ORDIN nr. 3060 din 3 februarie 2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar
În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXA nr. 1: CONDIŢIILE DE ORGANIZARE a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar
Art. 1
Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor pe durata activităţii respective.
Art. 2
Elevii participanţi la tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora vor respecta obligaţiile prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 3
(1)Anterior constituirii grupului de elevi şi cadre didactice/părinţi participanţi, cadrul didactic organizator trebuie să prezinte grupului următoarele informaţii:
a)scopul şi programul activităţii;
b)localitatea de destinaţie;
c)durata activităţii, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;
d)operatorul economic/furnizorul serviciilor de transport, cazare, masă (după caz);
e)mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria acestuia/acestora;
f)distanţa şi durata de mers de la punctul de plecare până la locul în care se află situată unitatea de cazare (în cazul în care transportul se face cu autocarul), dacă locul este uşor accesibil, dacă sunt probleme în ceea ce priveşte drumul de acces;
g)adresa unităţii de primire (amplasarea unităţii/unităţilor de cazare, modalităţile de ajungere la acestea); dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu: piscine, terenuri de fotbal sau de tenis, mese de ping-pong etc.); condiţiile de cazare şi numărul locurilor de cazare autorizate, serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;
h)documente privind costul excursiei/taberei/expediţiei etc.;
i)numărul de participanţi vizat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii: un cadru didactic la cel mult 10 elevi;
j)activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc;
k)regulamentul taberei/excursiei.
(2)Informaţiile de la lit. e), f) şi g) vor fi solicitate de către organizatorul activităţii, în scris, operatorilor economici contractaţi.
Art. 4
În momentul în care grupul este constituit, cadrul didactic organizator al activităţii este obligat:
a)să întocmească dosarul solicitat pentru desfăşurarea activităţii conform anexei nr. 1;
b)să obţină avizul conducerii unităţii de învăţământ şi aprobarea inspectoratului şcolar pentru deplasare, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care grupul este format din elevi aparţinând mai multor unităţi şcolare, va fi luat avizul tuturor unităţilor de învăţământ de la care provin elevii;
c)să înainteze operatorului economic comanda scrisă, menţionând următoarele informaţii:
- numărul de persoane din care este constituit grupul;
- vârsta participanţilor;
- situaţii speciale referitoare la starea de sănătate a membrilor grupului;
- situaţii speciale privind regimul alimentar/dieta membrilor grupului;
d)să se asigure că grupul nu depăşeşte capacitatea de cazare a unităţii vizate;
e)să se asigure, pe toată durata taberei/excursiei, de existenţa unei persoane specializate în acordarea primului ajutor, dacă operatorul economic nu oferă acest lucru.
Art. 5
Înainte de plecarea în tabără/excursie/expediţie, cadrul didactic organizator va solicita membrilor grupului, precum şi cadrelor didactice însoţitoare:
a)semnăturile tuturor membrilor grupului de luare la cunoştinţă a prevederilor regulamentului taberei/excursiei/ expediţiei etc.;
b)adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe fără riscuri la activităţile propuse;
c)acordul părinţilor/tutorilor legali conform anexei nr. 4, în funcţie de specificul deplasării, semnat de către părinţi/tutorii legali şi copii.
Art. 6
(1)În momentul în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, cadrul didactic organizator al activităţii poate înştiinţa, în scris, comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor din judeţul unde are loc tabăra/excursia despre sosirea grupului de elevi şi adulţi, data la care soseşte, perioada de şedere.
(2)Pe tot timpul şederii, organizatorul activităţii poate sesiza comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor, respectiv Comisariatul Municipiului Bucureşti pentru Protecţia Consumatorilor, ori de câte ori consideră necesar, cu privire la diferite aspecte neconcordante între oferta operatorului economic şi serviciile oferite.
Art. 7
(1)Pe durata taberei/excursiei/expediţiei, cadrele didactice organizatoare şi însoţitoare au obligaţia să ia toate măsurile pentru asigurarea securităţii elevilor.
(2)Pentru asigurarea securităţii elevilor, cadrele didactice menţionate la alin. (1) vor avea în vedere, cel puţin, următoarele măsuri:
a)să selecteze câte un cadru didactic pentru fiecare 10 elevi participanţi pentru a-i însoţi şi supraveghea pe toată perioada excursiei/taberei;
b)să evalueze riscurile asociate activităţilor propuse;
c)să se implice direct în activităţile copiilor;
d)să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;
e)să cunoască şi să aplice standardele de siguranţă a elevilor;
