PROCEDURĂ din 22 ianuarie 2016 privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire
CAPITOLUL I: Autorizarea organismelor prevăzute la art. 48 din Normele cuprinse în anexa 1 la ordin
Art. 1
În sensul prezentei proceduri, organizaţii de stat reprezintă ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, căminele de bătrâni şi centrele de plasament pentru minori finanţate integral de la bugetul de stat, care funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 2
(1)În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, organizaţiile de stat sau alte organizaţii cu caracter caritabil ori filantropic, care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 48 din Normele cuprinse în anexa nr. 1 la ordin, depun o cerere în acest sens la:
a)direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
b)administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
c)administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii;
d)Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.
(2)Cererile se analizează de comisiile instituite în cadrul autorităţilor fiscale prevăzute la alin. (1), în temeiul art. 2 din Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, se semnează de reprezentantul legal al organismului care solicită autorizarea şi este însoţită de următoarele documente:
a)copia actului de înfiinţare sau a statutului, după caz;
b)copia certificatului de înregistrare fiscală;
c)certificatul de atestare fiscală, în original sau copia legalizată a acestuia, din care să rezulte că solicitantul nu are obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii.
(4)Ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale nu depun documentul prevăzut la alin. (3) lit. c).
Art. 3
(1)Comisia analizează documentele depuse şi decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la art. 2 alin. (1). În acest sens, comisia emite "Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedura. Decizia se semnează de preşedintele comisiei şi se comunica solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent.
(2)În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (1) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 4
Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA se acordă doar organizaţiilor care depun la organul fiscal competent, odată cu cererea de autorizare, şi un angajament din care să reiasă că evidenţele contabile ale acestei organizaţii permit autorităţilor competente să le supravegheze operaţiunile.
Art. 5
Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA se prezintă în original la autoritatea vamală, care menţionează pe verso numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi reţine o copie. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă după verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 6
Organismele care primesc Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA transmit la organul fiscal care a emis decizia un raport anual privind activitatea desfăşurată în baza acestei decizii, respectiv structura şi cantitatea bunurilor importate şi destinaţia acestora. Acest raport anual trebuie transmis organului fiscal competent până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se depune raportul.
Art. 7
În situaţia constatării de către organele fiscale teritoriale cu atribuţii de efectuare a inspecţiei fiscale a nerespectării prevederilor prezentei proceduri, organizaţiilor li se anulează Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA de către aceeaşi autoritate care a eliberat-o şi care va înştiinţa autoritatea vamală, în vederea încasării taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.
Art. 8
Organele fiscale teritoriale cu atribuţii de efectuare a inspecţiei fiscale efectuează verificări la entităţile care au beneficiat de aprobare, cel puţin o dată pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.
CAPITOLUL II: Autorizarea organismelor prevăzute la art. 56 din Normele cuprinse în anexa nr. 1 la ordin
Art. 9
(1)În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, instituţiile de stat sau alte organizaţii cu caracter caritabil ori filantropic, care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 56 din Normele cuprinse în anexa nr. 1 la ordin, depun o cerere în acest sens la:
a)direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
b)administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
c)administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii;
d)Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură şi este însoţită de documentele menţionate la art. 2 alin. (3), precum şi de o declaraţie pe propria răspundere prin care solicitantul se obligă să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate în condiţiile alin. (6), în situaţia în care nu obţine aprobarea pentru a importa bunuri în regim de scutire. Ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale nu depun documentul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. c).
(3)În vederea soluţionării cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1), comisia menţionată la art. 2 alin. (2) analizează documentaţia aferentă şi, în situaţia în care aceasta este completă şi îndeplineşte condiţiile legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, transmite cererea şi documentaţia aferentă Direcţiei generale de legislaţie Cod "fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
(4)Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale ia măsurile necesare supunerii solicitărilor prevăzute la alin. (1) deciziei Comisiei Europene, în conformitate cu procedura de urgenţă pentru consultarea celorlalte state membre.
(5)După primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale comunică această decizie Comisiei de autorizare care a înaintat documentaţia pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură, se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care Comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
(6)Până la data soluţionării cererii solicitantului se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor importate de către solicitant, cu condiţia ca acesta să îşi asume răspunderea privind plata taxei în cazul în care scutirea nu se acordă, în conformitate cu declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2).
