REGULAMENT din 8 noiembrie 2013 de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Institutul Notarial Român, denumit în continuare Institutul, organizează, de regulă, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, denumit în continuare Consiliul Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, precum şi ale prezentului regulament.
(2)Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o localitate din circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau din circumscripţia altei judecătorii se face prin concurs la nivel naţional pe posturile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în ordinul de actualizare.
(3)În cazul în care pentru postul vacant cu această destinaţie există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a susţine proba scrisă de practică notarială.
Art. 2
(1)Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2)Data desfăşurării concursului, lista cuprinzând candidaţii înscrişi, precum şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se publică pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi a Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere.
(3)Data desfăşurării concursului şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se afişează la sediul Institutului şi al tuturor Camerelor, la loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
(4)Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore.
CAPITOLUL II: Procedura de înscriere
Art. 3
(1)Sub sancţiunea decăderii, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, notarul public va depune la Camera în circumscripţia căreia se află postul pentru care candidează cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de copia ordinului de numire în funcţia de notar public. În cererea de înscriere la concurs se va menţiona în mod obligatoriu, sub sancţiunea respingerii acesteia, localitatea în care se află postul vacant prevăzut în ordinul de actualizare pentru care îşi exprimă opţiunea candidatul.
(2)Pentru verificarea condiţiilor care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al Camerei va constitui o comisie formată din 3 membri ai Colegiului director. În termen de 48 de ore de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna numărul cererilor, numărul şi data înregistrării acestora, numele candidaţilor, rezultatul verificării cererilor de înscriere şi a documentelor anexate şi, după caz, motivele care au stat la baza respingerii.
(3)Comisia întocmeşte situaţia centralizată a notarilor publici care s-au înscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse şi menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererilor. În situaţia centralizată se menţionează şi candidaţii admişi conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3), cu menţiunea că schimbarea sediului biroului notarial se face fără susţinerea probei scrise de practică notarială. Procesul-verbal şi situaţia centralizată a candidaţilor se vor publica pe pagina de internet a Camerei, se vor afişa la sediul acesteia şi se vor înainta Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului, prevăzută la art. 4 lit. c), împreună cu contestaţiile celor respinşi.
(4)Împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs notarul public poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării situaţiei centralizate prevăzute la alin. (3).
(5)Cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului va soluţiona contestaţiile formulate de notarii publici împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs, soluţia fiind definitivă.
(6)După soluţionarea contestaţiilor, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului va proceda la afişarea pe pagina de internet a Uniunii a situaţiei centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs.
(7)Dacă în urma admiterii contestaţiei unui notar public pentru un post pentru care mai există o altă cerere de înscriere admisă, celălalt notar public, care se afla în situaţia ocupării acestui post în condiţiile art. 1 alin. (3), va fi înştiinţat de îndată că urmează să participe la concurs.
(8)În situaţia în care în urma admiterii contestaţiei unui notar public nu mai există o altă cerere pentru acelaşi post, dispoziţiile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL III: Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale
Art. 4
Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor funcţiona următoarele comisii, constituite de către Consiliul Uniunii:
a)Comisia de examinare;
b)Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor;
c)Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului.
Art. 5
(1)Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului este formată din 3-5 notari publici, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la concurs.
(2)Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului va avea următoarele atribuţii:
1.cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, soluţionează contestaţiile formulate de candidaţi împotriva respingerii cererii de înscriere la concurs;
2.cu cel puţin 3 zile înaintea începerii concursului, afişează situaţia centralizată a candidaţilor, cu repartizarea acestora pe săli, dacă este cazul;
3.cu 24 de ore înaintea începerii concursului, pregăteşte seturile de hârtie care vor fi distribuite candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârşitul concursului, consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea "Neutilizat", precum şi al celor anulate, pe care se înscrie menţiunea "Anulat";
4.verifică identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sala de concurs;
5.distribuie seturile de hârtie pentru concurs;
6.sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaţilor, şi aplică ştampila Institutului pe toate filele lucrărilor;
7.completează procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii concursului şi predă lucrările Comisiei de examinare;
8.anunţă candidaţilor momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea că timpul de concurs începe să curgă după dictarea şi scrierea de către candidaţi a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispoziţie de organizator;
9.cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas;
10.supraveghează candidaţii în timpul concursului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, stabilite prin prezentul regulament.
