NORMA nr. 2 din 12 noiembrie 2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
În baza prevederilor art. 53 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentele norme.
CAPITOLUL I: Accesul participanţilor pe piaţa primară a titlurilor de stat în calitate de dealeri primari
Art. 1
(1)În vederea dobândirii calităţii de dealer primar, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, instituţiile solicitante trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, în cursul trimestrului IV, următoarea documentaţie:
1.(1.1) instituţiile de credit, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare:
a)cerere pentru dobândirea calităţii de dealer primar (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1);
b)copie a certificatului de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
c)copia autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României, din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operaţiunile:
(i)tranzacţionarea titlurilor de stat în cont propriu şi/sau în contul clienţilor;
(ii)intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea şi plasamentul acestora;
(iii)păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor de stat;
d)dovada dobândirii statutului de participant în cadrul Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR, denumit în continuare sistemul SaFIR (copia contractului de participare la sistemul SaFIR);
e)prezentarea organigramei instituţiei, în care vor fi evidenţiate compartimentele pentru tranzacţionarea şi, respectiv, evidenţa titlurilor de stat;
f)prezentarea schiţei spaţiilor specifice (ghişee de lucru cu clienţii, sală de tranzacţionare) necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat;
g)prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, a mijloacelor de evidenţă a deţinerilor clienţilor, a procedurilor privind controlul intern al activităţii cu titluri de stat, relaţia cu alţi dealeri primari, limite de competenţă, precum şi formularistica folosită;
h)copia documentelor ce atestă existenţa dotărilor tehnice specifice activităţilor de tranzacţionare şi custodie:
(i)echipamente informatice;
(ii)sisteme de evidenţă, gestiune şi control;
(iii)sisteme de baze de date securizate;
(iv)echipament de suport informaţional (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);
(v)echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi)sisteme de stocare şi arhivare a informaţiilor;
i)lista cu specimene de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operaţiunile cu titluri de stat derulate pe piaţa primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2), inclusiv documentele prin care conducerea executivă/reprezentanţii autorizaţi ai instituţiei de credit atestă desemnarea persoanelor respective în scopul efectuării operaţiunilor cu titluri de stat;
j)prezentarea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa primară, specificându-se numele şi prenumele, funcţia, precum şi atribuţiile acestora, inclusiv persoanele împuternicite a depune/ridica la/de la Banca Naţională a României documente referitoare la operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa primară. Pentru acestea din urmă se va specifica şi documentul cu care se legitimează;
2.(1.2) societăţile de servicii de investiţii financiare, aşa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare:
a)cerere pentru dobândirea calităţii de dealer primar (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1);
b)copia certificatului de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
c)copii ale documentelor eliberate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operaţiunile:
(i)tranzacţionarea titlurilor de stat în cont propriu şi/sau în contul clienţilor;
(ii)intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea şi plasamentul acestora;
(iii)păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor de stat;
d)copii ale documentelor care să ateste existenţa unui cont curent deschis la un agent de decontare care este participant în Sistemul cu decontare brută în timp real, denumit în continuare sistemul ReGIS, şi care a dobândit calitatea de dealer primar;
e)prezentarea organigramei instituţiei, în care vor fi evidenţiate compartimentele pentru tranzacţionarea şi, respectiv, evidenţa titlurilor de stat;
f)prezentarea schiţei spaţiilor specifice (ghişee de lucru cu clienţii, sală de tranzacţionare) necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat;
g)prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, relaţia cu alţi dealeri primari, limite de competenţă, precum şi formularistica folosită;
h)copia documentelor ce atestă existenţa dotărilor tehnice specifice activităţilor de tranzacţionare şi custodie:
(i)echipamente informatice;
(ii)sisteme de evidenţă, gestiune şi control;
(iii)sisteme de baze de date securizate;
(iv)echipament de suport informaţional (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);
(v)echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
(vi)sisteme de stocare şi arhivare a informaţiilor;
i)lista cu specimene de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operaţiunile cu titluri de stat derulate pe piaţa primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2), inclusiv documentele prin care conducerea executivă/reprezentanţii autorizaţi ai societăţii de servicii de investiţii financiare atestă desemnarea persoanelor respective în scopul efectuării operaţiunilor cu titluri de stat;
j)prezentarea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele şi prenumele, funcţia, precum şi atribuţiile acestora, competenţele şi limitele valorice până la care se poate angaja persoana respectivă, inclusiv persoanele împuternicite a depune/ridica la/de la Banca Naţională a României documente referitoare la operaţiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urmă se va menţiona şi documentul cu care se legitimează;
k)orice alte documente pe care Banca Naţională a României le consideră necesar a fi prezentate de către solicitant în susţinerea cererii de dobândire a calităţii de dealer primar.
(2)Instituţiile care, la data intrării în vigoare a Regulamentului, deţin calitatea de dealeri primari în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României îşi menţin calitatea de dealer primar până la evaluarea anuală stabilită conform art. 27.
Art. 2
(1)În intervalul 15-31 ianuarie al anului următor depunerii documentaţiei complete prevăzute la art. 1, Banca Naţională a României, în baza recomandărilor Comitetului de evaluare constituit conform prevederilor art. 36 din Regulament, după analiza documentaţiei prezentate de solicitanţi şi întocmirea evaluării anuale, va decide asupra cererii de dobândire a calităţii de dealer primar şi va comunica în scris solicitantului hotărârea luată, respectiv aprobarea sau respingerea cererii, cu menţionarea motivelor de respingere.
(2)În cazul instituţiilor de credit, Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă aprobă sau respinge cererile de acces, cu consultarea Direcţiei supraveghere a Băncii Naţionale a României ca autoritate de supraveghere competentă.
(3)În cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare, Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă aprobă sau respinge cererile de acces, cu consultarea autorităţii de supraveghere competente, respectiv Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
(4)Procedura de contestare de către solicitanţi a hotărârii Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de dobândire a calităţii de dealer primar este cea prevăzută la art. 57 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
Art. 3
Instituţiile care au dobândit calitatea de dealer primar vor putea să desfăşoare activităţile ce decurg din această calitate începând cu data primirii de la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă a notificării privind aprobarea cererii.
Art. 4
Dealerii primari vor notifica în termen de 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterior efectuării de operaţiuni pe piaţa primară a titlurilor de stat, Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă asupra oricăror situaţii care conduc la modificarea condiţiilor avute în vedere la analizarea documentaţiei pe baza căreia s-a obţinut accesul pe piaţa primară a titlurilor de stat. Notificările vor fi însoţite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă va reanaliza documentaţia depusă şi va decide asupra îndeplinirii în continuare a condiţiilor de acces.
Art. 5
Documentele aferente cererilor de dobândire a calităţii de dealer primar, notificările privind aprobarea/respingerea cererilor, precum şi cele privind modificarea condiţiilor avute în vedere la aprobarea cererilor vor fi păstrate şi arhivate de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă potrivit reglementărilor în materie.
Art. 6
(1)Listele cu specimenele de semnături vor fi păstrate şi arhivate de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, cu termen permanent.
(2)Ori de câte ori se produce o modificare în conţinutul listei cu specimene de semnături depuse la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, dealerul primar are obligaţia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterior efectuării de operaţiuni pe piaţa primară a titlurilor de stat, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operaţiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.
Art. 7
(1)Banca Naţională a României poate retrage calitatea de dealer primar în următoarele situaţii:
a)la cererea dealerului primar;
b)ca urmare a nerespectării obligaţiilor stabilite la art. 7 din Regulament;
c)dacă împotriva dealerului primar au fost iniţiate procedura de faliment, în cazul instituţiilor de credit, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru celelalte entităţi;
d)dacă a avut loc o fuziune sau divizare;
e)în cazul în care calitatea de dealer primar a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
f)în cazul instituţiilor de credit ale căror autorizaţii de funcţionare au fost retrase de Banca Naţională a României;
g)în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare ale căror autorizaţii/avize au fost retrase de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
(2)Hotărârea de retragere a calităţii de dealer primar va fi comunicată în scris instituţiei implicate, precum şi Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii de supraveghere competente, prin orice mijloace de comunicare consacrate în cadrul pieţei respective, care pot asigura confirmarea primirii hotărârii.
(3)Procedura de contestare de către dealerii primari a hotărârii Băncii Naţionale a României de retragere a calităţii de dealer primar este cea prevăzută la art. 57 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 312/2004.
Art. 8
În cazul fuziunii sau divizării, în care este implicat cel puţin un dealer primar, Banca Naţională a României va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces de către noua instituţie, solicitând, după caz, documentele necesare.
Art. 9
Întreaga documentaţie va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora.
CAPITOLUL II: Piaţa primară a titlurilor de stat
Art. 10
(1)Dealerii primari pot prezenta oferte de cumpărare atât în nume şi cont propriu, cât şi în nume propriu şi în contul clienţilor. Clienţii dealerilor primari pot fi intermediarii pieţei secundare, alţii decât dealerii primari, precum şi orice alţi deţinători înregistraţi, persoane juridice şi fizice, rezidente şi nerezidente.
(2)La sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, anunţate prin prospectul de emisiune pentru emisiunile de tip benchmark, dealerii primari pot transmite oferte de cumpărare exclusiv în nume şi cont propriu.
SECŢIUNEA 1: Tipuri de oferte
Art. 11
(1)În funcţie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de cumpărare prezentate în anexele la prezentele norme, după cum urmează:
a)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 3.1);
b)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 3.2);
c)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.1);
d)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.2);
e)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de ......... - ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.3);
f)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă (anexa nr. 5.1);
g)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 5.2);
h)Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - ofertă competitivă (anexa nr. 5.3).
(2)Ofertele transmise la Banca Naţională a României trebuie întocmite în limba română.
(3)Transmiterea ofertelor se va efectua conform prevederilor cuprinse în Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, cu respectarea termenelor-limită stabilite prin prospectele de emisiune aferente.
Art. 12
(1)Toate ofertele transmise la Banca Naţională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opţiunilor proprii şi a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienţilor. Fiecare ofertă transmisă la Banca Naţională a României trebuie să fie însoţită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor respectivi. Dealerii primari au obligaţia de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienţilor.
(2)În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 31 alin. (2) din Regulament, ale prezentelor norme şi ale normelor proprii date în aplicarea acestor reglementări, pot fi asimilate ordinelor de cumpărare ale clienţilor mesajele SWIFT, conversaţiile Reuters/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicare, autentificate de dealerul primar. Dacă solicitarea de cumpărare a clienţilor a fost făcută telefonic, ulterior (dar nu mai târziu de data plasării) aceştia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă. Ofertele/Ordinele de cumpărare lansate de clienţii nerezidenţi şi ataşate în copie ofertei de cumpărare transmise de dealerul primar trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
a)să fie redactate în limba română;
b)să fie însoţite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.
Art. 13
În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitaţie, dealerii primari, precum şi fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranşe cu nivele diferite ale ratei dobânzii/discontului. Numărul tranşelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finanţelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe nivele ale ratei dobânzii/discontului) şi transmit la Banca Naţională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele nr. 4.1.-5.3.
Art. 14
(1)Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulament, precum şi structura formularelor de ofertă prezentate în anexele nr. 3.1-5.3 sunt respinse, fiind anulate de către Comisia de licitaţie/subscripţie.
(2)Anularea respectivelor oferte de cumpărare depuse este adusă la cunoştinţa dealerului primar, prin notificarea acestuia de către Banca Naţională a României, cu specificarea motivelor care au stat la baza anulării.
(3)În mod excepţional, preşedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă şi validarea ofertei depuse. În categoria erorilor de formă se încadrează neconcordanţele existente între elementele înscrise în cuprinsul ofertei de cumpărare, incluzând, dar fără a se limita la:
a)datele emisiunii;
b)elementele definitorii ale preţului;