(7)Suspendarea provizorie a plăţii taxei pe valoarea adăugată se face de către autorităţile prevăzute la alin. (1), prin emiterea "Deciziei privind suspendarea provizorie a plăţii TVA", întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură. Data emiterii acestei decizii este data la care autorităţile menţionate transmit cererea şi documentaţia aferentă Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
(8)Decizia privind suspendarea provizorie a plăţii TVA, întocmită în condiţiile alin. (7), este semnată de preşedintele comisiei şi este valabilă până la data comunicării Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită în condiţiile alin. (5). În situaţia în care prin decizia întocmită în condiţiile alin. (5) se respinge autorizarea, persoanele care au beneficiat de suspendarea plăţii TVA au obligaţia de a plăti TVA aferentă importurilor de bunuri realizate şi de a prezenta, în original, decizia privind aprobarea suspendării provizorii, autorităţii fiscale emitente, în vederea anulării acesteia şi anunţării organelor vamale.
Art. 10
Prevederile art. 4-8 sunt aplicabile şi în cazul deciziilor privind aprobările şi aprobările provizorii, eliberate conform dispoziţiilor prezentului capitol.
CAPITOLUL III: Autorizarea organismelor prevăzute la art. 65 lit. c) din Normele cuprinse în anexa nr. 1 la ordin
Art. 11
(1)În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, organismele oficiale, autorităţile publice sau grupurile care desfăşoară activităţi de interes public, aflate în România, şi care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 65 lit. c) din Normele cuprinse în anexa nr. 1 la ordin, depun o cerere în acest sens la:
a)direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
b)administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
c)administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii;
d)Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.
(2)În sensul alin. (1), prin organisme oficiale sau grupuri care desfăşoară activităţi de interes public se înţelege orice entitate stabilită în România care, prin actul de înfiinţare, desfăşoară activităţi de interes public. În cazul organismelor oficiale stabilite într-o ţară terţă se va înţelege organizaţiile internaţionale şi intraguvernamentale acreditate în România. Autorităţile publice menţionate la alin. (1) reprezintă instituţiile enumerate în cadrul titlului III din Constituţia României, republicată.
(3)Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că bunurile a căror scutire de taxă pe valoarea adăugată la import se solicită sunt transmise sub formă de cadouri de către organisme oficiale, autorităţi publice sau grupuri care desfăşoară activităţi de interes public aflate într-o ţară terţă, precum şi contextul în care sunt oferite aceste cadouri.
(4)Comisia analizează documentele depuse şi decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la alin. (1). În acest sens, emite "Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA", întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură. Decizia se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent.
(5)În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (1) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 12
Prevederile art. 5 şi 7 sunt aplicabile şi în cazul deciziilor eliberate conform dispoziţiilor prezentului capitol.
Art. 13
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: CERERE privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
Denumirea organizaţiei ....................
Codul de identificare fiscală ...................
Adresa .................
Telefon ...................
Nr. de înregistrare ...................
CERERE privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
În conformitate cu prevederile art. 48, 56, ale art. 65 lit. c), după caz, din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 şi în baza documentaţiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăşurarea activităţilor de import în condiţiile art. 48-52, art. 56-63, art. 65-67, după caz, din norme.
Reprezentantul legal al organizaţiei,
...............
(numele şi prenumele)
..............
(semnătura)
Data ...............
ANEXA nr. 2: DECIZIE privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................
Unitatea fiscală ..................
DECIZIE privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
Nr. .... din ....
În conformitate cu prevederile art. 48, 56 sau ale art. 65 lit. c), după caz, din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, pe baza documentaţiei depuse şi înregistrate sub nr. ..............., se aprobă/respinge autorizarea desfăşurării activităţii de import în condiţiile art. 48-52, art. 56-63, art. 65-67, după caz, din norme de către organizaţia ....................., cu sediul social în localitatea ....................., str. .............. nr. ............, codul de identificare fiscală .................., telefon ................., reprezentată legal de către ............... (numele şi prenumele) ...................
Autorizarea desfăşurării activităţii de import a fost respinsă din următorul (următoarele) motiv (motive): ........................
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (6) din acelaşi act normativ.
Conducătorul organului fiscal,
...................
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..............
Cod ....................
ANEXA nr. 3: DECIZIE privind suspendarea provizorie a plăţii TVA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ....................
Unitatea fiscală .....................
DECIZIE privind suspendarea provizorie a plăţii TVA
Nr. .......... din ..............
În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, pe baza documentaţiei depuse şi înregistrate sub nr. ......... se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri, în condiţiile art. 57-63 din norme, de către organizaţia .............., cu sediul social în localitatea ......................., str. ............ nr. .........., codul de identificare fiscală ................., telefon ............., reprezentată legal de către ............... (numele şi prenumele) ....................
Prezenta decizie este valabilă până la data emiterii Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (6) din acelaşi act normativ.
Conducătorul organului fiscal,
...................
Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...............
Cod ...................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 90 din data de 8 februarie 2016