(3)La predarea lucrărilor, comisia va verifica dacă ştampila este aplicată corect, se va asigura că datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile şi îi va solicita să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce va amesteca lucrările, comisia le va numerota în spaţiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1 (unu), fără a fi desfăcute colţurile, şi le va preda Comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de către toţi membrii Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului şi de către preşedintele Comisiei de examinare.
Art. 6
(1)Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor şi a notării lucrărilor, va fi formată din 3 notari publici, dintre care unul va fi preşedintele comisiei.
(2)Preşedintele Comisiei de examinare este şi preşedintele concursului.
(3)Preşedintele Comisiei de examinare participă la notarea lucrărilor numai în cazurile în care între notele acordate de cei 2 corectori, membri ai comisiei, sunt diferenţe de cel puţin 1,5 puncte, şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii acestei comisii şi a comisiei prevăzute la art. 5, convocarea la termenele prevăzute de prezentul regulament a comisiilor de concurs şi întocmirea listei rezultatelor finale, prevăzută în anexa nr. 9.
Art. 7
(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va fi formată din 3 membri, dintre care unul este preşedintele acestei comisii.
(2)Preşedintele participă la notarea lucrărilor numai în cazurile în care între notele acordate de cei 2 corectori, membri ai comisiei, sunt diferenţe de cel puţin 1,5 puncte şi are ca atribuţii supravegherea desfăşurării activităţii acestei comisii.
Art. 8
(1)Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art. 4 se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii, dintre notarii publici cu experienţă şi probitate profesională.
(2)Din comisiile prevăzute la art. 4 nu vor putea face parte notarii publici care se află în relaţii de rudenie (până la gradul III inclusiv) cu candidaţii, notarii publici asociaţi în aceeaşi societate profesională notarială cu candidaţii, precum şi notarii publici care au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.
(3)În vederea constituirii Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor prevăzute la art. 6 şi 7, Consiliul Uniunii va desemna notari publici cu cel puţin 10 ani vechime în profesie.
(4)Un notar public nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiaşi concurs.
(5)Pentru comisiile prevăzute la art. 4 se va numi şi câte un membru supleant. Aceştia vor fi convocaţi de către preşedintele concursului ori, după caz, de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, dacă unul dintre membrii titulari ai comisiilor se află în imposibilitate de a se prezenta.
CAPITOLUL IV: Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea concursului
Art. 9
(1)Cu cel puţin 24 de ore înainte de ora fixată pentru începerea probei, Comisia de examinare formează 5 seturi a câte 5 subiecte de practică notarială.
(2)Seturile de subiecte se semnează de către membrii Comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila Institutului, apoi se depozitează, luându-se măsurile de siguranţă care se impun.
(3)Asigurarea şi răspunderea pentru securitatea subiectelor revin preşedintelui concursului.
Art. 10
Înainte de ziua desfăşurării concursului, preşedintele Comisiei de examinare va solicita, în scris, compartimentului de specialitate din cadrul Uniunii un referat care să cuprindă informaţiile necesare potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3), despre fiecare candidat înscris la concurs, conform mapei profesionale a notarului public.
Art. 11
(1)La ora stabilită pentru începerea concursului, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa membrilor comisiei, prezintă candidaţilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă unul dintre plicurile cu subiecte. După extragere, se încheie procesul-verbal, cu menţionarea subiectelor, care va fi semnat de către membrii Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului şi ai Comisiei de examinare, precum şi de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2)După ora stabilită pentru începerea concursului, accesul candidaţilor şi al oricăror altor persoane în sala de concurs este interzis. După această oră, candidatul care părăseşte sala de concurs va preda lucrarea, neavând posibilitatea să revină în sală pentru continuarea concursului. În cazuri excepţionale, candidatul poate părăsi sala de concurs însoţit de un membru al Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului. În cazul în care, după înscrierea subiectelor pe tablă, Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului constată că pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la încheierea unui proces-verbal, cu menţiunea că sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (3), candidatul urmând a părăsi sala de concurs.
(3)După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricăror altor mijloace de comunicare.
(4)Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului, constatând deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţă etc.), va elimina candidatul din sală, va înscrie pe lucrare menţiunea "Anulat" şi va consemna cele întâmplate în procesul-verbal prevăzut la art. 5 alin. (2) pct. 7.
Art. 12
(1)Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Institut, purtând pe fiecare filă, în colţul din stânga sus, ştampila acestuia aplicată pe semnătura unui reprezentant al Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului. Prima filă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 10, după înscrierea în colţul din dreapta a numelui, prenumelui şi a camerei din care provine candidatul, va fi lipită în faţa acestuia de către unul dintre membrii Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se va aplica ştampila Institutului. Spaţiile libere din cuprinsul şi de la sfârşitul lucrării se barează la predarea acesteia de către unul dintre membrii Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului.
(2)La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului, semnând borderoul de predare a lucrării, în care se va menţiona şi numărul paginilor scrise ale lucrării predate.