f)să anunţe imediat instituţiile specializate (poliţia, salvarea) şi părinţii în cazul vătămării elevilor;
g)să asigure transportul elevilor la unităţi medicale în cazul vătămării elevilor;
h)să cunoască şi să aplice modul de utilizare în siguranţă a echipamentelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor programate;
i)să se asigure că toţi participanţii au echipamentul necesar şi că îl utilizează în condiţii de siguranţă;
j)să se asigure că elevii au pregătirea minimală pentru desfăşurarea anumitor activităţi;
k)să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.
Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele condiţii.
ANEXA nr. 11: DOSARUL taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţii de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă
(- ANEXA nr. 1 la condiţii)
Art. 1
Dosarul taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă va conţine documente referitoare la deplasare, transport, servicii de cazare şi masă, precum şi la costul deplasării.
Art. 2
Documentele referitoare la deplasare sunt:
a)planul taberei, excursiei, expediţiei sau al altei activităţi de timp liber care implică deplasare, servicii de cazare şi masă, conform anexei nr. 2 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;
b)regulamentul taberei, excursiei, expediţiei etc.;
c)acordul scris al părinţilor/tutorilor legali ai elevilor participanţi la tabără, excursie, expediţie etc., conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;
d)procesul-verbal încheiat în urma prelucrării, însuşirii şi semnării regulamentului taberei, excursiei, expediţiei etc. de către toţi participanţii la tabără, excursie, expediţie etc.
Art. 3
Documentele referitoare la comanda serviciilor solicitate şi oferta primită de la furnizorul de turism sunt:
a)destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de plecare;
b)mijlocul/mijloacele de transport dorit/dorite şi categoria acestuia/acestora;
c)tipul şi categoria structurilor de primire;
d)serviciile de masă - pensiune completă/demipensiune/ mic dejun;
e)programul turistic solicitat; numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice.
Art. 4
Factura fiscală însoţită de factura pro forma trebuie să menţioneze costul/persoană defalcat pe servicii de transport şi servicii turistice.
Art. 5
Documentele referitoare la serviciile de transport sunt:
a)copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;
b)copia certificatului de clasificare a unităţii de transport (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);
c)copia licenţei de transport persoane în traficul intern sau internaţional (în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule);
d)copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi, în caz de accidente, în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule, formularul nr. 1.2 prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014, semnat şi ştampilat.
Art. 6
Documentele referitoare la serviciile de cazare şi/sau masă sunt:
a)copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului;
b)copia licenţei de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare şi alimentaţie;
c)formularul nr. 1.1 prevăzut în anexa nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014, semnat şi ştampilat.
Art. 7
(1)Dosarul va fi avizat de conducerea unităţii de învăţământ cu cel puţin o lună înaintea începerii activităţii.
(2)Dosarul avizat va fi aprobat de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti anterior datei de plecare.
ANEXA nr. 12:
(- ANEXA nr. 2 la condiţii)
ANTET ŞCOALĂ
Plan de excursie/tabără/expediţie sau al altei activităţi de timp liber
(Un itinerariu detaliat va fi înaintat ca ataşament la acest plan.)
1.Şcoala ...................
2.Clasa/Clasele .............................
3.Destinaţia .................................. (Nu este permisă nicio modificare fără un nou acord.)
4.Scopul călătoriei ........................
5.Data/Perioada călătoriei ...........................
6.Data şi ora plecării ....................................
7.Data şi ora întoarcerii ...............................
8.Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi ................
9.Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare ...................................
10.Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori) ..............................
11.Locul plecării, firma de transport ..........................
12.Locul sosirii, firma de transport ................................
13.Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact), dacă este cazul .........................
14.Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare şi masă ........................
15.Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea şi masa ........................................
16.În cazul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar pe toată perioada cât copiii sunt în apă? Da ............... Nu .............