c)discrepanţe între total ofertă şi tranşe componente;
d)defalcare eronată între categoriile structurate în cadrul tranşei;
e)datele caracteristice ale clientului.
Art. 15
(1)În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanţelor Publice prin prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu câte o ofertă necompetitivă în contul clienţilor. În prospectul de emisiune, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte atât categoriile de investitori care pot depune oferte de cumpărare necompetitive, cât şi limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive admisă în totalul emisiunii şi/sau limite minime şi/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.
(2)Pentru emisiunile de instrumente de tip benchmark, Ministerul Finanţelor Publice poate oferi titluri de stat cu aceleaşi caracteristici, exclusiv dealerilor primari, printr-o sesiune suplimentară de oferte necompetitive prevăzută în prospectul de emisiune al respectivelor instrumente. Procedura de lucru privind desfăşurarea acestei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive este prevăzută în secţiunea a 2-a.
Art. 16
În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piaţa primară, Banca Naţională a României notifică dealerii primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune cu privire la rezultatele operaţiunii de plasare, astfel:
a)dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume şi cont propriu, în nume propriu şi în contul clienţilor cu conturi individuale, precum şi în nume propriu şi în contul global de clienţi deschis de alţi intermediari;
b)dealerii primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificaţi asupra motivelor nealocării de titluri de stat.
Art. 17
Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare se vor completa şi se vor transmite de către Banca Naţională a României conform prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaşte rezultatul adjudecării.
SECŢIUNEA 2: Sesiunea suplimentară de oferte necompetitive
Art. 18
(1)Ministerul Finanţelor Publice poate prevedea în prospectele de emisiune de titluri de stat de tip benchmark organizarea unei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv dealerilor primari, în ziua lucrătoare următoare derulării licitaţiei de referinţă.
(2)Valoarea maximă a titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive nu poate fi mai mare de 15% din valoarea anunţată prin prospect a licitaţiei de referinţă, iar preţul de vânzare al acestor titluri este preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.
Art. 19
(1)Dealerii primari care sunt clasaţi în primele 5 locuri în ultima evaluare disponibilă (trimestrială sau anuală) şi care au adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă au dreptul să subscrie la sesiunea de oferte necompetitive cota-parte prevăzută la art. 24 alin. (2) din Regulament.
(2)Pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Regulamentului şi data publicării de către Banca Naţională a României a primului clasament trimestrial de evaluare a activităţii dealerilor primari, clasamentul primilor 5 dealeri primari se va stabili în ordinea descrescătoare a ponderii valorii adjudecării în nume propriu de titluri de stat efectuate de dealerii primari, în totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanţelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat. Pentru efectuarea acestui clasament, prin valoarea adjudecată se înţelege costul (preţul cu discont), în cazul certificatelor de trezorerie şi valoarea nominală, în cazul obligaţiunilor de stat, pentru titlurile plasate pe piaţa internă în anul 2012, denominate în monedă naţională şi/sau în valută. Pentru emisiunile în valută calculele se vor efectua la cursul de schimb al monedei naţionale contra monedei în care este denominată emisiunea de titluri de stat, publicat de Banca Naţională a României în ziua lucrătoare precedentă datei emisiunii respective.
Art. 20
(1)În ziua desfăşurării licitaţiei de referinţă, după ce au fost publicate de către Banca Naţională a României rezultatele licitaţiei, dealerii primari menţionaţi la art. 19 vor primi notificarea de adjudecare la licitaţia de referinţă, în care va fi specificată valoarea titlurilor de stat pe care aceştia au dreptul să le subscrie la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive. Această valoare va fi calculată ca multiplu de valoare nominală individuală, cu încadrarea în limita maximă admisă pentru dealerul primar respectiv, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Regulament.
(2)În termen de o oră de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), dealerii primari vor transmite Băncii Naţionale a României intenţia privind participarea la sesiunea suplimentară şi cantitatea de titluri de stat pe care doresc să le achiziţioneze. Intenţia anunţată reprezintă angajament ferm din partea dealerilor primari şi va purta semnăturile a două dintre persoanele autorizate să angajeze dealerul primar în operaţiunile cu titluri de stat pe piaţa primară, conform listei cu specimenele de semnături (anexa nr. 2). Valorile transmise de dealerii primari vor fi calculate ca multiplu de valoare nominală individuală, cu încadrarea în limita maximă transmisă prin notificarea prevăzută la alin. (1).
(3)Intenţia privind participarea la sesiunea de oferte necompetitive se va transmite prin intermediul serviciului de poştă electronică securizată Lotus Notes sau, în caz de nefuncţionare a acestuia, printr-o metodă agreată de comun acord cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României.
Art. 21
(1)În cazurile în care:
a)cel puţin unul dintre dealerii primari menţionaţi la art. 19 nu îşi manifestă intenţia de participare la sesiunea suplimentară; sau
b)valoarea pe care dealerii primari menţionaţi la art. 19 doresc să o subscrie este inferioară celei la care au dreptul, conform celor specificate în art. 24 alin. (2) din Regulament; sau
c)cel puţin unul dintre dealerii primari clasaţi în primele 5 locuri în ultima evaluare disponibilă [ori în clasamentul întocmit conform celor prevăzute la art. 19 alin. (2)] nu îndeplineşte condiţia de adjudecare în nume propriu a minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă, titlurile de stat rămase disponibile vor fi oferite celorlalţi dealeri primari care au adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă. În cazul în care aceştia transmit la sesiunea suplimentară oferte de subscriere ce depăşesc numărul titlurilor de stat disponibile, alocarea acestor titluri va fi efectuată proporţional, după alocarea aferentă primilor 5 dealeri primari.
(2)Valoarea de decontare aferentă titlurilor de stat achiziţionate la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se determină după cum urmează:
Vd = N * (Pm + Da),
unde:
Vd = valoarea de decontare aferentă sesiunii suplimentare;
N = numărul de titluri de stat adjudecate;
Pm = preţul mediu de adjudecare la licitaţia de referinţă;
Da = dobânda acumulată per titlu, conform prospectului de emisiune.
Art. 22
Exemple privind metodologia de lucru şi calcule aferente desfăşurării sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive sunt prezentate în anexa nr. 6.
SECŢIUNEA 3: Conturi de evidenţă a titlurilor de stat şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat
Art. 23
(1)În vederea derulării operaţiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidenţă a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acţionează.
(2)Dealerii primari au obligaţia de a comunica Băncii Naţionale a României simbolurile complete ale conturilor de evidenţă a titlurilor de stat deschise pentru clienţii în contul cărora transmit oferte de cumpărare pe piaţa primară, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu cu o zi lucrătoare anterior prezentării de oferte de cumpărare în contul acestor clienţi. Situaţia deschiderilor de conturi de evidenţă a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 7.
(3)La deschiderea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat pentru clienţi trebuie avute în vedere următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
a)pentru clienţi persoane juridice, cu conturi individuale:
(i)denumirea completă şi abrevierea oficială (dacă există);
(ii)categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
(iii)adresa completă a sediului central al clientului;
(iv)telefon, fax, e-mail;
(v)cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
b)pentru clienţi persoane fizice, cu conturi individuale:
(i)numele, prenumele şi iniţiala tatălui;
(ii)categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
(iii)domiciliul şi, după caz, reşedinţa clientului (adresa completă);
(iv)numărul de telefon de la domiciliu şi cel de la serviciu;
(v)seria şi numărul actului de identitate pentru rezidenţi şi ale paşaportului pentru nerezidenţi;
(vi)codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;
c)pentru conturile globale de clienţi deschise de intermediari fără cont în sistemul SaFIR, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 18 alin. (2.1) din Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008:
(i)denumirea completă şi abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);
(ii)categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;
(iii)adresa completă a sediului central al intermediarului;
(iv)telefon, fax, e-mail intermediar;
(v)cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.
(4)Dealerii primari au obligaţia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterior depunerii de oferte de cumpărare în contul clientului respectiv, să opereze şi să comunice Băncii Naţionale a României orice modificare apărută în elementele de identificare a clientului.
Art. 24
Structura şi codificarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 8.
Art. 25
(1)Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa primară, precum şi plata obligaţiilor financiare ale emitentului se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, ale sistemului cu decontare brută în timp real - ReGIS şi cu celelalte reglementări ale Băncii Naţionale a României în domeniu.
(2)Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.
CAPITOLUL III: Monitorizarea şi evaluarea activităţii dealerilor primari
Art. 26
(1)În vederea întocmirii clasamentelor trimestriale şi anuale privind performanţa dealerilor primari, Banca Naţională a României monitorizează şi analizează în permanenţă conduita acestora, urmărind:
a)îndeplinirea condiţiilor de acces pe piaţa primară a titlurilor de stat de către dealerii primari, conform art. 5 din Regulament;
b)îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 7 din Regulament;
c)activitatea desfăşurată de dealerii primari pe piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat.
(2)În vederea efectuării analizei privind performanţa dealerilor primari pe piaţa secundară a titlurilor de stat, prevăzută la alin. (1) lit. c), în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni dealerii primari au obligaţia de a transmite Direcţiei plăţi - Serviciul depozitare şi decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naţionale a României lista tuturor tranzacţiilor de sens contrar derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ, cu decontare în luna precedentă efectuării raportării.
(3)Raportarea se va transmite sub forma unui fişier Excel, folosindu-se serviciul de poştă electronică securizată Lotus Notes, în conformitate cu prevederile anexei nr. 9.
Art. 27
Prima evaluare anuală se va efectua în ianuarie 2014, pentru activitatea desfăşurată de dealerii primari în anul 2013, iar prima evaluare trimestrială, de natură statistică, se va efectua în aprilie 2013, pentru activitatea dealerilor primari desfăşurată în primul trimestru din 2013.
Art. 28
Cursul de schimb utilizat pentru calculele aferente titlurilor de stat denominate în monedă străină este cursul de schimb al monedei naţionale cu respectiva valută, publicat pe website-ul Băncii Naţionale a României în ziua lucrătoare precedentă efectuării decontării operaţiunii.
Art. 29
La întocmirea evaluărilor, valorile utilizate sunt următoarele:
a)în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obţinută prin scăderea discontului din valoarea nominală a titlului de stat;
b)în cazul obligaţiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;
c)în cazul tranzacţiilor de pe piaţa secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacţiilor.
Art. 30
Metodologia de calcul al indicatorilor necesari pentru evaluarea activităţii dealerilor primari este prezentată în anexa nr. 10.1.
CAPITOLUL IV: Sancţiuni şi măsuri
Art. 31
(1)Încălcarea dispoziţiilor prezentelor norme conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 43 şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 44 din Regulament.
(2)Sancţiunile şi măsurile aplicate conform alin. (1) sunt comunicate de Banca Naţională a României instituţiei sancţionate şi autorităţii de supraveghere competente şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
CAPITOLUL V: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 32
(1)Având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) din Regulament, orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 se va interpreta ca referire la Regulament.
(2)Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României se va interpreta ca referire la prezentele norme.
Art. 33
(1)Anexele nr. 1-10.2 fac parte integrantă din prezentele norme, anexa nr. 10.2 reprezentând baza de date utilizată pentru exemplificările din anexele nr. 6 şi 10.1.
(2)Datele prezentate în anexele nr. 6, 10.1 şi, respectiv, 10.2 sunt cu titlu exemplificativ, sunt fictive şi nu implică obligaţii din partea Ministerului Finanţelor Publice, a Băncii Naţionale a României sau a oricărui participant la operaţiunile efectuate pe piaţa titlurilor de stat.
Art. 34
Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXA nr. 1:
- Model -
[ANTET oficial]
Nr. de înregistrare/Data
.................
Către
Banca Naţională a României
Domnului/Doamnei .................
Director
Direcţia operaţiuni de piaţă
CERERE pentru dobândirea calităţii de dealer primar
..................... [denumirea completă a instituţiei solicitante], cu sediul social în ................., str. ................. nr. ........, telefon .........., telex ........, fax ........, înmatriculată în registrul comerţului cu nr. ............., având codul fiscal nr. ............/având codul unic de înregistrare ............, atribut fiscal ......... şi număr de ordine în registrul comerţului ............, prin reprezentant legal/împuternicit legal al acestuia ................., solicităm dobândirea calităţii de dealer primar în vederea efectuării de operaţiuni cu titluri de stat, începând cu 1 februarie ........... [se va completa anul].
Anexăm prezentei cereri documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare privind piaţa primară a titlurilor de stat, după cum urmează:
..................................
..................................
..................................
Pentru evaluarea performanţei, efectuată conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, menţionăm că tranzacţiile cu titluri de stat desfăşurate pe piaţa primară şi secundară au fost efectuate prin următoarele conturi de evidenţă titluri de stat:

- ..................................

..................................

- ..................................

..................................

[simbol cont evidenţă titluri de stat]

[denumire dealer primar sau intermediar pe piaţa secundară]

[Semnături autorizate şi ştampila]

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 2:
- Model -
[ANTET oficial]
Nr. de înregistrare/Data
.................
Către
Banca Naţională a României
Domnului/Doamnei .................
Director
Direcţia operaţiuni de piaţă
LISTA cu specimenele de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze ............ în operaţiunile cu titluri de stat derulate pe piaţa primară
................. (denumirea completă a dealerului primar) desemnează fiecare dintre următoarele persoane ca având semnătură autorizată pentru a angaja . ............ (denumirea completă a dealerului primar) în legătură cu operaţiunile aferente pieţei primare a titlurilor de stat lansate de către Ministerul Finanţelor Publice şi certifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume de persoană este original.

Numele

Prenumele

Funcţia

Semnătura

Titulari

   

.................

   

.................

   

.................

   

Înlocuitori

   

.................

   

.................

   

.................

   
Corespondenţa în legătură cu operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat va fi adresată domnului/doamnei ..........., funcţia ......., departament ........, telefon ....., fax ..... .
[Semnături autorizate şi ştampila]

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 31:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon dobândă plasate prin subscripţie publică
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data/Perioada subscripţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Rata dobânzii

(%)

      
B)Elementele ofertei de cumpărare:
 

Simbol cont titluri de stat

Numărul titlurilor de stat

(buc.)

Valoarea nominală individuală

(moneda)

Valoarea nominală totală

(moneda)

TOTAL, din care:

 

*****

 

*****

1. - în cont propriu

    

2. - în contul clienţilor - TOTAL

 

*****

 

*****

din care:

- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

    
C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la ...................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 32:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data/Perioada subscripţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Rata discont

(%)

      
B)Elementele ofertei de cumpărare:

DEFALCARE

Simbol cont titluri de stat

Numărul titlurilor de stat

(buc.)

Valoarea nominală individuală

(moneda)

Costul total

(moneda)

TOTAL, din care:

 

*****

 

*****

1. - în cont propriu

    

2. - în contul clienţilor - TOTAL

 

*****

 

*****

din care:

- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

    
C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la .................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 41:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie
- ofertă necompetitivă -
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

     
B)Elementele ofertei:

DEFALCARE

Simbol cont titluri de stat

Valoarea investită totală

(moneda)

În contul clienţilor - TOTAL

 

*****

din care:

- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

  
C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la .................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 42:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
- ofertă necompetitivă -
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data licitaţiei

Data emisiunii/redeschiderii

Data scadenţei

Valoarea nominală individuală

(moneda)

Rata cuponului

(%)

       
B)Elementele ofertei:

DEFALCARE

Simbol cont titluri de stat

Valoarea nominală totală

(moneda)

Dobânda acumulată per titlu

(moneda)

În contul clienţilor - TOTAL

 

******

 

din care:

- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

   
C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la .................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 43:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de ............
- ofertă necompetitivă -
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data sesiunii suplimentare

Data emisiunii/redeschiderii

Data scadenţei

Valoarea nominală individuală

(RON)

Rata cuponului

(%)

       
B)Oferta de cumpărare:

Simbol cont titluri de stat

Dealer primar

Numărul titlurilor de stat

(buc.)

Valoarea nominală totală

(RON)

Preţul mediu licitaţia de referinţă

(%)

Costul net total

(RON)

Dobânda acumulată totală

(RON)

Costul brut total

(RON)

XXXX0

      
(unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar)
C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei cuponului conform prospectului de emisiune plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 51:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ DE CUMPĂRARE pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie
- ofertă competitivă -
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Valoarea nominală individuală

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

      
B)Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

Nr. tranşei

Defalcare

Simbol cont titluri de stat

Numărul titlurilor de stat

(buc.)

Rată discont

(%)

Preţ

(%)

Randament

(%)

Cost

(moneda)

1.

TOTAL, din care:

      
 

- în cont propriu

      
 

- în contul clienţilor - TOTAL

      
 

din care:

- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

      

2.

...

       
 

TOTAL GENERAL

 

*****

   

********

C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la .................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului mediu de adjudecare plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 52:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
Element licitat: rata dobânzii
- ofertă competitivă -
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Valoarea nominală individuală

(moneda)

      
B)Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

Nr. tranşei

Defalcare

Simbol cont titluri de stat

Numărul titlurilor de stat

(buc.)

Valoarea nominală totală

(moneda)

Rata dobânzii

(%)

1.

TOTAL, din care:

    
 

- în cont propriu

    
 

- în contul clienţilor - TOTAL

    
 

din care:

- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

    

2.

...

     

TOTAL GENERAL

*****

 

*********

C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la ...................., suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 53:

Instituţia

 

Adresa

 

Cont evidenţă titluri de stat

 

Telefon

 

Fax

 
Către
Banca Naţională a României
Data ............
OFERTĂ de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
Element licitat: preţ
- ofertă competitivă -
A)Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat

Seria emisiunii

Data licitaţiei

Data emisiunii/redeschiderii

Data scadenţei

Valoarea nominală individuală

(moneda)

Dobânda acumulată per titlu

(moneda)

Rata cuponului

(%)

        
B)Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

Nr. tranşei

Defalcare

Simbol cont titluri de stat

Numărul titlurilor de stat

(buc.)

Valoarea nominală totală

(moneda)

Cotaţia preţului

(%)

Costul net total

(moneda)

Dobânda acumulată totală

(moneda)

Costul brut total

(moneda)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

TOTAL, din care:

       
 

- în cont propriu

       
 

- în contul clienţilor - TOTAL

       
 

din care:

- nume clienţi

       

2.

...

        

TOTAL GENERAL

***

*********

 

*******

*******

*******

C)Instrucţiuni de plată şi decontare:
1.În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2.În cazul titlurilor de stat denominate în alte valute se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de ............ (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) al Băncii Naţionale a României, deschis la .................... suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în ............ (Se va completa moneda, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare plus nivelul ratei ............ (Se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD.) aferente fiecărei zile de întârziere.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
(Semnături autorizate şi ştampila)

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

ANEXA nr. 6:
METODOLOGIE de lucru şi calcule aferente sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive
Secţiunea 1: Metodologia aferentă trimestrului 1 2013
1.Pentru exemplificare se definesc ca ipoteze de lucru următoarele:
1.1.în anul 2012 au activat pe piaţa primară 7 dealeri primari (denumiţi în continuare DP A, DP B, ..., DP G)
1.2.la sfârşitul anului 2012, clasamentul întocmit conform prevederilor art. 19 alin. (2) din norme este:

Locul ocupat în clasamentul adjudecărilor în nume propriu pentru anul 2012

Dealerul primar

Locul 1

DP B

Locul 2

DP E

Locul 3

DP D

Locul 4

DP A

Locul 5

DP F

Locul 6

DP G

Locul 7

DP C

2._
a)_
Exemplul nr. 1:
Prima licitaţie pentru care emitentul prevede sesiune suplimentară de oferte necompetitive în trimestrul 1 2013 are următoarele caracteristici (vezi anexa nr. 10.2 la norme - Bază de date pentru piaţa primară în trimestrul 1 2013, datele pentru Licitaţia 3):
- ISIN: RO1318DBN200
- Emisiune nouă
- Tip: obligaţiuni de stat de tip benchmark
- Maturitate iniţială: 5 ani
- Denominare: RON
- Suma anunţată prospect: 300 mil. RON
- Se organizează sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în valoare de 45 mil. RON (15% din suma anunţată).
- Data plasamentului (licitaţia de referinţă): 31.01.2013
- Data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive: 1.02.2013
- Data emisiunii: 4.02.2013
- Data scadenţei: 23.04.2018
La licitaţia de referinţă se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200

(licitaţia de referinţă)

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

74,60

44,60

Clienţi

1,00

1,00

DP B

Nume propriu

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

279,75

179,75

Clienţi

50,00

20,00

DP D

Nume propriu

71,90

71,90

Clienţi

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

63,75

43,75

Clienţi

15,00

15,00

DP F

Nume propriu

100,00

10,00

Clienţi

25,00

5,00

DP G

Nume propriu

35,00

0,00

Clienţi

14,00

14,00

TOTAL:

 

730,00

405,00

Eligibilitatea participării la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se stabileşte conform prevederilor art. 23 alin. (1) şi art. 24 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, prin următoarele etape:
- Pentru fiecare din primii 5 clasaţi dealeri în ultimul clasament disponibil se verifică dacă este îndeplinită condiţia de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă, astfel:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma adjudecată în nume propriu

Suma anunţată prospect

Procentaj adjudecare

Respectă condiţia de adjudecare

1.

DP B

0,00

300,00

0,00%

nu

2.

DP E

43,75

300,00

14,58%

da

3.

DP D

71,90

300,00

23,97%

da

4.

DP A

44,60

300,00

14,87%

da

5.

DP F

10,00

300,00

3,33%

da

- Pentru fiecare din primii 5 clasaţi dealeri în ultimul clasament disponibil care au îndeplinit condiţia de adjudecare se calculează suma maximă pe care o pot subscrie la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma oferită de Ministerul Finanţelor Publice

Suma maximă pentru subscriere

(% din suma oferită)

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

2.

DP E

45,00 mil. RON

25%

11,25 mil. RON

3.

DP D

45,00 mil. RON

18%

8,10 mil. RON

4.

DP A

45,00 mil. RON

12%

5,40 mil. RON

5.

DP F

45,00 mil. RON

10%

4,50 mil. RON

- Conform art. 24 alin. (3) şi (4) din Regulament, Banca Naţională a României notifică fiecăruia dintre cei 5 dealeri primari, imediat după încheierea licitaţiei de referinţă, dacă se califică pentru sesiunea de oferte necompetitive şi, în caz afirmativ, cantitatea care poate fi subscrisă de către fiecare în parte. În termen de o oră de la momentul notificării, dealerii primari vor transmite Băncii Naţionale a României intenţia de a participa sau nu, precum şi cantitatea pe care doresc să o subscrie, în limita prevăzută mai sus:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

Suma intenţionată pentru subscriere

2.

DP E

11,25 mil. RON

11,25 mil. RON

3.

DP D

8,10 mil. RON

8,10 mil. RON

4.

DP A

5,40 mil. RON

5,40 mil. RON

5.