(3)După predarea lucrării, candidatul va părăsi sala de concurs. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalităţilor de concurs. În sala de concurs va rămâne cel puţin încă un candidat până la predarea lucrării de către ultimul candidat.
CAPITOLUL V: Notarea lucrărilor
Art. 13
(1)După comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întruneşte şi stabileşte baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate ale fiecărui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, între 1 şi 3 puncte (fracţiuni sau puncte întregi), în raport cu complexitatea subiectului, astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte să fie 10.
(2)Baremul şi subiectele extrase vor fi afişate la expirarea timpului de concurs şi se vor posta pe pagina de internet a Institutului şi a Uniunii, pentru a putea fi consultate de către candidaţi.
Art. 14
(1)La finalul probei, după preluarea lucrărilor pe bază de proces-verbal de la Comisia pentru supravegherea desfăşurării concursului, membrii Comisiei de examinare încep notarea lucrărilor conform baremului întocmit. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor două comisii. Preşedintele concursului repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată independent de cei 2 membri ai Comisiei de examinare, şi apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.
(2)Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect şi nota lucrării, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.
(3)În cazul în care, verificând borderourile celor 2 corectori, preşedintele Comisiei de examinare constată că între notele acordate de aceştia nu sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, nota finală a lucrării este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 2 corectori. În situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
(4)În cazul în care, verificând borderourile celor 2 corectori, preşedintele Comisiei de examinare constată că între notele acordate de aceştia sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, procedează la corectarea lucrării, nota finală a acesteia fiind media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.
(5)Nota individuală a fiecărui corector, precum şi nota finală, stabilite conform dispoziţiilor alin. (3) şi (4), se înscriu în Centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 3, semnat de membrii Comisiei de examinare.
(6)Înainte de deschiderea lucrării, nota finală va fi trecută pe lucrare, în spaţiul anume delimitat, sub semnătură, de către preşedintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
(7)Media minimă de promovare este 8,00.
Art. 15
(1)Candidaţii care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării vor fi sancţionaţi prin anularea lucrării, care nu se mai corectează. Existenţa acestor însemnări se constată de Comisia de examinare, care va hotărî, cu majoritate de voturi, dacă se va proceda la corectarea sau la anularea lucrării. Menţiunea "Anulat" se va face atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatoare.
(2)Lucrările anulate se vor deschide în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de examinare.
Art. 16
(1)După terminarea notării lucrărilor şi a întocmirii centralizatorului comun al lucrărilor, prevăzut în anexa nr. 3, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor, dezlipeşte colţurile lucrărilor în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citesc numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinută, întocmindu-se centralizatorul nominal, prevăzut în anexa nr. 4, care va fi semnat de toţi membrii comisiei.
(2)Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5, care va fi semnată pe fiecare filă de membrii Comisiei de examinare. Lista va cuprinde numele şi prenumele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, în ordine descrescătoare.
(3)Lista prevăzută la alin. (2) se va publica de îndată pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii şi a Camerelor şi se va comunica tuturor Camerelor în vederea afişării la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care a fost afişată.
(4)Lucrările de concurs împreună cu borderourile, centralizatoarele şi lista rezultatelor concursului vor fi depozitate de către preşedintele Comisiei de examinare, împreună cu directorul Institutului, la sediul Institutului, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului. Locul de depozitare va fi desigilat în prezenţa tuturor membrilor Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului, în condiţiile art. 18 alin. (1).
CAPITOLUL VI: Soluţionarea contestaţiilor
Art. 17
(1)Candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot face contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, la sediul Camerei în a cărei circumscripţie se află postul vacant pentru care au optat, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
(2)Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afişării rezultatelor şi se sfârşeşte în cea de-a cincea zi, la ora la care se termină programul de lucru al Camerei.
(3)Pe contestaţie se menţionează numărul, data şi ora înregistrării acesteia.
(4)În termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Camerele vor comunica Institutului contestaţiile depuse.
Art. 18
(1)În termen de 48 de ore de la primirea contestaţiilor, preşedintele concursului va solicita întrunirea Comisiei pentru supravegherea desfăşurării concursului. Comisia va selecta lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel încât să nu fie vizibile identitatea candidatului, numărul lucrării şi nota acordată de Comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată vor fi amestecate şi renumerotate. Preşedintele concursului nu participă la activitatea de resigilare a lucrărilor a căror notare a fost contestată.
(2)Preşedintele concursului va preda lucrările preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, constituită conform art. 7, pe bază de proces-verbal semnat de acesta.
(3)Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va analiza şi va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la primirea lucrărilor.
(4)Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată independent de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, conform baremului de corectare.
(5)Fiecare corector trece în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat.
