HOTĂRÂRE nr. 267 din 9 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.
Art. 3
(1)Cheltuielile generate de administrarea în anul 2014 a unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare sunt în valoare de 12,5 milioane lei.
(2)Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2014, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt de 27 milioane lei.
(3)Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2
CUI RO 1590120
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2014

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.527.050,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.522.550,0

  

a)

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

2

 

Venituri financiare

5

4.000,0

3

 

Venituri extraordinare

6

500,0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.427.050,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.422.700,0

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

477.450,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

32.595,0

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

715.250,0

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

481.836,2

C1

ch. cu salariile

13

421.694,0

C2

bonusuri

14

60.142,2

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

85.163,8

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

6.000,0

 

cheltuieli de natură salarială aferentă contractelor pe perioadă determinată şi alte categorii de personal

16a

78.163,8

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

750,0

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

147.500,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

197.405,0

2

 

Cheltuieli financiare

20

3.000,0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

1.350,0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

100.000,0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

17.600,9

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

82.399,1

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

30

82.399,1

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

9.155,5

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

45.777,3

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

36.621,8

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 
 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

199.121,8

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

5.000,0

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

199.121,8

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

17.166,0

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

17.571,0

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.285,2

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.000,0

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc masă lemnoasă/persoană)

53

537,9

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

934,5

8

 

Plăţi restante, în preţuri curente

55

0,0

9

 

Creanţe restante, în preţuri curente

56

18.700,0

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 10 aprilie 2014