DP F

4,50 mil. RON

0 mil. RON

TOTAL:

24,75 mil. RON

În cazul exemplificat, dealerii E, D şi A intenţionează să subscrie suma maximă alocată, iar dealerul F nu intenţionează să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive.
- Conform art. 24 alin. (5) din Regulament, în cazul în care suma oferită spre subscriere este mai mare decât suma rezervată pentru primii 5 dealeri primari, fie că aceştia nu au îndeplinit condiţia de adjudecare la licitaţia de referinţă (DP B), fie îşi manifestă intenţia de a nu subscrie (DP F) sau de a subscrie o sumă mai mică decât au dreptul, diferenţa va fi oferită celorlalţi dealeri clasaţi pe locurile 6 şi 7, cu condiţia ca aceştia să fi îndeplinit condiţia de adjudecare, astfel:

Locul obţinut în clasament

DP

Suma adjudecată în nume propriu

Procentaj adjudecare

Respectă condiţia de adjudecare

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

6.

DP G

0,00

0,00%

nu

-

7.

DP C

179,75

59,92%

da

20,25 mil. RON

La sesiunea suplimentară de oferte necompetitive desfăşurată in data de 1.02.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200

(sesiunea de oferte necompetitive)

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

5,40

5,40

DP B

Nume propriu

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

20,25

20,25

DP D

Nume propriu

8,10

8,10

DP E

Nume propriu

11,25

11,25

DP F

Nume propriu

0,00

0,00

DP G

Nume propriu

0,00

0,00

TOTAL:

 

45,00

45,00

Astfel, cumulând rezultatele celor două sesiuni de licitaţie, pentru emisiunea RO1318DBN200 din 4.02.2013, s-au înregistrat următoarele rezultate totale:

RO1318DBN200

(TOTAL)

4.02.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

80,00

50,00

Clienţi

1,00

1,00

DP B

Nume propriu

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

300,00

200,00

Clienţi

50,00

20,00

DP D

Nume propriu

80,00

80,00

Clienţi

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

75,00

55,00

Clienţi

15,00

15,00

DP F

Nume propriu

100,00

10,00

Clienţi

25,00

5,00

DP G

Nume propriu

35,00

0,00

Clienţi

14,00

14,00

TOTAL:

 

775,00

450,00

b)_
Exemplul nr. 2:
A doua licitaţie pentru care emitentul prevede sesiune suplimentară de oferte necompetitive în trimestrul 1 2013 are următoarele caracteristici (vezi anexa nr. 10.2 la norme, datele pentru Licitaţia 6):
- ISIN: RO1318DBN200
- Redeschidere
- Tip: obligaţiuni de stat de tip benchmark
- Maturitate iniţială: 5 ani
- Denominare: RON
- Suma anunţată prospect: 400 mil. RON
- Se organizează sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în valoare de 60 mil. RON (15% din suma anunţată).
- Data plasamentului (licitaţia de referinţă): 14.03.2013
- Data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive: 15.03.2013
- Data emisiunii: 18.03.2013
- Data scadenţei: 23.04.2018
La licitaţia de referinţă organizată în data de 14.03.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200

(licitaţia de referinţă)

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

292,80

117,80

Clienţi

10,00

10,00

DP B

Nume propriu

104,00

64,00

Clienţi

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

79,20

54,20

Clienţi

25,00

15,00

DP D

Nume propriu

50,00

0,00

Clienţi

25,00

25,00

DP E

Nume propriu

20,00

10,00

Clienţi

30,00

30,00

DP F

Nume propriu

144,00

119,00

Clienţi

30,00

30,00

DP G

Nume propriu

50,00

0,00

Clienţi

15,00

15,00

TOTAL:

 

875,00

490,00

Eligibilitatea participării la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive:
- Verificarea condiţiei de adjudecare pentru primii 5 dealeri:

Locul obţinut în clasament

DP

Suma adjudecată în nume propriu

Suma anunţată prospect

Procentaj adjudecare

Respectă condiţia de adjudecare

1.

DP B

64,00

400,00

16,00%

da

2.

DP E

10,00

400,00

2,50%

da

3.

DP D

0,00

400,00

0,00%

nu

4.

DP A

117,80

400,00

29,45%

da

5.

DP F

119,00

400,00

29,75%

da

- Suma maximă pentru subscriere pentru primii 5 dealeri:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma oferită de Ministerul Finanţelor Publice

Suma maximă pentru subscriere

(% din suma oferită)

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

1.

DP B

60,00 mil. RON

35%

21,00 mil. RON

2.

DP E

60,00 mil. RON

25%

15,00 mil. RON

4.

DP A

60,00 mil. RON

12%

7,20 mil. RON

5.

DP F

60,00 mil. RON

10%

6,00 mil. RON

- Comunicarea intenţiei de participare a primilor 5 dealeri:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

Suma intenţionată pentru subscriere

1.

DP B

21,00 mil. RON

21,00 mil. RON

2.

DP E

15,00 mil. RON

5,00 mil. RON

4.

DP A

7,20 mil. RON

7,20 mil. RON

5.

DP F

6,00 mil. RON

6,00 mil. RON

TOTAL:

39,20 mil. RON

Dealerii B, A şi F doresc să subscrie suma maximă alocată, iar dealerul E doreşte să subscrie mai puţine titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive decât ar avea dreptul.
- Redistribuirea sumei rămase disponibile celorlalţi dealeri:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma adjudecată în nume propriu

Procentaj adjudecare

Respectă condiţia de adjudecare

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

6.

DP G

0,00

0,00%

nu

-

7.

DP C

54,20

13,55%

da

20,80 mil. RON

La sesiunea suplimentară de oferte necompetitive desfăşurată în data de 15.03.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1318DBN200

(sesiunea de oferte necompetitive)

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

7,20

7,20

DP B

Nume propriu

21,00

21,00

DP C

Nume propriu

20,80

20,80

DP D

Nume propriu

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

5,00

5,00

DP F

Nume propriu

6,00

6,00

DP G

Nume propriu

0,00

0,00

TOTAL:

 

60,00

60,00

Astfel, rezultatele cumulate ale celor două sesiuni de licitaţie pentru emisiunea RO1318DBN200 din 18.03.2013 sunt:

RO1318DBN200

(TOTAL)

18.03.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

300,00

125,00

Clienţi

10,00

10,00

DP B

Nume propriu

125,00

85,00

Clienţi

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

100,00

75,00

Clienţi

25,00

15,00

DP D

Nume propriu

50,00

0,00

Clienţi

25,00

25,00

DP E

Nume propriu

25,00

15,00

Clienţi

30,00

30,00

DP F

Nume propriu

150,00

125,00

Clienţi

30,00

30,00

DP G

Nume propriu

50,00

0,00

Clienţi

15,00

15,00

TOTAL:

 

935,00

550,00

Secţiunea 2: Metodologia utilizată începând cu trimestrul 2 2013
La prima evaluare trimestrială efectuată la începutul lunii aprilie 2013 pentru activitatea desfăşurată în trimestrul 1 2013 (vezi anexa nr. 10.1 la norme - Metodologie calcul indicatori necesari pentru evaluarea activităţii dealerilor primari) se obţine următorul clasament:

Clasament T1 2013

Dealer primar

Locul 1

DP E

Locul 2

DP F

Locul 3

DP D

Locul 4

DP C

Locul 5

DP A

Locul 6

DP B

Locul 7

DP G

La stabilirea eligibilităţii participării la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive desfăşurate în trimestrul 2 2013 se va lua în considerare acest clasament, aşa cum este detaliat în exemplul nr. 3.
Exemplul nr. 3:
Emitentul prevede sesiune suplimentară de oferte necompetitive în trimestrul 2 2013 pentru emisiunea cu următoarele caracteristici:
- ISIN: RO1323DBN300
- Emisiune nouă
- Tip: obligaţiuni de stat de tip benchmark
- Maturitate iniţială: 10 ani
- Denominare: RON
- Suma anunţată prospect: 700 mil. RON
- Sesiune suplimentară de oferte necompetitive, în valoare de 70 mil. RON (10% din suma anunţată).
- Data plasamentului (licitaţiei de referinţă): 18.04.2013
- Data sesiunii suplimentare de oferte necompetitive: 19.04.2013
- Data emisiunii: 22.04.2013
- Data scadenţei: 17.06.2023
La licitaţia de referinţă organizată în data de 14.03.2013 se înregistrează următoarele rezultate:

RO1323DBN300

(sesiunea de referinţă)

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

150,00

15,00

Clienţi

10,00

10,00

DP B

Nume propriu

125,00

80,00

Clienţi

30,00

25,00

DP C

Nume propriu

300,00

95,00

Clienţi

15,00

15,00

DP D

Nume propriu

475,00

215,00

Clienţi

5,00

5,00

DP E

Nume propriu

20,00

20,00

Clienţi

0,00

0,00

DP F

Nume propriu

315,00

145,00

Clienţi

60,00

50,00

DP G

Nume propriu

50,00

25,00

Clienţi

0,00

0,00

TOTAL:

 

1.555,00

700,00

Eligibilitatea participării la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive:
- Verificarea condiţiei de adjudecare pentru primii 5 dealeri:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma adjudecată în nume propriu

Suma anunţată prospect

Procentaj adjudecare

Respectă condiţia de adjudecare

1.

DP E

20,00

700,00

2,86%

da

2.

DP F

145,00

700,00

20,71%

da

3.

DP D

215,00

700,00

30,71%

da

4.

DP C

95,00

700,00

13,57%

da

5.

DP A

15,00

700,00

2,14%

da

- Suma maximă pentru subscriere pentru primii 5 dealeri:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma oferită de Ministerul Finanţelor Publice

Suma maximă pentru subscriere (% din suma oferită)

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

1.

DP E

70,00 mil. RON

35%

24,50 mil. RON

2.

DP F

70,00 mil. RON

25%

17,50 mil. RON

3.

DP D

70,00 mil. RON

18%

12,60 mil. RON

4.

DP C

70,00 mil. RON

12%

8,40 mil. RON

5.

DP A

70,00 mil. RON

10%

7,00 mil. RON

- Comunicarea intenţiei de participare a primilor 5 dealeri:

Locul deţinut în clasament

DP

Suma maximă pentru subscriere

(valoarea)

Suma intenţionată pentru subscriere

1.

DP E

24,50 mil. RON

10,00 mil. RON

2.

DP F

17,50 mil. RON

15,00 mil. RON

3.

DP D

12,60 mil. RON

10,00 mil. RON

4.

DP C

8,40 mil. RON

8,40 mil. RON

5.

DP A

7,00 mil. RON

7,00 mil. RON

TOTAL:

50,40 mil. RON

- Redistribuirea sumei rămase disponibile celorlalţi dealeri:

Locul obţinut în clasament

DP

Suma adjudecată în nume propriu

Procentaj adjudecare

Respectă condiţia de adjudecare

Suma maximă pentru subscriere

(valoare)

6.

DP B

80,00

11,43%

da

19,60 mil. RON

7.

DP G

25,00

3,57%

da

19,60 mil. RON

La sesiunea suplimentară de oferte necompetitive desfăşurată in data de 19.04.2013 dealerii B şi G subscriu în total o sumă mai mare decât cea rămasă disponibilă, aşa încât alocarea între ei se face proporţional, înregistrându-se următoarele rezultate:

RO1323DBN300

(sesiunea de oferte necompetitive)

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

7,00

7,00

DP B

Nume propriu

15,00

10,89

DP C

Nume propriu

8,40

8,40

DP D

Nume propriu

10,00

10,00

DP E

Nume propriu

10,00

10,00

DP F

Nume propriu

15,00

15,00

DP G

Nume propriu

12,00

8,71

TOTAL:

 

77,40

70,00

Astfel, pentru emisiunea RO1323DBN300 din 22.04.2013 s-au înregistrat următoarele rezultate totale:

RO1323DBN300

(TOTAL)

22.04.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

157,00

22,00

Clienţi

10,00

10,00

DP B

Nume propriu

140,00

90,89

Clienţi

30,00

25,00

DP C

Nume propriu

308,40

103,40

Clienţi

15,00

15,00

DP D

Nume propriu

485,00

225,00

Clienţi

5,00

5,00

DP E

Nume propriu

30,00

30,00

Clienţi

0,00

0,00

DP F

Nume propriu

330,00

160,00

Clienţi

60,00

50,00

DP G

Nume propriu

62,00

33,71

Clienţi

0,00

0,00

TOTAL:

 

1.632,40

770,00

ANEXA nr. 7:
ANTET oficial ................... (denumirea dealerului primar)
Nr. de înregistrare/Data
..................
Către
Banca Naţională a României
SITUAŢIA deschiderilor de conturi de evidenţă a titlurilor de stat

Nr. crt.

