HOTĂRÂRE nr. 40 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă realizarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional.
Art. 2
Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să achiziţioneze de pe piaţa publică servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să gestioneze reţeaua constituită conform cerinţelor beneficiarului.
Art. 3
Modalitatea de recuperare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute la art. 2, precum şi orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun încheiat între unităţile prevăzute la art. 1 şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Art. 4
Creditele bugetare utilizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale potrivit art. 3 se recuperează de la unităţile prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe măsura prezentării de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a documentelor justificative, potrivit protocolului prevăzut la art. 3, şi reîntregesc creditele bugetare ale acestei instituţii.
Art. 5
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile prevăzute la art. 1 împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a reţelei constituite potrivit prevederilor art. 1.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul pentru societatea informaţională,

Bebe-Viorel Ionică,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 din data de 29 ianuarie 2015