Călătorii în afara ţării

A. Există avertismente sau sfaturi actuale legate de călătoria în ţara vizată, emise de Ministerul Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective în România? Da ............ Nu ....................

B. Aveţi asigurare medicală pentru toţi participanţii pe toată perioada călătoriei? Da .... Nu ..... (Ataşaţi documentele doveditoare.)

C. Este necesar avizul medical? Da ...... Nu ..... Dacă da, ataşaţi avizele medicale pentru fiecare elev.

D. Are fiecare participant toate documentele necesare pentru călătorie? Da ......... Nu ...........

E. Coordonatorul călătoriei se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor sunt valabile şi va avea copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate ale tuturor participanţilor.

F. Coordonatorul călătoriei se va asigura că deţine toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la deplasarea în străinătate a minorilor (acordul părinţilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc.)

G. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat.

Numele şi prenumele însoţitorului respectiv ................ Numărul de telefon ................

H. Datele de contact ale coordonatorului călătoriei ................................

I. Datele de contact de la ambasada României în statul unde are loc călătoria.

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
17.Cadru didactic organizator (nume, prenume, semnătură) ........................ Data ..........................
18.Aprob .............. (director - nume, prenume şi semnătură) ........................ Data: .........................
19.Aprob ................... (inspector - nume, prenume şi semnătură) ............. Data: ..............................
ANEXA nr. 13: Obligaţiile elevilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi de timp liber
(- ANEXA nr. 3 la condiţii)
Art. 1
Anterior deplasării, toţi elevii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a)să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie, aşa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014;
b)să îşi informeze părinţii referitor la activitate;
c)să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber despre orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul alimentar, obiceiuri religioase speciale etc.;
d)să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi implicat în activităţi recreative care implică efort fizic;
e)să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber, înainte de plecare;
f)să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie/medicul şcolar care să ateste starea "clinic sănătos";
g)să prezinte acordul semnat al părintelui conform anexei nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014.
Art. 2
Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi elevii care participă la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a)să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;
b)să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursiei/expediţiei;
c)să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;
d)să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
e)să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoţitoare.
Art. 3
Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber, toţi elevii au următoarele obligaţii:
a)să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;
b)să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
c)să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
d)să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
e)să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
f)să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, să nu sară pe geam etc.)
g)să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
h)să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit etc.);
i)să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol pe ei ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;
j)să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;
k)să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;
l)să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;
m)să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;
n)să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;
o)să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.
ANEXA nr. 14:
(- ANEXA nr. 4 la condiţii)
(1)ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL - excursie/tabără/expediţie -
Numele şi prenumele elevului: ...................... Clasa: ......................
Şcoala: ............................ Data excursiei: de la ......................... la ..............................
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ......................................
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator al excursiei: ................................
Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor: .........................................................
Destinaţia: ..........................................................
Locul de plecare: ........................ Ora plecării: ..............................
Locul de sosire: ......................... Ora sosirii: ................................
Mijlocul de transport: .....................................................................
Numele unităţii de primire şi datele de contact*: ...............................
__
* Se va completa numai în cazul în care excursia/activitatea/expediţia durează mai mult de o zi.
Ataşaţi itinerariul în cazul în care sunt prevăzute mai multe locaţii:
Scopul excursiei: .............................
Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie: ..................................
|_| Da
|_| Nu
Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (de exemplu: ) ..........................
|_| Da
|_| Nu
a)înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus şi sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia: ......................................
b)Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: ...................................
c)Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.
d)Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
e)Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un cadru didactic însoţitor.
f)Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
g)Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie.
h)Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
i)Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.
j)Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista participanţilor la astfel de manifestări.
k)Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei, rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii.
l)În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon: ...................................
Date de contact suplimentare: ............................................
m)Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie.
............................................................
(semnătura părintelui/tutorelui legal)
..........................................................
(data)
(2)Declaraţia elevului
Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.
.......................
(semnătura elevului)
.......................
(data)
(3)Formularul nr. 1.1
Operator economic
.................................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, ...............................,reprezentant împuternicit al .................. (denumirea operatorului economic).................., în calitate de ofertant al serviciilor turistice .................... (denumirea serviciului) ..................., la data de ................. (zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:
a)................................ (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către achizitor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr. ............., emisă de .............., valabilă până la data de .....................;
c)în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor.
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
.........................................................................................................
sau:
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la produse/servicii:
..........................................................................................................
Costul total per persoană este de .............. lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data .................
Operator economic,
...........................
(semnătură autorizată)
(4)Formularul nr. 1.2
Operator economic
............................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, ............................., reprezentant împuternicit al ..................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport ............................... (denumirea serviciului), la data de .................... (zi/luna/an), declar pe propria răspundere că:
a).............................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)deţin poliţa de asigurare de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. ................, emisă de ....................., valabilă până la data de ..................;
c)în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor.
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
..................................................
sau:
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la servicii:
...................................................
Costul total per persoană este de ..................... lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data ........................
Operator economic,
..............................
(semnătură autorizată)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 7 februarie 2014