Denumirea clientului

Categoria clientului*

CUI**

Simbolul contului

     
     
     
     
     
[Semnături autorizate şi ştampila]

Numele: .................

(LS)

Numele: .................

(LS)

Funcţia .................

Funcţia .................

*Se completează, după caz: instituţia de credit (rezidentă/nerezidentă), clientul individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), contul global de clienţi aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.
**CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.
ANEXA nr. 8:
STRUCTURA ŞI CODIFICAREA conturilor de evidenţă a titlurilor de stat
Structura şi codificarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare sistemul SaFIR, sunt următoarele:

A

A

A

A

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AAAA - reprezintă cod deţinător cont şi este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC:
B - reprezintă cod categorie cont:
0 - pentru deţineri proprii;
1 - pentru deţineri clienţi cu cont individual şi clienţi cu cont global, alţii decât cei menţionaţi la categoria "2";
2 - pentru deţineri în contul intermediarilor secundari şi al instituţiilor de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu;
CCCCCCCCCCCCC - reprezintă codul clientului şi identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar.
Pentru clienţii intermediari secundari şi instituţii de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deţinătorului respectiv.
Exemple:
- cont dealer primar nume propriu:

A

A

A

A

0

- primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar
- cont client individual al unui dealer primar, alţii decât cei menţionaţi la categoria "2":

A

A

A

A

1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

- primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar
- 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar
- cont global de clienţi deschis la dealerul primar de un alt intermediar:

A

A

A

A

1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

- primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar
- 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar
- cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundar şi/sau instituţie de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu:

A

A

A

A

2

C

C

C

C

- primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar (AAAA)
- primele 4 caractere din codul BIC al clientului intermediar secundar şi/sau instituţie de credit care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu (CCCC)
ANEXA nr. 9:
RAPORT privind tranzacţiile de sens contrar derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ efectuate pe piaţa secundară a titlurilor de stat în perioada ............... [Se va completa luna pentru care se face raportarea.]

Nr. crt.

Referinţa 1

Referinţa 2

1

Referinţa tranzacţie 1 (16!n)

Referinţa tranzacţie 2 (16!n)

NOTĂ:
Referinţa tranzacţie 1 reprezintă referinţa din sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare sistemul SaFIR, a operaţiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, efectuate în nume şi cont propriu de dealerul primar cu un client.
Referinţa tranzacţie 2 reprezintă referinţa din Sistemul SaFIR a operaţiunii de sens contrar cu acelaşi client şi pe aceeaşi emisiune pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază faţă de preţul tranzacţiei 1.
16!n reprezintă formatul în care se prezintă informaţia, respectiv câmp numeric de 16 caractere.
ANEXA nr. 101:
METODOLOGIE de calcul al indicatorilor necesari pentru evaluarea activităţii dealerilor primari
SECŢIUNEA 1: Evaluarea trimestrială
(1)Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, pentru evaluarea trimestrială a performanţei dealerilor primari se urmăresc următoarele criterii:
1.activitatea pe piaţa primară - 40 de puncte;
2.activitatea pe piaţa secundară - 50 de puncte;
3.criterii calitative - 10 puncte.
(2)_
1.Evaluarea performanţei dealerilor primari pe piaţa primară:
Pentru exemplificarea metodologiei de calcul al indicatorilor aferenţi pieţei primare se vor folosi informaţiile prezentate în anexa nr. 10.2 la norme - Bază de date pentru piaţa primară în trimestrul 1 2013.
Pentru evaluarea activităţii dealerilor primari pe piaţa primară în trimestrul 1 2013 se vor calcula următorii indicatori:
1.1.Ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen mediu şi lung:
Pentru a calcula indicatorii aferenţi emisiunilor pe termen mediu şi lung se vor lua în calcul licitaţiile 1 (maturitate 2 ani), 3 (maturitate 5 ani) şi 6 (maturitate 5 ani), toate denominate în RON. Valorile ponderate adjudecate de fiecare dealer primar în trimestrul 1 (suma valorilor ponderate adjudecate în nume propriu la aceste 3 licitaţii) şi, respectiv, suma totală adjudecată de emitent (denumit în continuare MFP) la cele 3 licitaţii pe termen mediu şi lung în această perioadă sunt:

T1 - Indicator 1.1

Titluri pe termen mediu şi lung (DBN/DBE)

Dealerii

Valoarea adjudecată ponderată

DP A

900,00

DP B

740,00

DP C

1.100,00

DP D

320,00

DP E

670,00

DP F

1.140,00

DP G

60,00

Valoarea totală ponderată, adjudecată de MFP

5.940,00

DBN/DBE reprezintă titluri de stat cu maturitate iniţială mai mare de un an, denominate în RON, respectiv EUR.
Procentajele adjudecărilor fiecărui dealer primar raportat la total adjudecări MFP sunt:

T1 - Indicator 1.1

Titluri pe termen mediu şi lung (DBN/DBE)

Dealerii

Procentajul adjudecărilor

DP A

15,15%

DP B

12,46%

DP C

18,52%

DP D

5,39%

DP E

11,28%

DP F

19,19%

DP G

1,01%

În stabilirea punctajelor obţinute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:
- Dealerii primari care au obţinut procentaj mai mare sau egal cu 10% (DP A, DP B, DP C, DP E, DP F) primesc 20 de puncte.
- Ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 20 de puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate (594 mil. RON).
- Dealerii primari care au obţinut un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulament, nu primesc niciun punct. Această condiţie se verifică raportând valoarea ponderată adjudecată în nume propriu de către fiecare dealer în perioada evaluată (suma valorilor ponderate adjudecate în nume propriu la toate cele 6 licitaţii) la valoarea ponderată totală adjudecată de către MFP, astfel:

T1 - Toate titlurile de stat

Dealerii

Valoarea adjudecată ponderată

Procentaj adjudecare

DP A

1.141,04

14,05%

DP B

1.153,81

14,20%

DP C

1.309,57

16,12%

DP D

582,39

7,17%

DP E

784,18

9,65%

DP F

1.421,87

17,50%

DP G

78,21

0,96%

Valoarea totală ponderată, adjudecată de MFP

8.122,83

 
În cazul exemplificat, DP G are un procentaj al adjudecărilor mai mic de 2%, deci primeşte 0 puncte la acest indicator.
În consecinţă, punctajele obţinute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 1.1

Titluri pe termen mediu şi lung (DBN/DBE)

Dealerii

Punctajul

DP A

20,00

DP B

20,00

DP C

20,00

DP D

10,77

DP E

20,00

DP F

20.00

DP G

3,00

1.2.Ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen scurt:
Pentru a calcula indicatorii aferenţi emisiunilor pe termen scurt se vor lua în calcul licitaţiile 2 (maturitate 1 an), 5 (maturitate 6 luni), denominate în RON, şi 4 (maturitate 1 an), denominată în EUR. Pentru cea denominată în EUR, valorile adjudecate sunt convertite în RON, la cursul de schimb valabil din ziua decontării emisiunii (4,5522 RON/EUR). Valorile ponderate adjudecate de fiecare dealer primar în trimestrul 1 (suma valorilor ponderate adjudecate în nume propriu la aceste 3 licitaţii) şi, respectiv, suma totală adjudecată de MFP la cele 3 licitaţii pe termen scurt în această perioadă sunt:

T1 - Indicator 1.2

Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)

Dealerii

Valoarea adjudecată ponderată

DP A

241,04

DP B

413,81

DP C

209,57

DP D

262,39

DP E

114,18

DP F

281,87

DP G

18,21

Valoarea totală ponderată, adjudecată de MFP

2.182,83

CTN/CTE reprezintă titluri de stat cu maturitate iniţială de până la un an, denominate în RON, respectiv EUR.
Procentajele adjudecărilor fiecărui dealer primar raportat la total adjudecări MFP sunt:

T1 - Indicator 1.2

Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)

Dealerii

Procentajul adjudecărilor

DP A

11,04%

DP B

18,96%

DP C

9,60%

DP D

12.02%

DP E

5,23%

DP F

12,91%

DP G

0,83%

În stabilirea punctajelor obţinute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:
- Dealerii primari care au obţinut procentaj mai mare sau egal cu 10% (DP A, DP B, DP D, DP F) primesc 10 puncte.
- Ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 10 puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate (218,28 mil. RON).
- Dealerii primari care au obţinut un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulament, nu primesc niciun punct (conform calculului de la indicatorul precedent, DP G are un procentaj al adjudecărilor mai mic de 2%, deci primeşte 0 puncte la acest indicator).
În consecinţă, punctajele obţinute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 1.2

Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)

Dealerii

Punctajul

DP A

10,00

DP B

10,00

DP C

9,60

DP D

10,00

DP E

5,23

DP F

10,00

DP G

0,00

1.3.Rata de acceptare a ofertelor competitive
Pentru a calcula ratele de acceptare a ofertelor competitive la fiecare din cele 6 licitaţii organizate în perioada evaluată se vor utiliza valorile subscrise şi adjudecate de către dealeri în nume propriu în cadrul licitaţiilor de referinţă (la sesiunile suplimentare se plasează numai oferte necompetitive), astfel:

DP A

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

180,00

100,00

55,56%

Licitaţia 2

200,00

150,00

75,00%

Licitaţia 3

74,60

44,60

59,79%

Licitaţia 4

227,61

91,04

40,00%

Licitaţia 5

0,00

0,00

0,00%

Licitaţia 6

292,80

117,80

40,23%

Rata de acceptare medie

45,10%

DP B

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

200,00

200,00

100,00%

Licitaţia 2

500,00

200,00

40,00%

Licitaţia 3

0,00

0,00

0,00%

Licitaţia 4

136,57

113,81

83,33%

Licitaţia 5

100,00

100,00

100,00%

Licitaţia 6

104,00

64,00

61,54%

Rata de acceptare medie

64,15%

DP C

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

0,00

0,00

0,00%

Licitaţia 2

0,00

0,00

0,00%

Licitaţia 3

279,75

179,75

64,25%

Licitaţia 4

318,65

136,57

42,86%

Licitaţia 5

100,00

73,00

73,00%

Licitaţia 6

79,20

54,20

68,43%

Rata de acceptare medie

41,42%

DP D

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

0,00

0,00

0,00%

Licitaţia 2

100,00

100,00

100,00%

Licitaţia 3

71,90

71,90

100,00%

Licitaţia 4

77,39

77,39

100,00%

Licitaţia 5

100,00

85,00

85,00%

Licitaţia 6

50,00

0.00

0,00%

Rata de acceptare medie

64,17%

DP E

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

250,00

195,00

78,00%

Licitaţia 2

0,00

0,00

0,00%

Licitaţia 3

63,75

43,75

68,63%

Licitaţia 4

113,81

59,18

52,00%

Licitaţia 5

75,00

55,00

73,33%

Licitaţia 6

20,00

10,00

50,00%

Rata de acceptare medie

53,66%

DP F

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

900,00

300,00

33,33%

Licitaţia 2

500,00

125,00

25,00%

Licitaţia 3

100,00

10,00

10,00%

Licitaţia 4

91,04

31,87

35,01%

Licitaţia 5

200,00

125,00

62,50%

Licitaţia 6

144,00

119,00

82,64%

Rata de acceptare medie

41,41%

DP G

Valoarea subscrisă

Valoarea adjudecată

Rata de acceptare

Licitaţia 1

300,00

30,00

10,00%

Licitaţia 2

200,00

0,00

0,00%

Licitaţia 3

35,00

0,00

0,00%

Licitaţia 4

45,52

18,21

40,00%

Licitaţia 5

50,00

0,00

0,00%

Licitaţia 6

50,00

0,00

0,00%

Rata de acceptare medie

8,33%

Dealerul primar care înregistrează cea mai mare rată de acceptare a ofertelor competitive plasate (DP D) primeşte 5 puncte; ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 5 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar, conform art. 38 lit. c) pct. (iii) din Regulament, astfel:

