HOTĂRÂRE nr. 119 din 25 februarie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.La punctul 1, liniuţele a treia, a cincea, a şasea şi a opta se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"- centrale termo-, hidro- sau nuclearo-electrice, turbine eoliene şi parcuri fotovoltaice;
...............
- rafinării, dane portuare pentru carburanţi şi depozite de carburanţi - lubrifianţi cu o capacitate mai mare de 100 m3, staţii de distribuţie combustibili;
- conducte magistrale de orice fel, aeriene, subterane sau subacvatice;
...............
- linii electrice aeriene, subterane sau subacvatice, precum şi cabluri aeriene sau subfluviale;"
2.La punctul 5, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins:
"E. Certificatul de urbanism."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 27 februarie 2015