(6)În cazul în care, verificând borderourile celor doi corectori, preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor constată ca între notele acordate de aceştia nu sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, nota finală a lucrării este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 2 corectori. În situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
(7)În cazul în care, verificând borderourile celor 2 corectori, preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor constată că între notele acordate de aceştia sunt diferenţe mai mari de 1,5 puncte, procedează la corectarea lucrării, nota finală a acesteia fiind media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.
(8)Nota individuală a fiecărui corector, precum şi nota finală, stabilite conform dispoziţiilor alin. (6) şi (7), se înscriu în Centralizatorul comun de contestaţii prevăzut în anexa nr. 6, semnat de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.
(9)Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota iniţială obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută de candidat este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia va fi respinsă. Soluţia dată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este definitivă.
(10)Dispoziţiile art. 16 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor completând centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 7, şi întocmind lista rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8.
(11)Lista rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8, se va publica de îndată pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii şi a Camerelor şi se va comunica tuturor Camerelor în vederea afişării la loc vizibil şi accesibil publicului.
Art. 19
Preşedintele concursului, pe baza listei rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5, şi a listei rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8, întocmeşte lista rezultatelor finale ale concursului după soluţionarea contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 9, care se va publica de îndată pe pagina de internet a Institutului, a Uniunii şi a Camerelor şi se va comunica tuturor Camerelor în vederea afişării la loc vizibil şi accesibil publicului.
CAPITOLUL VII: Validarea rezultatelor şi ocuparea posturilor
Art. 20
(1)În termen de cel mult 3 zile de la soluţionarea contestaţiilor, preşedintele concursului înaintează lista finală a rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale Consiliului Uniunii. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale şi le va publica pe pagina de internet a Uniunii. Hotărârea de validare a rezultatelor concursului va fi comunicată, de îndată, tuturor Camerelor şi Institutului.
(2)Ocuparea posturilor de către candidaţii admişi se va face potrivit opţiunii exprimate în cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, în ordinea mediilor obţinute şi, după caz, a ordinii de prioritate prevăzute la alin. (3), şi în limita posturilor prevăzute în ordinul de actualizare privind schimbările de sedii. Opţiunile candidaţilor se vor consemna de către preşedintele concursului într-un proces-verbal.
(3)La medii egale are prioritate candidatul care:
a)nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani;
b)are vechimea mai mare în funcţia de notar public;
c)nu şi-a schimbat sediul biroului notarial în ultimii 5 ani.
(4)Preşedintele concursului va stabili ordinea de prioritate potrivit criteriilor prevăzute la alin. (3) în baza referatului prevăzut la art. 10, întocmit de serviciul de specialitate al Uniunii, conform mapei profesionale a notarului public.
Art. 21
După validarea rezultatelor concursului, preşedintele Uniunii va înainta ministrului justiţiei hotărârea de validare a rezultatelor, însoţită de copia dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor şi de procesul-verbal prevăzut la art. 20 alin. (2), în vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admişi la concurs.
Art. 22
Membrii comisiilor prevăzute la art. 4 beneficiază de indemnizaţii stabilite prin hotărâre a Consiliului Uniunii şi, dacă este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport. Pentru participarea la concurs, Consiliul Uniunii poate stabili o taxă de înscriere. În cazul în care notarul public se înscrie, dar nu participă la concurs, taxa se restituie integral.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 23
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 24
Pe tot parcursul organizării şi desfăşurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile prevăzute la art. 4 vor fi sprijinite de angajaţi ai Institutului numiţi de către directorul Institutului şi, la solicitarea acestuia, de angajaţi ai Uniunii, numiţi prin decizie de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
Art. 25
(1)Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind afişarea, publicarea şi comunicarea datelor prevăzute de prezentul regulament se asigură, după caz, de către angajaţii Institutului, ai Uniunii sau ai Camerei, prin grija preşedintelui concursului şi, după caz, a directorului general al Uniunii şi a preşedintelui Camerei.
(2)Procedurile privind afişarea datelor prevăzute de prezentul regulament se consemnează în procese-verbale întocmite de către angajaţii prevăzuţi la alin. (1).
-****-
ANEXA nr. 1:
Doamnă/Domnule Preşedinte,
Subsemnatul/Subsemnata ....................., născut/ă în localitatea ................................................... la data de ......................, cu domiciliul în ......................., telefon ...................., numit/ă notar public în localitatea ............................................................. circumscripţia Judecătoriei ......................................., Camera Notarilor Publici ..............................,
în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. ................., solicit înscrierea la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale în vederea ocupării postului vacant de notar public din localitatea ........................., circumscripţia Judecătoriei ..............................., Camera Notarilor Publici .................................. .
Data .........................
Semnătura .........................
Doamnei/Domnului preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici
ANEXA nr. 2: BORDEROU DE NOTARE*)
Data ....................................