T1 - Indicator 1.3

Rata de acceptare

Dealeri

Rata medie de acceptare

Punctajul

DP A

45,10%

3,51

DP B

64,15%

5,00

DP C

41,42%

3,23

DP D

64,17%

5,00

DP E

53,66%

4,18

DP F

41,41%

3,23

DP G

8,33%

0,65

1.4.Regularitatea adjudecării într-un procent de minimum 2% la emisiunile de titluri de stat
Pentru calcularea acestui indicator sunt luate în calcul adjudecările în nume propriu atât la licitaţiile de referinţă, cât şi la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, astfel:

DP A

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

100,00

970,00

10,31%

Licitaţia 2

150,00

1.000,00

15,00%

Licitaţia 3

50,00

450,00

11,11%

Licitaţia 4

91,04

682,84

13,33%

Licitaţia 5

0,00

500,00

0,00%

Licitaţia 6

125,00

550,00

22,73%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

5

DP B

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

200,00

970,00

20,62%

Licitaţia 2

200,00

1.000,00

20,00%

Licitaţia 3

0,00

450,00

0,00%

Licitaţia 4

113,81

682,84

16,67%

Licitaţia 5

100,00

500,00

20,00%

Licitaţia 6

85,00

550,00

15,45%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

5

DP C

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

0,00

970,00

0,00%

Licitaţia 2

0,00

1.000,00

0,00%

Licitaţia 3

200,00

450,00

44,44%

Licitaţia 4

136,57

682,84

20,00%

Licitaţia 5

73,00

500,00

14,60%

Licitaţia 6

75,00

550,00

13,64%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

4

DP D

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

0,00

970,00

0,00%

Licitaţia 2

100,00

1.000,00

10,00%

Licitaţia 3

80,00

450,00

17,78%

Licitaţia 4

77,39

682,84

11,33%

Licitaţia 5

85,00

500,00

17,00%

Licitaţia 6

0,00

550,00

0,00%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

4

DP E

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

195,00

970,00

20,10%

Licitaţia 2

0,00

1.000,00

0,00%

Licitaţia 3

55,00

450,00

12,22%

Licitaţia 4

59,18

682,84

8,67%

Licitaţia 5

55,00

500,00

11,00%

Licitaţia 6

15,00

550,00

2,73%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

5

DP F

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

300,00

970,00

30,93%

Licitaţia 2

125,00

1.000,00

12,50%

Licitaţia 3

10,00

450,00

2,22%

Licitaţia 4

31,87

682,84

4,67%

Licitaţia 5

125,00

500,00

25,00%

Licitaţia 6

125,00

550,00

22,73%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

6

DP G

Valoarea adjudecată

Valoarea adjudecată MFP

Procentaj adjudecare

Licitaţia 1

30,00

970,00

3,09%

Licitaţia 2

0,00

1.000,00

0,00%

Licitaţia 3

0,00

450,00

0,00%

Licitaţia 4

18,21

682,84

2,67%

Licitaţia 5

0,00

500,00

0,00%

Licitaţia 6

0,00

550,00

0,00%

Numărul de licitaţii cu adjudecări peste 2%

2

Dealerul primar care a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către MFP la toate emisiunile de titluri de stat organizate în perioada analizată (DP F) obţine 5 puncte, ceilalţi dealeri primari sunt evaluaţi în mod relativ, raportând numărul de emisiuni în care au întrunit criteriul de mai sus la numărul total de emisiuni de titluri de stat organizate în perioada analizată, conform art. 38 lit. d) pct. (ii) din Regulament, astfel:

T1 - Indicator 1.4

Regularitatea adjudecării

Dealerii

Numărul de licitaţii cu procentaj adjudecare >2%

Punctajul

DP A

5

4,17

DP B

5

4,17

DP C

4

3,33

DP D

4

3,33

DP E

5

4,17

DP F

6

5,00

DP G

2

1,67

În total pentru activitatea desfăşurată pe piaţa primară în trimestrul 1 2013, dealerii primari au obţinut următorul punctaj:

T1 - Piaţa primară

Dealerii

Indicator 1.1

Indicator 1.2

Indicator 1.3

Indicator 1.4

Punctajul total

DP A

20,00

10,00

3,51

4,17

37,68

DP B

20,00

10,00

5,00

4,17

39,17

DP C

20,00

9,60

3,23

3,33

36,16

DP D

10,77

10,00

5,00

3,33

29,10

DP E

20,00

5,23

4,18

4,17

33,58

DP F

20,00

10,00

3,23

5,00

38,23

DP G

0,00

0,00

0,65

1,67

2,32

2.Evaluarea performanţei dealerilor primari pe piaţa secundară
Pentru evaluarea activităţii dealerilor primari pe piaţa secundară în trimestrul 1 2013 se vor calcula următorii indicatori:
2.1.Ponderea totală a tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa locală
Pentru calcularea acestui indicator se iau în calcul valoarea de decontare ponderată a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, denominate în monedă naţională şi/sau străină, efectuate în nume propriu pe piaţa secundară a titlurilor de stat, şi totalul valorii de decontare ponderate a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, denominate în monedă naţională şi/sau străină, derulate pe piaţa secundară în perioada analizată, cu următoarele precizări:
- Fiecărei tranzacţii luate în calcul i se aplică un coeficient de multiplicare, conform art. 7 alin. (2) din Regulament, în funcţie de maturitatea reziduală a seriei de titluri de stat la data decontării tranzacţiei, ca în exemplul de mai jos:

Data decontării tranzacţiei

ISIN

Valoarea decontată (echivalent mil. RON)

Scadenţa

Maturitatea reziduală*

Coeficientul

Valoarea ponderată (echivalent mil. RON)

9.01.2013

RO1315DBN100

6,34

30.04.2015

2,30

2

12,68

4.03.2013

RO1314CTE100

184,43

19.02.2014

0,96

1

184,43

8.03.2013

RO1314CTE100

32,27

19.02.2014

0,95

1

32,27

29.03.2013

RO1314CTN100

95,73

22.01.2014

0,82

1

95,73

29.03.2013

RO1314CTN100

0,01

22.01.2014

0,82

1

0,01

29.03.2013

RO1315DBN100

28,73

30.04.2015

2,09

2

57,46

29.03.2013

RO1318DBN200

30,47

23.04.2018

5,07

4

121,88

*Maturitatea reziduală se calculează după formula:
Maturitate rezidualăani = (Data scadenţei - Data decontării)nr. zile/365
- Tranzacţiile realizate cu contrapartide, altele decât dealerii primari, vor avea ataşat un coeficient de multiplicare de două ori mai mare decât cel aferent tranzacţiilor derulate cu dealerii primari. In calcularea totalului tranzacţionat pe piaţă, tranzacţiile la care nu participă niciun dealer primar vor primi un coeficient d e multiplicare de 1, ca în exemplul următor:

Cont vânzător(1)

Cont cumpărător(2)

Valoare ponderată (echivalent mil. RON)

Multiplicator contrapartidă

Valoarea ponderată inclusiv multiplicator contrapartidă (echivalent mil. RON)

Altul

Altul

12,68

1

12,68

DPF0

DPA1

184,43

2

368,86

DPA1

DPA0

32,27

2

64,54

Altul

DPE0

95,73

2

191,46

DPD0

DPE0

0,01

1

0,01

Altul

DPA1

57,46

1

57,46

Altul

DPC1

121,88

1

121,88

(1)Cont vânzător - se consideră conturile terminate în cifra 0 ca fiind conturi proprii ale dealerilor, iar cele terminate în cifra 1 ca fiind conturi ale clienţilor dealerilor primari; "altul" reprezintă orice alt participant la piaţa secundară: dealeri secundari, clienţi ai acestora etc.
(2)Cont cumpărător - se consideră conturile terminate în cifra 0 ca fiind conturi proprii ale dealerilor, iar cele terminate în cifra 1 ca fiind conturi ale clienţilor dealerilor primari; "altul" reprezintă orice alt participant la piaţa secundară: dealeri secundari, clienţi ai acestora etc.
- În totalul aferent fiecărui dealer se iau în calcul atât tranzacţiile de vânzare, cât şi cele de cumpărare. La calcularea volumului total al pieţei, fiecare tranzacţie se consideră o singură dată, ca în exemplul următor:

ISIN

Cont vânzător

Cont cumpărător

Valoarea ponderată, inclusiv multiplicator contrapartidă (echivalent mil. RON)

RO1315DBN100

Altul

Altul

12,68

RO1315DBN100

DPD0

DPF0

0,02

RO1315DBN100

DPA1

Altul

1,03

RO1315DBN100

DPF0

DPE1

18,04

RO1315DBN100

DPD0

DPF0

50,05

RO1315DBN100

DPD0

DPF0

50,05

RO1315DBN100

Altul

Altul

12,73

RO1314CTE100

DPF0

DPA1

368,86

RO1314CTE100

DPA1

DPA0

64,54

RO1314CTN100

Altul

DPE0

191,46

RO1314CTN100

DPD0

DPE0

0,01

RO1318DBN200

DPE0

DPC1

1,68

RO1318DBN200

Altul

DPC1

121,88

RO1314CTN100

Altul

DPE0

191,46

Total piaţă titluri pe termen mediu şi lung

268,16

Total piaţă titluri pe termen scurt

816,33

Total general piaţă

1.084,49

La categoria titluri pe termen mediu şi lung DP F are o valoare ponderată a tranzacţiilor de 18,04 pe vânzare şi 100,12 pe cumpărare, adică 118,16 în total. Raportând la totalul pieţei de titluri pe termen mediu şi lung de 268,16, DP F are o pondere a tranzacţiilor de 44,06%.
La categoria titluri pe termen scurt DP F are o valoare ponderată a tranzacţiilor de 368,86 pe vânzare şi 0 pe cumpărare, adică 368,86 în total. Raportând la totalul pieţei de titluri pe termen scurt de 816,33, DP F are o pondere a tranzacţiilor de 45,19%.
Ţinând cont de precizările anterioare se consideră următoarele rezultate privind activitatea dealerilor primari pe piaţa secundară a titlurilor de stat în trimestrul 1 2013:

T1 - Indicator 2.1.a

Titluri pe termen mediu şi lung (DBN/DBE)

Dealerii

Valoarea ponderată vânzare (echivalent mil. RON)

Valoarea ponderată cumpărare (echivalent mil. RON)

Total (echivalent mil. RON)

Procentajul tranzacţiilor

DP A

732,64

323,89

1.056,53

5,71%

DP B

187,47

309,46

496,93

2,69%

DP C

541,98

797,32

1.339,30

7,24%

DP D

187,84

288,84

476,68

2,58%

DP E

2.744,28

2.989,01

5.733,29

30,98%

DP F

3.193,23

2.573,25

5.766,48

31,16%

DP G

205,84

0,00

205,84

1,11%

Total piaţă OS

18.503,71

 

