ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 mai 2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, reglementează un nou sistem de acreditare care priveşte atât furnizorii de servicii sociale, cât şi serviciile sociale acordate de aceştia, având la bază criterii specifice şi standarde minime de calitate, iar procedura de acreditare se va aplica atât furnizorilor şi serviciilor sociale nou-înfiinţate, cât şi celor care deţin în prezent certificat de acreditare eliberat în baza reglementărilor anterioare aprobării cadrului legal actual.
În baza datelor actuale se estimează că se vor adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice un număr de aproximativ 3.255 de cereri în vederea acordării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi aproximativ 7.000 de cereri în vederea acordării licenţei de funcţionare pentru serviciile sociale.
Procedura de acreditare presupune analiza şi verificarea administrativă a unui volum mare de date şi informaţii, precum şi evaluarea în teren a respectării standardelor minime de calitate. Pentru evitarea riscului de a crea dificultăţi majore în sistem se impune ca, la data demarării procesului de acreditare, principalele instrumente de evaluare, reprezentate de criteriile şi standardele menţionate, să fie finalizate şi aprobate şi să existe un număr suficient de personal de specialitate apt să realizeze activităţile de acreditare în termenele prevăzute de lege.
Având în vedere:
- faptul că standardele minime de calitate pentru unele tipuri de servicii sociale se află în plin proces de revizuire realizat cu asistenţă tehnică în cadrul unor programe cu finanţare externă şi care se va încheia, conform planificării, la finele anului în curs;
- numărul limitat de personal de la nivelul structurilor de specialitate în domeniul serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care pe lângă atribuţiile de reglementare, monitorizare, implementare programe de interes naţional şi subvenţionare vor primi atribuţii suplimentare de standardizare şi acreditare;
- numărul redus de inspectori sociali de la nivelul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială care, conform legii, îndeplinesc şi misiuni de control în ceea ce priveşte acordarea beneficiilor de asistenţă socială;
- necesitatea modificării programului informatic aferent Registrului electronic unic al serviciilor sociale existent, pentru al adapta noilor reglementări;
- constrângerile existente, în anul în curs, privind angajarea de personal în sistemul bugetar şi efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii, care au generat imposibilitatea organizării la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unor compartimente specializate în standardizare şi acreditare, precum şi dificultatea implementării unui sistem electronic viabil de monitorizare a furnizorilor şi serviciilor sociale;
- necesitatea corelării termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din lege cu termenul de intrare în vigoare a legii, pentru a respecta reglementările referitoare la depunerea cererilor de acreditare a serviciilor sociale şi evaluarea în teren necesară acordării licenţei de funcţionare;
- faptul că pentru a se asigura desfăşurarea în condiţii optime a procesului de acreditare şi pentru a se evita orice risc de blocaj se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi modificarea art. 37 din lege,
considerând că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
1.Articolul 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează până la data de 1 noiembrie 2013:
a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20."
Art. II
(1)Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.
(2)Termenul prevăzut la art. 38 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 314 din data de 30 mai 2013