HOTĂRÂRE nr. 31 din 14 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM (2015) 673 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/299 din 10 martie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată:
I.Se notează:
1.Importanţa constituirii pazei europene de frontieră şi de coastă pentru:
a)garantarea aplicării eficace a standardelor comune de gestionare a frontierelor;
b)oferirea sprijinului operaţional şi a capacităţii de intervenţie la nivelul frontierelor externe;
2.crearea unei rezerve de poliţişti de frontieră pentru intervenţii rapide la frontiere;
3.crearea unei rezerve de echipamente tehnice la nivelul statelor membre la rată de cofinanţare de 90% din cadrul alocărilor suplimentare din Fondul pentru securitate internă;
4.participarea activă a României la dezbaterile pe marginea proiectelor de regulamente propuse de Comisie pentru implementarea acţiunilor.
II.Se consideră necesare şi importante:
1.constituirea şi accesarea liberă a bazelor de date privind documentele de călătorie pierdute şi furate - COM (2015) 670 final;
2.revizuirea şi aplicarea Manualului EUROSUR-C (2015) 9206 final;
3.instituirea documentului de călătorie european în format uniform pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe, cu elemente tehnice şi de securitate sporite - COM (2015) 668 final.
III.Se consideră cruciale:
1.corelarea sistemului unic de gestionare integrată a frontierelor externe cu o analiză fiabilă şi actualizată a riscurilor;
2.mecanismul obligatoriu de evaluare a vulnerabilităţii;
3.posibilitatea ca statele membre să solicite efectuarea de operaţiuni comune şi de intervenţie rapide la frontiere;
4.posibilitatea aplicării dreptului la intervenţie - Agenţia poate interveni chiar în cazul în care nu există o cerere de asistenţă din partea statului membru;
5.crearea Biroului de returnare, prin finanţare şi cofinanţare, în vederea coordonării şi organizării operaţiunilor de returnare;
6.implementarea unui mecanism adecvat de tratare a plângerilor în cazul încălcării drepturilor fundamentale.
IV.Se recomandă:
1.înlocuirea de către Comisie a prevederilor neobligatorii cu măsuri obligatorii din punct de vedere juridic;
2.aplicarea uniformă a normelor Schengen la nivelul tuturor statelor membre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 18 martie 2016