T1 - Indicator 2.1.b

Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)

Dealerii

Valoarea ponderată vânzare (echivalent mil. RON)

Valoarea ponderată cumpărare (echivalent mil. RON)

Total (echivalent mil. RON)

Procentajul tranzacţiilor

DP A

220,34

190,78

411,12

1,25%

DP B

90,54

295,73

386,27

1,17%

DP C

6,18

5.594,59

5.600,77

17,00%

DP D

5.951,00

14.984,59

20.935,59

63,56%

DP E

13.548,87

1.455,47

15.004,34

45,55%

DP F

1.864,54

2.573,25

4.437,79

13,47%

DP G

18,95

0,00

18,95

0,06%

Total piaţă CT

32.938,33

 
În stabilirea punctajelor obţinute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:
- Dealerul primar cu cel mai mare procentaj în cadrul unei categorii de titluri de stat primeşte punctajul maxim aferent categoriei respective (20 de puncte pentru categoria titluri pe termen mediu şi lung, 15 puncte pentru categoria titluri pe termen scurt) - în cazul exemplificat, DP F primeşte punctaj maxim pentru tranzacţii cu titluri pe termen mediu şi lung şi DP D primeşte punctaj maxim pentru tranzacţii cu titluri pe termen scurt.
- Toţi ceilalţi dealeri primari sunt punctaţi raportat la procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie în parte.
- Dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% în cadrul unei categorii nu vor primi niciun punct la categoria respectivă; în cazul exemplificat, DP G nu primeşte niciun punct pentru categoria titluri pe termen mediu şi lung, iar DP A, DP B şi DP G nu vor primi niciun punct pentru categoria titluri pe termen scurt.
În consecinţă, punctajele obţinute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 2.1.a

Titluri pe termen mediu şi lung (DBN/DBE)

Dealerii

Punctajul

DP A

3,66

DP B

1,72

DP C

4,65

DP D

1,65

DP E

19,88

DP F

20,00

DP G

0,00

T1 - Indicator 2.1.b

Titluri pe termen scurt (CTN/CTE)

Dealerii

Punctajul

DP A

0,00

DP B

0,00

DP C

4,01

DP D

15,00

DP E

10,75

DP F

3,18

DP G

0,00

2.2.Numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzacţionate
Acest indicator reprezintă numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat emise pe termen mediu şi lung pe piaţa locală, denominate în monedă naţională şi/sau străină, tranzacţionate în nume propriu de fiecare dealer primar, a căror valoare tranzacţionată în nume propriu reprezintă minimum 2% din volumul total tranzacţionat pe seria respectivă în cadrul zilei, conform exemplului următor:

Data decontării tranzacţiei

ISIN

Cont vânzător

Cont cumpărător

Valoarea decontată (mil.)

29.03.2013

RO1318DBN200

DPB0

DPE0

0,21

29.03.2013

RO1315DBN100

DPA1

DPA0

0,04

29.03.2013

RO1315DBN100

DPA0

DPA1

0,04

29.03.2013

RO1318DBN200

DPE0

DPE1

5,21

29.03.2013

RO1318DBN200

DPC0

Altul

30,47

29.03.2013

RO1315DBN100

DPC0

DPF0

4,58

29.03.2013

RO1315DBN100

DPC1

DPE0

15,16

29.03.2013

RO1318DBN200

Altul

DPD0

30,47

Total tranzacţii decontate în 29.03.2013

86,18

- cu ISIN RO1315DBN100

19,82

- cu ISIN RO1318DBN200

66,36

  

29.03.2012

RO1315DBN100

RO1318DBN200

 

Valoarea decontată

Procentajul

Valoarea decontată

Procentajul

DPA0

0,08

0,40%

0,00

0,00%

DPB0

0,00

0,00%

0,21

0,32%

DPC0

4,58

23,11%

30,47

45,92%

DPD0

0,00

0,00%

30,47

45,92%

DPE0

15,16

76,49%

5,42

8,17%

DPF0

4,58

23,11%

0,00

0,00%

DPG0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Eliminând pentru fiecare dealer primar seriile de titluri de stat pe care au tranzacţionat mai puţin de 2% din volumul total tranzacţionat pe seria respectivă în cadrul zilei, numărul de serii tranzacţionate în data de 29.03.2013 de către fiecare dealer primar se regăseşte în tabelul următor:

Dealerii

Numărul seriilor tranzacţionate

DP A

0

DP B

0

DP C

2

DP D

1

DP E

2

DP F

1

DP G

0

Pentru a stabili punctajul aferent acestui indicator se calculează media aritmetică a numărului de serii tranzacţionate în fiecare zi în care sunt efectuate tranzacţii.
Pentru exemplificare se consideră că în trimestrul 1 2013 se înregistrează tranzacţii în 62 de zile lucrătoare, iar numărul zilnic de serii tranzacţionate de DP A a fost 0 în 19 zile, 1 în 35 de zile şi 2 în 8 zile. Astfel, numărul mediu zilnic de serii tranzacţionate de către DP A este (0 * 19 + 1 * 35 + 2 * 8)/62 = 0,82.
Ţinând cont de aceste precizări se iau în considerare următoarele rezultate:

T1 - Indicator 2.2

Numărul mediu zilnic de serii tranzacţionate

Dealerii

Numărul mediu zilnic

DP A

0,82

DP B

0,37

DP C

0,24

DP D

1,08

DP E

1,43

DP F

0,78

DP G

0,12

În stabilirea punctajelor obţinute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:
- Dealerul primar cu cea mai bună performanţă primeşte 10 puncte - în cazul exemplificat, DP E primeşte punctajul maxim.
- Toţi ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 10 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar.
În consecinţă, punctajele obţinute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 2.2

Numărul mediu zilnic de serii tranzacţionate

Dealerii

Punctajul

DP A

5,73

DP B

2,59

DP C

1,68

DP D

7,55

DP E

10,00

DP F

5,45

DP G

0,84

2.3.Ponderea tranzacţiilor reversibile realizate
Acest indicator se calculează ca raport între valoarea ponderată a tranzacţiilor de tip repo, reverse repo, sell-buy back, buy-sell back realizate de dealerul primar în nume propriu şi valoarea ponderată totală a tranzacţiilor de acest tip derulate în perioada de calcul, conform următorului exemplu:

T1 - Indicator 2.3

Ponderea tranzacţiilor reversibile

Dealerii

Valoarea ponderată vânzare (echivalent mil. RON)

Valoarea ponderată cumpărare (echivalent mil. RON)

Total (echivalent mil. RON)

Procentajul tranzacţiilor reversibile

DP A

35,75

223,18

258,93

6,69%

DP B

178,00

153,25

331,25

8,55%

DP C

113,01

707,57

820,58

21,19%

DP D

1.327,30

469,00

1.796,30

46,38%

DP E

455,69

1.176,17

1.631,86

42,13%

DP F

256,11

31,57

287,68

7,43%

DP G

357,78

186,00

543,78

14,04%

Total piaţă tranzacţii reversibile

3.873,20

 
În stabilirea punctajelor obţinute de fiecare dealer primar aferente acestui indicator se iau în considerare următoarele:
- Dealerul primar cu cea mai bună performanţă primeşte 5 puncte - în cazul exemplificat, DP D primeşte punctajul maxim.
- Toţi ceilalţi dealeri primari primesc între 0 şi 5 puncte raportat la performanţa celui mai bine clasat dealer primar.
În consecinţă, punctajele obţinute de către fiecare dealer primar la acest indicator sunt:

T1 - Indicator 2.3

Ponderea tranzacţiilor reversibile

Dealerii

Punctajul

DP A

0,72

DP B

0,92

DP C

2,28

DP D

5,00

DP E

4,54

DP F

0,80

DP G

1,51

În total pentru activitatea desfăşurată pe piaţa secundară în trimestrul 1 2013, dealerii primari au obţinut următorul punctaj:

T1 - Piaţa secundară

Dealerii

Indicator 2.1.a

Indicator 2.1.b

Indicator 2.2

Indicator 2.3

Punctajul total

DP A

3,66

0,00

5,73

0,72

10,11

DP B

1,72

0,00

2,59

0,92

5,23

DP C

4,65

4,01

1,68

2,28

12,62

DP D

1,65

15,00

7,55

5,00

29,20

DP E

19,88

10,75

10,00

4,54

45,17

DP F

20,00

3,18

5,45

0,80

29,43

DP G

0,00

0,00

0,84

1,51

2,35

3.Criterii calitative
Se consideră că în trimestrul 1 2013 aspectele calitative activităţii derulate de dealerii primari au fost evaluate astfel:

T1 - Criterii calitative

Dealerii

Indicator 3.1 Activitatea derulată pe piaţa primară şi secundară

Indicator 3.2 Activitatea de marketing şi distribuţie a titlurilor de stat

Punctajul total

DP A

5,00

3,75

8,75

DP B

5,00

4,50

9,50

DP C

4,50

5,00

9,50

DP D

4,75

5,00

9,75

DP E

5,00

5,00

10,00

DP F

5,00

4,75

9,75

DP G

5,00

5,00

10,00

4.Clasamentul trimestrial
Rezultatul final obţinut de fiecare dealer primar se determină prin însumarea punctajelor obţinute la fiecare dintre cele 3 criterii, iar clasamentul se stabileşte prin ierarhizare în ordine descrescătoare după punctajul obţinut. Numărul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer primar este 100.

Clasament general T1

Dealerii

Piaţa primară

Piaţa secundară

Criteriile calitative

Punctajul total

Locul obţinut

DP A

37,68

10,11

8,75

56,54

5

DP B

39,17

5,23

9,50

53,90

6

DP C

36,16

12,62

9,50

58,28

4

DP D

29,10

29,20

9,75

68,05

3

DP E

33,58

45,17

10,00

88,75

1

DP F

38,23

29,43

9,75

77,41

2

DP G

2,32

2,35

10,00

14,67

7

Astfel, ierarhia obţinută în urma evaluării pe trimestrul 1 2013 este:

Clasament T1 2013

Dealerul primar

Locul 1

DP E

Locul 2

DP F

Locul 3

DP D

Locul 4

DP C

Locul 5

DP A

Locul 6

DP B

Locul 7

DP G

SECŢIUNEA 2: Evaluarea anuală
Cu ocazia efectuării evaluării anuale se verifică şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 din Regulament, calculele efectuându-se în mod similar cu cele de la indicatorii utilizaţi pentru evaluările periodice.
1.Verificarea îndeplinirii obligaţiilor
1.1.Adjudecarea în cont propriu şi/sau în contul clienţilor a minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către MFP, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută
Pentru piaţa primară în anul 2013 se consideră următoarele rezultate:

Obligaţia 1.1

Dealerii (nume propriu + clienţi)

Valoarea adjudecată

Procentaj adjudecare

DP A

16.817,17

30,73%

DP B

19.215,58

35,11%

DP C

7.185,12

13,13%

DP D

1.808,58

3,30%

DP E

4.587,48

8,38%

DP F

3.617,17

6,61%

DP G

1.501,47

2,74%

Valoarea totală adjudecată de MFP

54.732,57

 
Astfel, la sfârşitul anului 2013, toţi dealerii primari şi-au îndeplinit această obligaţie, cu excepţia DP G.
1.2.Valoarea ponderată a titlurilor de stat adjudecate în nume propriu trebuie să fie minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către MFP, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piaţa internă, denominate în monedă naţională şi/sau în valută Pentru piaţa primară în anul 2013 se consideră următoarele rezultate:

Obligaţia 2.1

Dealerii (nume propriu)

