DECIZIE nr. 259 din 9 noiembrie 2015 privind sancţionarea domnului Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Având în vedere Raportul Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. CD 158 din 27 octombrie 2015 cu privire la sesizarea nr. 9.437 din 16 septembrie 2015, înregistrată la Comisia de disciplină sub nr. CD 125 din 16 septembrie 2015, formulată de domnul Lehel-Lorand Popa, preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, împotriva domnului Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, membru al Completului 11, prin care se propune, în unanimitate, aplicarea sancţiunii disciplinare constând în diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de trei luni domnului Sorin Popa, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 276 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei ce a format obiectul Dosarului Consiliului nr. 1546/2015, precum şi la art. 77 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor şi neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (2) lit. a) şi b), alin. (3) lit. b) şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.
Art. 1
Domnul Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, se sancţionează cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de trei luni, pentru nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei ce a format obiectul Dosarului Consiliului nr. 1.546/2015, precum şi pentru întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor şi neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor.
Art. 2
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 837 din data de 10 noiembrie 2015