiile de la pct. 2.2.
Exemplu:
- în situaţiile exceptate de la procedura competitivă (concurenţa lipseşte din motive tehnice) se constată că justificarea excepţiei nu este susţinută de o documentare adecvată (există în mod evident soluţii alternative) - suntem în situaţia unei abateri deosebit de grave şi se va aplica o corecţie/reducere procentuală de până la 25% din valoarea contractului în cauză.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 618 din data de 12 august 2016