MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 22 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Ministerul Industriilor şi Resurselor Minerale şi Ministerul pentru Afacerile Provinciilor din Republica Irak, denumite în continuare părţi,
recunoscând importanţa dezvoltării relaţiilor bilaterale,
luând în considerare interesele comune şi avantajele schimbului de experienţă în elaborarea şi promovarea politicilor în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică,
în scopul cooperării reciproc avantajoase în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică,
au convenit asupra următoarelor:
Art. 1: Obiectivul
Prezentul memorandum de înţelegere urmăreşte dezvoltarea şi întărirea cooperării între părţi în domeniile dezvoltării regionale şi administraţiei publice pe baza principiilor egalităţii şi a beneficiilor mutuale, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale încheiate de fiecare parte.
Art. 2: Domenii de cooperare
Părţile, în conformitate cu legislaţia naţională a celor două state şi cu reglementările acordurilor internaţionale din care acestea fac parte, dispunând de deplină independenţă în problemele elaborării, implementării, gestionării şi monitorizării politicilor în domeniile prevăzute de prezentul memorandum de înţelegere:
- colaborează în domeniul dezvoltării regionale;
- colaborează în domeniul creşterii capacităţii administrative;
- încurajează cooperarea între autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 3: Instituţii responsabile
Instituţiile autorizate responsabile pentru implementarea condiţiilor prezentului memorandum de înţelegere sunt:
- pentru partea română: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
- pentru partea irakiană: Ministerul Industriilor şi Resurselor Minerale şi Ministerul pentru Afacerile Provinciilor.
Art. 4: Modalităţi de cooperare
1.Partea română va asigura părţii irakiene expertiză tehnică în domeniile:
a)amenajarea teritoriului, arhitectură, proiectare, urbanism, planificarea utilizării terenurilor etc.;
b)funcţionarea instituţiilor şi organismelor de implementare a politicii de dezvoltare regională;
c)politicile de stimulare a constituirii şi dezvoltării parcurilor industriale;
d)utilizarea parteneriatelor public-private ca instrumente de dezvoltare;
e)instruire şi formare profesională.
2.Părţile vor coopera prin:
a)încurajarea acordurilor de înfrăţire între unităţi administrativ-teritoriale din România şi structuri similare din Republica Irak;
b)sprijin pentru diseminarea informaţiilor ce vizează oportunităţile de investiţii în cele două state;
c)orice altă formă de cooperare convenită de comun acord.
Art. 5: Impactul asupra altor acorduri
1.Prezentul memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile asumate de către părţi în alte acorduri încheiate.
2.Prezentul memorandum de înţelegere nu va afecta obligaţiile care rezultă din calitatea României de membru al Uniunii Europene.
Art. 6: Coordonare
Pentru desfăşurarea activităţilor propuse şi în vederea coordonării eforturilor de stabilire şi dezvoltare a relaţiilor bilaterale în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică pot fi constituite grupuri de lucru pentru coordonarea activităţilor comune, dacă părţile consideră necesar.
Pentru asigurarea unei cooperări eficiente, fiecare parte va desemna un coordonator care va reprezenta principalul punct de contact şi va asigura coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cooperare agreate. Coordonatorii numiţi de către părţi sau reprezentanţii acestora se vor consulta periodic pentru a identifica priorităţile, potenţialele riscuri ale activităţilor în scopul diminuării acestora, precum şi pentru a elabora planuri de acţiune.
Art. 7: Finanţare
Fiecare parte va suporta propriile cheltuieli rezultate din cooperarea dezvoltată în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi în limitele bugetare disponibile.
Art. 8: Soluţionarea disputelor
Orice dispută în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului memorandum de înţelegere se va soluţiona amiabil de către părţi, pe calea negocierilor directe şi a consultărilor.
Art. 9: Amendare
Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat prin acord scris de către părţi. Amendamentele vor intra în vigoare după primirea ultimei notificări prin care părţile îşi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.
În eventualitatea schimbării numelor şi/sau atribuţiilor structurilor/instituţiilor responsabile pentru implementarea prevederilor prezentului memorandum de înţelegere, părţile se vor notifica reciproc pe canale diplomatice.
Art. 10: Valabilitate
Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pe termen de 5 ani, iar perioada sa de valabilitate se va prelungi, în mod automat, pentru noi perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica cealaltă parte în scris, prin canale diplomatice, intenţia de a-l denunţa, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a prezentului memorandum de înţelegere.
Fiecare parte poate denunţa prezentul acord prin trimiterea, prin canale diplomatice, a unei notificări scrise specifice celeilalte părţi. În acest caz, prezentul acord îşi încetează valabilitatea în 6 luni de zile de la data primirii notificării de către cealaltă parte.
Denunţarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta implementarea programelor şi proiectelor iniţiate pe durata valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere, cu excepţia cazului în care părţile decid altfel.
Art. 11: Dispoziţii finale
Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii, prin canale diplomatice, a ultimei notificări în scris, prin care se confirmă îndeplinirea de către părţi a procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
-****-
Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013, în 4 exemplare originale în limba engleză, toate versiunile fiind egal autentice.

Pentru România,

Nicolae-Liviu Dragnea,

viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

Pentru Republica Irak,

Saleh Mohamed Al-Mutlaq,

viceprim-ministru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 583 din data de 5 august 2014