Valoarea ponderată adjudecată

Procentaj adjudecare ponderată

DP A

24.871,75

19,86%

DP B

27.415,85

21,89%

DP C

10.818,21

8,64%

DP D

3.805,23

3,04%

DP E

4.752,98

3,80%

DP F

2.999,11

2,39%

DP G

1.115,45

0,89%

Valoarea ponderată totală adjudecată de MFP

125.237,58

 
Astfel, la sfârşitul anului 2013, toţi dealerii primari şi-au îndeplinit această obligaţie, cu excepţia DP G.
1.3.Valoarea de decontare ponderată a tranzacţiilor de vânzare şi cumpărare cu titluri de stat româneşti emise pe piaţa locală, derulate în nume propriu pe piaţa secundară a titlurilor de stat, în ultimele 12 luni, trebuie să reprezinte minimum 3% din totalul ponderat al tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară.
Pentru tranzacţiile din piaţa secundară în anul 2013 se consideră următoarele rezultate:

Obligaţia 1.3

Dealerii

(nume propriu)

Valoarea de decontare ponderată a tranzacţiilor

Procentaj tranzacţionare

DP A

23.125,28

6,25%

DP B

5.124,81

1,38%

DP C

27.856,88

7,52%

DP D

45.589,02

12,31%

DP E

75.777,18

20,47%

DP F

25.004,69

6,75%

DP G

7.510,74

2,03%

Valoarea ponderată totală a tranzacţiilor

370.259,67

 
Astfel, la sfârşitul anului 2013, toţi dealerii primari şi-au îndeplinit această obligaţie, cu excepţia DP B.
2.Efectuarea evaluării anuale
Evaluarea anuală se realizează respectând aceeaşi metodologie ca şi la cea trimestrială, însă utilizând adjudecările pe piaţa primară şi tranzacţiile pe piaţa secundară efectuate pe parcursul întregului an, nu cumulând punctajele obţinute de dealerii primari în fiecare trimestru.
ANEXA nr. 102:
Bază de date pentru piaţa primară în trimestrul 1 2013
SECŢIUNEA 1: Informaţii generale emisiuni

T1 2013

Licitaţia 1

Licitaţia 2

Licitaţia 3

ISIN

RO1315DBN100

RO1314CTN100

RO1318DBN200

Tip emisiune

Emisiune nouă

Emisiune nouă

Emisiune nouă

Categorie instrument(1)

OS

CT

OS

Denominare

RON

RON

RON

Data emisiunii

7.01.2013

23.01.2013

4.02.2013

Data scadenţei

30.04.2015

22.01.2014

23.04.2018

Sumă prospect

500 mil. RON

1.000 mil. RON

300 mil. RON

SSON(2)

Nu

-

Da

Sumă SSON(3)

-

-

45 mil. RON

Maturitate iniţială

2 ani

1 an

5 ani

Maturitate reziduală(4)

2,31 ani

1 an

5,22 ani

Coeficient(5)

2

1

4

- continuarea tabelului precedent -

T1 2013

Licitaţia 4

Licitaţia 5

Licitaţia 6

ISIN

RO1314CTE100

RO1313CTN200

RO1318DBN200

Tip emisiune

Emisiune nouă

Emisiune nouă

Redeschidere

Categorie instrument(1)

CT

CT

OS

Denominare

EUR

RON

RON

Data emisiunii

20.02.2013

6.03.2013

18.03.2013

Data scadenţei

19.02.2014

4.09.2013

23.04.2018

Sumă prospect

150 mil. EUR(6)

500 mil. RON

400 mil. RON

SSON(2)

-

-

Da

Sumă SS0N(3)

-

-

60 mil. RON

Maturitate iniţială

1 an

6 luni

5 ani

Maturitate reziduală(4)

1 an

0,5 ani

5,10 ani

Coeficient(5)

1

1

4

(1)Categorii instrumente:
- obligaţiuni de stat de tip benchmark - OS;
- certificate de trezorerie - CT.
(2)SSON = sesiune suplimentară de oferte necompetitive; această sesiune se poate ţine numai pentru emisiunile de obligaţiuni de stat de tip benchmark, în cazul în care emitentul decide să suplimenteze emisiunea respectivă şi îşi publică decizia în prospectul lunar de emisiuni. In exemplul construit, emitentul decide să nu suplimenteze prima emisiune, însă suplimentează emisiunile 3 şi 6.
(3)În prospectul de emisiuni lunare, pentru emisiunile pentru care este prevăzută sesiune de oferte necompetitive, emitentul anunţă şi suma pe care intenţionează să o suplimenteze, în valoare de maximum 15% din suma anunţată pentru licitaţia de referinţă.
(4)Maturitatea reziduală se calculează după formula:
Maturitate reziduală(ani) = (Data scadenţei - Data emisiunii sau redeschiderii) (nr. zile)/365
(5)Coeficientul de multiplicare aferent fiecărei emisiuni va fi calculat folosind tabelul de mai jos, conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament:

Maturitate* (ani)

0-1

>1-3

>3-5

>5-7

>7-10

>10-15

>15

Coeficient

1

2

3

4

5

6

7

- Pentru piaţa primară, maturitatea aferentă titlurilor nou-emise o reprezintă maturitatea iniţială a seriei de titluri de stat, iar pentru emisiunile redeschise se ia in calcul maturitatea reziduală a acestora.
(6)Cursul valabil în ziua decontării acestei emisiuni este 4,5522 RON/EUR (publicat în ziua precedentă).
SECŢIUNEA 2: Rezultate adjudecare
1._
Licitaţia 1

RO1315DBN100

7.01.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

180,00

100,00

200,00

Clienţi

20,00

20,00

40,00

DP B

Nume propriu

200,00

200,00

400,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP D

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

50,00

25,00

50,00

DP E

Nume propriu

250,00

195,00

390,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP F

Nume propriu

900,00

300,00

600,00

Clienţi

100,00

100,00

200,00

DP G

Nume propriu

300,00

30,00

60,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

 

2.000,00

970,00

1.940,00

2._
Licitaţia 2

RO1314CTN100

23.01.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

200,00

150,00

150,00

Clienţi

50,00

50,00

50,00

DP B

Nume propriu

500,00

200,00

200,00

Clienţi

300,00

225,00

225,00

DP C

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP D

Nume propriu

100,00

100,00

100,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

60,00

0,00

0,00

DP F

Nume propriu

500,00

125,00

125,00

Clienţi

100,00

100,00

100,00

DP G

Nume propriu

200,00

0,00

0,00

Clienţi

50,00

50,00

50,00

TOTAL:

 

2.060,00

1.000,00

1.000,00

3._
Licitaţia 3

RO1318DBN200

(licitaţia de referinţă)

4.02.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

74,60

44,60

178,40

Clienţi

1,00

1,00

4,00

DP B

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

279,75

179,75

719,00

Clienţi

50,00

20,00

80,00

DP D

Nume propriu

71,90

71,90

287,60

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

63,75

43,75

175,00

Clienţi

15,00

15,00

60,00

DP F

Nume propriu

100,00

10,00

40,00

Clienţi

25,00

5,00

20,00

DP G

Nume propriu

35,00

0,00

0,00

Clienţi

14,00

14,00

56,00

TOTAL:

 

730,00

405,00

1.620,00

RO1318DBN200 (SSON) 4.02.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

5,40

5,40

21.60

DP B

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

20,25

20,25

81,00

DP D

Nume propriu

8,10

8,10

32,40

DP E

Nume propriu

11,25

11,25

45,00

DP F

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

DP G

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

 

45,00

45,00

180,00

RO1318DBN200

(TOTAL)

4.02.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

80,00

50,00

200,00

Clienţi

1,00

1,00

4,00

DP B

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

300,00

200,00

800,00

Clienţi

50,00

20,00

80,00

DP D

Nume propriu

80,00

80,00

320,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

75,00

55,00

220,00

Clienţi

15,00

15,00

60,00

DP F

Nume propriu

100,00

10,00

40,00

Clienţi

25,00

5,00

20,00

DP G

Nume propriu

35,00

0,00

0,00

Clienţi

14,00

14,00

56,00

TOTAL:

 

775,00

450,00

1.800,00

4._
Licitaţia 4

RO1314CTE100

20.02.2013

Suma subscrisă

- echivalent mil. RON -

Suma adjudecată

- echivalent mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- echivalent mil. RON -

DP A

Nume propriu

227,61

91,04

91,04

Clienţi

22,76

22,76

22,76

DP B

Nume propriu

136,57

113,81

113,81

Clienţi

45,52

45,52

45,52

DP C

Nume propriu

318,65

136,57

136,57

Clienţi

22,76

22,76

22,76

DP D

Nume propriu

77,39

77,39

77,39

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

113,81

59,18

59,18

Clienţi

4,55

4,55

4,55

DP F

Nume propriu

91,04

31,87

31,87

Clienţi

13,66

13,66

13,66

DP G

Nume propriu

45,52

18,21

18,21

Clienţi

45,52

45,52

45,52

TOTAL:

 

1.165,36

682,84

682,84

5._
Licitaţia 5

RO1313CTN200

6.03.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP B

Nume propriu

100,00

100,00

100,00

Clienţi

25,00

25,00

25,00

DP C

Nume propriu

100,00

73,00

73,00

Clienţi

12,00

12,00

12,00

 

Nume propriu

100,00

85,00

85,00

DP D

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

75,00

55,00

55,00

Clienţi

20,00

15,00

15,00

DP F

Nume propriu

200,00

125,00

125,00

Clienţi

10,00

0,00

0,00

DP G

Nume propriu

50,00

0,00

0,00

Clienţi

10,00

10,00

10,00

TOTAL:

 

702,00

500,00

500,00

6._
Licitaţia 6

RO1318DBN200

(sesiunea de referinţă)

18.03.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

292,80

117,80

471,20

Clienţi

10,00

10,00

40,00

DP B

Nume propriu

104,00

64,00

256,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

79,20

54,20

216,80

Clienţi

25,00

15,00

60,00

DP D

Nume propriu

50,00

0,00

0,00

Clienţi

25,00

25,00

100,00

DP E

Nume propriu

20,00

10,00

40,00

Clienţi

30,00

30,00

120,00

DP F

Nume propriu

144,00

119,00

476,00

Clienţi

30,00

30,00

120,00

DP G

Nume propriu

50,00

0,00

0,00

Clienţi

15,00

15,00

60,00

TOTAL:

 

875,00

490,00

1.960,00

RO1318DBN200

(SSON)

18.03.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

7,20

7,20

28,80

DP B

Nume propriu

21,00

21,00

84,00

DP C

Nume propriu

20,80

20,80

83,20

DP D

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

DP E

Nume propriu

5,00

5,00

20,00

DP F

Nume propriu

6,00

6,00

24,00

DP G

Nume propriu

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

 

60,00

60,00

240,00

RO1318DBN200

(TOTAL)

18.03.2013

Suma subscrisă

- mil. RON -

Suma adjudecată

- mil. RON -

Suma adjudecată ponderată

- mil. RON -

DP A

Nume propriu

300,00

125,00

500,00

Clienţi

10,00

10,00

40,00

DP B

Nume propriu

125,00

85,00

340,00

Clienţi

0,00

0,00

0,00

DP C

Nume propriu

100,00

75,00

300,00

Clienţi

25,00

15,00

60,00

DP D

Nume propriu

50,00

0,00

0,00

Clienţi

25,00

25,00

100,00

DP E

Nume propriu

25,00

15,00

60,00

Clienţi

30,00

30,00

120,00

DP F

Nume propriu

150,00

125,00

500,00

Clienţi

30,00

30,00

120,00

DP G

Nume propriu

50,00

0,00

0,00

Clienţi

15,00

15,00

60,00

TOTAL:

 

935,00

550,00

2.200,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 21 noiembrie 2012