Numărul lucrării

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Subiectul 5

Total

       
       
       
Numele şi prenumele membrului Comisiei de examinare:
.........................
Semnătura
........................
____
*) Se completează de fiecare membru al comisiei.
ANEXA nr. 3: CENTRALIZATOR COMUN
Data .............................

Numărul de ordine al lucrării

Nota acordată lucrării de membrii Comisiei de examinare

Nota acordată lucrării de Comisia de examinare

Corector 1

Corector 2

Corector 3

(preşedintele Comisiei de examinare)

     
     
     
Membrii Comisiei de examinare:
- numele şi prenumele:
.....................
Semnătura
.................
Preşedinte,
......................
ANEXA nr. 4: CENTRALIZATOR NOMINAL
Data .......................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul de ordine al lucrării

Nota acordată lucrării

    
    
    
    
    
    
Membrii Comisiei de examinare:
- numele şi prenumele:
..................
Semnătura
..................
Preşedinte,
...................
ANEXA nr. 5: LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI
Data .....................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nota acordată lucrării

   
   
   
   
   
Membrii Comisiei de examinare:
- numele şi prenumele:
.................
Semnătura
.................
Preşedinte,
.................
ANEXA nr. 6: CENTRALIZATOR COMUN CONTESTAŢII
Data .....................

Numărul de ordine al lucrării

Nota acordată lucrării de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor

Nota acordată lucrării după contestaţii

Corector 1

Corector 2

Corector 3
(preşedintele comisiei)

     
     
     
     
Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor:
- numele şi prenumele:
..................
Semnătura
.................
Preşedinte,
................
ANEXA nr. 7: CENTRALIZATOR NOMINAL la soluţionarea contestaţiilor
Data .....................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Numărul de ordine al lucrării

Nota acordată lucrării după contestaţii

    
    
    
    
    
Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor:
- numele şi prenumele:
....................................
Semnătura
....................
Preşedinte,
....................
ANEXA nr. 8: LISTA rezultatelor contestaţiilor
Data ..........................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Contestaţie admisă/respinsă

Nota finală după contestaţii*)

    
    
    
    
    
Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor:
- numele şi prenumele:
......................
Semnătura
......................
Preşedinte,
..................
___
*) În cazul în care nota obţinută în urma contestaţiei este mai mică decât nota iniţială, se va trece nota iniţială obţinută de candidat.
ANEXA nr. 9: LISTA rezultatelor finale ale concursului după soluţionarea contestaţiilor
Data ...............................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nota finală

Rezultatul concursului admis/respins

    
    
    
    
    
Semnătura
....................
Preşedintele concursului,
.................
ANEXA nr. 10:

Nr. lucrare .............................

Nota finală ..............................

Semnătura preşedintelui Comisiei de examinare ..........................

Nume ..........................

Prenume .......................

Camera Notarilor Publici ..........................

CONTESTAŢII

Nr. lucrare ......................

Nota finală .......................

Semnătura preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor ..................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 720 din data de 22 noiembrie 2013